Category: Türklerde Eğitim

Cumhuriyet Dönemi’nde Eğitim ve Bilim Alanındaki Gelişmeler

Cumhuriyet Dönemi’nde Eğitim ve Bilim Alanındaki Gelişmeler

Mustafa Kemal, Millî Mücadele’nin henüz sonuçlanmadığı bir ortamda, Maarif Kongresi’ni (1921) toplayarak eğitime ve bilime büyük önem verdiğini göstermiş, bu kongrede yaptığı konuşmada Türkiye’nin millî bir eğitim sistemi kurması gerektiğini vurgulamıştır. 1922 yılı ekim...

II. Abdülhamit Dönemi’nde Eğitim

II. Abdülhamit Dönemi’nde Eğitim

II. Abdülhamit Dönemi’nde Maarif-i Umumiye Nezareti, Eğitim Bakanlığı olarak yeniden düzenlenmiştir. Bu dönemde eğitime önem verilmiş; Arapça, Fransızca ve fen alanlarında dersler veren özel okullarla birlikte, il ve ilçelere yeni rüştiye ve idadîler açılmıştır....

Tanzimat Sonrası Osmanlı Eğitim Sistemi

Tanzimat Sonrası Osmanlı Eğitim Sistemi

Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinden Tanzimat Fermanı’nın ilanına kadar olan sürede eğitim ve öğretim hayatında medreseler önemli bir yere sahip olmuştur. Medreselerin ilk dönemlerdeki başarılı faaliyetleri, son dönemlerde yerini müspet ilimlerden uzak, deney ve gözleme...

Osmanlı’da Eğitimin Bozulma Nedenleri

Osmanlı’da Eğitimin Bozulma Nedenleri

Osmanlı Devleti’nde Fatih ve Kanuni zamanında zirveye ulaşan eğitim, XVI. yüzyılın sonlarına doğru yönetim ve ekonomiye bağlı olarak bozulmaya başlamıştır. Osmanlı Devleti’nin temel eğitim kurumları olan medreselerde, yukarıdaki metinde görüldüğü gibi pozitif ilimlere verilen...

Kutadgu Bilig ve Dîvan-ı Lügati’t- Türk’e Göre Eğitim ve Bilim

Kutadgu Bilig ve Dîvan-ı Lügati’t- Türk’e Göre Eğitim ve Bilim

İlk Türk İslam edebi eseri olarak kabul edilen Kutadgu Bilig’de, mutluluğun temel şartının bilgiye bağlı olduğu ifade edilmiştir. Bu kitaba göre insan bilgili olursa uygun davranışları anlar ve yapar. Uygun davranışları yapan kişi de...

İlk Türk İslam Devletlerinde Eğitim ve Bilim Faaliyetleri

İlk Türk İslam Devletlerinde Eğitim ve Bilim Faaliyetleri

Batı’nın bilime önem vermediği ve insan düşüncesinin baskı altında tutulduğu Orta Çağ’da, eğitim ve bilime önem veren İslam dini doğmuş, bu din, insanları öğrenmeye ve bilimsel çalışmalar yapmaya yöneltmiştir. Türkler kalabalık gruplar hâlinde İslam...