Web sitemize hoşgeldiniz, 17 Eylül 2021
Tarih Bilimi
Anasayfa » Türk Tarihi » Selçuklu Devleti Kronolojisi

Selçuklu Devleti Kronolojisi

Selçuklu Devleti Kronolojisi

Selçuklu Devletinin kuruluş, gelişme ve yıkılış dönemlerini kronolojik sıra ile derledik. Tarihler yaklaşık değerler içermektedir. Selçukluların kronolojisi aşağıdadır.

Selçuklu Devleti Kronolojisi

744 :Gök Türk İmparatorluğunun yıkılışı.
775 :Bir kısım Oğuz ve Karluk boylarının Uzakşark’tan Türkistan’a (Maveraünnehr’e) doğru göçleri.
999 :Karahanlıların Samani devletini yıkmaları ile Müslüman Türklere İslam ülkeleri yolunun açılması.

1004 :Arslan Yabgu’nün İsmail Muntasır’a karşı İlig Nasr Han’la birleşmesi ve Samanlı Devleti’nin tam anlamıyla Tarihe karışması.
1007 (Tahmini) :Selçuk Bey’in Cend kentinde ölümü.
1018 :Çağrı Bey’in 3000 süvari ile Buhara civarından şarki Anadolu’ya akın yaparak Selçuklulara bir yurt araması.
1021 :Çağrı Bey’in Doğu-Anadolu seferinden dönüp Tuğ­rul Bey’e ulaşması.
1025 :Gazneli sultan Mahmut ile Karahanlı Yusuf Ka­dir Han’ın İran-Turan sorunlarını görüşmek üzere Semerkant yakınlarında bir toplantı yapmaları; Bizans imparatoru II. Basileios’un ölümü.
1028 :Gazneli Mahmut’un Türkmenleri ağır bir yenilgiye uğratması ve Selçuklulara karşı harekâta girişmesi.

Alp Arslan’ın Doğumu

Ocak 1029 :Alp Arslan’ın doğumu.
1030 :Selçuklu kuvvetlerinin Karahanlıları bozguna uğratma­ları; Gazneli sultan Mahmut’un Ölümü.
1032 :Harezm valisi Altuntaş’ın Buhara hâkimi Ali Tekin ile Debûsiye’de savaşı; Arslan Yabgu’nun hapis­te bulunduğu Kalincar kalesinde ölümü.
1034 :Nisan Harezm valisi Harun’un Gaznelilere karşı ayaklanması.

Ocak 1035 :Buhara hâkimi Ali Tekin’in ölümü. Harezm valisi Harun’un öldürülmesi.
Haziran 1035 :Selçukluların Gazneli ordusunu Nesa yörelerinde boz­guna uğratmaları.
Ağustos 1035 :Gaznelilerin Selçuklulara Horasan’da muhtariyet vermesi.
1036 :Türkmenlerin büyük bir bölümünün Azerbaycan’a, gelmeleri.
Mayıs 1038 :Selçukluların Gaznelileri Telhâb’ta yenilgiye uğratma­ları ve bağımsızlık kazanmaları.
1038 :Türkmenlerin Tiflis’i kuşatan Bizans komutam II. Bagrat’ı bozguna uğratıp geri çekilmek zorunda bırakma­ları; Beyhak kentinde Tuğrul Bey adına hutbe okunması.
Ekim 1038 :Karahanlı Böri Tekin’in Gazneli topraklarına akın­larda bulunması.
1039 Mayıs :Kızıl Bey’in Rey kentini feth ile burada bir Türkmen Beyliği kurması.
1039 :Selçukluların Telhâb yörelerinde büyük Gazneli ordu­suyla başarısız savaşı.

Dandanakan Zaferi 24 Mayıs 1040

1040 :Ertaş’ın Sistan’ı fethi ve Musa İnanç Bey adına hutbe okutması.
1040 :Gazneli sultanı Mesut’un Selçuklulara karşı harekâ­ta başlaması.
22–24 Mayıs 1040 :Selçukluların Gaznelilerle Dandanakan’da üç gün sü­reyle savaşmaları.
24 Mayıs 1040 :Dandanakan Zaferi,
1041/42 :Cend şehri emîri Şah Melik’in Harezm valisi İsmail’i Asib’de yenilgiye uğratması.
Şubat 1041 :Sultan Tuğrul’un Gürcan ve Taberistan’ı fethi; sul­tan Tuğrul adına Nişabur’da para basılması.
1042 :Musul emîri Karvaş’in müttefikleriyle birlikte Türk­menler karşısında ağır bir yenilgiye uğramaları; Kara­hanlı Devletlinin Batı ve Doğu olmak üzere iki kola ayrılması.

1042/43 :Sultan Tuğrul’un Selçuklu başkentini Nişabur’dan Rey’e nakli ve burada, adına para bastırması; bir kısım Türkmenlerin Beçni kalesine saldırmaları.
1043 :Sultan Tuğrul’un Çağrı Bey’le birlikte Harezm’e yürümesi; Türkmenlerin Musul’u ele geçirmeleri.
1044 :Musul emîri Karvaş’ın Türkmenleri yenilgiye uğra­tıp Musul’u geri alması.
1047 :Fatımî veziri Ebû Sa’d’ın öldürülmesi.
1047/48 :Bizans ordusunun şehzade Hasan komutasındaki Selçuklu kuvvetlerini Büyük Zap Suyu yörelerinde yenilgi­ye uğratması ve şehzade Hasan’ın şehit edilmesi.
1048 :Kuzey Kirman’ın Selçuklu hâkimiyetine girmesi.
18 Eylül 1048 :Selçuklu ordusunun Ügümi köyü yörelerinde Bizans or­dusunu ağır bir yenilgiye uğratması ve başkomutan Liparit’in tutsak alınması.

1049/50 :Selçuklu-Bizans barış Antlaşmasının İstanbul’da, imzalanması.
1050/51 :Melik Kavurt Bey’in Kirman’a hâkim olması.
1054 :Sultan Tuğrul’un ilk Anadolu seferi.
1055 :Monomakhos’ın ölümü üzerine Theodora’nın Bizans tahtına geçmesi; Sultan Tuğrul’un Bağdat se­ferine çıkması.
1055/56 :Selçuklu kuvvetlerinin Anadolu harekâtı.
Ekim 1056 :Sultan Tuğrul’un Besasirî’ye karşı savaşan Kureyş’e hil’at, at ve bayrak vermesi.
1057 :Emir Sabuk’un Doğu-Anadolu’ya akınlara başlaması.
1058 :Selçuklu komutanı Emir Dinar’ın Malatya’yı ele geçirmesi sırasındaki savaşlarda şehit olması; şehzade Yakutî’nin sevk ettiği Selçuklu kuvvetlerinin Kars yörelerine akınlarda bulunmaları.
Kasım 1058 :X. Konstantinos Duka’sın Bizans tahtına geçmesi.
28 Aralık 1058 :Aralan Besasirî’nin Bağdat’ı işgali.
Temmuz 1059 :Selçuklu kuvvetlerinin Sivas’ı ele geçirmeleri.
1059 :Sultan Tuğrul’un isyan eden İbrahim Yinal’ı Rey yörelerinde, yenilgiye uğratıp tutsak alması ve yayı­nın kirişiyle öldürtmesi.

15 Ocak 1060 :Arslan Besasirî’nin tutsak alınıp öldürülmesi.
Nisan/Mayıs 1061 :İsyana başlayan Kutalmış’ın Selçuklu kuvvetleri kar­şısında Girdkûh kalesine çekilmesi.
1062 :Sultan Tuğrul’un Azerbaycan ve Erran a gelip Ana­dolu harekâtını denetlemesi; Fars bölgesinde Selçuklu hâkimiyetinin kurulması.
1063 :Kavurt Bey’in hâkim olduğu bölgelerde Abbasî ha­lifesi, sultan Tuğrul ve kendi adına hutbe okutması.
18 Şubat 1063 :Sultan Tuğrul’un halifenin kızıyla evlenme törenle­rinin başlaması.
4 Eylül 1063 :Sultan Tuğrul’un Rey’de hayata gözlerini yumması.
16 Ekim 1063 :Kutalmış’ın Rey’i alıp adına, sultan olarak hutbe okutması.
1064 :Sultan Alp Arslan’ın Doğu-Anadolu ve Gürcistan se­ferine başlamak üzere başkent Rey’den hareketi; şehza­de Melikşah’ın Terken Hatun’la evlenmesi; Macarların Belgrat’ı işgal etmesi.
Ağustos 1064 :Ani’nin sultan Alp Arslan tarafından fethi.
Kasım 1064 :Sultan Alp Arslan’ın Kutalmış’a karşı kazandığı zaferden sonra vezir Amidülmülk’e hilat vermesi.
1064 :Vezir Kündürî’nin öldürülmesi.

1064/65 :Hanoğlu Harun’un Haleb’e gelişi ve Romanos Diogenes’le başarılı savaşı.
Aralık/Ocak 1064/65 :Emir Mahmut’un Haleb’e karşı başarısız bir saldırıya geçmesi. Oğuzların Tuna’yı geçip Makedonya ve Teselya’ya kadar uzanan toprakları istilâ etmeleri.

