Türk Tarihi

İslamiyet Öncesi ve Sonrası Dönemde Türklerde Hukuk » İslamiyet Öncesi ve Sonrası Dönemde Türklerde Hukuk

Nizamülmülk’ün Oğlu Fahrülmülk’e Mektubu “…Her şeyden önce bütün reayanın senden asude (rahat, emin) olması gerekir. Her zaman onlara hukuk lazımdır. Bırak onlar kalpleri serbest olduğu hâlde, kazançları ile kendi hayatlarını temin yolunda çalışsınlar. Onlardan ve..
İlk Türk Devletlerinde Hukuki Yapı » İlk Türk Devletlerinde Hukuki Yapı

Orhun Yazıtları’ndaki bu metinden de anlaşılacağı gibi Türklerde töre önemli bir yere sahipti. Türklerin kadim tarihinde insanların gerek kendi aralarındaki ilişkileri, gerekse devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallar vardı. Yazılı olmayan fakat herkesin bildiği ve kabulle..
Selçuklular Dönemi ve Günümüzdeki Toplumsal Olayların Benzer Yönleri » Selçuklular Dönemi ve Günümüzdeki Toplumsal Olayların Benzer Yönleri

Din vasıtasıyla ahlaklı ve huzurlu bir toplum oluşturulmaya çalışılırken, tarihin bazı dönemlerinde ortaya çıkan bir kısım yapılanmalar, insanların dinî inançlarını kendi çıkarları ve kötü niyetleri için kullanmışlardır. Bu yapılanmalardan birisi de Büyük Selçukl..
Oğuz Boylarının Yaptığı Göçlerin Sosyal Yapıya Etkisi » Oğuz Boylarının Yaptığı Göçlerin Sosyal Yapıya Etkisi

Oğuz Boyları, Karadeniz’in kuzeyinden batıya ve Anadolu’ya doğru önemli göç dalgaları oluşturmuştur. Oğuzların Anadolu’ya yaptığı ilk göç dalgası, Malazgirt Savaşı’nın (1071) sonrasında, diğer göç dalgası da XIII. yüzyılda yaşanan Moğol İstilası sırasında ol..
Türk Toplum Yapısında Kadının Üstlendiği Roller » Türk Toplum Yapısında Kadının Üstlendiği Roller

İlk Türk devletlerinde kadınlara her zaman büyük değer verilmiş, kadınlar siyasi ve idari işlerde üst kademelerde görev almışlardır. Hun İmparatoru Mete Han’ın eşinin, Çin devleti ile yapılan anlaşmada devlet adına imza atması ve Mete Han’ın Çin ordusunu kuşatmış olmas..
Hun, Kök Türk ve Uygurlarda Toplumsal Yapı » Hun, Kök Türk ve Uygurlarda Toplumsal Yapı

Hunlarda halk arasında büyük bir tabakalaşma yoktu. Ailelerin birleşmesiyle kan bağına dayalı olarak siyasal ve sosyal bir birlik olan boy meydana gelirdi. Halk, disiplinli bir şekilde törelere uygun yaşardı. Her Hun vatandaşı aynı zamanda bir atlı askerdi. Hunlar savaş zamanı ordu..
İlk Türk Devletlerinde Toplumsal Yapının Özellikleri » İlk Türk Devletlerinde Toplumsal Yapının Özellikleri

Türklerin yaşadığı Orta Asya Bölgesi, şiddetli karasal iklimin hüküm sürdüğü ve hayat şartlarının oldukça elverişsiz olduğu bir coğrafyaydı. Zira kış mevsiminde hava sıcaklığının bazen eksi elli dereceye kadar düştüğü olurdu. Bu elverişsiz iklim şartlarında ortaya..
Türk Kimdir, Türklerin Özellikleri Nelerdir, Türklerde Tanrı İnancı Nasıldır? » Türk Kimdir, Türklerin Özellikleri Nelerdir, Türklerde Tanrı İnancı Nasıldır?

Türkler, beyaz ve brakisefal (geniş kafalı) bir ırktır. Daha çok edebi eserlerde "Turani" (Fransızca: Touranien) de denen Ural-Altay ırklar grubunun Altay dalından bir kavimdir. Türkçe, çok heceli, bükümlü olmayan, bir kökün sonuna hece ekleri eklenerek kelimeleri türetilen, fil..
Tımar Sistemi ve Tımar Sisteminin Özellikleri » Tımar Sistemi ve Tımar Sisteminin Özellikleri

Tarihsel kökeni konusunda kesin yargıya varılması bir hayli zor olan Osmanlı Tımar Sistemi'nin, Yakındoğu Türk-İslam devletleriyle Bizans toprak sisteminin bir bileşkesi olduğu kabul edilmektedir. Tımar Sistemi, İmparatorluğun sadece askeri-idari dayanağı değil, aynı zamanda t..
Uygur Adının Tarihçesi » Uygur Adının Tarihçesi

Uygur etnik adı Türkçe belgelerde, Bilge Kagan Yazıtı'nda ilk defa 716 yılındaki olaylar sırasında, Uygur İl-teberi'nin ismi vasıtasıyla zikredilmiştir. Bu sırada Uygurlar, Kök Türk hâkimiyetini tanımak istemeyerek Kök Türk Ülkesi'nin doğusuna, muhtemelen de Çin sınırlar..
Doğu GökTürk Devletinin Yıkılması (625–630) » Doğu GökTürk Devletinin Yıkılması (625–630)

648 tarihinde Altay dağlarına sığınarak bağımsız bir devlet kuran Ch’e-pi Kagan’ın bağımsızlık hareketi Karluk, Bugu (Pu-ku) ve Uygur gibi boyların Çin'le işbirliği yaparak ihanet etmeleri sonucu başarısızlığa uğramıştır. Adı geçen kağan Göktürk Hanedanı'ndan g..
Gök-Türk Devletinin İkiye Ayrılması (581–585) » Gök-Türk Devletinin İkiye Ayrılması (581–585)

Gök Türk Devleti'nin zayıflayıp ikiye ayrılmasının iç ve dış sebepleri bulunmaktadır. Göktürk devletinin iki ayrılmasının iç sebepleri ve dış sebepleri aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir. Göktürk Devletinin Ayrılmasının İç Sebepleri Taspar Kagan’ın Budizme..
Göktürk Devletlerinin Yıkılış Nedenlerinin Analizi » Göktürk Devletlerinin Yıkılış Nedenlerinin Analizi

Göktürk devletlerinin yıkılışlarını analiz edebilmek için öncelikle Orhun Yazıtlarına bakmak gerektiğini vurgulamalıyız. Çünkü yazıtlarda devletlerin nasıl kurulup yıkıldığı Bilge Kagan tarafından kardeşi adına 732 tarihinde diktirdiği yazıtta ve kendi oğlu tarafından..
Göktürk Devletlerinin Kuruluşları ve Çöküşleri -1 » Göktürk Devletlerinin Kuruluşları ve Çöküşleri -1

551 Yılında Kendine Güvenin Artması ve İlk Diplomatik Teşebbüs-Başarısızlık: Batı Wei ile başarılı dış ilişki kurmasının ardından yukarıda da bahsettiğimiz gibi Töles boylarını da kendine bağlamış, bir başka ifade ile devletin temel unsurlarından halkı elde etmişt..
Göktürk Devletlerinin Kuruluşları ve Çöküşleri » Göktürk Devletlerinin Kuruluşları ve Çöküşleri

Her hangi bir devletin gerçek anlamda kurulabilmesi için bazı temel unsurlara sahip olması gerekir: Bunlar ülke, halk, egemenlik (erk), bağımsızlık, töre (kanun/anayasa)’dir. Aslında sıraladığımız devletin temel dayanakları diyebileceğimiz söz konusu unsurlar modern devletler i..
Avrupa Hun Devleti'nin Kuruluş ve Çöküş Süreci -2 » Avrupa Hun Devleti'nin Kuruluş ve Çöküş Süreci -2

Sogdiana bölgesini ele geçirip, 370’li yıllarda İtil Nehri’ni geçerek İtil, Don ve Kafkasya arasındaki sahada yaşayan Alanları mağlup ettikten, İtil-Don ırmakları arasındaki dağınık Sarmat gruplarına nüfuzlarını kabul ettirdikten sonra, coğrafi, askerî, siyasi ve iktisadi ..
Avrupa Hun Devleti'nin Kuruluş ve Çöküş Süreci -1 » Avrupa Hun Devleti'nin Kuruluş ve Çöküş Süreci -1

M. S. II. yüzyıldan beri Romalılar, kuzey-doğu komşuları olarak Sarmat grupları ve çeşitli kavimler ile iç içeydiler. Bu kavimler daha sonraki tarihî gelişimde mühim rol oynayacaklardır. Nitekim Macaristan’da Vandallar, Suebler (eski Quadların bir kolu), Karpatlar’ın eteklerinde..
Avrupa Hun Devleti'nin Kuruluş ve Çöküş Süreci » Avrupa Hun Devleti'nin Kuruluş ve Çöküş Süreci

Orta Asya’da hâkimiyetlerini kaybeden Hun boylarının büyük kitlesi, IV. yüzyılın ikinci yarısı başlarında “Kuzey Göç Yolu”nu takiple Hazar Denizi kuzeyindeki “Kavimler Kapısı” adı verilen geçitten geçerek Doğu Avrupa’da görülmeye başladılar. Hunların batıda i..
Asya Hun Devleti'nin Kuruluş ve Çöküş Süreci - 3 » Asya Hun Devleti'nin Kuruluş ve Çöküş Süreci - 3

Tanhu Ho-han-yeh vezirinin de telkinleri ile Çin hâkimiyetine girerek, bu güç mali durumdan kurtulmak istedi. Ho-han-yeh’in bu teklifi Hun Devlet Meclisi’nde sert tartışmaların yapılmasına yol açtı. Bir nevi Hunlar; her şartta istiklali savunanlarla, tek kurtuluş çaresi olarak i..
Asya Hun Devleti'nin Kuruluş ve Çöküş Süreci - 2 » Asya Hun Devleti'nin Kuruluş ve Çöküş Süreci - 2

M. Ö. 124 yılında hafif süvari birliklerinden oluşan Çin ordusu, eskiden beri Hunların yaşadığı Kan-su bölgesine saldırarak Hunların bu sağ kanadındaki prensliğini mağlup etti. M. Ö. 121’deki Çinli General Ho K’ü-ping komutasındaki ikinci saldırı ile Çinliler, batıya a..
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22