Karahanlılar Devleti (840-1212)

Karahanlılar Devleti (840-1212)

Orta Asya’da kurulan ilk Müslüman Türk devletidir. Bu özelliği
ile Türk tarihinde ayrı bir yeri ve önemi
vardır. Devletin kurucusu Bilge Kül Kadir
Han’dır. Devlet 1042 yılında hanedan
arasındaki anlaşmazlık yüzünden Doğu
ve Batı Karahanlılar olmak üzere ikiye
ayrıldı. Doğu Karahanlılar; (1042-1211)
Balasagun, Yerkent, Kaşgar, Fergana,
Balkaş Gölü civarına egemendiler. Başkentleri
Balasagun’du. Bazen de Kaşgar
oldu. Hükümdarları Tabgaç Han’dı. 1090
yılında Büyük Selçuklulara bağlandılar.
1130 yılında da Moğol asıllı Karahitayların egemenliğine girdiler. Batı Karahanlılar (1042-1212); Aral
Gölü’nden Çimkent ve Özkent’e kadar Maveraünnehir’e sahiptiler.

Karahanlılar Devleti (840-1212) 1

Başkentleri önce Özkent sonra Semerkant oldu. 1074’te bunlar da Büyük Selçuklulara bağlandılar. Selçukluların
Katvan Savaşı’nda Karahitaylara yenilmesiyle 1141’de Karahitayların hâkimiyetine girdiler.
Sonra Harzemşahlar Moğollarla beraber Batı Karahanlılara son verdiler. Bu devletler zamanında Kaşgar,
Balasagun, Semerkant, Buhara önemli birer bilim ve kültür merkezi oldu. Türk-İslam medeniyetinin ilk
orijinal ürünleri arasında yer alan Divanü Lügati’t Türk, Kutadgu Bilig bu dönemde ortaya çıkmıştır.