Web sitemize hoşgeldiniz, 05 Aralık 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » Türk Tarihi » Selçuklu Devleti Kronolojisi

Selçuklu Devleti Kronolojisi

Selçuklu Devletinin kuruluş, gelişme ve yıkılış dönemlerini kronolojik sıra ile derledik. Tarihler yaklaşık değerler içermektedir. Selçukluların kronolojisi aşağıdadır.

Selçuklu Devleti Kronolojisi

744 :Gök Türk İmparatorluğunun yıkılışı.
775 :Bir kısım Oğuz ve Karluk boylarının Uzakşark’tan Türkistan’a (Maveraünnehr’e) doğru göçleri.
999 :Karahanlıların Samani devletini yıkmaları ile Müslüman Türklere İslam ülkeleri yolunun açılması.

1004 :Arslan Yabgu’nün İsmail Muntasır’a karşı İlig Nasr Han’la birleşmesi ve Samanlı Devleti’nin tam anlamıyla Tarihe karışması.
1007 (Tahmini) :Selçuk Bey’in Cend kentinde ölümü.
1018 :Çağrı Bey’in 3000 süvari ile Buhara civarından şarki Anadolu’ya akın yaparak Selçuklulara bir yurt araması.
1021 :Çağrı Bey’in Doğu-Anadolu seferinden dönüp Tuğ­rul Bey’e ulaşması.
1025 :Gazneli sultan Mahmut ile Karahanlı Yusuf Ka­dir Han’ın İran-Turan sorunlarını görüşmek üzere Semerkant yakınlarında bir toplantı yapmaları; Bizans imparatoru II. Basileios’un ölümü.
1028 :Gazneli Mahmut’un Türkmenleri ağır bir yenilgiye uğratması ve Selçuklulara karşı harekâta girişmesi.

Alp Arslan’ın Doğumu

Ocak 1029 :Alp Arslan’ın doğumu.
1030 :Selçuklu kuvvetlerinin Karahanlıları bozguna uğratma­ları; Gazneli sultan Mahmut’un Ölümü.
1032 :Harezm valisi Altuntaş’ın Buhara hâkimi Ali Tekin ile Debûsiye’de savaşı; Arslan Yabgu’nun hapis­te bulunduğu Kalincar kalesinde ölümü.
1034 :Nisan Harezm valisi Harun’un Gaznelilere karşı ayaklanması.

Ocak 1035 :Buhara hâkimi Ali Tekin’in ölümü. Harezm valisi Harun’un öldürülmesi.
Haziran 1035 :Selçukluların Gazneli ordusunu Nesa yörelerinde boz­guna uğratmaları.
Ağustos 1035 :Gaznelilerin Selçuklulara Horasan’da muhtariyet vermesi.
1036 :Türkmenlerin büyük bir bölümünün Azerbaycan’a, gelmeleri.
Mayıs 1038 :Selçukluların Gaznelileri Telhâb’ta yenilgiye uğratma­ları ve bağımsızlık kazanmaları.
1038 :Türkmenlerin Tiflis’i kuşatan Bizans komutam II. Bagrat’ı bozguna uğratıp geri çekilmek zorunda bırakma­ları; Beyhak kentinde Tuğrul Bey adına hutbe okunması.
Ekim 1038 :Karahanlı Böri Tekin’in Gazneli topraklarına akın­larda bulunması.
1039 Mayıs :Kızıl Bey’in Rey kentini feth ile burada bir Türkmen Beyliği kurması.
1039 :Selçukluların Telhâb yörelerinde büyük Gazneli ordu­suyla başarısız savaşı.

Dandanakan Zaferi 24 Mayıs 1040

1040 :Ertaş’ın Sistan’ı fethi ve Musa İnanç Bey adına hutbe okutması.
1040 :Gazneli sultanı Mesut’un Selçuklulara karşı harekâ­ta başlaması.
22–24 Mayıs 1040 :Selçukluların Gaznelilerle Dandanakan’da üç gün sü­reyle savaşmaları.
24 Mayıs 1040 :Dandanakan Zaferi,
1041/42 :Cend şehri emîri Şah Melik’in Harezm valisi İsmail’i Asib’de yenilgiye uğratması.
Şubat 1041 :Sultan Tuğrul’un Gürcan ve Taberistan’ı fethi; sul­tan Tuğrul adına Nişabur’da para basılması.
1042 :Musul emîri Karvaş’in müttefikleriyle birlikte Türk­menler karşısında ağır bir yenilgiye uğramaları; Kara­hanlı Devletlinin Batı ve Doğu olmak üzere iki kola ayrılması.

1042/43 :Sultan Tuğrul’un Selçuklu başkentini Nişabur’dan Rey’e nakli ve burada, adına para bastırması; bir kısım Türkmenlerin Beçni kalesine saldırmaları.
1043 :Sultan Tuğrul’un Çağrı Bey’le birlikte Harezm’e yürümesi; Türkmenlerin Musul’u ele geçirmeleri.
1044 :Musul emîri Karvaş’ın Türkmenleri yenilgiye uğra­tıp Musul’u geri alması.
1047 :Fatımî veziri Ebû Sa’d’ın öldürülmesi.
1047/48 :Bizans ordusunun şehzade Hasan komutasındaki Selçuklu kuvvetlerini Büyük Zap Suyu yörelerinde yenilgi­ye uğratması ve şehzade Hasan’ın şehit edilmesi.
1048 :Kuzey Kirman’ın Selçuklu hâkimiyetine girmesi.
18 Eylül 1048 :Selçuklu ordusunun Ügümi köyü yörelerinde Bizans or­dusunu ağır bir yenilgiye uğratması ve başkomutan Liparit’in tutsak alınması.

1049/50 :Selçuklu-Bizans barış Antlaşmasının İstanbul’da, imzalanması.
1050/51 :Melik Kavurt Bey’in Kirman’a hâkim olması.
1054 :Sultan Tuğrul’un ilk Anadolu seferi.
1055 :Monomakhos’ın ölümü üzerine Theodora’nın Bizans tahtına geçmesi; Sultan Tuğrul’un Bağdat se­ferine çıkması.
1055/56 :Selçuklu kuvvetlerinin Anadolu harekâtı.
Ekim 1056 :Sultan Tuğrul’un Besasirî’ye karşı savaşan Kureyş’e hil’at, at ve bayrak vermesi.
1057 :Emir Sabuk’un Doğu-Anadolu’ya akınlara başlaması.
1058 :Selçuklu komutanı Emir Dinar’ın Malatya’yı ele geçirmesi sırasındaki savaşlarda şehit olması; şehzade Yakutî’nin sevk ettiği Selçuklu kuvvetlerinin Kars yörelerine akınlarda bulunmaları.
Kasım 1058 :X. Konstantinos Duka’sın Bizans tahtına geçmesi.
28 Aralık 1058 :Aralan Besasirî’nin Bağdat’ı işgali.
Temmuz 1059 :Selçuklu kuvvetlerinin Sivas’ı ele geçirmeleri.
1059 :Sultan Tuğrul’un isyan eden İbrahim Yinal’ı Rey yörelerinde, yenilgiye uğratıp tutsak alması ve yayı­nın kirişiyle öldürtmesi.

15 Ocak 1060 :Arslan Besasirî’nin tutsak alınıp öldürülmesi.
Nisan/Mayıs 1061 :İsyana başlayan Kutalmış’ın Selçuklu kuvvetleri kar­şısında Girdkûh kalesine çekilmesi.
1062 :Sultan Tuğrul’un Azerbaycan ve Erran a gelip Ana­dolu harekâtını denetlemesi; Fars bölgesinde Selçuklu hâkimiyetinin kurulması.
1063 :Kavurt Bey’in hâkim olduğu bölgelerde Abbasî ha­lifesi, sultan Tuğrul ve kendi adına hutbe okutması.
18 Şubat 1063 :Sultan Tuğrul’un halifenin kızıyla evlenme törenle­rinin başlaması.
4 Eylül 1063 :Sultan Tuğrul’un Rey’de hayata gözlerini yumması.
16 Ekim 1063 :Kutalmış’ın Rey’i alıp adına, sultan olarak hutbe okutması.
1064 :Sultan Alp Arslan’ın Doğu-Anadolu ve Gürcistan se­ferine başlamak üzere başkent Rey’den hareketi; şehza­de Melikşah’ın Terken Hatun’la evlenmesi; Macarların Belgrat’ı işgal etmesi.
Ağustos 1064 :Ani’nin sultan Alp Arslan tarafından fethi.
Kasım 1064 :Sultan Alp Arslan’ın Kutalmış’a karşı kazandığı zaferden sonra vezir Amidülmülk’e hilat vermesi.
1064 :Vezir Kündürî’nin öldürülmesi.

1064/65 :Hanoğlu Harun’un Haleb’e gelişi ve Romanos Diogenes’le başarılı savaşı.
Aralık/Ocak 1064/65 :Emir Mahmut’un Haleb’e karşı başarısız bir saldırıya geçmesi. Oğuzların Tuna’yı geçip Makedonya ve Teselya’ya kadar uzanan toprakları istilâ etmeleri.

