Yahudiliğin Diğer Dinlere ve Irklara Bakışı

Yahudiliğin Diğer Dinlere ve Irklara Bakışı

Yahudi hukukuna göre Yahudi olmayanlar, “Nuhiler” ve “putperestler” olarak iki kısma ayrılırlar.
Nuhiler, Hz. Nuh’un tevhit esasına dayalı yedi temel kanununu benimseyen kimselerdir.

Nuhilik esaslarını yerine getirenler, yarı mühtedi sayılırlar. Her iki dünyada kurtuluşa ulaşırlar.
Yaptıkları işe göre kutsiyet kazanırlar.

İslam ve Hristiyanlık Nuhi dinlerden sayılır.
Ancak bir Yahudi’nin İslam veya Hristiyanlığa
geçmesi büyük günah sayılır. Çünkü Yahudilikten
çıkan bir kişi, kendisini Tanrı’ya ve
halkına bağlayan ahdini bozmuş olur.

Yahudilik, Müslümanları Nuhi saymakla
birlikte Hz. Muhammed’i peygamber olarak
kabul etmez. İbadethanelerine suret (resim)
sokmamak, domuz eti yememek, sünnet olmak
iki dinin ortak noktalarındandır. İslam’ı Hristiyanlığa
göre inanç açısından kendilerine daha
yakın görürler.

Yahudilik, diğer gruba giren putperest ve
müşrikler için ise hiçbir kurtuluş ümidi kabul
etmez.