Türk Tarihi

XIX. Yüzyıl Islahatları » XIX. Yüzyıl Islahatları

II. Mahmut, Ruscuk Ayanı Alemdar Mustafa Paşa’nın yardımı ile tahttan indirilen III. Selim’in yerine padişah oldu. Daha sonra merkezî idarede iç çevrelerin desteğini kazanmak ve otoritesini güçlendirmek amacıyla ayanlarla 1808’de “Sened-i İttifak”ı imzaladı. Senedi İttifa..
XVII ve XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Meydana Gelen Değişmeler » XVII ve XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Meydana Gelen Değişmeler

Sultan Süleyman divana katılmaz ancak işler hususunda bilgi sahibi olurdu. Onun huzuruna çıkmak kolay olup her zulüm gören hâlini ona arz eder ve padişah nice hâllere vâkıf olurdu. Nedimler ve padişahın yakınları, Sultan Murad Han’ın ilk zamanlarına kadar güngörmüş, işten an..
Klasik Dönem Osmanlı Ordu Teşkilatı » Klasik Dönem Osmanlı Ordu Teşkilatı

Osmanlıların kuruluşunda ordu, beylik kuvvetlerinden meydana geliyordu. Orhan Bey Döneminde kurulan ilk düzenli ordu, yaya ve müsellem olmak üzere iki kısımdı. Aynı dönemde küçük çaplı bir donanma da oluşturuldu. Türklerin Rumeli’ye geçmesinden sonra bu kuvvetlerin ihtiyaca cev..
Osmanlı Taşra İdaresinin Özellikleri » Osmanlı Taşra İdaresinin Özellikleri

1. Eyaletler 1.1. Salyaneli: Tımar sistemi uygulanmaz ve vergiler iltizam usulüne göre toplanırdı. Eyalet gelirleri buradaki görevlilerin maaşları çıktıktan sonra merkeze gönderilirdi. 1.2. Salyanesiz: Tımar sisteminin uygulandığı eyaletlerdi. Tahrir defterlerinin tutulması, tım..
Feodalite ve Tımar Sisteminin Karşılaştırması » Feodalite ve Tımar Sisteminin Karşılaştırması

Osmanlı Devleti’nde tımar sistemi uygulanırken Avrupa krallıklarında derebeylik sistemi bulunmaktaydı. Tımar ile derebeylik arasında büyük farklılıklar vardı. Feodaller toprağın gelirini almakla birlikte idari, hukuki ve mali bağımsızlığa sahipti ve kralın bunları azletme yet..
Klasik Dönem Taşra Teşkiları » Klasik Dönem Taşra Teşkiları

Oruç Bey tarihinde beyliğin ilk yılları şöyle anlatılır: “Osman Gazi aldığı memleketleri bağışladı. Karahisar Sancağı’nı oğlu Orhan’a, subaşılığı kardeşinin oğlu Alp Gündüz’e, Yarhisar’ı Hasan Alp’e, İnegöl’ü Turgut Alp’e verdi. Kayınpederi Edebalı..
Klasik Dönem Merkez Teşkilatı » Klasik Dönem Merkez Teşkilatı

Osmanlı Devleti’nde güçlü bir merkezî otorite tesis edilmiştir. Özel mülkiyet sınırlandırılmış, kentler, zanaatlar ve ticaret yakından denetlenmiştir. Ayrıca zaman zaman insan, mal ve servet sayımları yapılmış ve sonuçları “tahrir defteri”ne (yazım defteri) kaydedilmi..
Osmanlı Devlet Anlayışı » Osmanlı Devlet Anlayışı

İlk Türk hakanları açık alanlarda halka büyük toy ve şölenler sunmayı kendilerine vazife edinmişlerdi. Böyle toy vermeyen hakanların saygınlığı olmazdı. Kutadgu Bilig’de hükümdara şu öğütler verilir: “Hazineni aç ve servetini dağıt. Uyrukların çoğalınca gaza yapar ..
Ordu Teşkilatı » Ordu Teşkilatı

Türk-İslam devletlerinde ordu, büyük ölçüde Türklerden meydana gelmişti. Karahanlı, Türkmen Beylikleri, Delhi Sultanlığı ve başlangıçta Türkiye Selçuklu orduları Türklerden oluşturuldu. Diğer Türk-İslam devletleri ordularında yerli unsurlara da yer verildi. Karahanlı ve Se..
Taşra Teşkilatı » Taşra Teşkilatı

Devleti, hanedan ailesinin ortak malı sayan eski Türk hâkimiyet anlayışı, Türk-İslam devletlerinde de geçerliliğini sürdürdü. Bu anlayış özellikle Karahanlı ve Selçukluların taşra teşkilatında uygulandı. Hatta Karahanlılarda eski Türklerdeki ikili idare uygulanarak devlet do..
Merkez Teşkilatı » Merkez Teşkilatı

