Eğitim Tarihinin İlişikli Olduğu Bilimler ve Alanlar

Eğitim Tarihinin İlişikli Olduğu Bilimler ve Alanlar

Her sosyal bilim, herhangi bir olay/olgunun kendisi ile ilgili yönünü incelemektedir. Oysa sosyal gerçeklik
bir bütündür. Bu bütünlüğü açıklayabilmek için sosyal bilimler, iş birliği yapmak zorundadır. Sonuçta her
bilim dalı, diğer bilimlere katkıda bulunarak ve onlardan faydalanarak varlığını sürdürmektedir.

Tarih

Tarih, toplumsal olayları belgelere dayanarak inceleyen bir bilimdir. Diğer sosyal bilimlere olduğu gibi
Türk eğitim tarihine de veriler sunmakta, yer-zaman, neden-sonuç ilişkisi içinde sahip olduğu belgelerle olay
ve olgulara ışık tutmaktadır.

Siyaset


Siyaset bilimi; devletin örgütlenmesi, çeşitli yönetim biçimlerinin karşılaştırılması, anayasa hukuku gibi
alanlardaki çalışmaların yanı sıra eğitim politikalarının durumunu da irdelemektedir. Ülkemizin eğitim politikası,
gelecekte görülmek istenen insan modelini yetiştirmeye dayalıdır. Bu, millî eğitimin temel ilkelerinde
açıkça belirtilmiştir.

Hukuk


Hukuk, toplumsal ilişkileri düzenleyen, uyulması zorunlu kurallar bütünüdür. Hukuk kurallarının uygulanması
için yasama organınca (Türkiye Büyük Millet Meclisi) yasalar çıkarılır. Eğitim kurumlarının açılışı, işleyişi
gibi konular, yasal düzenlemelerle yapılır. Tüm yasalar, kaynağını Anayasa’dan alır.

Sosyoloji (Toplum Bilimi)


Eğitim tarihimizdeki bazı uygulamaları doğru anlamak, birtakım sorunlara çözüm bulmak için toplum biliminden
de yararlanmak gerekmektedir. Özellikle eğitim bilimlerinin bir alt dalı olan eğitim sosyolojisi, çeşitli
verilerle bu konudaki gereksinimleri karşılayabilmektedir; eğitim kurumları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkileri,
eğitimin işleyişi, işlevleri, eğitim kurum ve örgütlerinin sosyal özelliklerinin açıklanması gibi.

Eğitim


Eğitim tarihimiz boyunca, eğitimcilerin eğitime bakış açıları birbirinden farklı olmuştur. Bu durum, “Eğitimde
Yöntem” konusunda da geçerlidir. Eğitimin karakteristik özelliği itibarıyla bu görüşleri, “Eğitimde kültürel
aktarım öne çıkar.” ve “Eğitimde bilgi üretimi öne çıkar.” gibi iki temel noktada toplamak mümkündür.

Eğitim bilimi, insan davranışları ve bunları değiştirme yolları ile ilgilendiği için hemen hemen tüm bilim
dalları ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilidir. Kuram, uygulama, eğitim kurumları, düşünürler ve eğitimciler
gibi bileşenleri ile eğitim bilimi; eğitim tarihinin hareket noktasını ve temelini oluşturmaktadır.

Ekonomi


İnsanların ihtiyaç duydukları mal ve hizmetlerin üretimini, bölüşümünü ve tüketimini konu alan bir sosyal
bilim olan ekonomi, eğitim faaliyetlerini de etkilemektedir. Eğitim bilimi; insan gücü kaynağının planlanması,
yetiştirilmesi ve eğitimdeki bütün kaynakların etkin bir biçimde kullanılması konularında, maliyet-verim analizi
çalışmalarında ekonomi biliminin yöntem ve verilerinden yararlanır.

Kültür, Edebiyat, Sanat


Kültür, bir topluma ve halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünüdür. Buna toplumun
kimliği de denilebilir. Kültürün içinde dil, edebiyat, sanat, tarih, toplumsal yapı gibi unsurlar yer alır. Kültürün
kuşaktan kuşağa aktarımında dil ve edebiyat büyük önem taşır. Eğitim kurumları ve eğitimciler de bu aktarımda
önemli bir role sahiptirler.