Web sitemize hoşgeldiniz, 05 Aralık 2022
Tarih Bilimi
Anasayfa » İslam ve Diğer Dinler Tarihi » Karşılaştırmalı Dinler Tarihinin Din Bilimleri Arasındaki Yeri

Karşılaştırmalı Dinler Tarihinin Din Bilimleri Arasındaki Yeri

Din bilimleri, bütün dinleri inceleme konusu
olarak ele alan bir grup bilim dalıdır. Din bilimlerinin yeryüzünde yaşamış ve yaşamakta olan bütün
dinleri doğuşundan yok oluşuna kadar her yönüyle incelediği bir alanı vardır. Karşılaştırmalı dinler
tarihi de din bilimleri çatısı altında yer alır. Bu geniş alan, genelden özele doğru alt dallara ayrılır.
Örneğin dinler tarihi, din sosyolojisi, psikolojisi, fenomenolojisi ve felsefesi gibi dalların hepsi din
bilimleri adı altında değerlendirilir. Bu bilim dalları dini incelerken hak, batıl, doğru- yanlış gibi
herhangi bir değerlendirmeye gitmez. Diğer bir ifadeyle bu bilim dalları inceledikleri dinleri objektif
olarak ele alır. Bu bilim dallarının da İslam ve Hristiyanlık tarihi gibi alt dalları vardır. Bunlar din
bilimlerinin özel alanlarını oluşturur.

Dinlere ait inanç, ibadet ve ahlak sistemleri,
kurumların oluşum süreçleri gibi konular
din bilimlerinin inceleme alanına girer.
Bunun yanında dinî değerler, tecrübeler,
idealler, beklentiler, hisler, tavırlar, hayat ile
din arasındaki bütün ilişkiler, bu bilim dallarının
inceleme konusunu oluşturur. Örneğin
din psikolojisi, ferdin dinî tecrübesini
ve bu tecrübenin çeşitli tezahürlerini konu
edinirken din felsefesi de dinin mahiyetini,
insanın dinî hakikatlerle alakasını ele alır.


Din fenomenoloji
si, dinin görünen,
dışa akseden yönlerini sistematik olarak
inceleyen bir bilim dalıdır. Bu bilim
dalı, dinin tarihî gelişimini dikkate
almaksızın dinî olguları, görünen yönleriyle
konu edinir. Çeşitli dinlerin ibadet, ayin, yer,
zaman, eşya, şahsiyet ve kutsallarını inceler, ortak
noktalarını bulmaya çalışır.

Din bilimleri çatısı altında yer alan din sosyolojisi, psikolojisi, fenomenolojisi ve felsefesi ile
karşılaştırmalı dinler tarihinin ortak noktasını din oluşturur. Dolayısıyla bu disiplinlerle dinler tarihi
yakın ilişki içindedir. Ayrıca tarih; yer ve zaman göstererek geçmişteki olayları ele alan bir bilim dalı
olduğu için dinler tarihine malzeme verir. Bunların yanında dinler tarihi araştırmalarında filoloji,
mitoloji, arkeoloji, sanat tarihi, folklor ve benzeri bilim dallarından da faydalanır.


Din sosyolojisi
, din-toplum münasebetlerini ve bunlardan doğan
olayları inceleyen bir bilim dalıdır. Bu bilim dalı; sosyal dinî kurumları,
dinin devlet, millet ve aileye karşı tutumunu, din alanında meydana
gelen sosyolojik olayları, çeşitli dinî cemaatlerin toplumla olan münasebetlerini
konu edinir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz