Web sitemize hoşgeldiniz, 16 Ocak 2022
Tarih Bilimi
Başlangıçtan günümüze Yahudileri tanımlamak için İbrani, İsrail/İsrailoğulları gibi isimler kullanılır. Musevi terimi Osmanlı’nn son dönemlerinden itibaren, Türkçe’de Yahudileri ifade etmek...
  Devamını Oku
  İnsanların, kendilerini çok yakından ilgilendiren olayları, oluş sırasına göre dizmek, hangisinin önce veya sonra olduğunu bilmek istemeleri, onlarda takvim fikrinin...
   Devamını Oku
   Yazının icadı ve kullanılmasıyla insan zekasında ve ortaya koyduğu medeniyetlerde büyük bir devrim olmuştur. Onun için bu çok önemli olay,...
    Devamını Oku
    Çok eski devirlerin insanları ile bugünün insanları arasındaki farkları belirtmek için son yüzyılın gelişmelerini gözümüzün önüne almalıyız. İnsanlar binlerce yıl...
     Devamını Oku
     Mevali kelimesi ile ilgili ayrıntılara geçmeden önce cevaplamamız gereken bir kaç soru var. Bu sorulardan en önemlileri “mevali ne demek”,...
      Devamını Oku
      İnsanların, kendilerini çok yakından ilgilendiren olayları, oluş sırasına göre dizmek, hangisinin önce veya sonra olduğunu bilmek istemeleri, onlarda takvim fikrinin doğmasına sebep oldu. Bu suretle geçmişi anlamak daha kolaylaştı. Olaylar da unutulmaktan ve birbirine karışmaktan kurtarıldı. Eski Çağlarda yaşamış milletlerin...
      Oniki hayvanlı Türk takvimi, Türklerin kullandığı ilk takvimlerden biridir, hatta Türkler tarafından kullanılan en eski ve ilk takvim olduğu rivayet edilir. Güneş yılı esaslı bir takvimdir. Tarihi kaynaklara göre İskitler döneminden, Türklerin Müslümanlığı kabulüne kadar oniki hayvanlı Türk takvimi kullanılmıştır....
      Avrupa’daki kurumlar; bilim, sağlık, sanat, sanayi, ekonomi ve teknolojide yaşanan gelişmelerle modernleşmiş ve Osmanlı kurumları artık Batı’yla rekabet edemez duruma gelmiştir. XIX. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti, özellikle eğitim ve sağlık alanlarında Avrupa’daki kurumlara ilgi duymuştur. Bu yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti’nde...
      Tevhid-i Tedrisat Kanunu, başka bir deyişle öğretim birliği yasası, 3 Mart 1924 tarihinde, 430 kanun numarası ile kabul edilmiştir. Aynı tarihte Hilafet ile Şeriye ve Evkaf Vekaleti de kaldırılmıştır. Yasanın amacı ülkede bulunan bütün eğitim kurumlarını dönemin Milli Eğitim Bakanlığı...
      Güncel Konular
      Abbasi dönemi olarak bilinen 750 – 1258 yılları arasındaki dönemde Abbasiler tarafından yapılan camiler ve bu camilerin genel özelliklerine değineceğiz. Abbasi Camilerindeki Genel Özellikleri Abbasi dönemindeki camilerde ordugah etkisi çok...
      Tarihten önce yaşamış insanların, taş ve madenden yapmış oldukları, eşya ve araçlara bakarak, Tarih Öncesi Devirler konusunu; Yontma Taş, Cilalı Taş ve Maden Devirleri olmak üzere üç kısma ayırırız. Yontma...
      Avrupa’daki kurumlar; bilim, sağlık, sanat, sanayi, ekonomi ve teknolojide yaşanan gelişmelerle modernleşmiş ve Osmanlı kurumları artık Batı’yla rekabet edemez duruma gelmiştir. XIX. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti, özellikle eğitim ve sağlık...
      Polis’te siyasetin merkezinde demos (halk) bulunmaktadır. Demos’un kapsamında kimlerin yer aldığı ya da alması gerektiği de siyasal mücadelelerin en önemli unsurlarından biridir. Bu mücadeleye ana rengini veren temel motif eşitlik...
      Başlangıçta gerek Atina’da gerekse Sparta’da yurttaşlığın öncelikli temel koşulu, belirli bir soya (genos’a) ait olabilmekti. Ancak Atina’da soy bağlarının yerini deme bağları aldıkça bu ön koşul önemsizleşmiş, daha çok özgür...
      Atina polis’i Sparta’nın tersine, ticaret sayesinde zenginleşmiş bir şehirdir. Polis’in siyasal haklara sahip nüfusu, yani yurttaşları dört ana sınıfa ayrılmıştır. Bunlar eu­ patrides (iyi doğmuşlar, soylular), geomeres (küçük çiftçiler), demiurgos...
      İlk polis’ler az gelişmiş yerleşim yerleriydi. Küçük köylere dağılmış, tarım yerle­ şimleri olmaktan öteye gitmiyorlardı. Ama gelişme düzeyleri de birbirinden fark­lıydı. Buna en iyi örnek Antik Yunan dünyasının en önemli...
      Antik Yunan dünyası günümüzde de yaygın olarak kullanılan birçok siyasal kav­ramın ana yurdudur. Bunlara örnek olarak “politika, demokrasi, oligarşi, tiranlık” gibi kavramlar ve terimler sayılabilir. En başta politika terimi gelmek...
      Ekonomik feodal yapıdan kurtulan Avrupa, XVIII. yüzyılda Sanayi Devrimi ile önemli bir dönüşüm yaşamıştır. Sanayi Devrimi’yle o döneme kadar hâkim olan el emeğine dayanan üretim tarzı değişmiş ve makineleşmeye dayalı...
      Tarihbilimi.gen.TR
      tarih bilimi

      Bu sitede bulunan tüm makaleler sadece bilgi paylaşımı amacıyla yayınlanmaktadır. Tüm eserler 5846 sayılı kanun kapsamında korunmaktadır. Görüş, öneri veya şikayetleriniz için lütfen bize ulaşın.