Ocak/Şubat 1065 :Haleb emîri Atiyye’nin Haleb’deki Harun’un Oğuz­larına bir baskın yapması.
20 Mayıs 1065 :Emîr Mahmut ve Harun’un Atiyye’yi Mercüdabık yörelerinde yenilgiye uğratmaları.
Ağustos 1065 :Emîr Mahmut’un Haleb’e hâkim olması.
Eylül 1065 :Emîr Mahmut’un Harun’a Maarretünnuman’ı İkta etmesi.
1065 :Şamani, Uz (Oğuz) ların 600,000 kişi halinde Tuna’yı geçip Balkanlara inmeleri.
1065/66 :Sultan Alp Arslan’ın Mangışlak seferi; Hora­san Saları’nın başarısız Urfa kuşatması.
1066 :Sultan Alp Arslan’ın oğulları Melikşah’a İsfahan, Arslan Argun’a Harezm, İlyas’a Toharistan, Ayaz’a Bele, Arslanşah’a Mera ve Toganşah’a Erat yönetimlerini verip melik olarak ataması.
Kasım/Aralık 1066 :Fatımî halifesi Mustansır’ın emir Mahmut’a Harun ve Oğuzlarının Haleb’den uzaklaştırılmasını bil­dirmesi.
Mayıs 1067 :X. Konstantinos Dukas’ın ölümü.
Haziran/Temmuz 1067 :Sultan Alp Arslan’ın Kirman’a yürümesi.
Ağustos 1067 :Afşin’in Güney-Doğu Anadolu’daki akınları.
1067/68 :Hanoğlu Harun’un Romanos Diogenes’e karşı başarılı savaşları; sultan Alp Arslan’ın ikinci Gürcistan seferi.
1068 :Mekke Şerifi Muhammed bin Ebû Haşim’in Abbasî halifesi ve Selçuklu sultanı adına hutbe okutmaya başlaması.
Ocak 1068 :Romanos Diogenes’in Bizans imparatoru olması.
Mart 1068 :Romanos Diogenes’in Suriye seferi.
Nisan 1068 :Afşin’in sultan Alp Arslan’ın kendisini affeden mektubunu alması üzerine, huzuruna gitmek için Antak­ya yörelerinden ayrılması.
1 Temmuz 1068 :Harun ve Haleb kuvvetlerinin Artah’ı fethetmeleri.
1068/69 :Romanos Diogenes’in Artah ve İmm kalelerini işgali.
Nisan 1069 :Emîr Savtekin’in Gürcistan seferi.
Mayıs-Haziran 1069 :Fazlûye’nin Nizamülmülk tarafından tutsak alınması.
Ekim 1069 :Kavurt isyanı sebebiyle Kirman’a giden sultan Alp Arslan’ın İsfahan’a dönmesi.
1069 (Sonları) :Emîr Sündük’un Kuzey-Suriye’ye akınlarda bulunması.

1070 (Ortaları) :Sultan Alp Arslan’ın Mısır seferi dolayısıyla Kuzey-Suriye’ye gelişi.
Temmuz 1070 :Mirdosoğulları Beyliğimin Selçuklulara tâbi olması.
1070/71 :Harun’un ölümünden sonra kendisine bağlı Türkmen­lerin Akkâ Fatımî valisi Bedrülcemali’ye katıl­maları.
1071 :Batı Karahanlı Devleti’nin Büyük Selçuklu İmparatorluğu’na tâbi olması; Kurlu Bey’in Akkâ kuşatması sırasında Ölümü.
Mart 1071 :Sultan Alp Arslan’ın Urfa kuşatması.
Nisan 1071 :Sultan Alp Arslan’ın Haleb kuşatması.

Malazgirt Meydan Savaşı – 26 Ağustos 1071

26 Ağustos 1071 :Malazgirt Meydan Savaşı.
1071 (Sonları) :Kudüs’ün Atsız Bey tarafından fethi.
1072 :Romanos Diogenes’in Çukurova’da oğulluğu Andronikos Dukas karşısında yenilgiye uğrama­sı ve teslim olması.
Ağustos 1072 :Romanos Diogenes’in Kınalıada’da ölümü.

Sultan Alp Arslan’ın Ölümü – 24 Kasım 1072

20 Kasım 1072 :Sultan Alp Arslan’ın Harezmli Yusuf tarafından yaralanması.
24 Kasım 1072 :Sultan Alp Arslan’ın ölümü.
29 Kasım 1072 :Melikşah’ın Büyük Selçuklu Devleti sultanı ilân edilmesi.
15 Aralık 1072 :Karahanlı Şemsülmülk I. Nasır’ın Tirmiz’i işgal etmesi.
13 Ocak 1073 :Şehzade Ayaz’ın Belh’i Karahanlı işgalinden kur­tarması.
20 Ocak 1073 :Halife Kaaim Biemrillah’ın ölümü; Fatımî vezi­ri Nasırüddevle’nin İldeniz tarafından öldürülmesi.
15 Nisan 1073 :Sultan Melikşah’ın Kavurt Bey’le Hemedan yöresinde savaşı.
Nisan/Mayıs 1073 :Kavurt Bey’in yayının kirişiyle boğdurularak öldürülmesi.
Ekim 1073 :Gevherayin’in sultan Melikşah’ın saltanatının onaylanması amacıyla Bağdat’a gelmesi.
1073/74 :III. Fazl’ın Şeddadoğulları emirliğini ele geçirmesi; şehzade Ayaz’ın ölümü.
1074 :Sultan Melikşah’ın Şemsülmülk I. Nasr’la barış yaptıktan sonra Horasan’a dönmesi.
Eylül/Ekim 1074 :Sultanşah’ın Kirman tahtına geçmesi,
Ekim/Kasım 1074 :Şöklü Bey’in Akkâ’yı Fatımilerden alması.

Nisan/Mayıs 1075 :Emîr Atsız’ın Şöklü ve müttefiklerini Tafreriye’de ke­sin bir yenilgiye uğratması; Süleyman şah’ın İzmit’i fethedip Türkiye Selçuklu Devletini kurması; emîr Savtekin’in Kafkas seferi (1075).
Mart/Nisan 1076 :Emîr Atsız’ın Dımaşk’ı üçüncü kez kuşatması.
Nisan/Mayıs 1076 :Haleb emîrî Nasr’ın Ahmet şah’ı Haleb kalesine hapsetmesi.
Mayıs 1076 :Emîr Nasr’ın bir Türkmen tarafından öldürülmesi.
Haziran/Temmuz 1076 :Emîr Atsız’ın Dımaşk’ı fethetmesi.
Temmuz 1076 :Ahmet şah’ın Demleçoğlu Mehmet’in tutsak­lığından kurtarılması; Haleb emîri Sabık’in rakibi Vessab’a karşı harekete geçmesi.
1076 (Sonu) :Emîr Atsız’ın Mısır seferi.
1077 :Gümüştekin Candar’ın Urfa yörelerinde Bizans kuvvetlerini yenilgiye uğratması; Nikephoros Bryennios’un Edirne’de isyanı.
Ocak 1077 :Emîr Atsız’ın Kahire yakınlarına dek ilerleyip bura­da karargâh kurması.
7 Şubat 1077 :Emîr Atsız’ın başarısız Mısır seferinden sonra Dımaşk’a dönmesi.
1077/78 :Fatımîlerin Dımaşk’a başarısız bir kuşatma harekâtına girişmeleri; sultan Melikşah’ın Tutuş’u Suriye ve Filistin Selçuklu Melikliği’ne ataması.
1078 :Nikephoros Botaniates’in Bizans imparatoru olması.
1078/79 :Sultan Melikşah’ın Gürcistan seferi; Tutuş’un Ha­leb’i kuşatması.
1079 :Tutuş’un Atsız’ı öldürtüp Suriye ve Filistin Selçuk­lu Melikliğine hâkim olması; Hasan Sabbah’ın Mı-sır’a gitmesi.
Ekim 1079 :Fatımilerin Filistin’i istilâ ve Dımaşk’ı ikinci kez kuşat­maları.

1079/80 :Mekke ve Medine’de Abbasî Halifesi ve Selçuklu Sultanı adına hutbe okunması.
1080 :Gürcistan’da Selçuklu egemenliğinin tam anlamıyla sağlanması.
Ocak 1080 :Sultan Melikşah’ın avlanmak amacıyla Huzistan’a gitmesi.
Ekim 1080 :Müslim’in Haleb’e hâkim olması ve Mirdasoğulları Emirliğindin sona ermesi.
1080 :Anadolu’ya dolmuş Türkmenleri etrafında toplayan Süleyman şah’ın İznik’te devlet kurması üzerine şarktan, büyük bir göçebe kitlesinin dalgalar halinde Anadolu’ya dolması.
1081 :Aleksios Komnenos’un Bizans imparatoru olma­sı, Süleyman şah ile Dragos Suyu Antlaşması imzalaması.
Ocak 1081 :Sultan Melikşah’ın 7 bin Ermeniyi ordudan çı­karması.
1081/82 :Tekiş’in ilk isyanı; halife Muktedi’nin sultan Melikşah’in kızıyla evlenme isteğini sultana bildirmesi.
21 Ocak 1082 :Muhammed Tapar’ın doğumu.
21 Mayıs 1082 :Sultan Melikşah’ın oğlu Davut’un ölümü.
Haziran 1082 :Müslim’in Efsuna kalesini işgali.
Kasım/Aralık 1082 :Nizamülmülk’ün oğlu Cemalülmülk’ün zehir­lenmek suretiyle öldürülmesi.
1082/83 :Süleyman şah’ın Güney-Anadolu seferine çıkarak Tarsus, Adana, Misis, Anazarba ve yörelerini fethi.
1083 :Cüheyr ailesinin Bağdat’tan Isfahan’a gitmeleri.
Haziran 1083 :Fahrüddevle bin Cüheyr’in Diyarbakır ve çev­resi Selçuklu valiliğine atanması; Musul emîri Müslim’-in Dımaşk’ı kuşatması.
1084 :Sultan Melikşah’ın Musul, Cezire ve Haleb bölgesi­ni Amidüddevle’ye ikta etmesi.
Şubat/Mart 1084 :Nizamülmülk’ün oğlu Müeyyidülmülk’ün Tuğra Divanı Başkanlığı’na atanması.
Kasım 1084 :Sultan Melikşah’ın Musul ve çevresinin yönetimini yeniden Şerefüddevle Müslim’e vermesi.
12 Aralık 1084 :Süleyman şah’ın Antakya’yi fethi.
17 Aralık 1084 :Süleyman şah’ın Antakya’da sultan Melikşah adı­na hutbe okutması.

