Türk Tarihi

Asya Hun Devleti'nin Kuruluş ve Çöküş Süreci - 1 » Asya Hun Devleti'nin Kuruluş ve Çöküş Süreci - 1

Han Sülalesi Çin tarihinde çok önemli bir yer işgal etti. Öyle ki, Çin medeniyetine Han medeniyeti denildiği gibi, Çin’de yaşayanlara Han-ren (Çinli) ismi verildi ve yazı Han-zi (Çin yazısı) olarak tanındı. Han Sülalesi’nin ilk kuruluş dönemlerinde ekonomik ilerleme esas a..
Asya Hun Devleti'nin Kuruluş ve Çöküş Süreci » Asya Hun Devleti'nin Kuruluş ve Çöküş Süreci

Çin’in kuzeyinde, Orhun ve Selenga ırmaklarının kaynak havzası olan kutsal Ötüken bölgelerinde bulunan ve tarihte ilk Türk devletini kuran Asya Hunları, M. Ö. 318 yılında devletlerarası arenada gözükmeye ve rol oynamaya başladı. Hunların Orta Asya coğrafyalarında bağımsı..
Sivas Subaşısı Hüsamettin Karaca'nın Sadettin Köpek'i Öldürmesi » Sivas Subaşısı Hüsamettin Karaca'nın Sadettin Köpek'i Öldürmesi

Selçuk Devleti'nin başında II. Gıyaseddin Keyhüsrev varken Sivas Subaşı olarak görev yapan komutan Hüsamettin Karaca'dır. II. Gıyasettin Keyhüsrev babası Alaaddin Keykubat'ın hükümdarlığı zamanında henüz şehzade iken Hüsamettin Karaca ile çok iyi bir muhabbete sahipti. Key..
Erken Cumhuriyet Dönemi Kültür ve Sanat Anlayışı » Erken Cumhuriyet Dönemi Kültür ve Sanat Anlayışı

Atatürk önderliğinde gerçekleşen Türk Devrimi, ulus bilincine sahip yeni bir toplum yaratmaya yönelik, siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel bir hareket olarak ele alınabilir. Bu hareket, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak ve milliyetçilik (ulusalcılık) olmak üzere iki temel fikre ..
Yirmisekiz Mehmet Çelebi Kimdir? » Yirmisekiz Mehmet Çelebi Kimdir?

YİRMİSEKİZ Mehmet Çelebi, fevkalade elçi olarak Türkiye'nin siyasî ve toplum hayatında ünlü bir kişi olduğu kadar, Fransa'da da şöhret kazanmış bir diplomattı. Bazı kitaplarda, onun ilk elçimiz gibi tanıtılması yanlıştır. Oysa ki, Yirmisekiz Mehmet Çelebi, Fransa'ya daimî ..
Türklerde Ordu Teşkilatı » Türklerde Ordu Teşkilatı

Türk İslam devletlerinde toplumsal yapıda ve kültürel alanda görülen değişime bağlı olarak ordu teşkilatında da değişim yaşanmıştır. Karahanlı ve Türkiye Selçuklu orduları sadece Türklerden kuruluyken Büyük Selçuklu ve Gazneli ordusunda farklı milletlerden askerler de var..
Türklerde Taşra Teşkilatı Yapısı » Türklerde Taşra Teşkilatı Yapısı

İslamiyet’ten önceki hükümranlık anlayışını ifade eden “Ülke hanedanın ortak malıdır.” görüşüne uygun olarak Karahanlılarda ikili teşkilat uygulanmaya devam edildi. Ülkenin doğusunu geniş yetkilere sahip hakan yönetirdi. Batıyı ise hakanın hâkimiyetini tanıyan haned..
Türklerde Hükumet Sistemi » Türklerde Hükumet Sistemi

Türk-İslam devletlerinde devlet işlerinin yürütüldüğü hükûmette devlet işlerinden sorumlu en yetkili yönetici vezirdir. Karahanlılarda hükümdar adına devlet işlerini yürütmekle görevli hükûmet başkanına “Yuğruş (vezir)” Gaznelilerde ise “Hace-i Büzürg” denirdi. ..
Merkezi Teşkilat'ta Hükümdar » Merkezi Teşkilat'ta Hükümdar

İlk Türk devletlerinde Asya Hun Devleti’nden itibaren görülen “kut” anlayışı Türk-İslam devletlerinde “Allah’ın yeryüzündeki gölgesi” anlayışı olarak devam etmiştir. Yani Allah’ın kanunlarının yeryüzündeki uygulayıcısı Türk-İslam devleti hükümdarıdır. İl..
İlk Türklerde Devlet Anlayışı » İlk Türklerde Devlet Anlayışı

Devlet, sınırları belirli bir toprak parçası üzerinde yaşayan bir milletin oluşturduğu siyasal teşkilatlanmadır. Türklerde devlet, “il” (el) kelimesi ile ifade edilmiştir. Milletin huzur ve barış içinde yaşatılması amacıyla kurulan devlet, töre denilen hukuk kurallarına gö..
Milli İktisat Düşüncesi Ne Demektir? » Milli İktisat Düşüncesi Ne Demektir?