Ocak/Şubat 1065 :Haleb emîri Atiyye’nin Haleb’deki Harun’un Oğuz­larına bir baskın yapması.
20 Mayıs 1065 :Emîr Mahmut ve Harun’un Atiyye’yi Mercüdabık yörelerinde yenilgiye uğratmaları.
Ağustos 1065 :Emîr Mahmut’un Haleb’e hâkim olması.
Eylül 1065 :Emîr Mahmut’un Harun’a Maarretünnuman’ı İkta etmesi.
1065 :Şamani, Uz (Oğuz) ların 600,000 kişi halinde Tuna’yı geçip Balkanlara inmeleri.
1065/66 :Sultan Alp Arslan’ın Mangışlak seferi; Hora­san Saları’nın başarısız Urfa kuşatması.
1066 :Sultan Alp Arslan’ın oğulları Melikşah’a İsfahan, Arslan Argun’a Harezm, İlyas’a Toharistan, Ayaz’a Bele, Arslanşah’a Mera ve Toganşah’a Erat yönetimlerini verip melik olarak ataması.
Kasım/Aralık 1066 :Fatımî halifesi Mustansır’ın emir Mahmut’a Harun ve Oğuzlarının Haleb’den uzaklaştırılmasını bil­dirmesi.
Mayıs 1067 :X. Konstantinos Dukas’ın ölümü.
Haziran/Temmuz 1067 :Sultan Alp Arslan’ın Kirman’a yürümesi.
Ağustos 1067 :Afşin’in Güney-Doğu Anadolu’daki akınları.
1067/68 :Hanoğlu Harun’un Romanos Diogenes’e karşı başarılı savaşları; sultan Alp Arslan’ın ikinci Gürcistan seferi.
1068 :Mekke Şerifi Muhammed bin Ebû Haşim’in Abbasî halifesi ve Selçuklu sultanı adına hutbe okutmaya başlaması.
Ocak 1068 :Romanos Diogenes’in Bizans imparatoru olması.
Mart 1068 :Romanos Diogenes’in Suriye seferi.
Nisan 1068 :Afşin’in sultan Alp Arslan’ın kendisini affeden mektubunu alması üzerine, huzuruna gitmek için Antak­ya yörelerinden ayrılması.
1 Temmuz 1068 :Harun ve Haleb kuvvetlerinin Artah’ı fethetmeleri.
1068/69 :Romanos Diogenes’in Artah ve İmm kalelerini işgali.
Nisan 1069 :Emîr Savtekin’in Gürcistan seferi.
Mayıs-Haziran 1069 :Fazlûye’nin Nizamülmülk tarafından tutsak alınması.
Ekim 1069 :Kavurt isyanı sebebiyle Kirman’a giden sultan Alp Arslan’ın İsfahan’a dönmesi.
1069 (Sonları) :Emîr Sündük’un Kuzey-Suriye’ye akınlarda bulunması.

1070 (Ortaları) :Sultan Alp Arslan’ın Mısır seferi dolayısıyla Kuzey-Suriye’ye gelişi.
Temmuz 1070 :Mirdosoğulları Beyliğimin Selçuklulara tâbi olması.
1070/71 :Harun’un ölümünden sonra kendisine bağlı Türkmen­lerin Akkâ Fatımî valisi Bedrülcemali’ye katıl­maları.
1071 :Batı Karahanlı Devleti’nin Büyük Selçuklu İmparatorluğu’na tâbi olması; Kurlu Bey’in Akkâ kuşatması sırasında Ölümü.
Mart 1071 :Sultan Alp Arslan’ın Urfa kuşatması.
Nisan 1071 :Sultan Alp Arslan’ın Haleb kuşatması.

Malazgirt Meydan Savaşı – 26 Ağustos 1071

26 Ağustos 1071 :Malazgirt Meydan Savaşı.
1071 (Sonları) :Kudüs’ün Atsız Bey tarafından fethi.
1072 :Romanos Diogenes’in Çukurova’da oğulluğu Andronikos Dukas karşısında yenilgiye uğrama­sı ve teslim olması.
Ağustos 1072 :Romanos Diogenes’in Kınalıada’da ölümü.

Sultan Alp Arslan’ın Ölümü – 24 Kasım 1072

20 Kasım 1072 :Sultan Alp Arslan’ın Harezmli Yusuf tarafından yaralanması.
24 Kasım 1072 :Sultan Alp Arslan’ın ölümü.
29 Kasım 1072 :Melikşah’ın Büyük Selçuklu Devleti sultanı ilân edilmesi.
15 Aralık 1072 :Karahanlı Şemsülmülk I. Nasır’ın Tirmiz’i işgal etmesi.
13 Ocak 1073 :Şehzade Ayaz’ın Belh’i Karahanlı işgalinden kur­tarması.
20 Ocak 1073 :Halife Kaaim Biemrillah’ın ölümü; Fatımî vezi­ri Nasırüddevle’nin İldeniz tarafından öldürülmesi.
15 Nisan 1073 :Sultan Melikşah’ın Kavurt Bey’le Hemedan yöresinde savaşı.
Nisan/Mayıs 1073 :Kavurt Bey’in yayının kirişiyle boğdurularak öldürülmesi.
Ekim 1073 :Gevherayin’in sultan Melikşah’ın saltanatının onaylanması amacıyla Bağdat’a gelmesi.
1073/74 :III. Fazl’ın Şeddadoğulları emirliğini ele geçirmesi; şehzade Ayaz’ın ölümü.
1074 :Sultan Melikşah’ın Şemsülmülk I. Nasr’la barış yaptıktan sonra Horasan’a dönmesi.
Eylül/Ekim 1074 :Sultanşah’ın Kirman tahtına geçmesi,
Ekim/Kasım 1074 :Şöklü Bey’in Akkâ’yı Fatımilerden alması.

Nisan/Mayıs 1075 :Emîr Atsız’ın Şöklü ve müttefiklerini Tafreriye’de ke­sin bir yenilgiye uğratması; Süleyman şah’ın İzmit’i fethedip Türkiye Selçuklu Devletini kurması; emîr Savtekin’in Kafkas seferi (1075).
Mart/Nisan 1076 :Emîr Atsız’ın Dımaşk’ı üçüncü kez kuşatması.
Nisan/Mayıs 1076 :Haleb emîrî Nasr’ın Ahmet şah’ı Haleb kalesine hapsetmesi.
Mayıs 1076 :Emîr Nasr’ın bir Türkmen tarafından öldürülmesi.
Haziran/Temmuz 1076 :Emîr Atsız’ın Dımaşk’ı fethetmesi.
Temmuz 1076 :Ahmet şah’ın Demleçoğlu Mehmet’in tutsak­lığından kurtarılması; Haleb emîri Sabık’in rakibi Vessab’a karşı harekete geçmesi.
1076 (Sonu) :Emîr Atsız’ın Mısır seferi.
1077 :Gümüştekin Candar’ın Urfa yörelerinde Bizans kuvvetlerini yenilgiye uğratması; Nikephoros Bryennios’un Edirne’de isyanı.
Ocak 1077 :Emîr Atsız’ın Kahire yakınlarına dek ilerleyip bura­da karargâh kurması.
7 Şubat 1077 :Emîr Atsız’ın başarısız Mısır seferinden sonra Dımaşk’a dönmesi.
1077/78 :Fatımîlerin Dımaşk’a başarısız bir kuşatma harekâtına girişmeleri; sultan Melikşah’ın Tutuş’u Suriye ve Filistin Selçuklu Melikliği’ne ataması.
1078 :Nikephoros Botaniates’in Bizans imparatoru olması.
1078/79 :Sultan Melikşah’ın Gürcistan seferi; Tutuş’un Ha­leb’i kuşatması.
1079 :Tutuş’un Atsız’ı öldürtüp Suriye ve Filistin Selçuk­lu Melikliğine hâkim olması; Hasan Sabbah’ın Mı-sır’a gitmesi.
Ekim 1079 :Fatımilerin Filistin’i istilâ ve Dımaşk’ı ikinci kez kuşat­maları.

1079/80 :Mekke ve Medine’de Abbasî Halifesi ve Selçuklu Sultanı adına hutbe okunması.
1080 :Gürcistan’da Selçuklu egemenliğinin tam anlamıyla sağlanması.
Ocak 1080 :Sultan Melikşah’ın avlanmak amacıyla Huzistan’a gitmesi.
Ekim 1080 :Müslim’in Haleb’e hâkim olması ve Mirdasoğulları Emirliğindin sona ermesi.
1080 :Anadolu’ya dolmuş Türkmenleri etrafında toplayan Süleyman şah’ın İznik’te devlet kurması üzerine şarktan, büyük bir göçebe kitlesinin dalgalar halinde Anadolu’ya dolması.
1081 :Aleksios Komnenos’un Bizans imparatoru olma­sı, Süleyman şah ile Dragos Suyu Antlaşması imzalaması.
Ocak 1081 :Sultan Melikşah’ın 7 bin Ermeniyi ordudan çı­karması.
1081/82 :Tekiş’in ilk isyanı; halife Muktedi’nin sultan Melikşah’in kızıyla evlenme isteğini sultana bildirmesi.
21 Ocak 1082 :Muhammed Tapar’ın doğumu.
21 Mayıs 1082 :Sultan Melikşah’ın oğlu Davut’un ölümü.
Haziran 1082 :Müslim’in Efsuna kalesini işgali.
Kasım/Aralık 1082 :Nizamülmülk’ün oğlu Cemalülmülk’ün zehir­lenmek suretiyle öldürülmesi.
1082/83 :Süleyman şah’ın Güney-Anadolu seferine çıkarak Tarsus, Adana, Misis, Anazarba ve yörelerini fethi.
1083 :Cüheyr ailesinin Bağdat’tan Isfahan’a gitmeleri.
Haziran 1083 :Fahrüddevle bin Cüheyr’in Diyarbakır ve çev­resi Selçuklu valiliğine atanması; Musul emîri Müslim’-in Dımaşk’ı kuşatması.
1084 :Sultan Melikşah’ın Musul, Cezire ve Haleb bölgesi­ni Amidüddevle’ye ikta etmesi.
Şubat/Mart 1084 :Nizamülmülk’ün oğlu Müeyyidülmülk’ün Tuğra Divanı Başkanlığı’na atanması.
Kasım 1084 :Sultan Melikşah’ın Musul ve çevresinin yönetimini yeniden Şerefüddevle Müslim’e vermesi.
12 Aralık 1084 :Süleyman şah’ın Antakya’yi fethi.
17 Aralık 1084 :Süleyman şah’ın Antakya’da sultan Melikşah adı­na hutbe okutması.

1084/85 :Tekiş’in ikinci kez isyan etmesi.
1085 (Başlan) :Artık Bey’in Tutuş’un hizmetine girmesi; emîr Kara tekin’in Sinop’u fethi.
1085 Ocak 1085 :Tutuş’un Artuk Bey ve Musul emîri Müslim’­le bir ittifak yapması.
Haziran/Temmuz 1085 :Melik Sultanşah’ın ölümü, Turan şah’ın Kirman Selçuklu Meliki olması.
30 Ağustos 1085 :Süleyman şah’ın Antakya kalesini fethi.
Eylül 1085 :Süleyman şah’ın Kurzâhil savaşında Müslim’i ye­nilgiye uğratması ve Müslim’in ölümü.

Süleyman şah’ın Haleb’i kuşatması – 12 Ocak 1085

12 Ocak 1085 :Süleyman şah’ın Haleb’i kuşatması.
20 Haziran 1085 :Meyyafârikin (Silvan)’ın Selçuklu kuvvetlerine teslimi.
Nisan/Mayıs 1086 :Diyarbakır ve çevresi yönetiminin Büyük Selçuklu Devleti’ne bağlanması ve Mervanoğulları Emîrliği’nin sona erdirilmesi.
4 Haziran 1086 :Süleyman şah’ın Haleb’i ikinci kez kuşatması. Süleymanşah’ın Tutuş ile yaptığı savaşı kaybedip intihar etmesi.
Eylül/Ekim 1086 :Sultan Melikşah’ın Kuzey-Suriye seferine başlaması.
6 Kasım 1086 :Sultan Sencer’in doğumu.
3 Aralık 1086 :Haleb’in sultan Melikşah’a teslim edilmesi.
1086 (Sonları) :Sultan Melikşah’ın Antakya’ya gelip şehir valiliğine Yağısıyan’ı, yönetim işlerinde de emîr Hasan’ı ataması.
1086/87 :Emîr Porsuk’un Bizans’ın müdahalesi üzerine kuşat­tığı İznik’ten çekilmesi; sultan Melikşah’ın Turan şah’ın Fars hâkimiyetini onaylaması.
1087 (Başları) :Sultan Melikşah’ın Aksungur’u Haleb Şıhneliğine, Nuh et-Türkî’yi de kale kumandanlığına ataması.
Ocak 1087 :Emîr Bedrettin Ebulabbas’ın emîr Harb’i öl­dürmesi.
12 Mart 1087 :Sultan Melikşah’ın Bağdat’a girmesi.
Mart/Nisan 1087 :Emîr Bozan’ın Urfa’yı fethi.
8 Mayıs 1087 :Halife Muktedi’nin sultan Melikşah’ın kızıyla ev­lenmesi dolayısıyla Bağdat’ta görkemli bir düğün ya­pılması.
Temmuz 1087 :Tutuş’un Fatımî yönetimindeki Soyo’a ve Beyrut’u fet­hetmesi.
3 Mart 1088 :Emîr Tahir’in öldürülmesi.
Ekim 1088 :Bedrettin Ebulabbas ile Nih kalesi hâkimi emîr Me’mun arasında bir barış imzalanması.
1088/89 :Sultan Melikşah’ın oğlu Ahmet’in Merv kentinde ölümü: sultan Melikşah’ın ilk Maveraünnehr seferi.
1089 :Doğu-Karahanlı Devletinin Büyük Selçuklu İmparatorluğu’na tâbi olması; Fatımîlerin Filistin ve Suriye’yi ge­ri alma girişimleri.
Temmuz/Ağustos1089 :Emîr Bedrettin Ebulabbas’ın Sistan emirliğine atanması hususunda sultan Melikşah tan bir ferman alması.
Ekim/Kasım 1089 :Emîr Aksungur’un Berzûye kalesini Ermenilerden alması.

1090 :Fatımî istilâsı nedeniyle sultan Melikşah’ın Kuzey-Suriye Selçuklu valilerine Tutuş’un hizmetine girmelerini emretmesi; Hasan Sabbah’ın Âlamut kalesine girmesi; sultan Melikşah’ın Doğu-Karahanlı Devleti’ne son ver­mesi; sultan Melikşah’ın Ermeni Katolikosluğu’nun tek bir makamda temsil edilmesi hususunda bir ferman çı­karması.
1090 (Sonları) :Sultan Melikşah’ın ikinci Maveraünnehr seferi.
1091 :Emîr Yoruntaş’ın ölümü.
26 Şubat 1091 :Ebû Mansur ile Bahaüddevle Halef arasında yapılan savaştan sonra bir barış imzalaması.
29 Nisan 1091 :Aleksios Komnenos’un Peçenekleri ağır bir yenil­giye uğratması.
Ağustos 1091 :Tutuş’un Humus, Irka ve Efâmiye kalesini Şeyzer emîri Nasr’a vermesi.
5 Kasım 1091 :Sultan Melikşah’ın Bağdat’ı ikinci ziyareti.
Aralık 1091 :Ebû Mansur’un Bahaüddevle Halef tarafın­dan öldürülmesi.
Ocak 1092 :Amîdüddevle bin Fahrüddevle’nin hilafet ve­zir ligine atanması.
Şubat/Mart 1092 :Sultan Melikşah’ın emriyle Bağdat’ta Sultan Camii’nin yapımına başlanması.
25 Nisan 1092 :Sultan Melikşah’ın Bağdat’tan Isfahan’a dönüşü.
Temmuz 1092 :Emîr Arslan taş’ın Alamut’u kuşatması.
Ekim 1092 :Rudbâr halkından bir gurubun Selçuklu ordusuna baskın yapmaları.
14 Ekim 1092 :Nizamülmülk’ün bir Batınî tarafından öldürülmesi.

Sultan Melikşah’ın ölümü – 18 Kasım 1092

28 Ekim 1092 :Sultan Melikşah’ın üçüncü Bağdat ziyareti.
18 Kasım 1092 :Sultan Melikşah’ın ölümü.
25 Kasım 1092 :Terken Hatun’un oğlu Mahmut adına Bağdat’ta sultan olarak hutbe okutması.
1092 :Melikşah’ın ölümü üzerine, Kılıç Arslan’ın İsfahan dan İznik’e gelip babasının yerine tahta çıkması,
1093 :Tutuş’un Tuğtekin’i Silvan valiliğine ve oğlu Dukak’ın atabeyliğine ataması; sultan Berkyaruk’un İsfahan kuşatması.
Şubat 1093 :Tutuş’un Rahbe’yi aldıktan sonra burada adına sultan olarak hutbe okutması; İsmail bin Yakutî’nin Berkyaruk’a yenilerek Isfahan’a çekilmesi.
Mart 1093 :Tutuş’un Nusaybin’i ele geçirmesi ve yönetimini Muhammed bin Müslim’e vermesi.
Nisan 1093 :Tutuş’un Musul’u ele geçirmesi ve Meyyâfarikin’e hâkim olması.
2 Nisan 1093 :Mudayya Savaşı.
Ağustos/Eylül 1093 :İsmail bin Yakutî’nin öldürülmesi.
Ekim/Kasım 1093 :Aksungur’un Haleb’e, Bozan’ın da Urfa’ya sultan Berkyaruk’un valisi olarak dönmeleri.
Kasım/Aralık 1093 :Tutuş’un saltanat mücadelesinin ilk evresinde başa­rılı olamayarak Dımaşk’a dönmesi.
30 Ocak 1094 :Sultan Berkyaruk adına Bağdat’da hutbe okunması.
Mart/Nisan 1094 :Tekiş ve oğlunun sultan Berkyaruk’un emriyle öl­dürülmesi; Tutuş’un saltanat mücadelesinin ikinci ev­resine başlamak üzere Dımaşk’tan hareketi.
27 Mayıs 1094 :Tutuş ve Aksungur arasında yapılan Seb’in savaşı tutsak alınan Aksungur’un öldürülmesi; Tutuş’-un Haleb’e hâkim olması.
Haziran/Temmuz 1094 :Kirman Selçuklu meliki Turan şah’ın emîr Üner’i yenilgiye uğratması.
Eylül/Ekim 1094 :Terken Hatun’un ölümü.
Ekim/Kasım 1094 :Şehzade Mahmut’un ölümü.
1094 (Sonları) :Tutuş’un Abakoğlu Yusuf’u Bağdat Şıhneliğine atayıp göndermesi.

