Coğrafi Keşiflerin Sonuçları

Coğrafi Keşiflerin Sonuçları

24/09/2015 0 Yazar: admin

Yapılan bu keşifler sonucunda yeni ülkeler, medeniyetler, bitki ve hayvan çeşitlerinin varlığı
öğrenildi. Avrupa ülkeleri yeni pazarlar buldu. Sömürge imparatorlukları ortaya çıktı. Ticaret yollarının
güzergâhı değişti. Akdeniz limanları önem kaybederken Atlas Okyanusu kıyısındaki limanlar önem
kazanmaya başladı. Keşfedilen yerlere Avrupa’dan göçler oldu. Böylece Hristiyanlık yayılma alanı
buldu.

Coğrafi keşifler, Avrupa’nın ekonomik yapısında büyük değişikliklere neden oldu. Değerli
madenlerin yeni kıtalardan Avrupa’ya gelişiyle bu zamana kadar zenginlik ölçüsü olan toprak, yerini
altın ve gümüşe bıraktı. Soylular eski imtiyazlarını kaybettiler. Ticaretle uğraşan burjuva sınıfı
zenginleşti. Keşifleri destekleyen krallar güçlendi ve kilisenin etkisi azaldı. Coğrafi keşiflerin sonunda,
Avrupa’nın zenginleşmesi ile sanata ve bilime değer veren Mesen sınıfı oluştu. Kiliseye duyulan güven
azaldı. Hristiyan din adamları dünyanın düz olduğunu söylüyorlardı. Oysa Macellan’ın başladığı ve Del
Kano’nun bitirdiği sefer sonrası dünyanın yuvarlak olduğu ispatlanmış oldu. Keşifler insanlar üzerinde
merak, araştırma ve yeni şeyler keşfetme arzusu uyandırdı. Bu durum Avrupa’nın bilim, düşünce ve
dinî hayatında önemli değişikliklere yol açtı. Keşiflerden sonra, başta İtalya olmak üzere Avrupa’da
düşünce ve kültür hareketleri başladı.

Kelime anlamı yeniden doğuş olan Rönesans XV ve XVI. yüzyıllarda Avrupa ülkelerinde görülen bilim, güzel sanatlar ve edebiyat alanındaki gelişmelerin tümünü ifade eder.
Hümanizm; Orta Çağ Avrupası’nın baskıcı Skolastik düşüncesine karşı çıkarak insan ve doğa sevgisini temel alan düşünce
sistemidir. Hümanistler Eski Yunan ve Latin eserlerini inceleyerek özgür insan tipini ortaya koymuşlar
ve oluşturdukları eserlerde bu modeli örnek almışlardır. Hümanizm İtalya’da edebiyatta ortaya
çıkmıştır. Hümanizm edebiyatla sınırlı kalmamış mimari ve güzel sanatları da etkilemiştir.

Rönesans’ın İtalya da Başlamasının Nedenleri

İtalya’nın İslam uygarlıklarıyla yakın ilişki içinde olması,
İstanbul’un fethinden sonra İtalya ya giden bilginlerin Latince eserleri çevirmeleri,
Zengin şehir devletlerine sahip olan İtalya’da bilimsel ve kültürel çalışmaların desteklenmesi,
İtalya’nın ticaret merkezi olması, değişik medeniyetlerle sürekli bir etkileşim içinde olması


Rönesans’ın Nedenleri

Haçlı Seferleri ile Müslüman dünyasından öğrendikleri matbaayı geliştirmeleri,
Coğrafi keşiflerle zenginleşen Avrupa’da sanatı ve sanatçıyı koruyan Mesen
sınıfının oluşması, Kiliseye duyulan güvenin azalması ve Skolastik düşüncenin
önemini kaybetmesi, Yetenekli sanatçı ve bilim insanlarının yetişmesi, Eski
Yunan, Roma (antikite) ve İslam medeniyetine ait eserlerin incelenmesiyle akılcı
düşüncenin
ortaya çıkması.

İslam bilginleri eski Yunan ve Roma eserlerini tercüme ederek pozitif bilimlerde çağdaşı Avrupa’dan
çok ileri bir seviyeye ulaşmıştı. İspanya’nın Müslümanlarca fethinden sonra Avrupalılar bu eserlerle
tanıştılar. Artık Avrupalılar eski Yunan eserlerini okumak için Arapça öğreniyorlardı. Böylece Avrupa,
İslam medeniyeti sayesinde bilimsel gelişmenin ilk adımını atmış oldu. XII. yüzyıl boyunca Arapçadan
Latinceye yoğun şekilde çeviriler yapılmıştır. Avrupa’da kurulan üniversitelerde İbni Sina’nın tıp
alanında yazdığı eserler, İbni Heysem’in fizik ve astronomi hakkında birçok eseri ders kitabı olarak
okutulmuştur. Kültür ve medeniyetin yayılmasında önemli bir rolü olan kâğıdın seri üretimini
gerçekleştiren Müslüman Araplardır. XIII. yüzyılda İtalyan tüccarlar ticaret vasıtasıyla kâğıt yapımını
Doğu medeniyetinden öğrendiler.

Rönesans’ın Sonuçları

– Avrupa’da resim, heykel, edebiyat ve mimari en üst düzeyde gelişme gösterdi.

– Eski eserler ve daha önce papaların çevirisine izin vermedikleri İncil, Latinceden Avrupa dillerine
çevrilerek okunduğu için kiliseye ve din adamlarına duyulan güven sarsıldı. Böylece Reform
hareketlerine zemin hazırlandı.

– Skolastik düşünce yıkılarak yerini deney ve gözleme dayalı pozitif düşünceye bıraktı.

– Pozitif ve özgür düşünce, bilim alanında yeni buluşların ortaya çıkmasına yol açtı.