Tanzimat Döneminde Açılan Okullar ve Özellikleri

Tanzimat Döneminde Açılan Okullar ve Özellikleri

İlköğretim

• 1847 yılında çıkarılan İlköğretim Talimatnamesi
ile ilköğretimde bazı düzenlemeler yapıldı. Önceleri
sadece okuma eğitimi verilen sıbyan mekteplerinde
yazma da öğretilmeye başlandı. Eğitimde
ödül ve disiplin anlayışında olumlu değişimler
oldu. Hocaların denetlenmeleri amacıyla müfettişler
görevlendirildi.
1848’de rüştiyelere medrese dışından öğretmen
sağlamak amacıyla Türkiye’nin ilk öğretmen okulu
olan Darülmuallimin-i Rüştiye açıldı.
• 1859’dan itibaren kız rüştiyeleri açılmaya başlandı.
İlköğretimin ikinci kademesinde yer alan
rüştiyeler, askerî rüştiyeler ve mülkiye rüştiyeleri
olarak ayrılıyordu. Mülkiye rüştiyelerinin mezunları
memur oluyor, askerî rüştiyeler ise üst askerî eğitime
öğrenci hazırlıyordu.
• 1868’de İstanbul’da Darülmuallimin-i Sıbyan
açıldı. Sıbyan mekteplerindeki gelişmelere paralel
olarak yeni tip öğretmen yetiştirilmesi amacıyla
açılan bu okulu, daha sonra diğer vilayetlerde açılan
darülmuallimin-i sıbyanlar izledi.
• 1869’da eğitimle ilgili genel düzenlemeler yapan
Maarif-i Umumiye Nizamnamesi çıkarıldı. Bu nizamname,
beş yüz evi geçen kasabalarda rüştiye
açılmasını ve sıbyan mektebini bitirip diploma
alanların rüştiyeye sınavsız kabul edilmelerini öngörüyordu.

Ortaöğretim

• İdadi adıyla bilinen okulların ilki (Mekteb-i Fünun-ı
İdadiye), İstanbul’da açıldı (1845). Okul daha sonra
Kuleli Askerî İdadisi adını aldı.
• Askerî idadilere daha sonra 1874’te ilki açılan mülki
idadiler eklendi.
• İdadilerde din derslerinin yanı sıra kimya, cebir,
resim, Fransızca, Türkçe gibi dersler verilmekteydi.
• Rüştiye üzerine üç yıl eğitim veren idadiler, bir üst
öğretime öğrenci hazırlamanın yanı sıra tebaayı kaynaştırma
amacı da taşıyordu.
• 1868’de İstanbul’da Galatasaray Sultanisi açıldı. Ortaöğretimde
sultani adıyla açılan ilk okul olan Galatasaray
Sultanisinin kuruluş amacı, Batı dili (Fransızca)
bilen Osmanlı vatandaşları yetiştirmekti.
• 1873’te, kimsesiz çocukları kabul eden Darüşşafaka açıldı.
• 1874’te, idadi öğretmeni yetiştirmek için Darülmuallimin-i Ali kuruldu.

Yükseköğretim

• Darülfünun, kuruluş kararı 1846’da alınmasına
rağmen 1863’te İstanbul’da açılmıştır.
• On altı yaşından büyük olanlar okula kabul edilecek,
halk da dersleri izleyebilecekti.
• Kimyager Derviş Paşa’nın konuşmasını ve yapılan
elektrik deneylerini dershanede yer bulamayan halk
dışarıdan büyük bir merakla izledi.
• Eğitim süresi genel eğitim için üç yıl , mühendisler
için dört yıl olarak belirlendi.
• 1865’te okul binası yanınca eğitime ara verildi.
• Hukuk, Edebiyat, Riyaziye gibi bölümlere ayrılan
okul, 1869’da düzenlenerek yeniden açıldı.
• Dönemin Maarif Nazırı Saffet Paşa’nın konuşmasıyla
açılan Darülfünunda hümanizm ve pozitivizm
gibi felsefi akımlarla ilgili eserler de okutuldu.
• Mekteb-i Mülkiye, Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye adıyla diğer yüksekokullar da açıldı.