Category: Türklerde Ekonomi

Milli İktisat

Milli İktisat Düşüncesi Ne Demektir?

II. Meşrutiyet yıllarında gündeme gelen milli iktisat bir tür neo-merkantilist iktisat politikasıdır. Kapitülasyonların zorunlu kıldığı liberal İktisadî ilişkilere tepkidir. Doğmakta olan milliyetçilikle uyumlu bir politikadır. Osmanlı milli iktisadı, ya da neo-merkantilizmi Cumhuriyet yıllarında da...

Cumhuriyet Dönemi Sektörel Gelişmeler

Cumhuriyet Dönemi Sektörel Gelişmeler

Ülkemizi kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk milliyetçi kadrosu ile beraber halkının gerçek refahının, ancak ekonomik büyüme ile olabileceğini savunuyordu. Kurtuluş savaşının üzerinden çok geçmemişti ki 17 Şubat 1923 tarihinde İzmir’de Türkiye İktisat Kongresi toplandı...

Osmanlı Ekonomisinde Zirai Faaliyetler

Osmanlı Ekonomisinde Zirai Faaliyetler

Osmanlı ekonomisinde zirai faaliyetlerin ve toprağın hukuki çerçevesi tımar sistemiyle belirlenmiştir. Ülke toprakları ihtiyacı karşılayacak bir tarım kapasitesine sahipti. Hububat üretimi önemliydi. Bunun dışında şehirlerin çevresinde bağcılık, bahçecilik ve sebzecilik yapılmaktaydı. Tarım için suni...

İlk Türk Devletlerinde Ekonomik Yapı

İlk Türk Devletlerinde Ekonomik Yapı

Tarih boyunca toplumların ihtiyaçları arasında beslenme, giyim ve bir arada yaşama arzusu ön plandadır. Bunları karşılamak için yapılan faaliyetler de ekonomiyi doğurmuştur. Türklerde iktisat anlayışının oluşumunda en önemli etken yaşadıkları geniş Asya stepleri idi....

Osmanlı Ekonomisinde Sınai Üretim Faaliyetleri

Osmanlı Ekonomisinde Sınai Üretim Faaliyetleri

Osmanlı Devleti’nde sanayi küçük işletmelerden oluşmuş olup “lonca” adı verilen esnaf teşkilatının elindeydi. Selçuklular Dönemindeki ahiler, Osmanlılarda Kuruluş Dönemi sonlarından itibaren askerî ve siyasi özelliklerini kaybederek esnaf teşkilatına dönüşmüş, geleneklerini ve eğitimlerini bu alanda...

İlk Türk-İslam Devletlerinde Ekonomi Anlayışı

İlk Türk-İslam Devletlerinde Ekonomi Anlayışı

İlk Müslüman Türk devletlerinde bir taraftan halkı zengin kılmaya yönelik önceki iktisadi anlayış devam ettirilirken diğer taraftan İslam dininin etkisiyle yeni anlayışlar ekonomide hâkim olmaya başlamıştır. Bunlar; israftan kaçınma, devletin üretimden çok denetimle ilgilenmesi,...