Category: Osmanlı Devleti Tarihi

İkta Sistemi Nedir?

İkta Sistemi Nedir?

İlk kez Hz. Ömer Dönemi’nde uygulanmaya başlanan bu sistem, Selçuklular Dönemi’nde Nizamülmülk tarafından geliştirilmiş ve ekonominin vazgeçilmez unsuru hâline getirilmiştir. Nizamülmülk, Siyasetnâme adlı eserinde İkta Sistemi’ni; “Devlete ait olan ve kimsenin mülkiyetinde bulunmayan topraklardan...

Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinde Hukuk

Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinde Hukuk

II. Mahmut Dönemi’nde başlatılan yenilikler, Tanzimat Dönemi’nde de devam etmiştir. Tanzimat Fermanı ile Osmanlı tarihinde ilk kez bir padişah, kendi haklarını kanun ile sınırlandırmıştır. Bu fermanda bütün vatandaşlara can, mal ve ırz güvenliğinin sağlanacağı,...

Fatih Sultan Mehmet ile Yavuz Sultan Selim’in Adalet Anlayışları

Fatih Sultan Mehmet ile Yavuz Sultan Selim’in Adalet Anlayışları

Din, mezhep ve ırk bakımından birbirinden farklı olan milletleri, uzun bir süre barış ve huzur içerisinde yaşatan Osmanlı Devleti, bu başarısını adaletli bir yönetim anlayışı ile sağlamıştır. Osmanlı Devleti fethettiği coğrafyadaki milletlerin kültürlerine, örf,...

Osmanlı Devleti’nde Kadılık

Osmanlı Devleti’nde Kadılık

Osmanlı Devleti’nde doğrudan padişah fermanıyla atanan kadılar, atandığı bölgelerde padişah adına adalet işlerine bakardı. Kadılar; adlî ve idari işlerle belediye işlerine bakan görevliydi. Ayrıca bu görevlerin yanında; nikah, miras, boşanma, noterlik ve vakıfların işleyişi...