1084/85 :Tekiş’in ikinci kez isyan etmesi.
1085 (Başlan) :Artık Bey’in Tutuş’un hizmetine girmesi; emîr Kara tekin’in Sinop’u fethi.
1085 Ocak 1085 :Tutuş’un Artuk Bey ve Musul emîri Müslim’­le bir ittifak yapması.
Haziran/Temmuz 1085 :Melik Sultanşah’ın ölümü, Turan şah’ın Kirman Selçuklu Meliki olması.
30 Ağustos 1085 :Süleyman şah’ın Antakya kalesini fethi.
Eylül 1085 :Süleyman şah’ın Kurzâhil savaşında Müslim’i ye­nilgiye uğratması ve Müslim’in ölümü.

Süleyman şah’ın Haleb’i kuşatması – 12 Ocak 1085

12 Ocak 1085 :Süleyman şah’ın Haleb’i kuşatması.
20 Haziran 1085 :Meyyafârikin (Silvan)’ın Selçuklu kuvvetlerine teslimi.
Nisan/Mayıs 1086 :Diyarbakır ve çevresi yönetiminin Büyük Selçuklu Devleti’ne bağlanması ve Mervanoğulları Emîrliği’nin sona erdirilmesi.
4 Haziran 1086 :Süleyman şah’ın Haleb’i ikinci kez kuşatması. Süleymanşah’ın Tutuş ile yaptığı savaşı kaybedip intihar etmesi.
Eylül/Ekim 1086 :Sultan Melikşah’ın Kuzey-Suriye seferine başlaması.
6 Kasım 1086 :Sultan Sencer’in doğumu.
3 Aralık 1086 :Haleb’in sultan Melikşah’a teslim edilmesi.
1086 (Sonları) :Sultan Melikşah’ın Antakya’ya gelip şehir valiliğine Yağısıyan’ı, yönetim işlerinde de emîr Hasan’ı ataması.
1086/87 :Emîr Porsuk’un Bizans’ın müdahalesi üzerine kuşat­tığı İznik’ten çekilmesi; sultan Melikşah’ın Turan şah’ın Fars hâkimiyetini onaylaması.
1087 (Başları) :Sultan Melikşah’ın Aksungur’u Haleb Şıhneliğine, Nuh et-Türkî’yi de kale kumandanlığına ataması.
Ocak 1087 :Emîr Bedrettin Ebulabbas’ın emîr Harb’i öl­dürmesi.
12 Mart 1087 :Sultan Melikşah’ın Bağdat’a girmesi.
Mart/Nisan 1087 :Emîr Bozan’ın Urfa’yı fethi.
8 Mayıs 1087 :Halife Muktedi’nin sultan Melikşah’ın kızıyla ev­lenmesi dolayısıyla Bağdat’ta görkemli bir düğün ya­pılması.
Temmuz 1087 :Tutuş’un Fatımî yönetimindeki Soyo’a ve Beyrut’u fet­hetmesi.
3 Mart 1088 :Emîr Tahir’in öldürülmesi.
Ekim 1088 :Bedrettin Ebulabbas ile Nih kalesi hâkimi emîr Me’mun arasında bir barış imzalanması.
1088/89 :Sultan Melikşah’ın oğlu Ahmet’in Merv kentinde ölümü: sultan Melikşah’ın ilk Maveraünnehr seferi.
1089 :Doğu-Karahanlı Devletinin Büyük Selçuklu İmparatorluğu’na tâbi olması; Fatımîlerin Filistin ve Suriye’yi ge­ri alma girişimleri.
Temmuz/Ağustos1089 :Emîr Bedrettin Ebulabbas’ın Sistan emirliğine atanması hususunda sultan Melikşah tan bir ferman alması.
Ekim/Kasım 1089 :Emîr Aksungur’un Berzûye kalesini Ermenilerden alması.

1090 :Fatımî istilâsı nedeniyle sultan Melikşah’ın Kuzey-Suriye Selçuklu valilerine Tutuş’un hizmetine girmelerini emretmesi; Hasan Sabbah’ın Âlamut kalesine girmesi; sultan Melikşah’ın Doğu-Karahanlı Devleti’ne son ver­mesi; sultan Melikşah’ın Ermeni Katolikosluğu’nun tek bir makamda temsil edilmesi hususunda bir ferman çı­karması.
1090 (Sonları) :Sultan Melikşah’ın ikinci Maveraünnehr seferi.
1091 :Emîr Yoruntaş’ın ölümü.
26 Şubat 1091 :Ebû Mansur ile Bahaüddevle Halef arasında yapılan savaştan sonra bir barış imzalaması.
29 Nisan 1091 :Aleksios Komnenos’un Peçenekleri ağır bir yenil­giye uğratması.
Ağustos 1091 :Tutuş’un Humus, Irka ve Efâmiye kalesini Şeyzer emîri Nasr’a vermesi.
5 Kasım 1091 :Sultan Melikşah’ın Bağdat’ı ikinci ziyareti.
Aralık 1091 :Ebû Mansur’un Bahaüddevle Halef tarafın­dan öldürülmesi.
Ocak 1092 :Amîdüddevle bin Fahrüddevle’nin hilafet ve­zir ligine atanması.
Şubat/Mart 1092 :Sultan Melikşah’ın emriyle Bağdat’ta Sultan Camii’nin yapımına başlanması.
25 Nisan 1092 :Sultan Melikşah’ın Bağdat’tan Isfahan’a dönüşü.
Temmuz 1092 :Emîr Arslan taş’ın Alamut’u kuşatması.
Ekim 1092 :Rudbâr halkından bir gurubun Selçuklu ordusuna baskın yapmaları.
14 Ekim 1092 :Nizamülmülk’ün bir Batınî tarafından öldürülmesi.

Sultan Melikşah’ın ölümü – 18 Kasım 1092

28 Ekim 1092 :Sultan Melikşah’ın üçüncü Bağdat ziyareti.
18 Kasım 1092 :Sultan Melikşah’ın ölümü.
25 Kasım 1092 :Terken Hatun’un oğlu Mahmut adına Bağdat’ta sultan olarak hutbe okutması.
1092 :Melikşah’ın ölümü üzerine, Kılıç Arslan’ın İsfahan dan İznik’e gelip babasının yerine tahta çıkması,
1093 :Tutuş’un Tuğtekin’i Silvan valiliğine ve oğlu Dukak’ın atabeyliğine ataması; sultan Berkyaruk’un İsfahan kuşatması.
Şubat 1093 :Tutuş’un Rahbe’yi aldıktan sonra burada adına sultan olarak hutbe okutması; İsmail bin Yakutî’nin Berkyaruk’a yenilerek Isfahan’a çekilmesi.
Mart 1093 :Tutuş’un Nusaybin’i ele geçirmesi ve yönetimini Muhammed bin Müslim’e vermesi.
Nisan 1093 :Tutuş’un Musul’u ele geçirmesi ve Meyyâfarikin’e hâkim olması.
2 Nisan 1093 :Mudayya Savaşı.
Ağustos/Eylül 1093 :İsmail bin Yakutî’nin öldürülmesi.
Ekim/Kasım 1093 :Aksungur’un Haleb’e, Bozan’ın da Urfa’ya sultan Berkyaruk’un valisi olarak dönmeleri.
Kasım/Aralık 1093 :Tutuş’un saltanat mücadelesinin ilk evresinde başa­rılı olamayarak Dımaşk’a dönmesi.
30 Ocak 1094 :Sultan Berkyaruk adına Bağdat’da hutbe okunması.
Mart/Nisan 1094 :Tekiş ve oğlunun sultan Berkyaruk’un emriyle öl­dürülmesi; Tutuş’un saltanat mücadelesinin ikinci ev­resine başlamak üzere Dımaşk’tan hareketi.
27 Mayıs 1094 :Tutuş ve Aksungur arasında yapılan Seb’in savaşı tutsak alınan Aksungur’un öldürülmesi; Tutuş’-un Haleb’e hâkim olması.
Haziran/Temmuz 1094 :Kirman Selçuklu meliki Turan şah’ın emîr Üner’i yenilgiye uğratması.
Eylül/Ekim 1094 :Terken Hatun’un ölümü.
Ekim/Kasım 1094 :Şehzade Mahmut’un ölümü.
1094 (Sonları) :Tutuş’un Abakoğlu Yusuf’u Bağdat Şıhneliğine atayıp göndermesi.

Şubat 1095 :Tutuş’un Cerbâzakân ve Rey kentlerini ele geçirmesi.
26 Şubat 1095 :Rey savaşı ve Tutuş’un öldürülmesi.
1095 :Arslan Argun’un Böribas’ı boğdurtmak sure­tiyle öldürtmesi; Fahrülmülk’ün Selçuklu vezirli­ğine atanması: Melik Rıdvan’ın Urfa’yı ele geçirmesi.
Nisan/Mayıs 1095 :Haleb Selçuklu meliki Rıdvan’ın Cenahüddevle Hüseyin’i vezirliğe ataması.
Eylül 1095 :Tuğtekin’in Suriye’ye gelip Dımaşk’a Dukak’ın hizmetine girmesi; sultan Berkyaruk’a suikast gi­rişimi.
Ağustos 1096 :İlk Haçlı kafilesinin Bizanslılar tarafından İstanbul’dan Anadolu yakasına geçirilmeleri.
Eylül 1096 :İlk başıbozuk Haçlı ordusunun Türkiye Selçuklu kuv­vetleri tarafından yok edilmeleri.
Ekim/Kasım 1096 :Gürboğa’nın Musul’u teslim alması.
1096 (Sonları) :Cenahüddevle Hüseyin’in Maarretünnûman ve kalesini ele geçirmesi.
1097 :Sultan Berkyaruk’un Sencer’i Horasan meliki ataması; Fatımîlerin Suriye ve Filistin’i istilâ girişimle­ri; melik Rıdvan’in Fatımîler adına Şii hutbesi okut­ması; hutbeyi yeniden Abbasî Halifesi ve Selçuklu Sultanı adına deştirmesi (Eylül); Emîri Emîran Muhammed bin Süleyman’ın tutsak alınıp gözleri­ne mil çekilmesi; emîr Ekinci’nin öldürülmesi; Bağdat-Karahanlı hükümdarı Süleyman bin Da­vut’un ölümü.
Ocak 1097 :Düzenli Haçlı ordusu komutanlarının İstanbul’da Bizans imparatoru Aleksios Komnenos’a Bağlılık And’ı içmeleri.
22 Mart 1097 :Rıdvan’ın Dukak’ı Kınnesrin yörelerinde yenilgi­ye uğratması.
Mayıs 1097 :Haçlıların Türkiye Selçuklu başkenti İznik’i kuşatmaları.
19 Haziran 1097 İznik’in Haçlılar tarafından işgali ve şehrin Bizans kuvvetlerine teslim edilmesi.
Temmuz 1097 :Türkiye Selçuklu kuvvetlerinin Eskişehir ovasında Haç­lılar karşısında giriştikleri savaşta başarılı olamayıp ge­ri çekilmeleri.
Ağustos/Eylül 1097 :Emîr Porsuk’un Batınîlerce öldürülmesi.
Ekim 1097 :Haçlı kuvvetlerinin Antakya Önlerine gelmesi.
Ekim/Kasım 1097 :Melik Turan şah’ın ölümü.
5 Kasım 1097 :İranşah’ın Kirman tahtına geçmesi.
1098 (Ortaları): :Melik Rıdvan’ın isyan girişiminde bulunan Haleb Re­isi Berekât’ı ve yandaşlarını öldürtmesi.
10 Mart 1098 :Urfa Haçlı Kontluğumun kurulması.
14 Haziran 1098 :Antakya’da Aziz Petrus Katedralinde Hz. İsa’nın böğ­rünü delen mızrağının güya Haçlılar tarafından bu­lunması.
27 Haziran 1098 :Haçlıların Pierre l’Hermite başkanlığında Selçuk­lu ordusu başkomutanı Gürboğa’ya bir elçi heyeti göndermeleri.
30 Haziran 1098 :Haçlıların Antakya’yı işgal ile burada bir Haçlı Prens­liği kurmaları.
Ağustos 1098 :Fatımîlerin Kudüs’ü ele geçirmeleri.
Eylül 1098 :Azaz’da melik Rıdvan’a karşı isyan çıkması.
Kasım 1098 :Haçlıların Bâre’yi ele geçirmeleri.
1098/99 :Melik İranşah’ın emîr Üner’i yenilgiye uğratması.
1099 :Emîr Üner’in öldürülmesi.
3 Haziran 1099 :Haçlıların Remle’yi işgali.
15 Temmuz 1099 :Haçlıların Kudüs’ü işgali ve burada Haçlı Krallığı’nı kurmaları.
4 Kasım 1099 :Bağdat’ta Muhammed Tapar adına hutbe okutulması.

1100 :Danişmentli Gümüştekin Ahmet Gazi’nin An­takya prensi Bohemund’u tutsak alması; Şahinşah’ın Türkiye Selçuklu Devleti sultanı olması.
15 Mayıs 1100 :Berkyaruk-Muhammed Tapar arasında ilk sa­vaş (Save savaşı).
25 Mayıs 1100 :Bağdat’la Muhammed Tapar adına yeniden hut­be okunması.
Temmuz/Ağustos 1100 :Halifelik veziri Amîdülmülk’ün azli ve ölümü.
Kasım 1100 :Urfa kontu Baudouin’in Kudüs krallık tahtına oturması.
1100/01 :Emîr Çavlı Saka ve Huzistan ve Fars sınır böl­gelerini Batınîlerden temizlemesi.
1101 :Danişmendli Gümüştekin Ahmet Gazi’nin Haçlıları Malatya yörelerinde yenilgiye uğratması: 1. Kılıç Arslan’ın Haçlıları Ereğli yörelerinde ağır bir yenilgiye uğratması; Raymond’un Tancred’in hapsinden kurtarılması.
5 Nisan 1101 :Sultan Berkyaruk ve Muhammed Tapar ara­sındaki ikinci savaş.
Temmuz 1101 :Rıdvan’ın Haçlılar karşısında Kellâ da yenilgiye uğ­raması.
13 Eylül 1101 :Sultan Berkyaruk’un Bağdat’a, gitmesi.
Ekim 1101 :İranşah’ın öldürülmesi.
23 Ekim 1101 :Berkyaruk’u üçüncü karşılaşmada yenilgiye uğra­tan Muhammed Tapar’ın Bağdat’a gelmesi.
16 Kasım 1101 :Arslan şah’ın Kirman Meliklik tahtına oturması.
27 Aralık 1101 :Sultan Berkyaruk-Muhammed Tapar barış antlaşması.
Şubat/Mart 1102 :Sultan Berkyaruk’un giriştiği dördüncü savaşta Mu­hammed Tapar’ı yenilgiye uğratması.
Nisan 1102 :Dukak’ın Rahbe’yi ele geçirmesi.
22 Mayıs 1102 :Sultan Sencer’in Kadir Han’ı öldürtmesi.
Eylül 1102 :Sultan Berkyaruk’un Muhammed Tapar’ın İsfahan’da kuşatması; Musul emîri Gürboğa’nın ölümü.
3 Ekim 1102 :Sultan Berkyaruk’un Isfahan kuşatmasından ay­rılması.
Aralık 1102 :Rahbe emîri Kaymaz’ın ölümü.
27 Aralık 1102 :Bağdat Şıhneliği’ne atanan Gümüştekin Kayserî’nin Bağdat’a gelmesi.
1103 :Karahanlı şehzadesi Hasan bin Ali’nin Karahanlı hükümdarı II. Muhammed Han’la mücadeleye girişmesi.
Ocak 1103 :Emîr Mevdud’un ölümü.
23 Ocak 1103 :Şıhne Gümüştekin Kayseri’nin Bağdat’tan ay­rılmak zorunda kalması.
17 Şubat 1103 :Sultan Berkyaruk ve Muhammed Tapar ara­sında beşinci savaş.
Mayıs 1103 :Cenahüddevle Hüseyin’in Batınîler tarafından Humus’ta öldürülmesi.
1103 (Sonları) :Melik Rıdvan-Tancred Barış Antlaşması’nın im­zalanması.
1104 Ocak :Melik Rıdvan’ın Bâlis, Faya ve Selemiye kalelerini Haltlardan geri alması.
1104 :Sultan Berkyaruk ile Muhammed Tapar Barış Antlaşmasının imzalanması.
Haziran 1104 :Melik Dukak’ın ölümü.
Temmuz/Ağustos 1104 :Halifenin sultan Berkyaruk’a hil’at ve saltanat menşuru göndermesi.
Eylül 1104 :Ertaş’ın Dımaşk Selçuklu meliki olması.
Ekim 1104 :Melik Ertaş’ın Dımaşk’tan ayrılması.
22 Aralık 1104 :Sultan Berkyaruk’un ölümü.

1105 :Toulouse kontu Raymond’un ölümü.
10 Şubat 1105 :Sultan Muhammed Tapar’ın Bağdat’a gelişi.
2 Mart 1105 :Emîr Ayaz’ın öldürülmesi.
Eylül 1105 :Sultan I. Kılıç Arslan’ın Malatya’yı ele geçirmesi.
1105/06 :Kadı Ebû Ali Said’in öldürülmesi.
10 Şubat 1106 :Emîr Sadaka’nın Hille’ye dönüşü,
Eylül 1106 :Haçlıların Efâmiye kalesini ele geçirmeleri.
11 Eylül 1106 :Fahrülmülk bin Nizamülmülk’ün Batınîlerce öldürülmesi.
1106/07 :Emîr Çökürmüş’ün ölümü.
22 Mart 1107 :Sultan I. Kılıç Arslan’ın Musul’a hâkim olması.
2 Nisan 1107 :Sultan Muhammed Tapar’ın Batınîlerle mücade­le için harekete geçmesi.
19 Mayıs 1107 :Emîr Çavlı’nın Rahbe’ye hâkim olması.
Mayıs/Haziran 1107 :Sultan Muhammed Tapar’ın vezir Sâdül-mülk ve onun ileri gelen yandaşlarını öldürtmesi.
13 Haziran 1107 :Çavlı ve müttefiklerinin sultan I. Kılıç Arslan’ı yenilgiye uğratmaları; I. Kılıç Arslan’ın Habur su­yunda boğularak ölümü.
8Aralık 1107 :Sultan Muhammed Tapar’ın Bağdat’a gelmesi.
1107/08 Ocak 1108 :Melik Rıdvan’ın Batınîlerin büyük bir bölümünü Halefe’den çıkartıp olumsuz faaliyetlerine son vermesi.
20 Mayıs 1108 :Sultan Muhammed Tapar’ın Vâsıt’ı Aksungur Porsuki’ye İkta etmesi.
Eylül 1108 :Sultan Muhammed Tapar’ın Bağdat’tan ayrılması. Emîr Çavlı’nın Bâlis kent ve kalesini ele geçirmesi.
Eylül/Ekim 1108 :Batınîlerin Isfahan kadısı Ubeydullah bin Ali’-yi öldürmeleri; emîr Medud’un Musul ve çevresi yönetimini eline alması.
Ekim/Kasım 1108 :Çavlı – Baudouin ile Rıdvan- Tankred kuvvetlerinin savaşı.
Kaşım 1108 :Çavlı’nın Haçlılarla Telbâşir savaşı.
1108/09 :Muhammed Tapar’ın emîr Çavlı’yı Fars valili­ğine ataması.
4 Mayıs 1109 :Batınîlerin Nişabur kadısı Saik bin Muhammed’i öldürmeleri.

