Türk Tarihi

Türk-İslam Devletlerinde Sosyal Yapı » Türk-İslam Devletlerinde Sosyal Yapı

Talas Savaşı’ndan sonra Türkler arasında yayılmaya başlayan İslam dini Türk kültürünü etkilemeye başladı. Özünde kendini koruyan Türk bozkır kültürüyle İslam kültürünün kaynaşma süreci, Karahanlı Devleti Döneminde başladı. Karahanlılar Türk-İslam toplumunun oluş..
Türkler ve Din » Türkler ve Din

“Karakterlerine uymayan farklı inançları benimseyen bazı Türk boyları yalnız eski düşünce ve anlayış tarzlarını değil millî kimliklerini de kaybederek Türklükten uzaklaşmışlardır. Tabgaçların Budizm’i kabul etmeleri Çin kültürünü benimsemeleri ile sonuçlanmıştır...
İlk Türk Devletlerinde Dinî Hayat » İlk Türk Devletlerinde Dinî Hayat

TÜRKLERDE CENAZE TÖRENLERİ Ölüm, Türklerde “uça barmak”, yani uçarak gitme şeklinde ifade edilir. Ruhun uçarak Tanrı katına ulaştığına inanılırdı. Kök Türklere göre, insan ölümlü türemişti. Bu anlayışa göre insan ölümlü, Tanrı ölümsüzdür. Bu dönemde cenaze ..
İlk Türk Devletlerinde Yaşayış » İlk Türk Devletlerinde Yaşayış

Atlılar geniş çayırlığa dağılmışlar, dinleniyorlardı. Atından inmemiş olan İşbara Alp buyruklar veriyordu. Ortalık iyice kararınca o da atından inerek çerilerin yaktıkları ateşe doğru yürüdü. Bu gece yüzbaşı sıkıntılıydı. Çerilerden birisi ona bir çamçak kımız ..
Budun ( Millet) » Budun ( Millet)

Budun (millet) akraba boyların bir teşkilat etrafında toplanması ile meydana gelmekteydi. Başında “kağan, han, il-teber, yabgu, şad, erkin” gibi unvanlar taşıyan bir başkan bulunmaktaydı. Budun, devleti meydana getiren temel unsur olduğundan siyasi bir topluluk niteliğindeydi. Devl..
Boylar Birliği (Konfederasyonu) (Uruglar Birliği) » Boylar Birliği (Konfederasyonu) (Uruglar Birliği)

Urugların birleşmesiyle meydana gelen boyun başında bey unvanı ile anılan bir boy başkanı bulunmaktaydı. Bey, cesareti, mali kudreti, hizmeti, adaleti ve doğruluğuyla tanınmış aile reisleri ve urug reisleri arasından seçilmekteydi. Boy başkanının görevi, boydaki iç dayanışm..
Urug (Aileler Birliği) » Urug (Aileler Birliği)

Türk toplumunda ailelerin birleşmesiyle urug oluşmaktaydı. Bu aileler genellikle birbirlerine yakın akrabalık bağları ile bağlıydı. Sosyal ve ekonomik bakımdan dayanışma, güvenlik ihtiyacı aileleri bir araya getirirdi. Urug ile ilgili kararlar aile reisleri tarafından alınır ve uy..
Orta Asya Türklerinde Kadın » Orta Asya Türklerinde Kadın

Hotan halkı çiftçilik, ipekçilik ve kenevircilikle uğraşır. Kadınlar şalvar, kürk giyer ve saçlarını örerler. Erkekler gibi ata binerler. Törenlerde hakan ve hatun beraber otururlar. Selamlaşmada kadınlar da erkekler gibi dizlerini yere kadar bükerler. Diğer bir Orta Asya şehri o..
İlk Türk Devletlerinde Aile (Oguş) » İlk Türk Devletlerinde Aile (Oguş)

ATAERKİL AİLE Başlangıçta anne egemenliğine dayalı olan Çin ailesi sonradan pederşahi (babaerkil) sisteme geçmiştir. Geniş aile tipine sahip Çinlilerde düzen, mutlak yetkilere sahip baba tarafından sağlanmaktaydı. Çin’de doğan erkek çocuk pahalı kumaşlara, kız ise bez parç..
İlk Türk Devletlerinde Toplumsal Yapı » İlk Türk Devletlerinde Toplumsal Yapı