İlk Türk-İslam devletlerinde merkezî yönetim, hükümdar, saray ve hükûmetten oluşmaktadır. Hükümdar İlk Türk devletlerindeki “kut” inancı Türkler İslamiyeti kabul ettikten sonra İslami bir anlam kazanarak “Allah’ın takdiri veya nasibi” olarak yorumlanmıştır. Kutun be..
Türk-İslam Devletlerinde Devlet Anlayışı » Türk-İslam Devletlerinde Devlet Anlayışı

GAZNELİLER Bir gün Sultan Mahmud Mezalimgâhta iken bir tüccar şikâyette bulundu. Şehzade Mesud kendisinden 60.000 dinarlık kumaş almış ve parasını ödeyememişti. Tüccar, Mesud ile kadı huzuruna çıkarılmak ve hakkını talep etmek istediğini söyledi. Sultan onu haklı bularak oğ..
Türklerde Devlet Yönetimi » Türklerde Devlet Yönetimi

Tanrı’nın kut verdiğine inanılan ve kurultayda seçilen kişi, ülkenin hakanı olurdu. Sonra cülus (tahta çıkma) merasimi düzenleniyordu. Göğe çıkar gibi tahta çıkma töreni denilen bu tören şu şekilde cereyan ediyordu: Kağan, keçe üzerine oturtuluyor ve dokuz defa döndürül..
Türklerin Askerî Alandaki Etkileri » Türklerin Askerî Alandaki Etkileri

- Roma ordusunda onlu sistem uygulandı. IV. yüzyıl sonlarında bu orduda yay kullanılan en önemli silah oldu. - Batı’da ceket ve pantolon giyilmeye başlandı. - Avrupa’da üzengi kullanımı Avarlarla yaygınlaştı. - V. yüzyıl başlarında “Turan” taktiğinin uygulanmaya başland..
Türklerde Ordu » Türklerde Ordu

Savaş hevesi azalır diye barış zamanlarında büyük avlar tertip ederlerdi. İrili ufaklı birlikler hâlinde toplanarak düşman üzerine, hem de şaşırtıcı bir hızla baskınlar yaparlardı. Eğer tesadüfen karşılarına hakkından gelemeyecekleri bir kuvvet çıkmış bulunursa karmaka..
Türklerde Teşkilatlanma ve Teşkilatçılık » Türklerde Teşkilatlanma ve Teşkilatçılık

Çin kronikacısı, büyük küçük bütün savaş vakalarını aynı derece sağlam bir doğrulukla gelecek nesillere devretmiştir. Bundan başka Hun âdetleri, hayat tarzları üzerine faydalı ve tespite değer bulduğu ne varsa onları da toplamıştır. Cemiyetin en küçük birliği olan ail..
Türklerde Bağımsızlık (Oksızlık) Anlayışı » Türklerde Bağımsızlık (Oksızlık) Anlayışı

MÖ 36’da savaşta ölen Hun Hükümdarı Çi-çi, kendisini imha edecek Çin hücumunu beklerken aşağıdaki konuşmayı yaptığı rivayet edilir: “Boyun eğmeyeceğiz. Zira öteden beri Hunlar kuvveti takdir eder, tabi olmayı hakir görürler. Savaşçı özelliklerimiz sayesinde adı ya..
İlk Türk Devletlerinde Devlet Anlayışı » İlk Türk Devletlerinde Devlet Anlayışı

Türklerde bugünkü anlamda devlet, “il” (el) kelimesi ile ifade edilmiştir. Budunların (milletlerin) bir yönetim altında birleştirilmesiyle oluşan il, vatanı koruyarak milleti huzur ve barış içinde yaşatmayı amaçlayan siyasi bir teşkilattır. “İl” kelimesi aynı zamanda bar..
II. Meşrutiyet’in İlanı » II. Meşrutiyet’in İlanı

Kanunuesasi, Osmanlı padişahına olağanüstü bir durumla karşılaşırsa meclisi kapatma yetkisi vermişti. II. Abdülhamit 93 Harbini öne sürerek meclisi 14 Şubat 1878’de kapatmıştı. Bu karar Jön Türkler tarafından keyfî olarak nitelendirildi. Meşrutiyet yanlısı aydınlar hareke..
Osmanlı Devleti’nde Medrese Eğitimi » Osmanlı Devleti’nde Medrese Eğitimi

Ders okunan, ders verilen yer anlamına gelen medreseler, Osmanlı Devleti’nde eğitim öğretim sisteminin temel kurumuydu. Özellikle Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman zamanında medrese eğitimi ve öğretimi zirve dönemini yaşadı. Medreselerde müftü, kadı, müderris,hekim, a..
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22