Tarih Bilimi

Kronoloji

Kronoloji zaman bilimidir. Tarihî bir olay için zaman önemli bir unsurdur. Olayların meydana geldiği tarihin bilinmesi olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurulmasına yardımcı olur. Tarihî olayların zamanının belirlenmesinde ve sıralanmasında tarih bilimi kronolojiden faydalanır.

Osmanlı Devleti Kronolojisi:

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu Koyunhisar Savaşı Bursa’nın Fethi Maltepe (Palekanon) Savaşı İznik’in Fethi İzmit’in Fethi Çimpe Kalesi’nin Osmanlılara Bırakılması Edirne’nin Fethi Sırpsındığı Savaşı Çirmen Savaşı I. Kosova Savaşı Niğbolu Savaşı Ankara Savaşı Edirne – Segedin Antlaşması Varna Savaşı II. Kosova Savaşı (6 Nisan) İstanbul Kuşatmasının Başlaması – (29 Mayıs) İstanbul’un Fethi Trabzon’un Fethi Otlukbeli Savaşı Kırım’ın Osmanlı Hâkimiyetine Girmesi Amerika’nın Keşfi Ümit Burnu’nun Keşfi Çaldıran Savaşı Mercidabık Savaşı Ridaniye Savaşı Macellan’ın Dünya Seyahati Belgrad’ın Fethi Mohaç Savaşı Almanya Seferi İstanbul Antlaşması Fransa’ya Kapitülasyonlar Tanınması Preveze Deniz Savaşı Trablusgarp’ın Fethi Amasya Antlaşması Cerbe Deniz Savaşı Zigetvar Seferi ve Kanuni’nin Ölümü Yemen’in Osmanlı Egemenliğine Girmesi Ferhat Paşa Antlaşması Haçova Savaşı Zitvatorok Antlaşması Hotin Antlaşması

Kasrışirin Antlaşması Kandiye Kalesi’nin Fethi Vasvar Antlaşması Girit Adası’nın Fethi Bucaş Antlaşması Çehrin Antlaşması II. Viyana Kuşatması Salenkamen Savaşı Zenta Savaşı Azak Kalesi’nin Kaybedilmesi Karlofça Antlaşması İstanbul Antlaşması İsveç Kralı’nın Özi Kalesi’ne Sığınması Prut Savaşı ve Antlaşması Pasarofça Antlaşması ve Lâle Devri’nin Başlaması Osmanlılarda İlk Matbaanın Kurulması Belgrad Antlaşmaları Kapitülasyonların Sürekli Hâle Gelmesi Osmanlı – Rus Savaşı Küçük Kaynarca Antlaşması Aynalı Kavak Antlaşması Kırım’ın Ruslar Tarafından İşgali Fransız İhtilali’nin Başlaması Ziştovi Antlaşması Yaş Antlaşması Fransızların Mısır’ı İşgali Fransızların Mısır’ı Boşaltması Sırp İsyanı’nın Başlaması Kaleisultani Antlaşması Bükreş Antlaşması Viyana Kongresi Yunan İsyanı’nın Başlaması Yeniçeri Ocağı’nın Kaldırılması Londra Antlaşması – Navarin Olayı Edirne Antlaşması Cezayir’in Fransızlar tarafından İşgali

Kütahya ve Hünkâr İskelesi Antlaşmaları Tanzimat Fermanı’nın İlanı Londra Antlaşması Kırım Savaşı Islahat Fermanı’nın İlanı Maarif Nezareti’nin Kurulması Vilayet Nizamnamesi’ninYayımlanması Maârif-i Umumiye Nizamnamesi’nin Yayımlanması- Süveyş Kanalı’nın Açılması Darülfünun’un Kurulması Birinci Meşrutiyet’in İlanı İlk Osmanlı Mebûsân Meclisi’nin Açılması Fransızların Tunus’u İşgali İngilizlerin Mısır’ı İşgali II. Meşrutiyet’in İlanı 31 Mart Olayı Trablusgarp Savaşı Balkan Savaşları’nın Başlaması Balkan Savaşları’nın Sona Ermesi I. Dünya Savaşı’nın Başlaması Çanakkale Zaferi (30 Ekim) Mondros Ateşkes Anlaşması Paris Konferansı – Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Ayak Basması (19 Mayıs 1919) Versay Antlaşması (28 Haziran)- Sen Jermen Antlaşması (10 Eylül) – Nöyyi Antlaşması (27 Kasım) (10 Ağustos) Sevr Antlaşması Lozan Barış Antlaşması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir