İttihat ve Terakkinin Faaliyetleri

Uzun bir süre hareketsiz kaldıktan sonra İttihat ve Terakki 1896’da II. Abdülhamid’e karşı bir darbe girişiminde bulundu. Plana göre, önce bir hükumet toplantısı sırasında Bâb-ı Ali işgal edilecek, Şeyhülislâm’dan II. Abdülhamid’in padişahlık yapamayacağına ilişkin...

İttihat ve Terakki – Kuruluşu ve Amacı

1889’da Askerî Tıbbiye’de, okul öğrencileri İshak Sükuti, Mehmet Reşid, Abdullah Cevdet, İbrahim Temo ve Hüseyinzade Ali (Turan) tarafından kurulan gizli örgüte “İttihad-ı Osmanî” adı verilmiştir. Yeni Osmanlılar hareketinin temel görüşleri Jön Türkler tarafından da...

Türklerde Ordu Teşkilatı

Türk İslam devletlerinde toplumsal yapıda ve kültürel alanda görülen değişime bağlı olarak ordu teşkilatında da değişim yaşanmıştır. Karahanlı ve Türkiye Selçuklu orduları sadece Türklerden kuruluyken Büyük Selçuklu ve Gazneli ordusunda farklı milletlerden askerler de...

Türklerde Taşra Teşkilatı Yapısı

İslamiyet’ten önceki hükümranlık anlayışını ifade eden “Ülke hanedanın ortak malıdır.” görüşüne uygun olarak Karahanlılarda ikili teşkilat uygulanmaya devam edildi. Ülkenin doğusunu geniş yetkilere sahip hakan yönetirdi. Batıyı ise hakanın hâkimiyetini tanıyan hanedan üyesi idare...

Türklerde Hükumet Sistemi

Türk-İslam devletlerinde devlet işlerinin yürütüldüğü hükûmette devlet işlerinden sorumlu en yetkili yönetici vezirdir. Karahanlılarda hükümdar adına devlet işlerini yürütmekle görevli hükûmet başkanına “Yuğruş (vezir)” Gaznelilerde ise “Hace-i Büzürg” denirdi. Hükümdarın vekili sıfatıyla yetkileri sınırsız...

Merkezi Teşkilat’ta Hükümdar

İlk Türk devletlerinde Asya Hun Devleti’nden itibaren görülen “kut” anlayışı Türk-İslam devletlerinde “Allah’ın yeryüzündeki gölgesi” anlayışı olarak devam etmiştir. Yani Allah’ın kanunlarının yeryüzündeki uygulayıcısı Türk-İslam devleti hükümdarıdır. İlk Türk devletlerinde görülen tahta geçme şartları...