Osmanlı Devleti Tarihi

I. Kosova Savaşı (1389)

Osmanlı Devleti, Çirmen
Savaşı’ndan sonra Balkanlarda yeni fetihlere başladı. Ancak
Lala Şahin Paşa komutasındaki Osmanlı akıncıları, Ploşnik’te
Sırp ve Bosnalı kuvvetlere yenilince Balkan devletleri yeni bir
Haçlı ordusu hazırladılar. Çandarlı Halil Hayrettin Paşa,
kumandasındaki bir ordu ile Şumnu, Tırnova, Silistre ve
Niğbolu’yu alarak Bulgar krallığını savaş dışı bıraktı.

Osmanlı Devleti’ni Balkanlardan çıkarmayı amaçlayan
Haçlı ordusu, Kosova’da I. Murat komutasındaki Osmanlı
ordusuyla karşılaştı. I. Murat Haçlı kuvvetlerini büyük bir
bozguna uğrattı. I. Kosova Savaşı, Osmanlıların bu kadar
büyük bir orduya karşı kazandığı ilk savaştır. I. Murat,
Kosova’da savaş alanını gezerken bir Sırp askeri tarafından
hançerlenerek şehit edildi.

Kosova Zaferi’nin sonucunda:

– Sırplar yeniden Osmanlı’nın üstünlüğünü kabul ettiler.
– Kuzey Sırbistan yolu Osmanlılara açıldı.
– Bu galibiyetten sonra Tuna’nın güneyindeki Balkan
topraklarında Osmanlılara karşı koyacak önemli bir güç
kalmadı.

I. Murat’ın şehit edilmesi üzerine yerine Yıldırım Bayezit
geçti. Yıldırım Bayezit Osmanlı topraklarına saldıran Eflâk
voyvodası Mirçe’ye karşı harekete geçti ve ordusunu bozguna
uğratarak Eflâk’ı Osmanlı Devleti’ne bağladı. Balkanlarda
fetihlere devam eden Osmanlı akıncıları Macar kralı
Sigismund’u yenilgiye uğrattı. Arnavutluk ve Karadağ’ın
Osmanlı üstünlüğünü kabul etmesini sağladılar.

I. KOSOVA SAVAŞI’NDA TÜRK BİRLİĞİ


Kastamonu hâkimi İsfendiyar Bey’e Germiyan hâkimi Yakup
Bey’e, Saruhan, Menteşeli, Hamidili hâkimlerine, Haçlıların
saldırıya geçtiğini bildirmek ve gazaya çağırmak, İslam
padişahına yardımın başta gelen farzlardan oluğunu bir kere daha
hatırlatmak üzere mektuplar yazıldı. İslam’ın dayanışması,
insanların efendisinin dininin yüceliği gereği, çevredeki beyler el
birliği ederek gaza yolunda yardımda bulunmak üzere, askerlerini
gönderdiler. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir