Tarih Platformuna hoşgeldiniz, 19 Haziran 2021

Tarih Öncesi Devirler

Tarihten önce yaşamış insanların, taş ve madenden yapmış oldukları, eşya ve araçlara bakarak, Tarih Öncesi Devirler konusunu; Yontma Taş, Cilalı...
Devamını Oku

Sivil Toplum Kuruluşlarının Devlet Kurumuna Dönüştürülmesi

Avrupa’daki kurumlar; bilim, sağlık, sanat, sanayi, ekonomi ve teknolojide yaşanan gelişmelerle modernleşmiş ve Osmanlı kurumları artık Batı’yla rekabet edemez duruma...
Devamını Oku

Atina’da Demokrasi Sorunu

Polis’te siyasetin merkezinde demos (halk) bulunmaktadır. Demos’un kapsamında kimlerin yer aldığı ya da alması gerektiği de siyasal mücadelelerin en önemli...
Devamını Oku

Yurttaşlığın Anlamı ve Boyutları

Başlangıçta gerek Atina’da gerekse Sparta’da yurttaşlığın öncelikli temel koşulu, belirli bir soya (genos’a) ait olabilmekti. Ancak Atina’da soy bağlarının yerini...
Devamını Oku

Demokrasi Mücadeleleri ve Polis: Atina Örneği

Atina polis’i Sparta’nın tersine, ticaret sayesinde zenginleşmiş bir şehirdir. Polis’in siyasal haklara sahip nüfusu, yani yurttaşları dört ana sınıfa ayrılmıştır....
Devamını Oku
Tarih toplumun hafızasıdır. İnsanlığın nereden, nereye, nasıl gittiğini görmesini sağlar. Geçmişten alınan deneyimler, yardımıyla geleceğe güvenli ve doğru ulaşmanın yollarını gösterir. Yeni nesillerin kimlik oluşumunda ve toplumsallaşmasında başvuru kaynaklarının başında tarih ve kültür gelir. Nesiller önce ailelerinde plansız ama bilinçli...
Tevhid-i Tedrisat Kanunu, başka bir deyişle öğretim birliği yasası, 3 Mart 1924 tarihinde 430 kanun numarası ile kabul edilmiştir. Aynı tarihte Hilafet ile Şeriye ve Evkaf Vekaleti de kaldırılmıştır. Yasanın amacı ülkede bulunan bütün eğitim kurumlarını dönemin Milli Eğitim Bakanlığı...
Avrupa’daki kurumlar; bilim, sağlık, sanat, sanayi, ekonomi ve teknolojide yaşanan gelişmelerle modernleşmiş ve Osmanlı kurumları artık Batı’yla rekabet edemez duruma gelmiştir. XIX. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti, özellikle eğitim ve sağlık alanlarında Avrupa’daki kurumlara ilgi duymuştur. Bu yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti’nde...
İsmet Paşa 24 Temmuz 1923 günü saat üçü dokuz geçe attığı imza ile yıllardır süren savaşlara son noktayı koyuyordu. İsmet Paşa o günü şöyle anlatmaktaydı: “…İmza edeceğim ilk vesikayı elime aldığım zaman, görüştüklerimize uygunluğunu kontrol için baştan aşağı okuyacakmışım gibi...

Güncel Konular

Tarih Öncesi Devirler

Tarihten önce yaşamış insanların, taş ve madenden yapmış oldukları, eşya ve araçlara bakarak, Tarih Öncesi Devirler konusunu; Yontma Taş, Cilalı Taş ve Maden Devirleri olmak üzere üç kısma ayırırız. Yontma...

Sivil Toplum Kuruluşlarının Devlet Kurumuna Dönüştürülmesi

Avrupa’daki kurumlar; bilim, sağlık, sanat, sanayi, ekonomi ve teknolojide yaşanan gelişmelerle modernleşmiş ve Osmanlı kurumları artık Batı’yla rekabet edemez duruma gelmiştir. XIX. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti, özellikle eğitim ve sağlık...

Atina’da Demokrasi Sorunu

Polis’te siyasetin merkezinde demos (halk) bulunmaktadır. Demos’un kapsamında kimlerin yer aldığı ya da alması gerektiği de siyasal mücadelelerin en önemli unsurlarından biridir. Bu mücadeleye ana rengini veren temel motif eşitlik...

Yurttaşlığın Anlamı ve Boyutları

Başlangıçta gerek Atina’da gerekse Sparta’da yurttaşlığın öncelikli temel koşulu, belirli bir soya (genos’a) ait olabilmekti. Ancak Atina’da soy bağlarının yerini deme bağları aldıkça bu ön koşul önemsizleşmiş, daha çok özgür...

Demokrasi Mücadeleleri ve Polis: Atina Örneği

Atina polis’i Sparta’nın tersine, ticaret sayesinde zenginleşmiş bir şehirdir. Polis’in siyasal haklara sahip nüfusu, yani yurttaşları dört ana sınıfa ayrılmıştır. Bunlar eu­ patrides (iyi doğmuşlar, soylular), geomeres (küçük çiftçiler), demiurgos...

Polis Şehirlerin Temel Özellikleri

İlk polis’ler az gelişmiş yerleşim yerleriydi. Küçük köylere dağılmış, tarım yerle­ şimleri olmaktan öteye gitmiyorlardı. Ama gelişme düzeyleri de birbirinden fark­lıydı. Buna en iyi örnek Antik Yunan dünyasının en önemli...

Antik Yunan, Polis ve Siyaset

Antik Yunan dünyası günümüzde de yaygın olarak kullanılan birçok siyasal kav­ramın ana yurdudur. Bunlara örnek olarak “politika, demokrasi, oligarşi, tiranlık” gibi kavramlar ve terimler sayılabilir. En başta politika terimi gelmek...

El Emeğinden Makineleşmeye Geçiş

Ekonomik feodal yapıdan kurtulan Avrupa, XVIII. yüzyılda Sanayi Devrimi ile önemli bir dönüşüm yaşamıştır. Sanayi Devrimi’yle o döneme kadar hâkim olan el emeğine dayanan üretim tarzı değişmiş ve makineleşmeye dayalı...

Tarih Öğrenmenin Çok Yönlü Yararları

Tarih toplumun hafızasıdır. İnsanlığın nereden, nereye, nasıl gittiğini görmesini sağlar. Geçmişten alınan deneyimler, yardımıyla geleceğe güvenli ve doğru ulaşmanın yollarını gösterir. Yeni nesillerin kimlik oluşumunda ve toplumsallaşmasında başvuru kaynaklarının başında...