1109/10 :Sultan Muhammed Tapar’ın Musul emîri Mevdud ve Ahlat şahlar emîri Sökmen el-Kutbî’yi Haçlılara karşı bir seferle görevlendirmesi; Sa­gun Bey’in isyanı; emîr Hasan’ın Haçlılarla yap­tığı savaşta şehit olması.
1110 :Sultan Muhammed Tapar’ın Gürcüleri durdurması.
Mayıs 1110 :Selçuklu ordusunun Haçlılara karşı seferi.
Ağustos 1110 :Selçuklu ordusunun Urfa kuşatmasını bırakıp Harran’a çekilmesi.
1110/11 :Sultan Muhammed Tapar’ın vezir Ziya’ül-mülk’ü azli ve yerine Hatır Muham­med bin el-Hüseyin’i ataması; Haçlıların Esârib kalesini işgali.
1111 :Selçuklu ordusunun Haçlılara karşı seferi.
24 Şubat 1111 :Suriyelilerin Haçlı baskısı dolayısıyla şikâyet için geldik­leri Bağdat’ta Halife Camii’nde olay çıkarmaları.
28 Temmuz 1111 :Selçuklu ordusunun Telbâşir’i kuşatması.
15 Eylül 1111 :Emîr Mevdud ve Tuğtekin’in Şeyzer’in doğusun­da karargâh kurmaları.
1112 (Başları) :Melik Rıdvan-Tuğtekin ittifakı.
Haziran 1112 :Emîr Mevdud’un Urfa kuşatmasından sonra Musul’a dönmesi.
Mayıs 1113 :Emîr Mevdud’un Tuğtekin’in çağrısı üzerine kuv­vetleriyle Suriye’ye gelmesi.

Haziran 1113 :Emîr Mevdud’un Tuğtekin’le birlikte Taberiye de Haçlıları yenilgiye uğratmaları.
28 Haziran 1113 :Selçuklu ordusunun Kral Baudouin’le savaşı.
Ağustos 1113: :Melik Rıdvan-Tuğtekin ittifakının bozulması.
5 Eylül 1113 :Emîr Mevdud ve Tuğtekin’in Dımaşk’a gelmeleri.
10 Ekim 1113 :Emîr Mevdud’un Dımaşk’ta camide Batınîler tara­fından öldürülmesi.
10 Aralık 1113 :Melik Rıdvan’ın ölümü ve oğlu Tacüddevle Alp Arslan’ın Haleb Selçuklu Devleti meliki olması.
1114 :Sultan Muhammed Tapar’ın Aksungur Porsuk’yi Musul valiliğine ataması.
Mart 1114 :Tuğtekin’in melik Tacüddevle Alp Arslan adına Dımaşk’ta hutbe okutması.
Şubat 1114 :Tuğtekin’in Haleb’e gelmesi.
Eylül 1114 :Haleb Selçuklu Devleti meliki Alp Arslan’ın öldü­rülmesi; Sultanşah’ın Haleb Selçuklu Devleti meli­ki olması.
29 Kasım 1114 :Kuzey-Surıre’de büyük bir deprem olması.
Ocak 1115 :Kırhan bin Karaca’nın İlgazi’yi tutsak alması.
Mayıs/Haziran 1115 :Emîr Porsuk’un Haçlılarla savaş için Suriye’ye hareketi.
14 Eylül 1115 :Rögar’in Selçuklu ordugâhına saldırması.
1116 :Sultan Şahinşah’ın tahttan indirilmesi; Lülü’nün öldürülmesi; emîr Çav1ı’nın ölümü (Tahmini).
9 Nisan 1116 :Tuğtekin’in sultan Muhammed Tapar’dan Haçlılara karşı yardım istemek amacıyla Bağdat’a gitmesi.
1117 :Behramşah’ın Gazneli tahtına oturması.
25 Şubat 1117 :Melik Sencer’in Gazne’ye girmesi.
Mayıs 1117 :Aksungur Porsukî’nin Haleb’in kendisine teslimini istemesi.
Kasım/Aralık 1117 :Sultan Muhammed Tapar’ın hastalanması,
1117/18 :Haleb Selçuklu Devleti’nin sona ermesi.
4 Nisan 1118 :Sultan Muhammed Tapar’ın büyük bir şölen dü­zenlemesi ve oğlu Mahmut’u tahta oturtması.
18 Nisan 1118 :Sultan Muhammed Tapar’ın ölümü.
11 Ağustos 1119 :Sultan Sencer’in sultan Mahmut’u yenilgiye uğ­ratması.
4 Eylül 1119 :Bağdat’ta sultan Sencer adına hutbe okunması.

1119/20 :Sultan Mahmut’un Bağdat silmesi Mengübars’ı öldürtmesi,
4 Haziran 1120 :Sultan Mahmut’un isyan eden melik Mesut’la savaşı.
Eylül 1120 :Dübeys’in halifelik sarayının karşısında karargâh kurması.
Aralık-Ocak 1120–21 :Sultan Mahmut’un Dübeys’e karşı harekete geçmesi.
1121 :Gurlu İzzeddin Hüseyin’in sultan Sencer’e is­yanı; Belek Gazi’nin Gerger Ermenilerine karşı seferi.
18 Ağustos 1121 :Selçuklu ordusunun Gürcüler karşısında yenilgiye uğ­raması.
9 Mayıs 1122 :Batınîlerin Selçuklu veziri Sümeyremî’yi öldür­meleri.
8 Haziran 1122 :Selçuklu ve Halifelik kuvvetlerinin Dübeys karşısın­da yenilmesi
Ekim 1122 :Sultan Mahmut’un isteğiyle Nizamülmülk’ün oğlu Ahmet’in halifelik vezirliğine atanması.
Kasım 1122 :Sultan Mahmut’un emîr Çavuş Bey’i Öldürtmesi.
9 Kasım 1122 :Artukoğlu İl gazi’nin ölümü.
1123 :Vezir Şemsülmülk Osman’ın öldürülmesi.
Nisan 1123 :Haçlıların Esârib kalesine sahip olmaları.
Haziran 1123 :Belek Gazi’nin Haleb’e hâkim olması.
Temmuz/Ağstos1123 :Sultan Mahmut’un Gürcülerle savaşı göze alamayıp Hemedan’a dönmesi.
1124 :Sultan Mahmut‘un Porsukî’yi Irak Şıhneliği’nden azli ve ona Basra’yı ıkta etmesi.
Mayıs 1124 :Temürtaş’ın Haleb’e hâkim olması.

1125 :Sultan Sencer’in Dübeys’i tutuklatması.
11 Ağustos 1125 :Bağdat şıhnesi Barankuş’un Bağdat’tan ayrılıp sul­tan Mahmut’un yanına Hemedan’a gitmesi.
25 Kasım 1126 :Batınîlerin Musul emîri Aksungur Porsukî’yi öl­dürmeleri.
1127 :Aksungur Porsukî’nin oğlu Musul emîri Mesut’un ölümü.
Ocak 1127 :Sultan Mahmut’un Bağdat’a gelmesi.
Ekim 1127 :İmadeddin Zengi’nin Musul’a vali olarak gönderilmesi.
11 Şubat 1128 :Dukak’ın oğlu melik Tutuş’un ölümü ve Dımaşk Selçuklu Melikliği’nin sona ermesi.
12 Ocak 1129 :Sultan Mahmut’un sultan Sencer’le aldığı karar­ları uygulamak için Bağdat’a gelmesi.
29 Ocak 1129 :Sultan Mahmut’un Ebulkasım Dergüzinî’yi yeniden vezirliğe ataması.

1130 :Emîr Gazi’nin Ânazarba kalesi yörelerinde II. Bohemund’u yenilgiye uğratması ve bu Haçlı liderleri­nin hayatını yitirmesi; Batı-Karahanlı Devletinin Karahıtaylar’a tâbi olması.
Nisan 1130 :Sultan Sencer’in Semerkant’ı ele geçirmesi.
Kasım/Aralık 1130 :Melik Mesut’un sultan Sencer’den ayrılması.
Mayıs 1131 :Şîrgir ve oğlunun öldürülmesi.
10 Eylül 1131 :Sultan Mahmut’un Hemedan’da ölümü ve yerine oğlu Davut’un Irak Selçukluları Devleti tahtına geçmesi
25 Mayıs 1132 :Sultan Sencer’in melik Mesut ve müttefiklerini Dînever yakınlarında yenilgiye uğratması.
Temmuz 1132 :Sultan Tuğrul’un yeğeni Davut’u yenilgiye uğ­ratması.
Aralık-Ocak 1132–33 :Melik Mesut’un Bağdat’ta önce kendi adına sultan ola­rak hutbe okunması, daha sonra da Davut adına hut­be okunması.
15 Ocak 1133 :Sultan Mesut ve müttefiklerinin Azerbaycan’a yürüme­ye karar vermeleri.
Haziran 1133 :Sultan Mesut’un Hemedan’ı ele geçirmesi,
Temmuz 1133 :Halife Musterşid’in Zengi’yi cezalandırmak için Musul’u kuşat­ması ve üç aylık bir kuşatmadan sonra başa­rısız olarak geri çekilmesi.
1134 :Melik Muhammed’in Danişmendli tahtına geçmesi.
Temmuz 1134 :Sultan II. Tuğrul’un melik Mesut’u yenilgiye uğ­ratması.
24 Ekim 1134 :Sultan II. Tuğrul’un ölümü ve yerine Mesud’un tahta çıkması.

1135 :Danişmendli melik Muhammed’in Çankırı ve yöre­lerini Bizanslılardan kurtarması.
Nisan/Mayıs 1135 :Sultan Mesut’a karşı olan emirlerin Bağdat’a git­meleri.
24 Mayıs 1135 :Emîr Porsuk (Porsukoğlu)’un halifeye ka­tılması.
24 Haziran 1135 :Sultan Mesut’un Halifelik kuvvetlerini yenilgiye uğ­ratması.
14 Temmuz 1135 :Emîr Beyaba’nın beraberindeki askerlerle Bağdat’a gelmesi.
Temmuz/Ağustos 1135 :Sultan Mesut’un yeğeni Davut’a karşı harekete geçmesi.
29 Ağustos 1135 :Batınîlerin halife Müsterşid’i işkenceyle öldür­meleri.
8 Eylül 1135 :Raşid Billah’ın halife olması.
13 Kasım 1135 :Melik Davut’un Bağdat’a gelmesi.
1136 :Emîr Karasungur’un melik Davut’u Meraga ya­kınlarında yenilgiye uğratması; melik Muhammed’in Göksun’u Haçlılardan kurtarması.
15 Ağustos 1136 :Sultan Mesut’un Bağdat’ın yağmalanmasını önlemesi.
18 Ağustos 1136 :Raşid’in, gıyabında hali­felikten azledilerek yerine Muktefi Liemrillah’ın getirilmesi
1137 :Bizans imparatoru II. loannes Komnenos’un Suriye seferine çıkması; sultan Mesut’un halife Muk­tedî Liemrillah’a biat etmesi.
Mart/Nisan 1137 :Sultan Mesut’un kız kardeşi Fatma Hatun’u ha­life Muktedî’yle evlendirmesi.
Mayıs/Haziran 1137 :Sultan Sencer’in Karahanlı hükümdarı Mah­mut bin Muhammed’i yenilgiye uğratması.
1137/38 :Sultan Mesut’un Selçukşah’a Ahlat, Malazgirt, Erzen ve yörelerini ıkta etmesi.
1138 :Kirman meliki Arslanşah’ın sultan Muhammed Tapar’ın kızıyla evlenmesi.
Nisan/Mayıs 1138 :Emîr Bozaba nın Mengübars’ın öldürülmesine karşılık sultan Mesut’un emirlerinden Sada­ka, Sungur, Anter Cevanî v.s.’i öldürtmesi.
6 Haziran 1138 :Halife Raşit’in İsfahan’da Batınîler tarafından öldü­rülmesi.
Eylül/Ekim 1138 :Sultan Sencer’in Harezm’e yürümesi.
Kasım 1138 :Sultan Mesut’un veziri İmameddin Ebul-Berekât’ı azletmesi.
1139 :Bizans imparatoru loannes’in Niksar’ı başarısız ku­şatması.
Şubat 1139 :Sultan Sencer’in Harezm’e hâkim olup Men;’e dönmesi.
Haziran 1139 :Sultan Mesut’un vezir Kemaleddin Muhammed’i öldürtmesi.

1139/40 :Selçukşah’ın Siraz’da Kal’atül-Beyza’da hapsedilme­si; Batınîlerin sultan Sencer’in nedimi Mukarreb Cevher’i öldürmeleri.
1141 Mayıs :Doğu-Karahanlı Devleti’nin Karahıtaylara tâbi olması.
1141 :Harezmşah Atsız’ın sultan Sencer’e tâbi olması.
9 Eylül 1141 :Karahıtayların sultan Sencer’i Katvan’da yenilgiye uğratmaları.
1141/42 :Sultan Mesut’un emîri Ahur Kızı1’ı Bağdat Şıhneliğine ataması.
Ekim 1141 :Harezm şah Atsız’ın Selçuklu hakimiyetindeki Serahs şehrini istilası.
Aralık/Ocak 1141/42 :Danişmendli hükümdarı melik Muhammed’in ölümü.
1142 :Bizans imparatoru loannes’in Beyşehir gölündeki adaları işgal etmesi.
28 Mayıs 1142 :Harezmşah Atsız’ın Nişabur’da kendi adına hut­be okutması.
1143 :Bizans imparatoru loannes’in Çukurova’da ölümü.
Haziran 1143 :Sultan Mesut’un Sivas’ı alıp Malatya’yı kuşatması.
1143/44 :Melik Davut’un Batınîler tarafından Tebriz’de öldü­rülmesi.
1144 :Sultan Mesut’un Ceyhun, Elbistan ve yörelerini fethile oğlu Kılıç Arslan’ı bölgeye melik ataması.
30 Kasım 1144 :Zengi’nin Urfa’yı kuşatması.
24 Aralık 1144 :Zengi’nin Urfa’yi Haçlılardan alıp Urfa Haçlı Kontluğu’na son vermesi.

1144/45 :Sultan Mesut’un Müeyyidüddin Merzban’ı vezirliğe ataması.
1145 (Tahmini) :Melik Arslanşah’ın ölümü.
1146 :Sultan Mesut’un Brakena kalesini fethetmesi.
Ekim/Kasım 1146 :Atabek Çavlı’nin Zencan’da ölümü.
1147 :Gurluların Belh’e kadar uzanan topraklarını istilâ et­meleri.
Nisan 1147 :Zengi’nin Atabek Abdurrahman’ı öldürmesi.
Ekim 1147 :I. izzettin Mesut’un III. Konrad komutasın­daki Haçlı ordusunu Eskişehir yörelerinde bozguna uğ­ratması.
Nisan 1148 :Haçlı kuvvetlerinin Akkâ ve diğer limanlardan karaya çıkmaları.
1149 :Sultan Mesut’un Maraş’ı Haçlılardan kurtarması.

1150 :Sultan Mesut’un Göksün. Behisni, Göynük, Gazian­tep, Dülük ve Râban kale ve kentlerini fethedip Telbâşir’i kuşatması.
1150 :Sultan Sancar’ın son batı seferi: Rey’e gelişi ve Mesud’un, huzuruna gelerek itaatini arz etmesi.
1151 :Danişmendli Yağıbasan’ın Karadeniz kıyılarına sal­dırması; Gurluların Gazve’yi işgal ile ateşe vermeleri.
1152 Haziran :Yağıbasan-Zülkarneyn ittifakı.
1152 :Sultan Sencer’in Gurlu Alâeddin’i yenilgiye uğ­ratıp Ali Çetrî ile birlikte tutsak alması.
Ekim 1152 :Şehzade Melikşah’ın Irak Selçuklu sultanı olması.
2 Ekim 1152 :Sultan Mesut’un ölümü.
1153 :Irak Selçukluları hükümdarı Mehmed’in tahta çıkması.
Mart/Nisan 1153 :Oğuzların sultan Sencer tutsak almaları.
11 Eylül 1153 :Oğuzların melik Süleymanşah’ı Nişabur’a getirip adı­na sultan olarak hutbe okutmaları.
31 Eylül 1153 :Oğuzların Selçuklu Payitahtı Merv’i yağma ve katliamları.
1153/54 :Irak Selçuklu Devletinin istikrar kazanması; halife Muktedi’nin Tekrit’i başarısız kuşatması.
Mayıs 1154 :Süleymanşah’ın Büyük Sel­çuklu tahtını bırakarak, Horasan’dan ayrılıp, Curcan’a dönmesi ve Selçuklu emirlerinin de desteğiyle Irak Selçukluları tahtım ele ge­çirmesi
10 Ekim 1154 :Halifelik ordusunun Selçuklu ordusunu Bezimzâ’da ye­nilgiye uğratması.
Kasım 1154 :Oğuzların Tus kentini işgal ile tahrip ve yağma etmeleri.
Kasım/Aralık 1154 :Emîr Alpkuş’un ölümü.

Aralık-Ocak 1154–55 :Selçuklu emirlerinin Sencer’in yeğeni Mahmut’u sultan yapıp adına hutbe okutmaları.
1155 :Sultan I. izzettin Mesut’un ölümü.
Eylül 1155 :Mahmut Han’ın Oğuzlarla geçici barış yapması, Sumla’nin halifelik kuvvetlerini yenilgiye uğratması.
1156 :Harezmşah Atsız’ın ölümü.
25 Şubat 1156 :Süleymanşah’ın başında çetr olduğu halde Bağdat’a gelmesi.
Nisan 1156 :Sultan Sencer’in tutsaklıktan kurtulması.
27 Haziran 1156 :Melik Muhammed bin Arslanşah’ın ölümü ve Tuğrul şah’ın Kirman Selçuklu tahtına çıkması.
1157 :Musul Atabeği Nureddin Mahmut’un işgal ettiği Selçuklu topraklarından çekilmesi.
Ocak 1157 :Sultan II. Muhammed’in Bağdat’ı kuşatması.
26 Nisan 1157 :Sultan Sencer’in ölümü.
6 Mayıs 1157 :Sultan II. Muhammed’in Bağdat kuşatmasını terk edip Hemedan’a yönelmesi
13Aralık 1158: :Sultan II. Muhammed’in ölümü.

22 Mart 1160 :Sultan II. Kılıç Arslan’ın Manuel ve Yağıbasan’a anlaşma önerisinde bulunması; şehzade Melikşah’ın ölümü.
Mart/Nisan 1161 :Süleymanşah’ın Irak Selçuklu tahtına oturması.
Kasım 1160 :Arslanşah’ın Irak Selçukluları tahtına çıkışı.
1161 :Gürcülerin Anı kentini işgal etmeleri; Sultan Süleyman Şah’ın öldürülmesi.
Ağustos 1161 :Selçuklu kuvvetlerinin Anı’yı başarısız kuşatma giri­şimleri.
3 Ağustos 1161 :Atabek İldeniz’in emîr İnanç’ı yenilgiye uğ­ratması.
Temmuz 1163 :Selçuklu kuvvetlerinin Gürcüleri yenilgiye uğratmaları.
1164 :Selçuklu kuvvetleri karşısında yenilgiye uğrayan Gürcü­lerin Anı’dan çekilmeleri.

1165 :Sultan II. Kılıç Arslan’ın Danişmendli yönetimin­deki Elbistan, Darende, Gedük ve Tohma Suyu yöreleri­ni ele geçirmesi.
12 Nisan 1165 :Vezir Şihabeddin Sika’nın ölümü.
13 Aralık 1165 :Sultan Arslanşah’ın Fahreddin Razî’yi vezir­liğe ataması.
8 Mart 1166 :Emir Şerafeddin Gürdbazu’nün ölümü.
1166/67 :Harezmşahlarla birleşerek Selçuklu topraklarına saldıran emir İnanç’ın İldeniz’in karşı hareketiyle geri çekilmesi.
1167/68 :Meraga emîri Arslanapa’nın halifeye bir elçi gön­derip yanında bulunan sultan II. Muhammed’in oğ­lu adına hutbe okutmasını istemesi.
1168 :Rey valisinin Sâve’de tutuklanması.
Mart 1169 :Şirkuh’un Ölümü.
Ağustos 1169 :Salâhaddin Eyyubî’nin Mısır a hâkim olması.