Şubat 1095 :Tutuş’un Cerbâzakân ve Rey kentlerini ele geçirmesi.
26 Şubat 1095 :Rey savaşı ve Tutuş’un öldürülmesi.
1095 :Arslan Argun’un Böribas’ı boğdurtmak sure­tiyle öldürtmesi; Fahrülmülk’ün Selçuklu vezirli­ğine atanması: Melik Rıdvan’ın Urfa’yı ele geçirmesi.
Nisan/Mayıs 1095 :Haleb Selçuklu meliki Rıdvan’ın Cenahüddevle Hüseyin’i vezirliğe ataması.
Eylül 1095 :Tuğtekin’in Suriye’ye gelip Dımaşk’a Dukak’ın hizmetine girmesi; sultan Berkyaruk’a suikast gi­rişimi.
Ağustos 1096 :İlk Haçlı kafilesinin Bizanslılar tarafından İstanbul’dan Anadolu yakasına geçirilmeleri.
Eylül 1096 :İlk başıbozuk Haçlı ordusunun Türkiye Selçuklu kuv­vetleri tarafından yok edilmeleri.
Ekim/Kasım 1096 :Gürboğa’nın Musul’u teslim alması.
1096 (Sonları) :Cenahüddevle Hüseyin’in Maarretünnûman ve kalesini ele geçirmesi.
1097 :Sultan Berkyaruk’un Sencer’i Horasan meliki ataması; Fatımîlerin Suriye ve Filistin’i istilâ girişimle­ri; melik Rıdvan’in Fatımîler adına Şii hutbesi okut­ması; hutbeyi yeniden Abbasî Halifesi ve Selçuklu Sultanı adına deştirmesi (Eylül); Emîri Emîran Muhammed bin Süleyman’ın tutsak alınıp gözleri­ne mil çekilmesi; emîr Ekinci’nin öldürülmesi; Bağdat-Karahanlı hükümdarı Süleyman bin Da­vut’un ölümü.
Ocak 1097 :Düzenli Haçlı ordusu komutanlarının İstanbul’da Bizans imparatoru Aleksios Komnenos’a Bağlılık And’ı içmeleri.
22 Mart 1097 :Rıdvan’ın Dukak’ı Kınnesrin yörelerinde yenilgi­ye uğratması.
Mayıs 1097 :Haçlıların Türkiye Selçuklu başkenti İznik’i kuşatmaları.
19 Haziran 1097 İznik’in Haçlılar tarafından işgali ve şehrin Bizans kuvvetlerine teslim edilmesi.
Temmuz 1097 :Türkiye Selçuklu kuvvetlerinin Eskişehir ovasında Haç­lılar karşısında giriştikleri savaşta başarılı olamayıp ge­ri çekilmeleri.
Ağustos/Eylül 1097 :Emîr Porsuk’un Batınîlerce öldürülmesi.
Ekim 1097 :Haçlı kuvvetlerinin Antakya Önlerine gelmesi.
Ekim/Kasım 1097 :Melik Turan şah’ın ölümü.
5 Kasım 1097 :İranşah’ın Kirman tahtına geçmesi.
1098 (Ortaları): :Melik Rıdvan’ın isyan girişiminde bulunan Haleb Re­isi Berekât’ı ve yandaşlarını öldürtmesi.
10 Mart 1098 :Urfa Haçlı Kontluğumun kurulması.
14 Haziran 1098 :Antakya’da Aziz Petrus Katedralinde Hz. İsa’nın böğ­rünü delen mızrağının güya Haçlılar tarafından bu­lunması.
27 Haziran 1098 :Haçlıların Pierre l’Hermite başkanlığında Selçuk­lu ordusu başkomutanı Gürboğa’ya bir elçi heyeti göndermeleri.
30 Haziran 1098 :Haçlıların Antakya’yı işgal ile burada bir Haçlı Prens­liği kurmaları.
Ağustos 1098 :Fatımîlerin Kudüs’ü ele geçirmeleri.
Eylül 1098 :Azaz’da melik Rıdvan’a karşı isyan çıkması.
Kasım 1098 :Haçlıların Bâre’yi ele geçirmeleri.
1098/99 :Melik İranşah’ın emîr Üner’i yenilgiye uğratması.
1099 :Emîr Üner’in öldürülmesi.
3 Haziran 1099 :Haçlıların Remle’yi işgali.
15 Temmuz 1099 :Haçlıların Kudüs’ü işgali ve burada Haçlı Krallığı’nı kurmaları.
4 Kasım 1099 :Bağdat’ta Muhammed Tapar adına hutbe okutulması.

1100 :Danişmentli Gümüştekin Ahmet Gazi’nin An­takya prensi Bohemund’u tutsak alması; Şahinşah’ın Türkiye Selçuklu Devleti sultanı olması.
15 Mayıs 1100 :Berkyaruk-Muhammed Tapar arasında ilk sa­vaş (Save savaşı).
25 Mayıs 1100 :Bağdat’la Muhammed Tapar adına yeniden hut­be okunması.
Temmuz/Ağustos 1100 :Halifelik veziri Amîdülmülk’ün azli ve ölümü.
Kasım 1100 :Urfa kontu Baudouin’in Kudüs krallık tahtına oturması.
1100/01 :Emîr Çavlı Saka ve Huzistan ve Fars sınır böl­gelerini Batınîlerden temizlemesi.
1101 :Danişmendli Gümüştekin Ahmet Gazi’nin Haçlıları Malatya yörelerinde yenilgiye uğratması: 1. Kılıç Arslan’ın Haçlıları Ereğli yörelerinde ağır bir yenilgiye uğratması; Raymond’un Tancred’in hapsinden kurtarılması.
5 Nisan 1101 :Sultan Berkyaruk ve Muhammed Tapar ara­sındaki ikinci savaş.
Temmuz 1101 :Rıdvan’ın Haçlılar karşısında Kellâ da yenilgiye uğ­raması.
13 Eylül 1101 :Sultan Berkyaruk’un Bağdat’a, gitmesi.
Ekim 1101 :İranşah’ın öldürülmesi.
23 Ekim 1101 :Berkyaruk’u üçüncü karşılaşmada yenilgiye uğra­tan Muhammed Tapar’ın Bağdat’a gelmesi.
16 Kasım 1101 :Arslan şah’ın Kirman Meliklik tahtına oturması.
27 Aralık 1101 :Sultan Berkyaruk-Muhammed Tapar barış antlaşması.
Şubat/Mart 1102 :Sultan Berkyaruk’un giriştiği dördüncü savaşta Mu­hammed Tapar’ı yenilgiye uğratması.
Nisan 1102 :Dukak’ın Rahbe’yi ele geçirmesi.
22 Mayıs 1102 :Sultan Sencer’in Kadir Han’ı öldürtmesi.
Eylül 1102 :Sultan Berkyaruk’un Muhammed Tapar’ın İsfahan’da kuşatması; Musul emîri Gürboğa’nın ölümü.
3 Ekim 1102 :Sultan Berkyaruk’un Isfahan kuşatmasından ay­rılması.
Aralık 1102 :Rahbe emîri Kaymaz’ın ölümü.
27 Aralık 1102 :Bağdat Şıhneliği’ne atanan Gümüştekin Kayserî’nin Bağdat’a gelmesi.
1103 :Karahanlı şehzadesi Hasan bin Ali’nin Karahanlı hükümdarı II. Muhammed Han’la mücadeleye girişmesi.
Ocak 1103 :Emîr Mevdud’un ölümü.
23 Ocak 1103 :Şıhne Gümüştekin Kayseri’nin Bağdat’tan ay­rılmak zorunda kalması.
17 Şubat 1103 :Sultan Berkyaruk ve Muhammed Tapar ara­sında beşinci savaş.
Mayıs 1103 :Cenahüddevle Hüseyin’in Batınîler tarafından Humus’ta öldürülmesi.
1103 (Sonları) :Melik Rıdvan-Tancred Barış Antlaşması’nın im­zalanması.
1104 Ocak :Melik Rıdvan’ın Bâlis, Faya ve Selemiye kalelerini Haltlardan geri alması.
1104 :Sultan Berkyaruk ile Muhammed Tapar Barış Antlaşmasının imzalanması.
Haziran 1104 :Melik Dukak’ın ölümü.
Temmuz/Ağustos 1104 :Halifenin sultan Berkyaruk’a hil’at ve saltanat menşuru göndermesi.
Eylül 1104 :Ertaş’ın Dımaşk Selçuklu meliki olması.
Ekim 1104 :Melik Ertaş’ın Dımaşk’tan ayrılması.
22 Aralık 1104 :Sultan Berkyaruk’un ölümü.

1105 :Toulouse kontu Raymond’un ölümü.
10 Şubat 1105 :Sultan Muhammed Tapar’ın Bağdat’a gelişi.
2 Mart 1105 :Emîr Ayaz’ın öldürülmesi.
Eylül 1105 :Sultan I. Kılıç Arslan’ın Malatya’yı ele geçirmesi.
1105/06 :Kadı Ebû Ali Said’in öldürülmesi.
10 Şubat 1106 :Emîr Sadaka’nın Hille’ye dönüşü,
Eylül 1106 :Haçlıların Efâmiye kalesini ele geçirmeleri.
11 Eylül 1106 :Fahrülmülk bin Nizamülmülk’ün Batınîlerce öldürülmesi.
1106/07 :Emîr Çökürmüş’ün ölümü.
22 Mart 1107 :Sultan I. Kılıç Arslan’ın Musul’a hâkim olması.
2 Nisan 1107 :Sultan Muhammed Tapar’ın Batınîlerle mücade­le için harekete geçmesi.
19 Mayıs 1107 :Emîr Çavlı’nın Rahbe’ye hâkim olması.
Mayıs/Haziran 1107 :Sultan Muhammed Tapar’ın vezir Sâdül-mülk ve onun ileri gelen yandaşlarını öldürtmesi.
13 Haziran 1107 :Çavlı ve müttefiklerinin sultan I. Kılıç Arslan’ı yenilgiye uğratmaları; I. Kılıç Arslan’ın Habur su­yunda boğularak ölümü.
8Aralık 1107 :Sultan Muhammed Tapar’ın Bağdat’a gelmesi.
1107/08 Ocak 1108 :Melik Rıdvan’ın Batınîlerin büyük bir bölümünü Halefe’den çıkartıp olumsuz faaliyetlerine son vermesi.
20 Mayıs 1108 :Sultan Muhammed Tapar’ın Vâsıt’ı Aksungur Porsuki’ye İkta etmesi.
Eylül 1108 :Sultan Muhammed Tapar’ın Bağdat’tan ayrılması. Emîr Çavlı’nın Bâlis kent ve kalesini ele geçirmesi.
Eylül/Ekim 1108 :Batınîlerin Isfahan kadısı Ubeydullah bin Ali’-yi öldürmeleri; emîr Medud’un Musul ve çevresi yönetimini eline alması.
Ekim/Kasım 1108 :Çavlı – Baudouin ile Rıdvan- Tankred kuvvetlerinin savaşı.
Kaşım 1108 :Çavlı’nın Haçlılarla Telbâşir savaşı.
1108/09 :Muhammed Tapar’ın emîr Çavlı’yı Fars valili­ğine ataması.
4 Mayıs 1109 :Batınîlerin Nişabur kadısı Saik bin Muhammed’i öldürmeleri.

