Osmanlı Devleti Tarihi

Tanzimat Sonrası Osmanlı Toplumunda Yardımlaşma Kurumları » Tanzimat Sonrası Osmanlı Toplumunda Yardımlaşma Kurumları

Osmanlı toplumsal yapısının temelinde insan sevgisi ve insana saygı vardı. Bu sevgi ve saygıdan dolayıdır ki II. Abdülhamit 1895 yılında kimsesiz çocuklarla, engelli ve muhtaç kimsesizleri barındırmak amacıyla Dârülaceze ismiyle bir hayır kurumunun açılmasını sağlamıştır...
Tanzimat Sonrası Osmanlı Toplumu » Tanzimat Sonrası Osmanlı Toplumu

Osmanlı Devleti, Tanzimat Dönemi’nde yaşadığı siyasi ve ekonomik sorunları Batı’ya ve Batı’nın değerlerine yaklaşarak çözebileceğini düşünüyordu. Bu durum yukarıdaki metinde de görüldüğü gibi Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Şıpsevdi adlı eserine konu olmuştur. Bu d..
Osmanlı Toplumunda Yemek Kültürü, Eğlence ve Festivaller » Osmanlı Toplumunda Yemek Kültürü, Eğlence ve Festivaller

Osmanlı Devleti’nde halk genellikle boza, şıra, şerbet ve süt gibi içecekleri içer, sofralarda ekmek ve pide eksik olmazdı. İstanbul’un kaliteli unlarından yapılan ekmekler ise dünya çapında bir üne sahipti. Koyun eti, en beğenilen lezzetli yiyeceklerin başında gelirdi ve yemek..
Osmanlı’da Vakıflar ve Yardımlaşma Kurumları » Osmanlı’da Vakıflar ve Yardımlaşma Kurumları

Vakıflar, İslam ülkelerinin toplum ve kültür hayatında önemli rol oynayan hayır kurumlarıdır. Karahanlılardan Osmanlılara kadar olan zaman dilimi içinde on binlerce kişi, hiçbir menfaat beklemeden kendi paralarıyla hayır kurumları yapmışlar, bunların işleyebilmesi için de kend..
Osmanlı’da İskân ve İstimâlet Politikası » Osmanlı’da İskân ve İstimâlet Politikası

İskânın kelime anlamı yurtlandırma, bir yere yerleştirmedir. İskân devletin ekonomik, idari ve toplumsal yapısını yakından ilgilendirir. Bu nedenle farklı milletlerden oluşan bir devletin iskân politikası büyük önem taşır. Çünkü planlı yapılan bir iskân siyaseti, merkezî ..
Osmanlı - Safevi İlişkileri » Osmanlı - Safevi İlişkileri

Akkoyunlu Devleti'nin yıkılmasından sonra İran coğrafyasında XVI. yüzyılın başlarında Safeviler etkili olmaya başladı. Safeviler Osmanlı Devleti'nin doğuda sınır komşusuydu. Safevi Devleti'nin kuruluşundan itibaren Osmanlı şehzadelerini kışkırtması, İpek Yolu üzerinde dene..
17. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti » 17. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti

Osman Gazi ile bağımsız bir beylik haline gelen, Orhan Gazi ile devletleşen, I. Murat ile kurumsallaşan, II. Murat ile Balkanlar'da hakimiyet kuran Osmanlı Devleti, II. Mehmet'in İstanbul'u fethetmesiyle cihanşümul bir devlet haline gelmiştir. Yavuz Sultan Selim Dönemi'nde Orta Doğu'ya, ..
1595 - 1700 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler » 1595 - 1700 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler

Osmanlı Devletinde 1595-1700 yılları arasındaki siyasi gelişmeler; 1596 yılındaki Haçova Muharebesi ile başlayıp, 1700 yılındaki İstanbul Antlaşması ile son bulmaktadır. 1595 - 1700 Yılları Arasındaki Siyasi Gelişmeler: 1596 Haçova Muharebesi 1606 Zitvatorok Antlaşm..
Tımar Sisteminin Değişimi ve Bozulması » Tımar Sisteminin Değişimi ve Bozulması

Osmanlı İmparatorluğu Klasik Dönemi, 16. yy'ın ikinci yarısından itibaren iç ve dış dinamiklerin etkisiyle yeni bir değişim ve dönüşüm sürecine girerken bu yapının temel taşlarından birisini oluşturan "Tımar Sisteminde Yaşanan Değişim"den de önemli ölçüde etkilenerek, b..
İttihat ve Terakkinin Faaliyetleri » İttihat ve Terakkinin Faaliyetleri

Uzun bir süre hareketsiz kaldıktan sonra İttihat ve Terakki 1896’da II. Abdülhamid’e karşı bir darbe girişiminde bulundu. Plana göre, önce bir hükumet toplantısı sırasında Bâb-ı Ali işgal edilecek, Şeyhülislâm’dan II. Abdülhamid’in padişahlık yapamayacağına ilişkin ..
İttihat ve Terakki - Kuruluşu ve Amacı » İttihat ve Terakki - Kuruluşu ve Amacı