Mart 1170 :Kirman meliki Tuğrul’un ölümü.
1170 :II. Arslanşah’ın ilk kez Kirman Selçuklu tahtına oturması.
Temmuz/Ağustos1170 :Arslanşah’ın Celâleddin Ebul-Fazl Dergüzinî’yi vezirliğe ataması.
Şubat 1171 :II. Arslanşah’ın ikinci kez Kirman Selçuklu tahtı­na oturması.
Eylül 1171 :Salâhaddin Eyyubi’nin Fatımi Halifeliği’ne son vermesi ve Mısır’da Abbasî Halifeliği adına hutbe okutması.
1171 :Oğuzların Gazne’yi işgali.
1172 :Harezmşah İlarslan’ın ölümü.
Haziran 1172 :II. Arslanşah’ın Berdesir kenti önünde karargâh kurması.
Kasım/Aralık 1172 :II. Arslanşah ve Behramşah’ın Kirman’ı bölüş­meleri.
Nisan 1174: :II. Arslanşah-Behramşah’ın Râyin kasabası yö­resinde savaşı.
Mayıs 1174 :Nureddin Mahmut’un ölümü.
Ekim 1174 :Gürcülerin Ani’yi işgali.

1174/75 :Emîr Arslanapa’nın ölümü.
1175 :Selçuklu ordusunun başarısız Gürcü seferinden Nahçıvan’a dönmesi; atabey İldeniz’in ölümü; II. Muhammed şah’ın Kirman Selçuklu meliki olması.
Mayıs 1175 :Kirman’ın yeniden melik Behramşah’ın eline geçmesi.
Temmuz-Ağustos 1175 :İldeniz’in Doğu Anadolu Türk beyleriyle birleşerek Gürcistan üzerine sefer yapması.
Ağustos 1175 :Melik Behramşah’ın ölümü.
Ocak 1176 :Sultan Arslanşah’ın kayın­pederi Seyyie Fahreddin Alau’d-Devle tara­fından, Atabek Cihan Pehlivan’ın isteği doğ­rultusunda zehirletilerek öldürtülmesi ve ye­rine oğlu II. Tuğrul’un geçirilmesi.
Mart 1176 :Kutbeddin Muhammed’in oğlu Pehlivan’ın Berdesir’e girip şehir hâkimi Ebulfevâris Kuhî’yi yakalatması.
Eylül 1176 :Sultan II. Kılıç Arslan’ın Bizans imparatoru Manuel’i Miryakefalon’da ağır bir yenilgiye uğratması.
Mart 1177 :Turanşah’ın melik II. Arslan şah ile Ciruft önle­rinde savaşa tutuşması.
Haziran 1178 :Müeyyidüddin Reyhan ve beraberindeki emirle­rin Berdesir önlerinde karargâh kurmaları.
Ekim 1178 :Sultan II. Kılıç Arslan’ın Malatya’yı Emân’la tes­lim alması.
1178/79 :Kutbeddin Muhammed ve Salgurlu ordusunun Ciruft önlerine gelmesi.

1179/80 :Atabek Cihan Pehlivan’ın Şiras’a saldırması.
1180 :Halife Müstazi Biemrillah’ın ölümü ve oğlu Nâsır Lidinîllah’ın halife olması; Bizans imparatoru Manuel’in ölümü; Kirman.’da büyük bir kıtlık olma­sı; sultan II. Kılıç Arslan’ın, damadı Diyarbakır ve Hasankeyf emîri Artuklu Nureddin Muham­med’e karşı harekâta girişmesi.
1181 :Oğuzların Germsir’e yönelmeleri.
Eylül/Ekim 1181 :Oğuzların Berdesir’e yönelmeleri.
1182 :Selahaddin Eyyubî’nin Diyarbakır ve Silvan ka­lelerini alması.
Kasım 1182 :Selahaddin Eyyubî’nin Musul’u birinci defa kuşatması ve başarısızlığa uğra­ması.

1184/85 Nisan 1185 :Berdesir’de büyük bir kıtlığın olması. Salâhaddin Eyyubî’nin Musul’u yeniden ku­şatması.
Temmuz 1185 :Ahlat hakimi II. Sökmen’in ölümü
17 Aralık 1185 :Oğuz beyi Dinar’ın kuvvetleriyle Kirman’a girmesi.
1186 :Sultan II. Kılıç Arslan’ın Selçuklu ülkesini 11 oğlu arasında bölüştürmesi.
Şubat/Mart 1186 :Atabek Cihan Pehlivan’ın ölümü ve yerine kardeşi Kızıl Arslan’ın geç­mesi.
1187 :Sultan III. Tuğrul’un Hâce Azizeddin’i vezir­liğe ataması.
3 Temmuz 1187 :Salâhaddin Eyyubî’nin Hıttin’de Haçlıları ağır bir yenilgiye uğratması.
10 Eylül 1187 :Emîr Dinar’ın Berdesir’e hâkim olması.
Ekim 1187 :Salâhaddin Eyyubi’nin Kudüs’ü aman ile Haçlı­lardan teslim alması ve buradaki Haçlı Krallığı’na son vermesi.
Kasım 1187 :Sultan Tuğrul ile Kızıl Arslan arasında mücadelelerin başlaması ve Tuğrul’un kaybettiği payitahtı Hemedan’ı tekrar ele geçirmesi.
6 Mayıs 1188 :Selçuklu kuvvetlerinin Daymerg’de halifelik ordusunu yenilgiye uğratması.
Ocak 1189 :Kirman Selçuklu Devleti’nin yıkılması ve bu ülkede emîr Dinar tarafından bir Oğuz Devletinin kurulması.
Nisan/Mayıs 1189 :Kutluğ İnanç’ın Isfahan hâkimi olup şıhne Özdemir’i öldürtmesi.
Ekim 1189 :Sultan II. Kılıç Arslan’ın oğlu Sivas meliki Kutbeddin Melikşah’ın veliaht ilân edilmesi.
1189 :Kızıl Arslan’ın Irak’ı ele geçirmesi ve Tuğrul’u tasfiye etmesi

1190 :Selçuklu ordusunun Akşehir yörelerinde Haçlılara ağır kayıplar verdirmesi.
Ekim 1190 :Tuğrul’un Kızıl Arslan tarafın­dan yakalanarak hapsedilmesi.
Ağustos/Eylül 1191 :Kızıl Arslan’ın öldürülmesi.
28 Haziran 1192 :Sultan III. Tuğrul’un atabek Kutluğ İnanç’ı ye­nilgiye uğratması.
Ağustos 1192 :Arslan Yürekli Rişar’ın Salâhaddin Eyyubî ile üç yıl süreli bir barış antlaşması imzalaması; sul­tan II. Kılıç Arslan’ın ölümü ve Gıyaseddin Keyhüsrev’in Türkiye Selçuklu tahtına çıkması.
Eylül/Ekim 1192 :Sultan III. Tuğrul’un İnanç Hatunla evlenmesi.
Aralık 1193 :Sultan III. Tuğrul’un Rey kentini Harezmlilerden alması.
30 Aralık 1193 :Sultan III. Tuğrul’un Rey yakınlarında Kutluğ İnanç’ı yenilgiye uğratması.
24 Mart 1194 :Rey savaşında III. Tuğrul’­un Harezmşah Tekiş tarafından bozguna uğ­ratılarak öldürtülmesi ve böylece Irak Sel­çukluları Devleti’nin bu hükümdarla birlikte sona ermesi.

1196 :Sultan I.Gıyaseddin Keyhüsrev’in ilk saltana­tının sona ermesi.
1196/97 :II. Rükneddin Süleymanşah’ın Türkiye Selçuklu tahtına oturması.
1199: :Sultan II. Rükneddin Süleymanşah’ın vasal Er­meni prensi Leon’a karşı Çukurova seferi.
Haziran 1200 :Sultan II. Süleymanşah’in Malatya’yı ele geçirmesi.
1202 :Selçuklu ordusunun Micingerd kalesi yörelerinde Gür­cülere yenilmesi.
Nisan 1204 :İstanbul’u işgal eden Haçlıların burada bir Latin impa­ratorluğu kurmaları.
6 Temmuz 1204 :Sultan II. Rükneddin Süleymanşah’ın Gürcü se­ferine giderken Konya-Malatya yolunda ölümü.

1205 :Mugiseddin Tuğrulşah’ın Gürcistan’a saldırıya geçmesi.
25 Şubat 1205 :I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in ikinci saltanatının başlaması.
5 Mart 1207 :Sultan I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in Antalya’yı fethi.
1208/09 :Sultan I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in Çukurova Ermenilerine seferi.

1211 :Doğu Karahanlı Devleti’nin yıkılışı.
5 Haziran 1211 :Sultan I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in Bizans impa­ratoru Aleksios’la Denizli-Ladik arasında giriştiği sa­vaşta şehit olması.
20 Temmuz 1211 :I. İzzeddin Keykavus’un Selçuklu sultanı olması.
1212 :Batı-Karahanlı Devleti’nin Harezmşahlar tarafından or­tadan kaldırılması.
1212/13 :Sultan I. İzzeddin Keykâvus’un Ankara’yı alması ve kardeşi Alâeddin Keykubat’ı Minşâr (Masara) kalesine hapsi.
Ocak 1214 :Sultan I. İzzeddin Keykâvus’un Kıbrıs kralı Hugue ile ticaret antlaşması imzalaması.
3 Kasım 1214 :Sultan I. İzzeddin Keykâvus’un Sinop’u teslim alması.

1215/1216 :Sultan I. İzzeddin Keykâvus’un Çukurova Ermenilerine seferi.
22 Ocak 1216 :Sultan I. İzzeddin Keykâvus’un Antalya’yı şehir­deki Hıristiyan halkın işgalinden kurtarışı.
Ekim 1216 :Haleb Eyyubî hükümdarı Meliküzzâhir’in ölümü.
1218 :Sultan I. İzzeddin Keykâvus’un Çukurova Ermenilerine karşı ikinci seferi ve onları yeniden itaat altına alması.

Aralık-Ocak 1219-20 :Sultan I. İzzeddin Keykâvus’un ölümü ve Sivas’ta yaptırdığı Darüşşifa’daki türbesine gömülmesi.
1223 (Başları) :Moğolların Türkistan’dan Güney-Rusya’ya dek uzanan ülkeleri istilâ etmeleri.
1223 :Sultan I Alâeddin Keykubad’ın Alanya’yı fet­hi, kale ve şehrin imarı ile bir tersane yapılması husu­sunda ferman çıkarması.
Haziran 1223 :Sultan I. Alâeddin Keykubad’ın yönetimde hu­zursuzluk çıkaran bazı emirleri öldürtmek, ya da hapse attırmak suretiyle bertaraf etmesi.
1225 :Çukurova Ermenilerinin Haleb Eyyubî hükümdarı Şihabüddin Tuğrul ve Kıbrıs Haçlılarıyla, Selçuklu IV. Bohemund ittifakına karşı bir ittifak yapmaları; sultan I. Alâeddin Keykubad’ın Çukurova Ermenilerine karşı seferi ve onları yeniden itaat altına alma­sı; Erzincan Mengücüklü emîri Fahreddin Behramşah’ın ölümü: Celâleddin Harezmşah Mengübirti’nin Azerbaycan’a gelip Meraga’yı başkent yapması.

1226 :Sultan I.Alâeddin Keykubad’ın Diyarbakır Artuklu emîri Mesut’a karşı seferi; Kâhta’nın fethinden sonra kaleye Selçuklu bayrağının çekilmesi.
Ağustos 1226 :Sultan I. Alâeddin Keykubad’ın Eyyubî-Artuklu ordusunu yenilgiye uğratıp Adıyaman, Kâhta ve Çemişgezek kalelerini fethi.
1227 :Sultan I. Alâeddin Keykubad’ın Eyyubî hüküm­darı Melikülâdil’in kızı Gaziye Hatun’la ev­lenmesi ve Suğdak seferi.
1228 :Selçuklu ordusunun Karadeniz seferi ve başarısız Trab­zon kuşatması.
1229 :Celâleddin Harzemşah’ın Ahlat’ı kuşatması.

1230 :Celâleddin Harzemşah’ın Ahlat’ı işgal ve tah­rip etmesi ve Selçuklu-Eyyubî ordusuna karşı harekete geçmesi, fakat yenilgiye uğrayıp Azerbaycan’a kaçması, Ahlat’ın işgalden kurtarılması.
1231 :Moğolların Doğu-Anadolu’ya girerek Sivas yakınlarına dek ilerlemeleri.
1232 :Sultan I.Alâeddin Keykubad’ın Moğollara karşı Kemaleddin Kâmyar komutasında Doğu-Anadolu’ya bir ordu göndermesi.
1234 :Mısır Eyyubî hükümdarı Melikülkâmil’in 100 bin kişilik bir orduyla Haleb-Kayseri kervan yolundan Selçuklu sınırlarını aşıp ilerlemesi.
Ağustos 1234 :Selçuklu ordusunun Eyyubî ordusunu Harput önlerin­de yenilgiye uğratması ve Harput kalesini ele geçirmesi.

1235 :Sultan I. Alâeddin Keykubad’ın Kemaled­din Kâmyar komutasında gönderdiği ordunun Urfa, Siverek. Harran, Rakka kent ve kalelerini fethetmesi.
1237 :Harezmli Kayır Han’ın Pınarbaşı kalesindeki hapis­hanede ölümü.
30 Mayıs 1237 :Sultan I. Alâeddin Keykubad’ın ölümü.
Ağustos 1237 :Sultan II.Gıyaseddin Keyhüsrev’in Eyyubî hü­kümdarları Melikülkâmil ve Melik ünnâsır ile babası dönemindeki antlaşmaları yenilemesi.
1238 :Mısır Eyyubî hükümdarı Melikülkâmil’in ölümü; sultan II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in Sadeddin Köpek’i öldürtmesi.
Temmuz 1238 :Sultan II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in Eyyubîlere karşı kazandığı Samsat zaferi.
1239 :Moğolların Suğdak’ı işgali.

1240 :Selçuklu ordusunun Babaî asilerini Malya ovasında ye­nilgiye uğratıp yok etmesi; Selçuklu ordusu tarafından kuşatılan Amîd’in bazı şartlarla teslim olması.
1242 :Baycu Noyan’ın Erzurum’u işgal ve tahrip etmesi.
4 Temmuz 1243 :Moğolların Selçuklu ordusunu Kösedağ’da ağır bir ye­nilgiye ve bozguna uğratmaları.
1245/46 :Sultan II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in Alâiyye’de ölümü.
Haziran 1249 :II. İzzeddin Keykavus’un Ruzbe ovasında Kılıç Arslan’in kuvvetlerini yenilgiye uğratması.

1254 :II. Alâeddin Keykubad’ın öldürülmesi; IV. Kılıç Arslan’ın Ahmethisar yöresinde yenilgiye uğra­tılması ve II. İzzeddin Keykâvus’un tek başına Türkiye Selçuklu Devleti sultanı olması.
Kasım 1254 :Selçuklu devlet adamı Celâleddin Karatay’ın ölümü.
Ekim 1256 :Baycu Noyan’ın Aksaray yakınlarındaki Sultan Hanı yörelerinde Selçuklu ordusunu yenilgiye uğratması.
Mart 1257 :Rükneddin Kılıç Arslan’ın Selçuklu tahtına oturtulması.
Nisan 1257 :İzzeddin Aybek et-Türkmanî’nin oğlu Nureddin Ali’nin hükümdar ilân edilmesi.
Mayıs 1257 :II. İzzeddin Keykâvus’un Konya’ya gelip Selçuklu tahtına oturması.
1258/59: :Selçuklu ülke yönetiminin Rükneddin Kılıç Arslan ve II. İzzeddin Keykavus arasında bölüştü­rülmesi.
1259 :Trabzon Komnenoslarının Sinop’u işgal etmesi.
Kasım 1259 :Seyfettin Kutuz’un hükümdar ilân edilmesi.

Eylül 1260 :Seyfettin Kutuz’un Moğolları Aynıcâlut köyü yö­relerinde ağır bir yenilgiye uğratması.
1262 :Sultan II. Izzeddin Keykâvus’un Bizans’a sığın­ması ve gelişen siyasî durum dolayısıyla hapse atılması; sultanın Altınordu hükümdarı Bereke Han tarafın­dan kurtarılıp Kırım’a getirtilmesi.

1266 :IV. Rükneddin Kılıç Arslan’ın öldürülmesi.
Ağustos 1266 :Ka1avun’un Ermeni müttefiklerini Derbesak yörele­rinde yenilgiye uğratması.
Nisan 1268 :Baybars’ın Antakya’yı Haçlılardan kurtararak bura­daki Haçlı yönetimine son vermesi.

1272/73 :Pervane Süleyman’ın Moğollara karşı Baybars’ı Anadolu’ya çağırması.

1275 :Sahip Fahreddin Ali’nin Pervane Süley­man’ın hapsinden kurtarılıp vezirlik makamına dön­dürülmesi.
Şubat 1275 :Baybars’ın Çukurova Ermenileri üzerine seferi çıkması,
Mayıs/Haziran 1275 :Abaka’nın Acay Noyan’ı yeniden Türkiye’ye gön­dermesi.
Temmuz 1275 :Abaka’nın Acay Noyan’ı Türkiye’deki görevinden alması.
Aralık 1275 :Moğol-Selçuklu ordusunun Memlüklere ait Bîre kentini başarısız kuşatma harekâtı.
Mayıs 1276 :Pervane Süleyman ve beraberindekilerin Abaka Han’ın oğlu Argun’la evlenen IV. Kılıç Arslan’ın kızı Selçuk Hatun’u Tebriz’e getirmeleri.
Eylül 1276 :Pervane Süleyman ve beraberindekilerin Moğol Noyanlarından 30 bin kişilik Moğol ordusuyla Türkiye’­ye dönmeleri ve Hatiroğlu isyanını bastırmaları.
Nisan 1277 :Baybars’ın 30 bin kişilik ordusuyla Elbistan’a gelmesi ve Akçaderbend te Moğol ordusunu ağır bir yenilgiye uğ­ratması.
14 Mayıs 1277 :Karamanoğlu Mehmet Bey’in Konya’yı ele geçirmesi ve sultan olarak Siyavuş adına hutbe okutması.
Mayıs 1277 :Karamanoğlu Mehmet Bey’in düzenlediği bir Divan toplantısında Türkçenin resmî dil olarak kabulü hususunda bir karar aldırtması.
26 Mayıs 1277 :Siyavuş ve Mehmet Bey’in, Kozağaç yörelerinde Fahreddin Ali’nin oğulları Nusretüddin Hasan ve Tacüddin Hüseyin’i yenilgiye uğratıp öldürmeleri.
Haziran 1277 :Abaka Han’ın Türkiye’ye gelmesi
Ağustos 1277 :Pervane Süleyman’ın Moğollar tarafından idam edilmek suretiyle öldürülmesi.
Haziran 1278 :Siyavuş’un yakalandıktan sonra başı kesilip derisi yü­zülmek suretiyle öldürülmesi.

1279/80 :II. İzzeddin Keykavus’un Kırım’da Ölümü.
1280 :İzzeddin Keykâvus’un oğlu ve veliahdı II. Gıyaseddin Mesut’un Kırım’dan Kayseri’ye gelmesi.
1282 :Abaka Han’ın ölümü.
Mart 1284 :Sultan III. Gıyaseddin Keyhüsrev’in Argun Han’ın emriyle öldürülmesi.

1285 :Argun Han’ın Türkmen hareketlerinin artması üze­rine Geyhatu’yu 20 bin kişilik Moğol ordusuyla Anadolu’ya göndermesi.
1288 (Başları) :Karaman, Germiyan ve Eşrefoğulları beyliğinin II. Gıyaseddin Mesut’u sultan tanımaları ve itaatlarını bildirmeleri
22 Kasım 1288 :Fahreddin Ali’nin ölümü.
Temmuz 1291 :Geyhatu’nun Türkiye’den ayrılması.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz