Türk Tarihi

Artuklular » Artuklular

Anadolu’nun fethi sırasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Artuk Bey’in oğulları tarafından kurulmuştur. Devlete adını veren Artuk Bey, Selçuklu Sultanı Melikşah Devrinde Izmit’e kadar yapılan fetihlerde bulunmuş, ancak Diyarbakır kuşatması sırasında Melikşah’la arası ..
Mengücekliler » Mengücekliler

Mengücekliler, Selçuklu Sultanı Alp Arslan’ın komutanlarından Mengücek Gazi tarafından kurulmuştur. Bu devlet Erzincan merkez olmak üzere Kemah, Divriği ve Şebinkarahisar bölgelerinde hüküm sürmüştür (1080-1228). Mengücek Gazi, Gürcülere ve Rumlara karşı yapılan savaşla..
Saltuklular » Saltuklular

Saltuklular, Büyük Selçuklu Devleti komutanlarından Ebulkâsım Saltuk tarafından Erzurum ve çevresinde kurulan Anadolu’daki ilk Türk devletidir (1072). Danişmentlilerle birlikte Haçlılara karşı başarıyla mücadele eden Saltuk Bey Gürcülerle savaştı. Ölümünden sonra yerine ge..
Danişmentliler » Danişmentliler

Danişmentliler,Selçuklu komutanlarından Danişment Ahmet Gazi tarafından Orta Anadolu’da kuruldu (1080). Merkezi Sivas’tı. Danişment Ahmet Gazi, Türkiye Selçukluları ile birlikte Eskişehir yakınlarında Haçlılara karşı mücadele etti. Danişment Ahmet Gazi’den sonra yerine geçe..
Büyük Selçuklular’da Mimarlık ve Sanat » Büyük Selçuklular’da Mimarlık ve Sanat

Selçuklu mimari ve sanat eserlerinin çoğu birer şaheserdir. Batınilerin ve Moğolların tahribatına rağmen kalabilenleri, uzmanlarınca hâlâ hayranlıkla incelenmektedir. Selçuklu sarayı, medrese, cami, mescit, türbe, kümbet, kervansaray, ribat, han, çarşı, hastane, kaplıca, hamam, ..
Büyük Selçuklular’da İlim » Büyük Selçuklular’da İlim

Devlet, ilim ve âlimlerin yanında olup gelişmesi için bütün imkânlarını seferber etmişti. Dinî eğitim ve öğretimin yapıldığı medrese, tekke ve zaviyeler ülkenin her tarafında yaygındı. Selçuklular Döneminde, rasathaneler kurularak gök cisimlerinin hareketleri izlendi ve Cela..
Büyük Selçuklular’da İktisadi ve Ticari Hayat » Büyük Selçuklular’da İktisadi ve Ticari Hayat

Selçukluların hâkim olduğu Horasan, İran, Irak, Anadolu ve Suriye bu devirde, ekonomik bakımdan en üst seviyeye çıkarak, milletler ve kıtalar arası ticarette köprü görevi görüyordu. Selçuklu ülkesinde her türlü tarım ürünlerini yetiştirmeye uygun iklim, coğrafi ve doğal zen..
Büyük Selçuklular’da Sosyal Hayat » Büyük Selçuklular’da Sosyal Hayat

Selçuklularda sosyal yapı, Orta Çağ Avrupa’sından tamamen farklıdır. Toplum; Selçuklu hanedanı ve mensupları başta olmak üzere askerî ve mülki rical ile devlet teşkilatı dışında kalan ahaliden meydana geliyorsa da Avrupa’daki gibi sınıf, Hindistan’daki gibi kast sistemi me..
Büyük Selçuklular’da Hukuk Sistemi » Büyük Selçuklular’da Hukuk Sistemi

Büyük Selçuklularda hukuk şer’i ve örfi olmak üzere ikiye ayrılırdı. Şer’i hukuk temelini İslam hukukundan alırdı. Örfi hukuk ise devlet kurumlarının çalışmasını düzenleyen ve temelini eski Türk geleneğinden alan hukuk kurallarıydı. Şer’i davalara kadıların başkan..
Büyük Selçuklular’da Ordu Teşkilatı » Büyük Selçuklular’da Ordu Teşkilatı

Selçuklu ordusu dönemin en büyük askerî kuvvetlerinden biri idi. Selçukluların ordu teşkilatı daha sonra kurulan Türk devletlerinde bazı değişikliklerle uygulanmıştır. Selçuklu ordusunun gezici hastaneleri ve hamamları vardı. Orduda hafif silah olarak ok, yay, kılıç, kalkan, m..
Büyük Selçuklular’da Devlet Teşkilatı » Büyük Selçuklular’da Devlet Teşkilatı

