Balkanlarda Osmanlı Hâkimiyetinin Güçlenmesi

Balkanlarda Osmanlı Hâkimiyetinin Güçlenmesi

Mehmet Çelebi, Anadolu’da Türk birliğini büyük ölçüde
sağladıktan sonra, Balkanlarda Osmanlı otoritesini daha da
güçlendirmek için harekete geçti. Erdel, Macaristan ve Mora’ya
akınlar düzenledi. Akçahisar ve Avlonya fethedildi (1417). Eflâk
ve Bosna’da Osmanlı egemenliğini kurdu.

Mehmet Çelebi’den sonra Osmanlı tahtına oğlu II. Murat
geçti. II. Murat döneminde tehlike oluşturan ülkelerden biri de
Venedik’ti. Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda kalıcı olabilmesi için
Venediklilerin egemenliğindeki Selanik ile Makedonya’nın tamamını
alması gerekiyordu. Bu durum Osmanlı Devleti ile Venedikliler
arasında 1430 yılına kadar süren savaşların başlamasına
neden oldu. Bu savaşlar sonucunda Selanik, Yanya ve Serez
Osmanlı topraklarına katıldı. Orta ve Güney Arnavutluk’ta
Osmanlı yönetimi oluşturuldu ve Venedik’le barış yapıldı.

Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki ilerlemesinden rahatsız
olan Bosna Krallığı,Sırp Krallığı, Macar Krallığı ve Eflak Prensliği
Osmanlı’ya karşı birlik oluşturdular. Macar kralının ölmesi
üzerine karışıklık yaşayan Macaristan’a sefer düzenleyen II.
Murat, bazı kaleleri ele geçirdi. Bu kalelerden biri de Sırplara ait
olan Semendire Kalesi’ydi. Daha sonra II. Murat Anadolu’ya
dönerek Balkan devletleriyle ittifak yapan Karamanoğulları
isyanını bastırdı.

İLK OSMANLI – VENEDİK DENİZ SAVAŞI (1416)


Akdeniz’de Venediklilere bağlı olan Andros Adası
gemilerinin Osmanlı ticaret gemilerine saldırması üzerine Çalı
Bey kumandasındaki Osmanlı donanması Akdeniz’e
gönderildi. Çalı Bey, adada tahribat yapıp Venedik gemilerine
saldırılar düzenleyerek geri döndü. Bunun üzerine ertesi yıl
Venedikliler Ege Denizi’ne geldi. Gelibolu açıklarında yapılan
savaşıVenedikliler kazandı ve Çalı Bey şehit oldu.
Osmanlı Devleti bu savaşta yenilmesine rağmen deniz
savaşlarında tecrübe kazandı.