Türk Tarihi

Türkiye Selçuklu Devleti’nde Sanat Anlayışı » Türkiye Selçuklu Devleti’nde Sanat Anlayışı

Türkiye’de kurulan İlk Türk devletleri döneminde sanat, Büyük Selçuklu Dönemindeki sanat anlayışının devamı ve gelişmiş hâlidir. Süslemede ve işçilikte daha ileri bir seviyeye ulaşılmıştır. Türkiye Selçukluları, amaçları topluma hizmet etmek olan dinî, sosyal ve ticar..
Türkiye Selçuklu Devleti’nde Kültürel Hayat » Türkiye Selçuklu Devleti’nde Kültürel Hayat

Türkiye Selçuklularının XII. yüzyılın ortalarından itibaren Anadolu’da oluşturdukları güven ortamı, sosyal ve kültürel faaliyetlerin artmasını sağladı. Türkiye Selçukluları zamanında devletin yazışma ve bilim dili Arapça; edebiyat dili ise Farsça idi. Farsça, XIII. yüzy..
Türkiye Selçuklu Devleti’nde Ticari Hayat » Türkiye Selçuklu Devleti’nde Ticari Hayat

Türkiye’nin coğrafi konumu nedeniyle, transit ticaret yollarının önemini kavrayan Türkiye Selçuklu sultanları kara ticaretini, deniz ticaretine bağlamak için Sinop ve Antalya gibi liman şehirlerini ele geçirerek bu liman şehirlerine Türk tüccarlar yerleştirdiler. Türkiye Selçuklu..
Türkiye Selçuklu Devleti’nde Sanayi Teşkilatı » Türkiye Selçuklu Devleti’nde Sanayi Teşkilatı

XII. yüzyıldan itibaren Anadolu’ya yerleşen Türkler, Anadolu’da tarım, sanayi ve ticaretin gelişmesini sağladılar. Türkiye’de sanayinin temelini, dokumacılık ve dericilik oluştururdu. Konya, Aksaray, Kayseri, Erzincan ve bazı kasabalarda dokumacılık çok ilerlemişti. Konya, Siv..
Türkiye Selçuklu Devleti’nde Hukuk Anlayışı » Türkiye Selçuklu Devleti’nde Hukuk Anlayışı

Türkiye Selçuklu Devleti’nde hukuk, Büyük Selçuklu Devleti’nde olduğu gibi “şer’i hukuk ve örfi hukuk” olmak üzere iki kısımdan oluşuyordu. Şer’i hukuk sisteminde kadılar, din ve hukuk ile ilgili işlerde yetkili idiler. Evlenme, boşanma, nafaka, miras, hırsızlık gib..
Türkiye Selçuklu Devleti’nde Ahilik Teşkilatı » Türkiye Selçuklu Devleti’nde Ahilik Teşkilatı

Anadolu’da XIII. yüzyılda Ahi Evran tarafından başta Kayseri, Konya ve Kırşehir’de esnaf birlikleri olarak yapılandırılmış sosyo ekonomik bir teşkilatlanmadır. Ahilik, ahlaki, ekonomik, sosyal, siyasi ve askerî sahalarda önemli bir işleve sahiptir. Ahiliğin temel amacı, zeng..
Türkiye Selçuklu Devleti’nde Sosyal Hayat » Türkiye Selçuklu Devleti’nde Sosyal Hayat

Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’nun fethiyle başlayan Türkmen göçleri kısa sürede Anadolu’yu Türk yurdu hâline getirdi. Türkler, Anadolu’ya geldiğinde önce kırsal kesime yerleşerek tarım ve hayvancılıkla uğraştılar. Daha sonra şehirlere yerleşmeye başladılar. Cam..
Türkiye Selçuklu Devleti’nde Ordu Teşkilatı » Türkiye Selçuklu Devleti’nde Ordu Teşkilatı

Türkiye Selçuklularındaki askerî teşkilat, Büyük Selçuklu Devleti ordusunun devamı durumundaydı. Fakat Türkiye Selçuklu Devleti deniz ticareti ve donanmaya verdiği önemle Büyük Selçuklu Devleti’nden ayrılmaktaydı. Türkiye Selçuklu Devleti’nin ordusu Büyük Selçuklu Devl..
Türkiye Selçuklu Devleti’nde Devlet Yönetimi Anlayışı » Türkiye Selçuklu Devleti’nde Devlet Yönetimi Anlayışı

Tarihte kurulan Türk devletleri kendisinden önce kurulmuş Türk devletlerini örnek aldığı gibi Türkiye Selçuklu Devleti de birçok alanda Büyük Selçuklu Devleti’ni örnek almıştır. Devlet yönetiminde de iki devlet arasında benzer özellikler görülmektedir. Ülke toprakların..
Yassı Çimen Savaşı (1230) » Yassı Çimen Savaşı (1230)

Nesevi’ye göre Harzemşah-Selçuklu ilişkileri 1225 yılında Celaleddin Harzemşah’ın Türkiye Selçuklu Devleti Sultanı I. Alâeddin Keykubad’a bir mektup ve elçi göndermesiyle başlamıştır. Amaç, iki Türk devleti arasında dostluk ve birlik kurmaktı. Dostane bir şekilde başlay..
I. Alâeddin Keykubad Dönemi » I. Alâeddin Keykubad Dönemi

I.Izzeddin Keykavus’un ardından, devletin başına I. Alâeddin Keykubad geçti (1220-1237). Bu sırada Moğollar, büyük istila hareketlerine başlamışlardı. I. Alâeddin Keykubad Moğollara karşı bazı tedbirler aldı. Sivas, Konya, Kayseri gibi önemli şehirlerin sur ve kalelerini yenid..
I. İzzettin Keykavus Dönemi » I. İzzettin Keykavus Dönemi

I.Gıyaseddin Keyhüsrev’in ölümünden sonra devletin başına I. Izzeddin Keykavus geçti. Kardeşlerinin isyanını bastırdı. 1214 yılında Sinop’u fethetti, Trabzon İmparatoru’nu ve Çukurova’daki Ermenileri vergiye bağladı. Artuklu ve Erbil hükümdarlarını hâkimiyetine aldı...
I. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi » I. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi

II. Kılıç Arslan’ın ölümü üzerine I. Gıyaseddin Keyhüsrev hükümdar oldu. I. Gıyaseddin Keyhüsrev, kardeşi II. Rükneddin Süleyman Şah’la yaptığı mücadelede başarılı olamadı ve tahtı bırakmak zorunda kaldı (1196). II. Rükneddin Süleyman Şah, Türk birliğini yeniden..
Miryokefalon Savaşı (1176) » Miryokefalon Savaşı (1176)

Türkiye Selçuklu ordusu, sayı itibarıyla Bizans ordusuna denk olmakla beraber askerî teçhizat açısından aynı denkliğe sahip değildi. II. Kılıç Arslan, ordusunu Bizans ordusunun ilerlediği vadiye hâkim olacak şekilde yüksek tepelere yerleştirdi. Böylelikle Türk kuvvetleri Bizans..
II. Kılıç Arslan Dönemi » II. Kılıç Arslan Dönemi

I. Mesut’un ölümü üzerine II. Kılıç Arslan (1155-1192) tahta çıktı. Sultan II. Kılıç Arslan’ın ilk yılları kardeşler arasındaki taht kavgalarıyla geçti. Bu durumdan faydalanmak isteyen Danişmentliler ve Musul Atabeyi Nureddin Mahmut Zengi, II. Kılıç Arslan’a karşı kar..
Türkiye Selçuklu Devleti’nin Yükselme Dönemi » Türkiye Selçuklu Devleti’nin Yükselme Dönemi

Miryokefalon Zaferi (1176) ile Bizans’ın Anadolu üzerindeki hâkimiyeti sona erdi. Bu noktadan itibaren Türkiye’deki ticari faaliyetler Selçukluların kontrolüne geçti. Türkiye Selçukluları Döneminde Karadeniz’in kuzeyi ile Suriye ve Bağdat arasında yoğun bir ticari alışveriş o..
I. Mesut Dönemi » I. Mesut Dönemi

Sultan Mesut, 40 yıla yakın süren saltanat süresinde izlediği sabırlı ve dikkatli siyaset yöntemi ile Selçuklu Devleti’ni yok olmaktan kurtardı. Anadolu’ya hâkim olmayı başardı. Sultan Mesut, zekâsı ve enerjisi sayesinde Bizans İmparatorluğu ve Haçlıları mağlup ederek T..
I. Kılıç Arslan Dönemi » I. Kılıç Arslan Dönemi

Kılıç Arslan hükümdar olunca devlet işlerini düzene koydu. Bizans üzerinde baskı kurdu. İzmir’de devlet kurmuş olan Çaka Bey’in kızıyla evlendi. Bizans, Çaka Bey’in başarılarından rahatsız oluyordu. Kendi devleti açısından Çaka Bey’in kuvvetlenmesini istemeyen Bizans i..
Türkiye Selçuklu Devleti’nin Kuruluş Dönemi » Türkiye Selçuklu Devleti’nin Kuruluş Dönemi

Türkiye Selçuklu Devleti, Selçuklu soyundan gelen Kutalmış Bey’in oğlu Süleyman Şah tarafından kuruldu. Kutalmış, Büyük Selçuklu Devleti’nin hükümdarı Alp Arslan ile yaptığı taht mücadelesini kaybetti. Alp Arslan’ın ölümünden sonra Kutalmış’ın oğulları Mansur ve..
Çaka Beyliği ve Diğer Türk Beylikleri » Çaka Beyliği ve Diğer Türk Beylikleri

Oğuzların Çavuldur koluna bağlı olan Çaka Bey, Bizans İmparatorluğu’na düzenlenen akınlar sırasında esir düştü ve İstanbul’a götürüldü. Çaka Bey bir fırsatını bulup İstanbul’dan kaçtıktan sonra İzmir ve çevresini ele geçirip kendi adıyla anılan beyliği kurdu (1..
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22