Türk devlet geleneğinin esasını oluşturan Selçuklu devlet teşkilatı; Karahanlı, Samanlı, Gazneli ve Abbasi devletlerinin teşkilatından geniş ölçüde faydalanmış ve bunları kendi bünyesinde mükemmel bir surette uygulamıştır. Hükümdar: Töre ve müesseselerin tanıdığı hak..
Malazgirt Meydan Savaşı » Malazgirt Meydan Savaşı

Türklerin Anadolu’ya düzenledikleri akınları durdurmak isteyen Bizans Imparatoru Romanos Diogenes (Romen Diyojen)’in, 200.000 kişilik bir orduyla İstanbul’dan yola çıkıp, yolu üstündeki yerleri yakıp yıkarak ilerlediğini haber alan Selçuklu Sultanı Alp Arslan, Halep’ten ayrı..
Büyük Selçuklu Devleti » Büyük Selçuklu Devleti

Büyük Selçuklu Devleti, Türk-İslam devletlerinin en önemlilerindendir. Oğuzların Üçoklar kolunun, Kınık boyuna mensupturlar. X. yüzyılın sonu ile XI. yüzyılın başlarında İslam’ı kabul etmişlerdir. Selçuklu Devleti’nin toplum ve devlet yapısını anlayabilmek için devlet..
Dandanakan Savaşı » Dandanakan Savaşı

Dandanakan Savaşı (1040): Selçukluların Horasan’a yerleşmeleri ve Tuğrul Bey’in Nişabur’da adına hutbe okutup bağımsızlığını ilan etmesi üzerine Sultan Mesut, büyük bir ordu ile Selçuklular üzerine yürüdü. Gazneli ordusunun gücü karşısında Selçuklular, meydan sava..
Gazneliler » Gazneliler

Devlet, ismini Doğu Afganistan’da bulunan ve devlet merkezi olarak seçilen Gazne şehrinden almıştır. Samanoğulları Devleti’nin (819-1005) dağılmaya başladığı dönemde, bu devlette komutanlık ve valilik yapan Türklerden Horasan Emiri Alp Tigin, Doğu Afganistan’daki Gazne şehri..
Batı Karahanlı Devleti » Batı Karahanlı Devleti

Batı Karahanlıların sınırları batıda Aral Gölü’nden doğuda Çimkent ve Özkent’e kadar uzanıyordu. Devletin başkenti önceleri Özkent idi. Devlet sınırlarının genişlemesiyle daha sonra Semerkant merkez oldu. Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah bir Karahanlı prensesi ile ..
Doğu Karahanlı Devleti » Doğu Karahanlı Devleti

Doğu Karahanlı Devleti’nin sınırları Kaşgar, Fergana, Balkaş Gölü civarına kadar uzanmıştı. En önemli şehirleri Balasagun, Talas ve Kaşgar şehirleri idi. Doğu Karahanlı Devleti 1090 yılında Selçuklulara bağlandı. Devlet 1130 yılında Moğol asıllı Karahıtayların hâ..
Karahanlılar » Karahanlılar

Karahanlılar, Orta Asya’da kurulan ilk Müslüman Türk devletidir. Bu özeliğinden dolayı Türk tarihinde Karahanlıların özel bir yeri ve önemi vardır. Hâkaniye ve Ilig-Hanlar şeklinde de isimlendirilen Karahanlı Devleti, başta Karluklar olmak üzere Yağma, Çiğil ve Tuhsi gibi Tür..
İhşidiler (Akşitler) » İhşidiler (Akşitler)

Mısır’da kurulan ikinci Türk devletidir. Kurucusu Abbasi Devleti tarafından Mısır’a vali olarak tayin edilen Muhammed’dir. Muhammed’in babası Togaç, Ferganalı bir Türk’tü ve Abbasilerin Suriye valiliğini yapmıştı. Muhammed de çeşitli valiliklerde bulunduktan sonra 933’te..
Tolunoğulları » Tolunoğulları

Abbasiler Müslüman Türklere değer vermişler, Türkleri valilik, ordu komutanlığı gibi üst düzey devlet görevlerine getirmişlerdi. Abbasi halifesinin takdirini kazanmış Türk komutanlardan biri olan Tolunoğlu Ahmet üvey babasının yerine Mısır’a naip olarak gönderildi. Tolu..
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22