1889’da Askerî Tıbbiye’de, okul öğrencileri İshak Sükuti, Mehmet Reşid, Abdullah Cevdet, İbrahim Temo ve Hüseyinzade Ali (Turan) tarafından kurulan gizli örgüte "İttihad-ı Osmanî" adı verilmiştir. Yeni Osmanlılar hareketinin temel görüşleri Jön Türkler tarafından da ge..
Muharrem Kararnamesi Hükümleri ve Kararname Konusunda Tartışmalar » Muharrem Kararnamesi Hükümleri ve Kararname Konusunda Tartışmalar

Muharrem Kararnamesi Hükümleri Muharrem Kararnamesi’nin hazırlık çalışmaları 1 Eylül 1881'de başladı ve aynı yılın Aralık ayı sonunda tamamlandı. Avrupalı alacaklıların delegeleri, İngiliz temsilcisi Robert Bourke, Fransız temsilcisi J.Valfrey, Avusturya-Macaristan temsilcis..
Dursun Fakih (Tursun Fakı) Kimdir? » Dursun Fakih (Tursun Fakı) Kimdir?

Dursun Fakih, Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde yaşamış, şâir, âlim ve devlet adamıdır. Tahminen 13.yüzyılın ortalarında doğmuş, 1325 yılında ölmüştür. Şeyh Edebalı'nın damadı olan Dursun Fakih, Şeyh'ten tefsir, hadis ve fıkıh dersleri almış, Osman Gazi'nin imaml..
Gündüz Alp - Ertuğrul Gazi'nin Oğlu » Gündüz Alp - Ertuğrul Gazi'nin Oğlu

Ertuğrul Gazi'nin üç oğlu vardır. Osman, Gündüz Bey, Saru Yatı (Savcı'da derler). "Gündüz Alp ya da Kender Alp Ertuğrul Gazi'nin oğludur. Osman Gazi ile gaza ve cihatta bulunup, Karacahisar savaşında şehit olduğu yerde bulunan çam ağacına Kandilli Çam denir. Koca ili valisi o..
Kanlısırt'taki Mitralyöz » Kanlısırt'taki Mitralyöz

Kanlısırt’taki düşmanın ileri siperlerinden birinde tek bir mitralyözü vardı ki fırkanın bütün cephesini tâciz edip duruyordu. Daha tamamlanmamış yollardan bazıları bu mitralyözün ateşi altında idi. Ara sıra acı haberler alıyorduk: Üçüncü bölüğün emir eri sipere ..
İşgaller Karşısında Osmanlı Yönetiminin Tutumu » İşgaller Karşısında Osmanlı Yönetiminin Tutumu

Mondros Ateşkes Antlaşması'nın ardından kısa süre görev yapan Ahmet İzzet Paşa ve Tevfik Paşa Hükumetlerinden sonra, Damat Ferit Paşa sadrazam olarak atandı. Damat Ferit Paşa sadrazam olduktan sonra bütün gücüyle İtilaf Devletleri'nin çıkarlarına uygun politika izlemeye başla..
Enver Paşa'nın Hayatı (1881-1922) » Enver Paşa'nın Hayatı (1881-1922)

Enver Paşa Kimdir? Enver Paşa’nın asıl adı İsmail Enver'dir. İstanbul Divanyolu'nda doğdu . Doğumu ile ilgili olarak Türkçe ve Almanca otobiyografilerinde farklı tarihler verilmektedir (23 Kasım 1881 Çarşamba. 6 Aralık 1882 Çarşamba). Ailesi Manastırlı olup babası önceleri N..
Süleyman Askeri Bey Kimdir? » Süleyman Askeri Bey Kimdir?

Süleyman Askeri Bey - Süleyman Nazif Süleyman Askeri, vatanı için vatanından başka her şeyini isteyerek ve gülerek feda etmiş bir Osmanlı idi!.. 6 Aralık 1902 tarihinde Teğmen Mektebini (Mülazım-ı sanilikle mekteb-i harbiye) tamamlayıp, Erkan-ı Harbiye geçmiştir ve 5 Kasım 1..
Kut'ül Amare Zaferi Tarihi » Kut'ül Amare Zaferi Tarihi

Unutulan Zafer Kut'ül Amare Kut'ül Amare; Birinci Dünya Savaş'ı tarihin gördüğü en kanlı savaşlardan biriydi. Osmanlı Devleti de bu savaşta birden fazla cephede savaşmaktaydı. Bu cephelerden biri de Irak cephesiydi. Irak cephesi, İngilizlerin petrol sahalarını ele geçirmek amacı..
Osmanlı Devletinin Kuruluşunu Hazırlayan Sebepler » Osmanlı Devletinin Kuruluşunu Hazırlayan Sebepler

Osmanlı Devletinin Kuruluşunu ve Gelişmesini Hazırlayan Sebepler Coğrafi Konum : Osmanlıların yerleştikleri hudud devletin kurulmasında ve gelişmesinde çok faydalı olmuş, Anadolu’yu kasıp kavuran Moğolların tesir sahasının dışında kaldı. Bizans devletinin kısmi olarak zay..
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12