Diğer Dinleri Öğrenmenin İslam Açısından Önemi

Diğer Dinleri Öğrenmenin İslam Açısından Önemi

Kur’an-ı Kerim, bilenlerle bilmeyenlerin asla bir olamayacağını belirtir, “Oku.” emriyle söze
başlar ve bilmediğimiz konuları bilenlerden öğrenmemizi tavsiye eder. İnsanların zararına olmayan
her türlü bilginin öğrenilmesini teşvik eder. Kur’an-ı Kerim’de, Allah katında tek geçerli dinin İslam
olduğu belirtilmekle birlikte diğer dinlerin bir olgu olarak varlığı da kabul edilir. Örneğin “Kim
İslam’dan başka bir din seçerse bu ondan kabul edilmeyecektir.” diyerek İslam dışındaki dinlere
de dikkat çekilir. Dolayısıyla diğer dinler hakkında bilgi sahibi olmak, mensuplarını tanıma,
anlama ve kendi inancımızla mukayese etme açısından önemlidir.

Diğer dinleri öğrenmenin İslam açısından
hiçbir zararı bulunmadığı gibi tam aksine birçok
yararı da vardır. “Diğer dinler hakkında
bilgi sahibi olduğumuz zaman kendi dinimizin
farkını daha iyi görür ve değerini takdir ederiz.
Kur’an-ı Kerim’de diğer din mensuplarının
eleştirilen davranışlarının bizde de bulunup bulunmadığını
anlayabiliriz.”

Diğer dinleri öğrenmenin İslam açısından
başka bir faydası da İslam literatüründe “İsrailiyat”
olarak bilinen konuların tanınmasıdır.
İslam, doğuşundan bugüne kadar değişik din ve
kültürlerle karşılaşmıştır. İslam’a giren insanlar,
eski kültürlerinden bazı unsurları İslam’a
taşımışlardır. Zamanla bu yabancı unsurlar, İslam’ın aslındanmış gibi algılanmaya başlanmıştır.
Dolayısıyla diğer dinler hakkında bilgi
sahibi olmak bu unsurların tanınması açısından
önemlidir.

Dinler hakkında bilgi sahibi olmanın diğer
bir yararı da misyonerlik (Hristiyanlar, Mormonlar,
Yahova Şahitleri, Bahailer vs.) faaliyetleri
ile ilgilidir. Misyonerlerin propagandalarına
cevap verebilmek için önceden o dinleri
tanımak gerekir.
Son yıllarda, dinler arası diyalogla ilgili
ülkemizde çeşitli toplantılar düzenlenmektedir.
Dinler arası diyaloğun ne anlama geldiğini
bilmek ve bu diyalog toplantılarında etkili
olabilmek için yine diğer dinler hakkında önceden
bilgi sahibi olmak önemlidir.
Diğer dinleri bilmek din hizmetleri açısından da önem taşır. Din hizmeti veren kişiler, bir noktada
toplumun önder ve münevverleridir. Bundan dolayı insanlar, ister diğer dinlerle ister merak ettikleri
çeşitli konularla ilgili olsun din hizmeti veren kişilere sorular sorabilir. Bu sorulara doğru, doyurucu
ve tutarlı cevap verebilmek için İslam’ın dışındaki dinleri bilmenin önemi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.
Ayrıca din görevlisinin İslam’ı topluma daha iyi anlatabilmesi için onun diğer dinlerden
farkının ne olduğunu bilmesi gerekir.

Küreselleşme ve iletişimin arttığı günümüz dünyasında farklı dinleri ve mensuplarını tanımak bir
ihtiyaç hâline gelmiştir. Bundan dolayı insanlar farklı din ve kültürlerden insanlarla bir arada yaşamak
zorunda kalmışlardır. Dolayısıyla farklı dinleri ve mensuplarını bilmek yaşadığımız dünyanın
sosyolojik bir gerçeğidir.

Sonuç olarak genel kültür sahibi olmak, diğer din mensuplarıyla sağlıklı bir iletişim kurmak,
misyonerlik faaliyetlerini tanımak ve önlem almak, İslam’ı diğer din mensuplarına daha iyi anlatabilmek,
İslam’a karışmış hurafeleri ayırt edebilmek, eksik ve yanlışlarımızı tanımak; İslam’ı günümüz
şartlarında daha iyi yorumlamak ve din hizmetlerini daha verimli hâle getirmek gibi nedenlerden
dolayı diğer dinleri bilmek gerekir.