1109/10 :Sultan Muhammed Tapar’ın Musul emîri Mevdud ve Ahlat şahlar emîri Sökmen el-Kutbî’yi Haçlılara karşı bir seferle görevlendirmesi; Sa­gun Bey’in isyanı; emîr Hasan’ın Haçlılarla yap­tığı savaşta şehit olması.
1110 :Sultan Muhammed Tapar’ın Gürcüleri durdurması.
Mayıs 1110 :Selçuklu ordusunun Haçlılara karşı seferi.
Ağustos 1110 :Selçuklu ordusunun Urfa kuşatmasını bırakıp Harran’a çekilmesi.
1110/11 :Sultan Muhammed Tapar’ın vezir Ziya’ül-mülk’ü azli ve yerine Hatır Muham­med bin el-Hüseyin’i ataması; Haçlıların Esârib kalesini işgali.
1111 :Selçuklu ordusunun Haçlılara karşı seferi.
24 Şubat 1111 :Suriyelilerin Haçlı baskısı dolayısıyla şikâyet için geldik­leri Bağdat’ta Halife Camii’nde olay çıkarmaları.
28 Temmuz 1111 :Selçuklu ordusunun Telbâşir’i kuşatması.
15 Eylül 1111 :Emîr Mevdud ve Tuğtekin’in Şeyzer’in doğusun­da karargâh kurmaları.
1112 (Başları) :Melik Rıdvan-Tuğtekin ittifakı.
Haziran 1112 :Emîr Mevdud’un Urfa kuşatmasından sonra Musul’a dönmesi.
Mayıs 1113 :Emîr Mevdud’un Tuğtekin’in çağrısı üzerine kuv­vetleriyle Suriye’ye gelmesi.

Haziran 1113 :Emîr Mevdud’un Tuğtekin’le birlikte Taberiye de Haçlıları yenilgiye uğratmaları.
28 Haziran 1113 :Selçuklu ordusunun Kral Baudouin’le savaşı.
Ağustos 1113: :Melik Rıdvan-Tuğtekin ittifakının bozulması.
5 Eylül 1113 :Emîr Mevdud ve Tuğtekin’in Dımaşk’a gelmeleri.
10 Ekim 1113 :Emîr Mevdud’un Dımaşk’ta camide Batınîler tara­fından öldürülmesi.
10 Aralık 1113 :Melik Rıdvan’ın ölümü ve oğlu Tacüddevle Alp Arslan’ın Haleb Selçuklu Devleti meliki olması.
1114 :Sultan Muhammed Tapar’ın Aksungur Porsuk’yi Musul valiliğine ataması.
Mart 1114 :Tuğtekin’in melik Tacüddevle Alp Arslan adına Dımaşk’ta hutbe okutması.
Şubat 1114 :Tuğtekin’in Haleb’e gelmesi.
Eylül 1114 :Haleb Selçuklu Devleti meliki Alp Arslan’ın öldü­rülmesi; Sultanşah’ın Haleb Selçuklu Devleti meli­ki olması.
29 Kasım 1114 :Kuzey-Surıre’de büyük bir deprem olması.
Ocak 1115 :Kırhan bin Karaca’nın İlgazi’yi tutsak alması.
Mayıs/Haziran 1115 :Emîr Porsuk’un Haçlılarla savaş için Suriye’ye hareketi.
14 Eylül 1115 :Rögar’in Selçuklu ordugâhına saldırması.
1116 :Sultan Şahinşah’ın tahttan indirilmesi; Lülü’nün öldürülmesi; emîr Çav1ı’nın ölümü (Tahmini).
9 Nisan 1116 :Tuğtekin’in sultan Muhammed Tapar’dan Haçlılara karşı yardım istemek amacıyla Bağdat’a gitmesi.
1117 :Behramşah’ın Gazneli tahtına oturması.
25 Şubat 1117 :Melik Sencer’in Gazne’ye girmesi.
Mayıs 1117 :Aksungur Porsukî’nin Haleb’in kendisine teslimini istemesi.
Kasım/Aralık 1117 :Sultan Muhammed Tapar’ın hastalanması,
1117/18 :Haleb Selçuklu Devleti’nin sona ermesi.
4 Nisan 1118 :Sultan Muhammed Tapar’ın büyük bir şölen dü­zenlemesi ve oğlu Mahmut’u tahta oturtması.
18 Nisan 1118 :Sultan Muhammed Tapar’ın ölümü.
11 Ağustos 1119 :Sultan Sencer’in sultan Mahmut’u yenilgiye uğ­ratması.
4 Eylül 1119 :Bağdat’ta sultan Sencer adına hutbe okunması.

1119/20 :Sultan Mahmut’un Bağdat silmesi Mengübars’ı öldürtmesi,
4 Haziran 1120 :Sultan Mahmut’un isyan eden melik Mesut’la savaşı.
Eylül 1120 :Dübeys’in halifelik sarayının karşısında karargâh kurması.
Aralık-Ocak 1120–21 :Sultan Mahmut’un Dübeys’e karşı harekete geçmesi.
1121 :Gurlu İzzeddin Hüseyin’in sultan Sencer’e is­yanı; Belek Gazi’nin Gerger Ermenilerine karşı seferi.
18 Ağustos 1121 :Selçuklu ordusunun Gürcüler karşısında yenilgiye uğ­raması.
9 Mayıs 1122 :Batınîlerin Selçuklu veziri Sümeyremî’yi öldür­meleri.
8 Haziran 1122 :Selçuklu ve Halifelik kuvvetlerinin Dübeys karşısın­da yenilmesi
Ekim 1122 :Sultan Mahmut’un isteğiyle Nizamülmülk’ün oğlu Ahmet’in halifelik vezirliğine atanması.
Kasım 1122 :Sultan Mahmut’un emîr Çavuş Bey’i Öldürtmesi.
9 Kasım 1122 :Artukoğlu İl gazi’nin ölümü.
1123 :Vezir Şemsülmülk Osman’ın öldürülmesi.
Nisan 1123 :Haçlıların Esârib kalesine sahip olmaları.
Haziran 1123 :Belek Gazi’nin Haleb’e hâkim olması.
Temmuz/Ağstos1123 :Sultan Mahmut’un Gürcülerle savaşı göze alamayıp Hemedan’a dönmesi.
1124 :Sultan Mahmut‘un Porsukî’yi Irak Şıhneliği’nden azli ve ona Basra’yı ıkta etmesi.
Mayıs 1124 :Temürtaş’ın Haleb’e hâkim olması.

1125 :Sultan Sencer’in Dübeys’i tutuklatması.
11 Ağustos 1125 :Bağdat şıhnesi Barankuş’un Bağdat’tan ayrılıp sul­tan Mahmut’un yanına Hemedan’a gitmesi.
25 Kasım 1126 :Batınîlerin Musul emîri Aksungur Porsukî’yi öl­dürmeleri.
1127 :Aksungur Porsukî’nin oğlu Musul emîri Mesut’un ölümü.
Ocak 1127 :Sultan Mahmut’un Bağdat’a gelmesi.
Ekim 1127 :İmadeddin Zengi’nin Musul’a vali olarak gönderilmesi.
11 Şubat 1128 :Dukak’ın oğlu melik Tutuş’un ölümü ve Dımaşk Selçuklu Melikliği’nin sona ermesi.
12 Ocak 1129 :Sultan Mahmut’un sultan Sencer’le aldığı karar­ları uygulamak için Bağdat’a gelmesi.
29 Ocak 1129 :Sultan Mahmut’un Ebulkasım Dergüzinî’yi yeniden vezirliğe ataması.

1130 :Emîr Gazi’nin Ânazarba kalesi yörelerinde II. Bohemund’u yenilgiye uğratması ve bu Haçlı liderleri­nin hayatını yitirmesi; Batı-Karahanlı Devletinin Karahıtaylar’a tâbi olması.
Nisan 1130 :Sultan Sencer’in Semerkant’ı ele geçirmesi.
Kasım/Aralık 1130 :Melik Mesut’un sultan Sencer’den ayrılması.
Mayıs 1131 :Şîrgir ve oğlunun öldürülmesi.
10 Eylül 1131 :Sultan Mahmut’un Hemedan’da ölümü ve yerine oğlu Davut’un Irak Selçukluları Devleti tahtına geçmesi
25 Mayıs 1132 :Sultan Sencer’in melik Mesut ve müttefiklerini Dînever yakınlarında yenilgiye uğratması.
Temmuz 1132 :Sultan Tuğrul’un yeğeni Davut’u yenilgiye uğ­ratması.
Aralık-Ocak 1132–33 :Melik Mesut’un Bağdat’ta önce kendi adına sultan ola­rak hutbe okunması, daha sonra da Davut adına hut­be okunması.
15 Ocak 1133 :Sultan Mesut ve müttefiklerinin Azerbaycan’a yürüme­ye karar vermeleri.
Haziran 1133 :Sultan Mesut’un Hemedan’ı ele geçirmesi,
Temmuz 1133 :Halife Musterşid’in Zengi’yi cezalandırmak için Musul’u kuşat­ması ve üç aylık bir kuşatmadan sonra başa­rısız olarak geri çekilmesi.
1134 :Melik Muhammed’in Danişmendli tahtına geçmesi.
Temmuz 1134 :Sultan II. Tuğrul’un melik Mesut’u yenilgiye uğ­ratması.
24 Ekim 1134 :Sultan II. Tuğrul’un ölümü ve yerine Mesud’un tahta çıkması.

1135 :Danişmendli melik Muhammed’in Çankırı ve yöre­lerini Bizanslılardan kurtarması.
Nisan/Mayıs 1135 :Sultan Mesut’a karşı olan emirlerin Bağdat’a git­meleri.
24 Mayıs 1135 :Emîr Porsuk (Porsukoğlu)’un halifeye ka­tılması.
24 Haziran 1135 :Sultan Mesut’un Halifelik kuvvetlerini yenilgiye uğ­ratması.
14 Temmuz 1135 :Emîr Beyaba’nın beraberindeki askerlerle Bağdat’a gelmesi.
Temmuz/Ağustos 1135 :Sultan Mesut’un yeğeni Davut’a karşı harekete geçmesi.
29 Ağustos 1135 :Batınîlerin halife Müsterşid’i işkenceyle öldür­meleri.
8 Eylül 1135 :Raşid Billah’ın halife olması.
13 Kasım 1135 :Melik Davut’un Bağdat’a gelmesi.
1136 :Emîr Karasungur’un melik Davut’u Meraga ya­kınlarında yenilgiye uğratması; melik Muhammed’in Göksun’u Haçlılardan kurtarması.
15 Ağustos 1136 :Sultan Mesut’un Bağdat’ın yağmalanmasını önlemesi.
18 Ağustos 1136 :Raşid’in, gıyabında hali­felikten azledilerek yerine Muktefi Liemrillah’ın getirilmesi
1137 :Bizans imparatoru II. loannes Komnenos’un Suriye seferine çıkması; sultan Mesut’un halife Muk­tedî Liemrillah’a biat etmesi.
Mart/Nisan 1137 :Sultan Mesut’un kız kardeşi Fatma Hatun’u ha­life Muktedî’yle evlendirmesi.
Mayıs/Haziran 1137 :Sultan Sencer’in Karahanlı hükümdarı Mah­mut bin Muhammed’i yenilgiye uğratması.
1137/38 :Sultan Mesut’un Selçukşah’a Ahlat, Malazgirt, Erzen ve yörelerini ıkta etmesi.
1138 :Kirman meliki Arslanşah’ın sultan Muhammed Tapar’ın kızıyla evlenmesi.
Nisan/Mayıs 1138 :Emîr Bozaba nın Mengübars’ın öldürülmesine karşılık sultan Mesut’un emirlerinden Sada­ka, Sungur, Anter Cevanî v.s.’i öldürtmesi.
6 Haziran 1138 :Halife Raşit’in İsfahan’da Batınîler tarafından öldü­rülmesi.
Eylül/Ekim 1138 :Sultan Sencer’in Harezm’e yürümesi.
Kasım 1138 :Sultan Mesut’un veziri İmameddin Ebul-Berekât’ı azletmesi.
1139 :Bizans imparatoru loannes’in Niksar’ı başarısız ku­şatması.
Şubat 1139 :Sultan Sencer’in Harezm’e hâkim olup Men;’e dönmesi.
Haziran 1139 :Sultan Mesut’un vezir Kemaleddin Muhammed’i öldürtmesi.

1139/40 :Selçukşah’ın Siraz’da Kal’atül-Beyza’da hapsedilme­si; Batınîlerin sultan Sencer’in nedimi Mukarreb Cevher’i öldürmeleri.
1141 Mayıs :Doğu-Karahanlı Devleti’nin Karahıtaylara tâbi olması.
1141 :Harezmşah Atsız’ın sultan Sencer’e tâbi olması.
9 Eylül 1141 :Karahıtayların sultan Sencer’i Katvan’da yenilgiye uğratmaları.
1141/42 :Sultan Mesut’un emîri Ahur Kızı1’ı Bağdat Şıhneliğine ataması.
Ekim 1141 :Harezm şah Atsız’ın Selçuklu hakimiyetindeki Serahs şehrini istilası.
Aralık/Ocak 1141/42 :Danişmendli hükümdarı melik Muhammed’in ölümü.
1142 :Bizans imparatoru loannes’in Beyşehir gölündeki adaları işgal etmesi.
28 Mayıs 1142 :Harezmşah Atsız’ın Nişabur’da kendi adına hut­be okutması.
1143 :Bizans imparatoru loannes’in Çukurova’da ölümü.
Haziran 1143 :Sultan Mesut’un Sivas’ı alıp Malatya’yı kuşatması.
1143/44 :Melik Davut’un Batınîler tarafından Tebriz’de öldü­rülmesi.
1144 :Sultan Mesut’un Ceyhun, Elbistan ve yörelerini fethile oğlu Kılıç Arslan’ı bölgeye melik ataması.
30 Kasım 1144 :Zengi’nin Urfa’yı kuşatması.
24 Aralık 1144 :Zengi’nin Urfa’yi Haçlılardan alıp Urfa Haçlı Kontluğu’na son vermesi.

1144/45 :Sultan Mesut’un Müeyyidüddin Merzban’ı vezirliğe ataması.
1145 (Tahmini) :Melik Arslanşah’ın ölümü.
1146 :Sultan Mesut’un Brakena kalesini fethetmesi.
Ekim/Kasım 1146 :Atabek Çavlı’nin Zencan’da ölümü.
1147 :Gurluların Belh’e kadar uzanan topraklarını istilâ et­meleri.
Nisan 1147 :Zengi’nin Atabek Abdurrahman’ı öldürmesi.
Ekim 1147 :I. izzettin Mesut’un III. Konrad komutasın­daki Haçlı ordusunu Eskişehir yörelerinde bozguna uğ­ratması.
Nisan 1148 :Haçlı kuvvetlerinin Akkâ ve diğer limanlardan karaya çıkmaları.
1149 :Sultan Mesut’un Maraş’ı Haçlılardan kurtarması.

1150 :Sultan Mesut’un Göksün. Behisni, Göynük, Gazian­tep, Dülük ve Râban kale ve kentlerini fethedip Telbâşir’i kuşatması.
1150 :Sultan Sancar’ın son batı seferi: Rey’e gelişi ve Mesud’un, huzuruna gelerek itaatini arz etmesi.
1151 :Danişmendli Yağıbasan’ın Karadeniz kıyılarına sal­dırması; Gurluların Gazve’yi işgal ile ateşe vermeleri.
1152 Haziran :Yağıbasan-Zülkarneyn ittifakı.
1152 :Sultan Sencer’in Gurlu Alâeddin’i yenilgiye uğ­ratıp Ali Çetrî ile birlikte tutsak alması.
Ekim 1152 :Şehzade Melikşah’ın Irak Selçuklu sultanı olması.
2 Ekim 1152 :Sultan Mesut’un ölümü.
1153 :Irak Selçukluları hükümdarı Mehmed’in tahta çıkması.
Mart/Nisan 1153 :Oğuzların sultan Sencer tutsak almaları.
11 Eylül 1153 :Oğuzların melik Süleymanşah’ı Nişabur’a getirip adı­na sultan olarak hutbe okutmaları.
31 Eylül 1153 :Oğuzların Selçuklu Payitahtı Merv’i yağma ve katliamları.
1153/54 :Irak Selçuklu Devletinin istikrar kazanması; halife Muktedi’nin Tekrit’i başarısız kuşatması.
Mayıs 1154 :Süleymanşah’ın Büyük Sel­çuklu tahtını bırakarak, Horasan’dan ayrılıp, Curcan’a dönmesi ve Selçuklu emirlerinin de desteğiyle Irak Selçukluları tahtım ele ge­çirmesi
10 Ekim 1154 :Halifelik ordusunun Selçuklu ordusunu Bezimzâ’da ye­nilgiye uğratması.
Kasım 1154 :Oğuzların Tus kentini işgal ile tahrip ve yağma etmeleri.
Kasım/Aralık 1154 :Emîr Alpkuş’un ölümü.

Aralık-Ocak 1154–55 :Selçuklu emirlerinin Sencer’in yeğeni Mahmut’u sultan yapıp adına hutbe okutmaları.
1155 :Sultan I. izzettin Mesut’un ölümü.
Eylül 1155 :Mahmut Han’ın Oğuzlarla geçici barış yapması, Sumla’nin halifelik kuvvetlerini yenilgiye uğratması.
1156 :Harezmşah Atsız’ın ölümü.
25 Şubat 1156 :Süleymanşah’ın başında çetr olduğu halde Bağdat’a gelmesi.
Nisan 1156 :Sultan Sencer’in tutsaklıktan kurtulması.
27 Haziran 1156 :Melik Muhammed bin Arslanşah’ın ölümü ve Tuğrul şah’ın Kirman Selçuklu tahtına çıkması.
1157 :Musul Atabeği Nureddin Mahmut’un işgal ettiği Selçuklu topraklarından çekilmesi.
Ocak 1157 :Sultan II. Muhammed’in Bağdat’ı kuşatması.
26 Nisan 1157 :Sultan Sencer’in ölümü.
6 Mayıs 1157 :Sultan II. Muhammed’in Bağdat kuşatmasını terk edip Hemedan’a yönelmesi
13Aralık 1158: :Sultan II. Muhammed’in ölümü.

22 Mart 1160 :Sultan II. Kılıç Arslan’ın Manuel ve Yağıbasan’a anlaşma önerisinde bulunması; şehzade Melikşah’ın ölümü.
Mart/Nisan 1161 :Süleymanşah’ın Irak Selçuklu tahtına oturması.
Kasım 1160 :Arslanşah’ın Irak Selçukluları tahtına çıkışı.
1161 :Gürcülerin Anı kentini işgal etmeleri; Sultan Süleyman Şah’ın öldürülmesi.
Ağustos 1161 :Selçuklu kuvvetlerinin Anı’yı başarısız kuşatma giri­şimleri.
3 Ağustos 1161 :Atabek İldeniz’in emîr İnanç’ı yenilgiye uğ­ratması.
Temmuz 1163 :Selçuklu kuvvetlerinin Gürcüleri yenilgiye uğratmaları.
1164 :Selçuklu kuvvetleri karşısında yenilgiye uğrayan Gürcü­lerin Anı’dan çekilmeleri.

1165 :Sultan II. Kılıç Arslan’ın Danişmendli yönetimin­deki Elbistan, Darende, Gedük ve Tohma Suyu yöreleri­ni ele geçirmesi.
12 Nisan 1165 :Vezir Şihabeddin Sika’nın ölümü.
13 Aralık 1165 :Sultan Arslanşah’ın Fahreddin Razî’yi vezir­liğe ataması.
8 Mart 1166 :Emir Şerafeddin Gürdbazu’nün ölümü.
1166/67 :Harezmşahlarla birleşerek Selçuklu topraklarına saldıran emir İnanç’ın İldeniz’in karşı hareketiyle geri çekilmesi.
1167/68 :Meraga emîri Arslanapa’nın halifeye bir elçi gön­derip yanında bulunan sultan II. Muhammed’in oğ­lu adına hutbe okutmasını istemesi.
1168 :Rey valisinin Sâve’de tutuklanması.
Mart 1169 :Şirkuh’un Ölümü.
Ağustos 1169 :Salâhaddin Eyyubî’nin Mısır a hâkim olması.

