Tevhiditedrisat Kanunu (3 Mart 1924)

Tevhiditedrisat Kanunu (3 Mart 1924)

Osmanlı Devleti’nde Şeriye ve Evkaf Vekâleti’ne bağlı eğitim veren medreselerin yanında, kilise
teşkilatlarına bağlı azınlık okulları ve yabancı devletlerin açtıkları okullar bulunmaktaydı. XIX. yüzyılın
sonu ve XX. yüzyılın başında eğitim kurumlarının birçoğu devlet denetimi dışındaydı. Milletin varlığı ve
geleceğini etkileyen eğitim sisteminin denetimsiz olarak varlığını sürdürmesi imkânsızdı.

Cumhuriyetin ilanından sonra Türk milletini, gerçek özgürlük ve başarıya taşıyacak olan eğitim
alanındaki çalışmalara öncelik verildi. Eğitim alanında meydana getirilen değişim millî menfaatler
gözetilerek gerçekleştirildi.3 Mart 1924’te eğitim ve öğretimde birlik sağlayan Tevhiditedrisat Kanunu
Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edildi.

Tevhiditedrisat Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki bütün azınlık okulları ve yabancı
okullar, devletin denetimi altına alınarak eğitim birliği sağlandı. Eğitim millî ve çağdaş bir nitelik
kazandı. Millî Eğitim Bakanlığı bilimsel ve mesleki eğitim ihtiyacına cevap verecek şekilde
yapılandırıldı. Millî Eğitim aracılığı ile kültürel gelişim sağlandı. Millî birlik ve beraberlik duygusuyla
toplumsal ilerleme ve çağdaşlaşma gerçekleştirildi.

Tevhiditedrisat Kanunu

– Türkiye dâhilinde bütün eğitim ve bilim kuruluşları Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlıdır.

– Şeriye ve Evkaf Vekâleti veya özel vakıflar tarafından yönetilen bütün medreseler ve
okullar Millî Eğitim Bakanlığı’na devredilir.

– Şeriye bütçesinde mektepler ve medreseler için konmuş olan ödenekler Millî Eğitim
bütçesine geçirilir.

– Millî Eğitim Bakanlığı yüksek din uzmanları yetiştirilmek üzere üniversitede bir ilahiyat
fakültesi kurar. İmamlık, hatiplik gibi din hizmeti görecek memurların yetişmesi için de ayrı mektepler
açacaktır.

– Bu yasanın yayın tarihinden sonra, eğitim ve öğretimle meşgul olup millî müdafaaya
bağlı olan Askerî Rüştiye ve İdadiler, Sıhhiye Vekâletine bağlı yetim mektepleri bütçeleri ve öğretim
üyeleriyle beraber Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlanmıştır.