İlk Türklerde Devlet Anlayışı

Devlet, sınırları belirli bir toprak parçası üzerinde yaşayan bir milletin oluşturduğu siyasal teşkilatlanmadır. Türklerde devlet, “il” (el) kelimesi ile ifade edilmiştir. Milletin huzur ve barış içinde yaşatılması amacıyla kurulan devlet, töre denilen hukuk kurallarına...

Milli İktisat

Milli İktisat Düşüncesi Ne Demektir?

II. Meşrutiyet yıllarında gündeme gelen milli iktisat bir tür neo-merkantilist iktisat politikasıdır. Kapitülasyonların zorunlu kıldığı liberal İktisadî ilişkilere tepkidir. Doğmakta olan milliyetçilikle uyumlu bir politikadır. Osmanlı milli iktisadı, ya da neo-merkantilizmi Cumhuriyet yıllarında da...

Türklerin Ana Yurdu – Anavatanı Neresidir?

Eski Türk toplumları insan türünün yer yüzündeki en eski izlerine rastlanan bir bölgede ortaya çıkmışlardır. Tarihçiler arasında genel kabul gören görüşe göre; Türklerin ana yurdu Orta Asyadır. Daha belirgin olarak Türklere Çin’in kuzeyinde, bugünkü...

Sahip Ata Fahreddin Ali Kimdir?

Sahip Ata Fahreddin Ali; Türkiye Selçuklu Devleti’nde farklı görevlerde bulunmuş bu kıymetli devlet adamının nerede ve hangi tarihte doğduğu, babası ile büyük babasının ne işlerle meşgul olduğu, hususunda elimizde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Sâhip...

Sahip Şemseddin Cüveyni Kimdir?

Sahip Şemseddin Cüveyni, İsfahanlı Bahaüddin-i Cüveyni’nin oğludur. Biraderi Alaüddin Ata Melik ise Argun Han’ın kâtipliğini yapıp, Hulâğû Han’ın hizmetinde bulunmuş ve Bağdat valiliği yapmış önemli biantaluyar devlet adamıdır. Şemseddin Cüveyni’nin Moğollara bağlı onların güvenini...