Mart 1170 :Kirman meliki Tuğrul’un ölümü.
1170 :II. Arslanşah’ın ilk kez Kirman Selçuklu tahtına oturması.
Temmuz/Ağustos1170 :Arslanşah’ın Celâleddin Ebul-Fazl Dergüzinî’yi vezirliğe ataması.
Şubat 1171 :II. Arslanşah’ın ikinci kez Kirman Selçuklu tahtı­na oturması.
Eylül 1171 :Salâhaddin Eyyubi’nin Fatımi Halifeliği’ne son vermesi ve Mısır’da Abbasî Halifeliği adına hutbe okutması.
1171 :Oğuzların Gazne’yi işgali.
1172 :Harezmşah İlarslan’ın ölümü.
Haziran 1172 :II. Arslanşah’ın Berdesir kenti önünde karargâh kurması.
Kasım/Aralık 1172 :II. Arslanşah ve Behramşah’ın Kirman’ı bölüş­meleri.
Nisan 1174: :II. Arslanşah-Behramşah’ın Râyin kasabası yö­resinde savaşı.
Mayıs 1174 :Nureddin Mahmut’un ölümü.
Ekim 1174 :Gürcülerin Ani’yi işgali.

1174/75 :Emîr Arslanapa’nın ölümü.
1175 :Selçuklu ordusunun başarısız Gürcü seferinden Nahçıvan’a dönmesi; atabey İldeniz’in ölümü; II. Muhammed şah’ın Kirman Selçuklu meliki olması.
Mayıs 1175 :Kirman’ın yeniden melik Behramşah’ın eline geçmesi.
Temmuz-Ağustos 1175 :İldeniz’in Doğu Anadolu Türk beyleriyle birleşerek Gürcistan üzerine sefer yapması.
Ağustos 1175 :Melik Behramşah’ın ölümü.
Ocak 1176 :Sultan Arslanşah’ın kayın­pederi Seyyie Fahreddin Alau’d-Devle tara­fından, Atabek Cihan Pehlivan’ın isteği doğ­rultusunda zehirletilerek öldürtülmesi ve ye­rine oğlu II. Tuğrul’un geçirilmesi.
Mart 1176 :Kutbeddin Muhammed’in oğlu Pehlivan’ın Berdesir’e girip şehir hâkimi Ebulfevâris Kuhî’yi yakalatması.
Eylül 1176 :Sultan II. Kılıç Arslan’ın Bizans imparatoru Manuel’i Miryakefalon’da ağır bir yenilgiye uğratması.
Mart 1177 :Turanşah’ın melik II. Arslan şah ile Ciruft önle­rinde savaşa tutuşması.
Haziran 1178 :Müeyyidüddin Reyhan ve beraberindeki emirle­rin Berdesir önlerinde karargâh kurmaları.
Ekim 1178 :Sultan II. Kılıç Arslan’ın Malatya’yı Emân’la tes­lim alması.
1178/79 :Kutbeddin Muhammed ve Salgurlu ordusunun Ciruft önlerine gelmesi.

1179/80 :Atabek Cihan Pehlivan’ın Şiras’a saldırması.
1180 :Halife Müstazi Biemrillah’ın ölümü ve oğlu Nâsır Lidinîllah’ın halife olması; Bizans imparatoru Manuel’in ölümü; Kirman.’da büyük bir kıtlık olma­sı; sultan II. Kılıç Arslan’ın, damadı Diyarbakır ve Hasankeyf emîri Artuklu Nureddin Muham­med’e karşı harekâta girişmesi.
1181 :Oğuzların Germsir’e yönelmeleri.
Eylül/Ekim 1181 :Oğuzların Berdesir’e yönelmeleri.
1182 :Selahaddin Eyyubî’nin Diyarbakır ve Silvan ka­lelerini alması.
Kasım 1182 :Selahaddin Eyyubî’nin Musul’u birinci defa kuşatması ve başarısızlığa uğra­ması.

1184/85 Nisan 1185 :Berdesir’de büyük bir kıtlığın olması. Salâhaddin Eyyubî’nin Musul’u yeniden ku­şatması.
Temmuz 1185 :Ahlat hakimi II. Sökmen’in ölümü
17 Aralık 1185 :Oğuz beyi Dinar’ın kuvvetleriyle Kirman’a girmesi.
1186 :Sultan II. Kılıç Arslan’ın Selçuklu ülkesini 11 oğlu arasında bölüştürmesi.
Şubat/Mart 1186 :Atabek Cihan Pehlivan’ın ölümü ve yerine kardeşi Kızıl Arslan’ın geç­mesi.
1187 :Sultan III. Tuğrul’un Hâce Azizeddin’i vezir­liğe ataması.
3 Temmuz 1187 :Salâhaddin Eyyubî’nin Hıttin’de Haçlıları ağır bir yenilgiye uğratması.
10 Eylül 1187 :Emîr Dinar’ın Berdesir’e hâkim olması.
Ekim 1187 :Salâhaddin Eyyubi’nin Kudüs’ü aman ile Haçlı­lardan teslim alması ve buradaki Haçlı Krallığı’na son vermesi.
Kasım 1187 :Sultan Tuğrul ile Kızıl Arslan arasında mücadelelerin başlaması ve Tuğrul’un kaybettiği payitahtı Hemedan’ı tekrar ele geçirmesi.
6 Mayıs 1188 :Selçuklu kuvvetlerinin Daymerg’de halifelik ordusunu yenilgiye uğratması.
Ocak 1189 :Kirman Selçuklu Devleti’nin yıkılması ve bu ülkede emîr Dinar tarafından bir Oğuz Devletinin kurulması.
Nisan/Mayıs 1189 :Kutluğ İnanç’ın Isfahan hâkimi olup şıhne Özdemir’i öldürtmesi.
Ekim 1189 :Sultan II. Kılıç Arslan’ın oğlu Sivas meliki Kutbeddin Melikşah’ın veliaht ilân edilmesi.
1189 :Kızıl Arslan’ın Irak’ı ele geçirmesi ve Tuğrul’u tasfiye etmesi

1190 :Selçuklu ordusunun Akşehir yörelerinde Haçlılara ağır kayıplar verdirmesi.
Ekim 1190 :Tuğrul’un Kızıl Arslan tarafın­dan yakalanarak hapsedilmesi.
Ağustos/Eylül 1191 :Kızıl Arslan’ın öldürülmesi.
28 Haziran 1192 :Sultan III. Tuğrul’un atabek Kutluğ İnanç’ı ye­nilgiye uğratması.
Ağustos 1192 :Arslan Yürekli Rişar’ın Salâhaddin Eyyubî ile üç yıl süreli bir barış antlaşması imzalaması; sul­tan II. Kılıç Arslan’ın ölümü ve Gıyaseddin Keyhüsrev’in Türkiye Selçuklu tahtına çıkması.
Eylül/Ekim 1192 :Sultan III. Tuğrul’un İnanç Hatunla evlenmesi.
Aralık 1193 :Sultan III. Tuğrul’un Rey kentini Harezmlilerden alması.
30 Aralık 1193 :Sultan III. Tuğrul’un Rey yakınlarında Kutluğ İnanç’ı yenilgiye uğratması.
24 Mart 1194 :Rey savaşında III. Tuğrul’­un Harezmşah Tekiş tarafından bozguna uğ­ratılarak öldürtülmesi ve böylece Irak Sel­çukluları Devleti’nin bu hükümdarla birlikte sona ermesi.

1196 :Sultan I.Gıyaseddin Keyhüsrev’in ilk saltana­tının sona ermesi.
1196/97 :II. Rükneddin Süleymanşah’ın Türkiye Selçuklu tahtına oturması.
1199: :Sultan II. Rükneddin Süleymanşah’ın vasal Er­meni prensi Leon’a karşı Çukurova seferi.
Haziran 1200 :Sultan II. Süleymanşah’in Malatya’yı ele geçirmesi.
1202 :Selçuklu ordusunun Micingerd kalesi yörelerinde Gür­cülere yenilmesi.
Nisan 1204 :İstanbul’u işgal eden Haçlıların burada bir Latin impa­ratorluğu kurmaları.
6 Temmuz 1204 :Sultan II. Rükneddin Süleymanşah’ın Gürcü se­ferine giderken Konya-Malatya yolunda ölümü.

1205 :Mugiseddin Tuğrulşah’ın Gürcistan’a saldırıya geçmesi.
25 Şubat 1205 :I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in ikinci saltanatının başlaması.
5 Mart 1207 :Sultan I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in Antalya’yı fethi.
1208/09 :Sultan I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in Çukurova Ermenilerine seferi.

1211 :Doğu Karahanlı Devleti’nin yıkılışı.
5 Haziran 1211 :Sultan I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in Bizans impa­ratoru Aleksios’la Denizli-Ladik arasında giriştiği sa­vaşta şehit olması.
20 Temmuz 1211 :I. İzzeddin Keykavus’un Selçuklu sultanı olması.
1212 :Batı-Karahanlı Devleti’nin Harezmşahlar tarafından or­tadan kaldırılması.
1212/13 :Sultan I. İzzeddin Keykâvus’un Ankara’yı alması ve kardeşi Alâeddin Keykubat’ı Minşâr (Masara) kalesine hapsi.
Ocak 1214 :Sultan I. İzzeddin Keykâvus’un Kıbrıs kralı Hugue ile ticaret antlaşması imzalaması.
3 Kasım 1214 :Sultan I. İzzeddin Keykâvus’un Sinop’u teslim alması.

1215/1216 :Sultan I. İzzeddin Keykâvus’un Çukurova Ermenilerine seferi.
22 Ocak 1216 :Sultan I. İzzeddin Keykâvus’un Antalya’yı şehir­deki Hıristiyan halkın işgalinden kurtarışı.
Ekim 1216 :Haleb Eyyubî hükümdarı Meliküzzâhir’in ölümü.
1218 :Sultan I. İzzeddin Keykâvus’un Çukurova Ermenilerine karşı ikinci seferi ve onları yeniden itaat altına alması.

