Türk Tarihi

Eski Türklerde Kurultay » Eski Türklerde Kurultay

Kurultay Nedir? Kurultay, Türkçe “kurul” ile Moğolca “tay” ekinin birleşmesinden oluşmuş bir kavram olup danışma meclisinin adıdır. Türkler kurultaya toy, kengeş, tirnek gibi isimler de vermişti. Kurultay üyelerine “toygun” denirdi. Devlet meclisi olan Büyük Kurultay’a..
Eski Türklerde Devlet Yönetimi » Eski Türklerde Devlet Yönetimi

Türk devletlerinde kut inancına göre hükümdarlara verilen siyasi iktidar yeryüzünde ikiye ayrılarak doğu ve batı yönünde yayılmaktaydı. Ülkede siyasi ve idari teşkilatlanma bu düzene göre şekillenmekteydi. Bu idari teşkilatlanmada ülkenin “doğu” tarafı her zaman üstün du..
İlk Türklerde Askeri Teşkilat » İlk Türklerde Askeri Teşkilat

Türklerin devlet kurmalarında teşkilatlı bir yapının yanında iyi bir askerî teşkilata sahip olmaları da etkili olmuştur. Ordu, Türk devletlerinin hem temelini hem de başlıca güç kaynağını oluşturmuştur. Askerî yönden birçok devlete örnek olan Türklerin bu özelliği kazanma..
Abbasi Devleti ve Türkler » Abbasi Devleti ve Türkler

Emevi Devleti’nin son dönem halifelerinin kötü yönetimi ve hanedan üyeleri arasındaki mücadeleler merkezî otoriteyi zayıflattı. Uyguladıkları mevali politikası ve Kerbela olayı gibi gelişmeler de buna eklenince Emeviler halk desteğini kaybetti. Bu gelişmelere karşı Abbasi ailesi..
Türklerin Anadoluya Gelişi » Türklerin Anadoluya Gelişi

Oğuzların, Horasan’dan batıya göç hareketleri iki dalga hâlinde gerçekleşmiştir. Türkler, daha önce IV. yüzyılda Hunlar ve VII. yüzyılda da Sabarlar ile Anadolu’ya akınlar düzenlemiştir. Ancak bu akınlar genellikle Doğu Roma İmparatorluğu’na karşı ganimet amaçlı olup ..
İlk Devletlerde Askeri Sosyal ve Ekonomik Yaşam » İlk Devletlerde Askeri Sosyal ve Ekonomik Yaşam

Tarihî çağların başladığı yer olan Mezopotamya’da ekonomik hayatın temeli tarımdı. Kuraklık ihtimaline karşı ürünün depolanması ve dağıtılması amacıyla Sümerler, tapınaklarını depo olarak kullandılar. Bu ürünleri kayıt altına almak için kullanılan semboller sayesi..
Türklerin İlk Yazılı Belgeleri » Türklerin İlk Yazılı Belgeleri

Tarihte “Türk” adının geçtiği yazılı ilk metinler Orhun Kitabeleri’dir. [caption id="attachment_3398" align="aligncenter" width="300"] Moğolistan-Höşöö Tsaydam Müzesindeki Kültigin Yazıtı[/caption] Bu kitabeler hakkında ilk bilgiler XIII. yüzyılda yaşayan Cuveynî’n..
Selçuklu İmparatorluğu Döneminde Türk Denizciliği » Selçuklu İmparatorluğu Döneminde Türk Denizciliği

[caption id="attachment_3356" align="alignleft" width="300"] Selçuklu İmparatorluğu Döneminde Türk Denizciliği[/caption] Selçuklu İmparatorluğu Döneminde Türk Denizciliği Oğuz Türklerinin Orta Asya'dan Anadolu'ya göç etmeleri ve küçük Asya'da yerleşmeleri ile birlikte Türkler,..
Hayme Ana Kimdir » Hayme Ana Kimdir

Hayme Ana, mahalli rivayetlere göre ve geleneğe göre Ertuğrul Gazi'nin annesi, Osman Gazi'nin ninesi, Süleyman Şah'ın ise hanımıdır. Türbesi Domaniç'e bağlı Çarşamba Köyü'ndedir. Hayme Ana Oğuzların Bozok kolunun (Gün Han'ın oğullarından) Kayı Boyuna mensup bir Türkmen (Y..
Türk Dünyasında Kadın Algısı 4 » Türk Dünyasında Kadın Algısı 4

Türk dünyasında kadın algısı konulu dört sayfadan oluşan makalenin son sayfası: İslamiyet’in etkisiyle birlikte, Müslüman Türk kadınını aile ve sosyal statüleri bakımından ikiye ayırarak değerlendirmek uygundur: Saray ve sarayın etkisi altında kalan yönetici sın..
Türk Dünyasında Kadın Algısı 3 » Türk Dünyasında Kadın Algısı 3

[caption id="attachment_3220" align="alignleft" width="300"] Türk Dünyasında Kadın Algısı[/caption] Türk dünyasında kadın algısı konulu dört sayfadan oluşan makalenin üçüncü sayfası: İslamiyet’ten önceki Türk düşünce hayatında kadının yeri, temelini mitolojik düş..
Türk Dünyasında Kadın Algısı 2 » Türk Dünyasında Kadın Algısı 2

[caption id="attachment_3220" align="alignleft" width="300"] Türk Dünyasında Kadın Algısı[/caption] Türk dünyasında kadın algısı konulu dört sayfadan oluşan makalenin ikinci sayfası: “Umay” adına ilk defa Göktürk Yazıtlarında rastlanır. Kültigin Yazıtı’nın doğu y..
Türk Dünyasında Kadın Algısı » Türk Dünyasında Kadın Algısı

[caption id="attachment_3220" align="alignleft" width="300"] Türk Dünyasında Kadın Algısı[/caption] Türk dünyasında kadın algısı konulu dört sayfadan oluşan makalenin ilk sayfası: Türk düşünce dünyasında kadın, her şeyden önce “ana”dır. Doğuran, besleyen anaç kadı..
Sungur Tekin » Sungur Tekin

Süleyman Şah'ın Sungur Tekin, Gündoğdu, Ertuğrul Bey ve Dündar Bey adında dört oğlu vardı. Sungur Tekin ve Gündoğdu, kabileleriyle birlikte eski yurtlarına döndü. Dündar Bey ve Ertuğrul Gazi, 400 çadırlık aile efradıyla beraber yeni bir yurt aramak için Pasin ovası ile Sürme..
İslam Sonrası Türklerde Giyim Kuşam » İslam Sonrası Türklerde Giyim Kuşam

Kültürü etkileyen ve belirleyen temel faktörlerden biri de dindir. Her dinin kendine özgü belirlemiş olduğu yasalar bütünlüğü çerçevesinde kişileri hatta toplumu dahi yönlendirir, biçimlendirir. Din, resimde sanatta ve giyim kuşamda da belirli sınırlamalar getirebilmektedir. Tü..
Sadettin Köpek Kimdir » Sadettin Köpek Kimdir

Emir Sadettin Köpek Kimdir ? Sadettin Köpek;  Anadolu Selçuklu Devleti'nde vezirlik ve baş mimarlık yapmıştır. II. Gıyaseddin Keyhüsrev  ve babası I. Alaeddin Keykubad  dönemlerinde görev yapan Sadettin Köpek, devlet yönetimi konusunda büyük söz sahibi olmuştur. Sadettin K..
Türkiye Selçuklu Devleti’nin Yıkılış Dönemi » Türkiye Selçuklu Devleti’nin Yıkılış Dönemi

II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in II. İzzeddin Keykavus, IV. Rükneddin Kılıç Arslan, II. Alâeddin Keykubad adında üç oğlu vardı. İlk önce II. İzzeddin Keykavus hükümdar oldu. Daha sonra Moğollar, ülkeyi bu üç oğul arasında paylaştırdı. Böylece devlet bir süre üç kardeş ta..
Kösedağ Savaşı (1243) » Kösedağ Savaşı (1243)

Dağ geçitleri tutulmuş, düşmanın gelmesi bekleniyordu. Ne yazık ki sultan, yine tecrübesiz kimselerin teşvik ve tahrikiyle, müstahkem mevkileri bırakarak düşmanın karşılanmasını emretti. Galip geleceğinden emin bir hâlde, tedbire bile lüzum görmeden ilerleyen genç sultan, az s..
Baba İshak İsyanı » Baba İshak İsyanı

II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in saltanatı sırasında Asya’daki Moğol yayılışı etkisini hissettirmekteydi. Doğudan gelen Moğol tehlikesi nedeniyle pek çok Türkmen, Türkiye Selçuklu Devleti’ne sığınmıştı. Türkiye’ye sığınan Türkmenlerin ilk geldiği yer, Güneydoğu An..
Türkiye Selçuklu Devleti’nin Dağılma Dönemi » Türkiye Selçuklu Devleti’nin Dağılma Dönemi

I. Alâeddin Keykubad ölünce yerine II.Gıyaseddin Keyhüsrev tahta çıktı. II.Gıyaseddin Keyhüsrev, Selçuklu tahtına çıkmasında önemli rolü olan Sadettin Köpek ve yandaşlarının etkisinde kaldı. Vezir Sadettin Köpek, kendi karşıtlarını ortadan kaldırmak için onlara karş..
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22