Tarih Platformuna hoşgeldiniz, 17 Mayıs 2021

Selçuklu Tarihi

Selçuklu Devletini Çöküşe Götüren Sebepler

Selçuklu Devleti’nin çöküş nedenleri aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır: a) Eski Türk siyasî hukukuna göre, devlet hanedan üyelerinin ortak malıydı. Böylece...

Oğuz İstilası ve Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun Yıkılışı

Karahıtay ve Karluklar’ın baskısı neticesinde Türkistan’dan batıya geçmek zorunda kalan Oğuzlar, çoğunlukla Belh civarında ve Huttelân otlaklarında yaşıyorlar, Büyük Selçuklu...

Büyük Selçuklu İmparatorluğu – Gûrlular Münasebeti

Gûr hükümdarı Kutbüddîn Muhammed, Sencer‘in Katvan’daki yenilgisinden istifade ederek Herat’ı almış ve Belh’e kadar ilerlemişti. Ona engel olmağa çalışan Selçuklu...

Katvan Savaşı (9 Eylül 1141) Önemi ve Sonuçları

Selçuklu ordusu ile yine 100.000 kişilik Kara–Hıtay kuvvetleri Semerkand civarındaki Katvan veya Katavan sahrasında karşılaştılar (9 Eylül 1141). Sultan Sencer...

Harezmşah Atsız’ın İsyanı

Sencer daha melikliği sırasında Harezm bölgesine hâkim olmuş (1098) ve Berkyaruk tarafından oraya “Hârezmşâh” tâyin edilmiş olan Kutbeddîn Muhammed b....

Sultan Sencer ve Karahanlılar

Sencer daha melikliği zamanında Karahanlı Devleti’ni teşkilâtlandırmıştı. Batı Karahanlı hükümdarı Arslan Han Muhammed b. Süleyman ömrünün son yıllarında hastalanarak felç...

Sultan Sencer’in Gazne Üzerine Seferi

Gazneliler hükümdarı Behramşâh 18 yıl kadar olay çıkarmadan Selçuklulara itaat etmişti. Daha sonra 250.000 dinar tutarındaki yıllık haracı ödememesi ve...

Sultan Sencer’in Irak Politikası ve Amcası Mesud İle Mücadelesi

Sultan Mahmud’un ölümü Selçuklu Devleti’nin batı bölgesini karıştırmıştı. Sultan Sencer’in onayı alınmaksızın Irak Selçukluları tahtına Mahmud’un oğlu Dâvud geçirilmiş, buna...

Halife Müsterşid – Mahmud İttifakı ve Sultan Sencer

Hille ve çevresi hükümdarı Dübeys b. Sadaka (1108–1135), Abbasî halifesi Müsterşid–Billâh (1118–1135) ile anlaşmazlığa düşmüş ve Mahmud’un kardeşi Tuğrul ile...

Kuvel Kalesi / Kol Kalesi Neresidir?

Kuvel Kalesi, günümüzde Ardahan ili Posof ilçesinde bulunmaktadır. Kuvel kalesi kol kalesi adıyla da bilinmektedir. 1080 Kuvel / Kol Zaferi...

Sultan Melikşah mı, Şahinşah mı?

Devletleri kuran ya da yöneten liderler meşrûîyetlerini sağlayabilmek adına çoğu zaman kendilerine isimleri dışında bir unvan yahut da lâkap almışlardır....