Aralık-Ocak 1219-20 :Sultan I. İzzeddin Keykâvus’un ölümü ve Sivas’ta yaptırdığı Darüşşifa’daki türbesine gömülmesi.
1223 (Başları) :Moğolların Türkistan’dan Güney-Rusya’ya dek uzanan ülkeleri istilâ etmeleri.
1223 :Sultan I Alâeddin Keykubad’ın Alanya’yı fet­hi, kale ve şehrin imarı ile bir tersane yapılması husu­sunda ferman çıkarması.
Haziran 1223 :Sultan I. Alâeddin Keykubad’ın yönetimde hu­zursuzluk çıkaran bazı emirleri öldürtmek, ya da hapse attırmak suretiyle bertaraf etmesi.
1225 :Çukurova Ermenilerinin Haleb Eyyubî hükümdarı Şihabüddin Tuğrul ve Kıbrıs Haçlılarıyla, Selçuklu IV. Bohemund ittifakına karşı bir ittifak yapmaları; sultan I. Alâeddin Keykubad’ın Çukurova Ermenilerine karşı seferi ve onları yeniden itaat altına alma­sı; Erzincan Mengücüklü emîri Fahreddin Behramşah’ın ölümü: Celâleddin Harezmşah Mengübirti’nin Azerbaycan’a gelip Meraga’yı başkent yapması.

1226 :Sultan I.Alâeddin Keykubad’ın Diyarbakır Artuklu emîri Mesut’a karşı seferi; Kâhta’nın fethinden sonra kaleye Selçuklu bayrağının çekilmesi.
Ağustos 1226 :Sultan I. Alâeddin Keykubad’ın Eyyubî-Artuklu ordusunu yenilgiye uğratıp Adıyaman, Kâhta ve Çemişgezek kalelerini fethi.
1227 :Sultan I. Alâeddin Keykubad’ın Eyyubî hüküm­darı Melikülâdil’in kızı Gaziye Hatun’la ev­lenmesi ve Suğdak seferi.
1228 :Selçuklu ordusunun Karadeniz seferi ve başarısız Trab­zon kuşatması.
1229 :Celâleddin Harzemşah’ın Ahlat’ı kuşatması.

1230 :Celâleddin Harzemşah’ın Ahlat’ı işgal ve tah­rip etmesi ve Selçuklu-Eyyubî ordusuna karşı harekete geçmesi, fakat yenilgiye uğrayıp Azerbaycan’a kaçması, Ahlat’ın işgalden kurtarılması.
1231 :Moğolların Doğu-Anadolu’ya girerek Sivas yakınlarına dek ilerlemeleri.
1232 :Sultan I.Alâeddin Keykubad’ın Moğollara karşı Kemaleddin Kâmyar komutasında Doğu-Anadolu’ya bir ordu göndermesi.
1234 :Mısır Eyyubî hükümdarı Melikülkâmil’in 100 bin kişilik bir orduyla Haleb-Kayseri kervan yolundan Selçuklu sınırlarını aşıp ilerlemesi.
Ağustos 1234 :Selçuklu ordusunun Eyyubî ordusunu Harput önlerin­de yenilgiye uğratması ve Harput kalesini ele geçirmesi.

1235 :Sultan I. Alâeddin Keykubad’ın Kemaled­din Kâmyar komutasında gönderdiği ordunun Urfa, Siverek. Harran, Rakka kent ve kalelerini fethetmesi.
1237 :Harezmli Kayır Han’ın Pınarbaşı kalesindeki hapis­hanede ölümü.
30 Mayıs 1237 :Sultan I. Alâeddin Keykubad’ın ölümü.
Ağustos 1237 :Sultan II.Gıyaseddin Keyhüsrev’in Eyyubî hü­kümdarları Melikülkâmil ve Melik ünnâsır ile babası dönemindeki antlaşmaları yenilemesi.
1238 :Mısır Eyyubî hükümdarı Melikülkâmil’in ölümü; sultan II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in Sadeddin Köpek’i öldürtmesi.
Temmuz 1238 :Sultan II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in Eyyubîlere karşı kazandığı Samsat zaferi.
1239 :Moğolların Suğdak’ı işgali.

1240 :Selçuklu ordusunun Babaî asilerini Malya ovasında ye­nilgiye uğratıp yok etmesi; Selçuklu ordusu tarafından kuşatılan Amîd’in bazı şartlarla teslim olması.
1242 :Baycu Noyan’ın Erzurum’u işgal ve tahrip etmesi.
4 Temmuz 1243 :Moğolların Selçuklu ordusunu Kösedağ’da ağır bir ye­nilgiye ve bozguna uğratmaları.
1245/46 :Sultan II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in Alâiyye’de ölümü.
Haziran 1249 :II. İzzeddin Keykavus’un Ruzbe ovasında Kılıç Arslan’in kuvvetlerini yenilgiye uğratması.

1254 :II. Alâeddin Keykubad’ın öldürülmesi; IV. Kılıç Arslan’ın Ahmethisar yöresinde yenilgiye uğra­tılması ve II. İzzeddin Keykâvus’un tek başına Türkiye Selçuklu Devleti sultanı olması.
Kasım 1254 :Selçuklu devlet adamı Celâleddin Karatay’ın ölümü.
Ekim 1256 :Baycu Noyan’ın Aksaray yakınlarındaki Sultan Hanı yörelerinde Selçuklu ordusunu yenilgiye uğratması.
Mart 1257 :Rükneddin Kılıç Arslan’ın Selçuklu tahtına oturtulması.
Nisan 1257 :İzzeddin Aybek et-Türkmanî’nin oğlu Nureddin Ali’nin hükümdar ilân edilmesi.
Mayıs 1257 :II. İzzeddin Keykâvus’un Konya’ya gelip Selçuklu tahtına oturması.
1258/59: :Selçuklu ülke yönetiminin Rükneddin Kılıç Arslan ve II. İzzeddin Keykavus arasında bölüştü­rülmesi.
1259 :Trabzon Komnenoslarının Sinop’u işgal etmesi.
Kasım 1259 :Seyfettin Kutuz’un hükümdar ilân edilmesi.

Eylül 1260 :Seyfettin Kutuz’un Moğolları Aynıcâlut köyü yö­relerinde ağır bir yenilgiye uğratması.
1262 :Sultan II. Izzeddin Keykâvus’un Bizans’a sığın­ması ve gelişen siyasî durum dolayısıyla hapse atılması; sultanın Altınordu hükümdarı Bereke Han tarafın­dan kurtarılıp Kırım’a getirtilmesi.

1266 :IV. Rükneddin Kılıç Arslan’ın öldürülmesi.
Ağustos 1266 :Ka1avun’un Ermeni müttefiklerini Derbesak yörele­rinde yenilgiye uğratması.
Nisan 1268 :Baybars’ın Antakya’yı Haçlılardan kurtararak bura­daki Haçlı yönetimine son vermesi.

1272/73 :Pervane Süleyman’ın Moğollara karşı Baybars’ı Anadolu’ya çağırması.

1275 :Sahip Fahreddin Ali’nin Pervane Süley­man’ın hapsinden kurtarılıp vezirlik makamına dön­dürülmesi.
Şubat 1275 :Baybars’ın Çukurova Ermenileri üzerine seferi çıkması,
Mayıs/Haziran 1275 :Abaka’nın Acay Noyan’ı yeniden Türkiye’ye gön­dermesi.
Temmuz 1275 :Abaka’nın Acay Noyan’ı Türkiye’deki görevinden alması.
Aralık 1275 :Moğol-Selçuklu ordusunun Memlüklere ait Bîre kentini başarısız kuşatma harekâtı.
Mayıs 1276 :Pervane Süleyman ve beraberindekilerin Abaka Han’ın oğlu Argun’la evlenen IV. Kılıç Arslan’ın kızı Selçuk Hatun’u Tebriz’e getirmeleri.
Eylül 1276 :Pervane Süleyman ve beraberindekilerin Moğol Noyanlarından 30 bin kişilik Moğol ordusuyla Türkiye’­ye dönmeleri ve Hatiroğlu isyanını bastırmaları.
Nisan 1277 :Baybars’ın 30 bin kişilik ordusuyla Elbistan’a gelmesi ve Akçaderbend te Moğol ordusunu ağır bir yenilgiye uğ­ratması.
14 Mayıs 1277 :Karamanoğlu Mehmet Bey’in Konya’yı ele geçirmesi ve sultan olarak Siyavuş adına hutbe okutması.
Mayıs 1277 :Karamanoğlu Mehmet Bey’in düzenlediği bir Divan toplantısında Türkçenin resmî dil olarak kabulü hususunda bir karar aldırtması.
26 Mayıs 1277 :Siyavuş ve Mehmet Bey’in, Kozağaç yörelerinde Fahreddin Ali’nin oğulları Nusretüddin Hasan ve Tacüddin Hüseyin’i yenilgiye uğratıp öldürmeleri.
Haziran 1277 :Abaka Han’ın Türkiye’ye gelmesi
Ağustos 1277 :Pervane Süleyman’ın Moğollar tarafından idam edilmek suretiyle öldürülmesi.
Haziran 1278 :Siyavuş’un yakalandıktan sonra başı kesilip derisi yü­zülmek suretiyle öldürülmesi.

1279/80 :II. İzzeddin Keykavus’un Kırım’da Ölümü.
1280 :İzzeddin Keykâvus’un oğlu ve veliahdı II. Gıyaseddin Mesut’un Kırım’dan Kayseri’ye gelmesi.
1282 :Abaka Han’ın ölümü.
Mart 1284 :Sultan III. Gıyaseddin Keyhüsrev’in Argun Han’ın emriyle öldürülmesi.

1285 :Argun Han’ın Türkmen hareketlerinin artması üze­rine Geyhatu’yu 20 bin kişilik Moğol ordusuyla Anadolu’ya göndermesi.
1288 (Başları) :Karaman, Germiyan ve Eşrefoğulları beyliğinin II. Gıyaseddin Mesut’u sultan tanımaları ve itaatlarını bildirmeleri
22 Kasım 1288 :Fahreddin Ali’nin ölümü.
Temmuz 1291 :Geyhatu’nun Türkiye’den ayrılması.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz