Timur Devleti (1369 – 1507)

Timur Devleti (1369 – 1507)

Devletin kurucusu olan
Timur, 1369 – 1405 yılları
arasında yaptığı seferlerle,
Harezm, Doğu Türkistan, İran,
Azerbaycan, Hindistan Delhi
sultanlığı, Irak, Suriye ve Altın
Orda Devleti ile Osmanlı Devleti’nin topraklarının
bir kısmına hâkim olmuştur. Onun fetihleri,
sonuçları açısından, Türk tarihini olumsuz
etkilemiştir. Altın Orda Devleti üzerine düzenlediği
seferler (1391) bu devletin Kırım, Kazan, Küçüm,
Ejderhan, Kasım ve Nogay Hanlıkları olarak
parçalanmasına neden olurken Moskova
Knezleri’nin güçlenmesini de beraberinde
getirmiştir. Böylece, XVI. yüzyıldan itibaren
Rusya’nın Kafkaslar ve Kıpçak Bozkırları’na
doğru yayılması söz konusu olacaktır.

Ankara Savaşı’ndan sonra ülkesindeki
karışıklıklar sebebiyle Anadolu da fazla
kalamayan Timur, ülkesine döndü. 1405’te
ölümünden hemen sonra devlet, Timur’un oğlu ve
torunları arasında paylaşılmıştır. Zamanla daha
da güç kaybeden bu devlet 1507’de yıkılmıştır.