İslam ve Diğer Dinler Tarihi

Kudüs'ün Tarihi ve Dinî Önemi Nedir? » Kudüs'ün Tarihi ve Dinî Önemi Nedir?

Kudüs'ün Tarihî ve Dinî Önemi Kudüs’ün önemi konusuna değinmeden önce, kutsal şehir Kudüs hakkında bilinmesi gerekenlere değinelim. Nitekim bir şeyin önemini anlamak için önce onun ne olduğunu bilmek gerekir. Kudüs; uygarlıkların yerleşik hayata geçtikten sonra yurt edi..
Hz. Peygamber ve İslamın Fetihleri » Hz. Peygamber ve İslamın Fetihleri

İlk İslâm Devleti, Hz. Peygamber tarafından Medine'de kurulmuştur. Mekke'de bulunduğu sürede İslâmı tebliğe çalışan Peygamber, Medine'ye intikâlinden itibaren, buradaki Ensar ve Muhacirle diğer unsurları içeren bir siyasi organizasyonu gerçekleştirmiştir. Müessisinin hayatta b..
Abbasi Halifeleri Dönemi » Abbasi Halifeleri Dönemi

Abbasi Halifeleri ve Türkler Emevi Hilafetinin yıkılmasıyla Suriye'nin hakimiyet devri son bulmuş, Bağdad'ın yani Irak'ın hakimiyeti başlamıştır. Beş asırı geçen bu süre içerisinde İslam dünyasının başında 37 Abbasi halifesi bulunmuş, kabaca bir hesapla, her halife 13-14 se..
Emevi Halifeleri Kimlerdir? » Emevi Halifeleri Kimlerdir?

Emevi Halifeleri Hakkında Bilgi Hulefa-i Raşidin dönemini 14 halifenin başa geçtiği ve 89 sene sürmüş olan Emevi Hilafeti takip etmiştir. Bu sırada İslam Devletlerinin genişlemesi devam etmiş, birliği korunmuştur. Devlet tam bir Arap devleti şeklindedir. Emevi Halifesi Muaviye Em..
Talas Savaşı 751 » Talas Savaşı 751

744 yılında II. Kök Türk Devleti’ni yıkan Uygurlar, onların yerini dolduramadı. Bu nedenle Çinliler batıya doğru ilerlemeye başladı. Çinliler’in bu ilerleyişi esnasında geçtikleri bölgelerdeki Türkler’e sert tutumları ve özellikle Taşkent’teki Türk hükümdarı Bagatur ..
Abbasiler Halifeleri » Abbasiler Halifeleri

Abbasiler Halifeleri Hakkında [caption id="attachment_1840" align="alignleft" width="300"] Abbasiler Haritası[/caption] Abbasiler halifeleri konusunu daha iyi anlamak için öncelikle halife kelimesinin manasını bilmek gerekiyor. Türk Dil Kurumunun tabiri ile halifelik; Hz. Muhammed'in veki..
İslam Öncesi Giyim Tarzı » İslam Öncesi Giyim Tarzı

[caption id="attachment_3080" align="alignleft" width="300"] İslamiyet Öncesi Giyim[/caption] Millet, geçmişte paylaşılmış olan ortak paydalar ve birlikte yaşama arzusu gösteren insan topluluğudur. Bir milletin hissettiği duygular, savunduğu düşünceler, somutlaştırarak abideleş..
Hicret ve İslam’ın Medine Dönemi » Hicret ve İslam’ın Medine Dönemi

Müslümanlar, İkinci Akabe Sözleşmesi’nden sonra Mekke’de dinlerini serbestçe yaşayabilme imkânlarının kalmaması ve can güvenliklerinin tehlikeye girmesi sebebiyle Peygamberimizin izniyle kü- çük gruplar hâlinde Medine’ye hicret etmeye başladılar. Mekkeliler için tehlike baş..
Hz. Muhammed'in Peygamber Oluşu - İslam'ın Mekke Dönemi » Hz. Muhammed'in Peygamber Oluşu - İslam'ın Mekke Dönemi

Hz. Muhammed, 20 Nisan 571 tarihinde Mekke’de doğdu. Babasının adı Abdullah, annesinin adı ise Âmine’ dir. Babası Abdullah, doğumundan kısa bir süre önce vefat etmişti. Torununa Muhammed adını veren dedesi Abdülmuttalip, onun bakımını da üstlendi. Hz. Muhammed, dört yaşı..
İslam’ın Doğduğu Ortam » İslam’ın Doğduğu Ortam

İslam, Arap Yarımadası’nın Hicaz bölgesinde doğdu. Arap Yarımadası kuzeyden Filistin, Şam ve Irak; güneyden Hint Okyanusu, doğudan Basra ve Umman körfezleri, batıdan Kızıldeniz ile çevrilidir. Arap Yarımadası kendi içinde Hicaz, Yemen, Doğu, Batı, Orta ve Güney Arabist..
İslam Tarihinin Diğer Sosyal Bilimlerle İlişkisi » İslam Tarihinin Diğer Sosyal Bilimlerle İlişkisi