II. Meşrutiyet yıllarında gündeme gelen milli iktisat bir tür neo-merkantilist iktisat politikasıdır. Kapitülasyonların zorunlu kıldığı liberal İktisadî ilişkilere tepkidir. Doğmakta olan milliyetçilikle uyumlu bir politikadır. Osmanlı milli iktisadı, ya da neo-merkantilizmi ..
Türklerin Ana Yurdu - Anavatanı Neresidir? » Türklerin Ana Yurdu - Anavatanı Neresidir?

Eski Türk toplumları insan türünün yer yüzündeki en eski izlerine rastlanan bir bölgede ortaya çıkmışlardır. Tarihçiler arasında genel kabul gören görüşe göre; Türklerin ana yurdu Orta Asyadır. Daha belirgin olarak Türklere Çin'in kuzeyinde, bugünkü Moğolistan ya da Alt..
Sahip Ata Fahreddin Ali Kimdir? » Sahip Ata Fahreddin Ali Kimdir?

Sahip Ata Fahreddin Ali; Türkiye Selçuklu Devleti’nde farklı görevlerde bulunmuş bu kıymetli devlet adamının nerede ve hangi tarihte doğduğu, babası ile büyük babasının ne işlerle meşgul olduğu, hususunda elimizde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Sâhip Ata Fahreddin Ali, ..
Sahip Şemseddin Cüveyni Kimdir? » Sahip Şemseddin Cüveyni Kimdir?

Sahip Şemseddin Cüveyni, İsfahanlı Bahaüddin-i Cüveyni’nin oğludur. Biraderi Alaüddin Ata Melik ise Argun Han’ın kâtipliğini yapıp, Hulâğû Han’ın hizmetinde bulunmuş ve Bağdat valiliği yapmış önemli biantaluyar devlet adamıdır. Şemseddin Cüveyni’nin Moğollara ba..
Emir Caca Bey Kimdir? » Emir Caca Bey Kimdir?

Bahaeddin Caca oğlu Nureddin Cibril’in Ceceli adıyla tanınan ve İlhanlı soyuna mensup olduğu düşünülen bir aşiret beyinin oğlu olarak 1240 yılında doğduğu sanılmaktadır. Pervâne Muîneddin Süleyman’ın siyaset sahnesinde ön plana çıkmasından önce Caca Bey hakkında sa..
Celâleddin Karatay Kimdir? » Celâleddin Karatay Kimdir?

Türkiye Selçuklu Devletinin en parlak dönemini idrak eden Celâleddin Karatay, sultan I. Alâeddin Keykubâd’ın ölümünden sonra, devletin içte ve dışta yaşanan olaylar karşısında gerçekleşen sarsıntıları yatıştırmak ve önlemek suretiyle ön plana çıkmış önemli bir devle..
Mübarizeddin (Atabey) Ertokuş Kimdir? » Mübarizeddin (Atabey) Ertokuş Kimdir?

Mübarizeddin Ertokuş, Türkiye Selçuklu Sultanlarından I. Gıyâseddin Keyhüsrev (1192-1196, 1205-1211), I. İzzeddin Keykâvus (1211-1220) ve I. Alâeddin Keykubâd (1220- 1237)’ın sultanlığı döneminde Antalya ve Isparta havalisinin valiliğini yaptı. II. Kılıç Arslan’ın velia..
Emir Pervâne Muineddin Kimdir? » Emir Pervâne Muineddin Kimdir?

Pervâne Muîneddin Süleyman, aslen Horasanlıdır. Kösedağ (1243) bozgunu sonrasında Moğollarla sulh yapan vezir Mühezzibüddin Ali bin Muhammed’in oğludur. II. İzzeddin Keykâvus ile Rükneddin Kılıç Arslan arasında cereyan eden taht mücadeleleri esnasında Rükneddin Kılıç Ar..
Şemseddin Altun Aba Medresesi » Şemseddin Altun Aba Medresesi

Şemseddin Altun Aba'nın Hayatı Şemseddin Altun Aba, II. Kılıç-arslan ve oğlu Rükneddin Süleymanşah devrinin "sipehsalar"larından biridir. İbn Bibi'ye göre, iki Şemseddin Altun Aba yaşamıştır. Birisi I. Alaaddin Keykubat zamanında yaşayan ve oğlu Gıyaseddin Keyhüsrev'in "atab..
Savcı Bey, Saru Yatı Kimdir? » Savcı Bey, Saru Yatı Kimdir?

Savcı Bey, Ertuğrul Gazi'nin büyük oğludur. Adı eski kaynaklarımızda Saru Yatı, Saru Natı olarak geçerse de bunlarda diğer adının Savcı Bey olduğunu yazarlar. Bazı tarihi kaynaklarda Saru Tay olarak geçtiği de görülmektedir. Babası Ertuğrul Gazi'nin kabilesi ile Anadolu'..
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22