İnsanlık tarihi üst üste ve itina ile konulmuş tuğlaların oluşturduğu mükemmel bir binadır. Bugünü iyi anlayabilmek için düne bakmamız, düne bakabilmemiz için de elimizde geçmişle alakalı sağlıklı belge ve kaynakların olması gerekir. İslam tarihi yapısı itibari ile toplu..
Müslümanların Kullandıkları Takvimler » Müslümanların Kullandıkları Takvimler

Zamanı günlere, aylara, yıllara bölme metoduna “takvim” denir. İnsanlar takvime ihtiyaç duyunca Güneş ve Ay’ın hareketlerini kriter olarak kullandılar. Böylece insanlar zamanı, birimlere ayırarak ifade etmeye başladılar. Tarih boyunca Müslümanlar birçok takvim kullanmışl..
İslam Tarihinin Temel Kaynakları » İslam Tarihinin Temel Kaynakları

İslam tarihinin temel kaynakları sözlü ve yazılı kaynaklar olmak üzere ikiye ayrılır. Şiirler, hikâyeler, efsaneler, destanlar, menkı- beler, fıkralar ve atasözleri sözlü kaynakları oluşturur. İlk dönemlerde Hz. Peygamberle ilgili bilgilerin birçoğu, bu metotla nakledilmiştir...
İslam Tarihçiliğinin Doğuşu ve Gelişmesi » İslam Tarihçiliğinin Doğuşu ve Gelişmesi

İslam tarihçiliği, Kur’an’ın nüzulü ile başlar. Özellikle ilk dönemlerde inen ayet ve surelerde Mekke toplumunun siyasal, sosyal ve dinî yapısı bazen olduğu gibi tasvir edilmiş bazen de tenkit edilerek aktarılmıştır. Ayrıca Kur’an, daha önce yaşamış çeşitli kavimler, d..
İslam Tarihinin Konusu, Alanı ve Metodu » İslam Tarihinin Konusu, Alanı ve Metodu

İslam’ın doğuşundan günümüze kadar, Müslümanların gerçekleştirmiş oldukları kültürel, sosyal, siyasi, ekonomik ve dinî faaliyetleri sebep-sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen sosyal bilime “İslam tarihi” denir. İslam tarihi öncelikle Hz. Muhammed’in yaşadığı topl..
Ebû İshak el-Fezârî » Ebû İshak el-Fezârî

Sekizinci yüzyılda Kûfe ve Şam taraflarında yaşamış olan evliyâdan ve İslâm âlimlerinin büyüklerinden. İsmi, İbrâhim bin Muhammed bin Hâris’dir. Ebû İshâk künyesiyle ve Fezârî nisbesiyle meşhur olmuştur. Kûfe’de doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. 802 (H.186) senes..
İbn Fadlan » İbn Fadlan

İbn Fadlan Onuncu yüzyılda yaşamış bir Arap din bilgini ve gezginidir.Abbasi halifesi Muktedir’in 921’de İdil Bulgarları hükümdarı Almış Han’a gönderdiği heyette yer aldı. Görevi, oradaki Müslüman bilginleri denetlemek, halifenin mektup ve armağanlarını sunmaktı. Önemli..
İbnü’l-Esîr » İbnü’l-Esîr

İbnü’l-Esîr, üç erkek kardeşin aile adıdır, Kürt kökenli olup. Hepsi de Arap edebiyatının tanınmış Müslüman tarih yazarları olup, günümüz güneydoğu Türkiye’de Cizre (Jazīrat ibn Umar)’de doğmuşlardır...
Muhyiddin İbn Arabi » Muhyiddin İbn Arabi

Ünlü mutasavvıf, İslam düşünürü ve şairidir.Muhyiddin İbn-i Arabi, Muvahhidun döneminde 27 Ramazan 560’da Mursiye (Murcia), Endülüs’te (bugünkü İspanya) doğdu. Bilinmeyen bir sebeple 8 yaşında ailesiyle birlikte İşbiliye’ye (bugünkü Sevilla) geldi (muhtemelen babasını..
Ebu Hasan Eş’ari » Ebu Hasan Eş’ari

Ebu Hasan Eş’ari, (d.260/875 - v.324/936) Asıl adı Ebu’l-Hasan Ali El- Eş’aridir. Eşarilik itikadi mezhebinin kurucusudur. Ehl-i Sünnetin itikattaki iki imamından biridir. Hicri 260 (m. 875 yılında Basra’da doğdu, 324 (m. 936) da Bağdat’ta vefât etti...
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10