Türk devletlerinde kağanın sarayında, kurultayda ve ziyafetlerde her boyun oturacağı yer “orun” ve kesilen hayvanın etinden alacakları pay “ülüş” olarak belirlenmişti. Sosyal bir kurum hâline gelen bu kurallar zamanla Türk devlet teşkilatının değişmez prensipleri oldu. Bu ..
Türklerin Yaşadığı Bölge » Türklerin Yaşadığı Bölge

Ülkede şartlar çetin ve acımasızdı. Ancak tabiat yasalarına uyanlar sağ kalabilirdi. Çünkü bu bölge, yükseltisi 1200-1400 metre arasında değişen bir yayladır. Büyük çöküntüler ve yüksekliklerden oluşan bu arazide Altay Dağlarının yüksekliği 4600 metreden fazladır. Öt..
Cumhuriyet Dönemi Devlet Teşkilatındaki Değişmeler » Cumhuriyet Dönemi Devlet Teşkilatındaki Değişmeler

AMASYA GENELGESİ KARARLARINDAN - Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. - Milletin durumunu ve davranışını göz önünde tutmak ve haklarını dile getirip bütün dünyaya duyurmak için her türlü etkiden ve denetimden kurtulmuş millî bir kurulun varlığı gere..
I. Meşrutiyet ve II. Meşrutiyet Döneminin Karşılaştırması » I. Meşrutiyet ve II. Meşrutiyet Döneminin Karşılaştırması

..
İttihat ve Terakki Cemiyeti » İttihat ve Terakki Cemiyeti

1889’da gizli olarak İstanbul’da “İttihadı Osmani Cemiyeti” adı ile kuruldu. Kısa bir süre sonra yurt içinde ve dışında destek bulan cemiyet, özellikle Rumeli’deki teşkilatlanmaya hız verdi. İtalyan Birliği’nin kazanılmasında büyük rol oynayan “Carbonari Cemiyeti”n..
II. Meşrutiyet Dönemi Siyasi Partileri » II. Meşrutiyet Dönemi Siyasi Partileri

1908 seçimlerinde çoğunluğu sağlayan İttihat ve Terakkinin hükûmet işlerine karışması birçok aydını rahatsız etmiş ve muhalefetin doğmasına neden olmuştur. İttihat ve Terakkinin karşısına birtakım partiler çıkmıştır. Bu partiler şunlardır: - Hürriyet ve İtilaf Fırk..
İlk Osmanlı Parlamentosu » İlk Osmanlı Parlamentosu

Osmanlı parlamentosu (Meclis-i Umumi), “Mebusan Meclisi” ve “Ayan Meclisi ” olmak üzere iki meclisten oluşmaktaydı. Ülkemizde yapılacak ilk seçimler için taşra ile İstanbul ve çevresi için ayrı bir seçim talimatı yayınlandı. Mebus seçilmek için emlak sahibi olmak şartı g..
Kanunuesasinin Kabulü ve I. Meşrutiyet’in İlanı » Kanunuesasinin Kabulü ve I. Meşrutiyet’in İlanı

“Cumhuriyet idaresinde padişah, imparator, sadrazam, vb. yoktur. Bunların hepsi memleketin ahalisidir. Halk birkaç şahsın hüküm ve keyfine esir olmayıp zengin ve fakir herkes temel hak ve hürriyetini muhafazada serbesttir. Cumhuriyet idaresinde azasını halkın seçtiği bir millet mecli..
Tanzimat Dönemi Taşra Yönetimi » Tanzimat Dönemi Taşra Yönetimi

Tanzimat Fermanı’nın getirdiği prensiplerin hayata geçirilmesi, eyalet yönetiminde düzenlemeler yapılmasını zorunlu kıldı. Fermanın herkesten eşit miktarda vergi alınması kararı uyarınca II. Mahmut Döneminde uygulanan iltizam usulü kaldırıldı. Merkezden gönderilen memurlarla..
Tanzimat Dönemi Merkez Yönetimi » Tanzimat Dönemi Merkez Yönetimi

II. Mahmut Döneminde yapılan ıslahatlar Tanzimat Dönemi reformlarının temelini oluşturmuştu. Yine bu dönemde ortaya çıkan sivil bürokrasinin Tanzimat Döneminde önemli bir güç hâline gelerek yönetim alanında yapılacak yeniliklerde belirleyici rol oynadı. II. Mahmut Döneminde mer..
Tanzimat Dönemi » Tanzimat Dönemi

13 Mart 1800’de İstanbul’da doğdu. Babası Mustafa Efendi ve eniştesi Ali Paşa (eski sadrazam)’nın devlet kademelerinde üst düzey memur olması sebebiyle devlet bürokrasisinde hızla yükseldi. Ordu kâtibi olarak görev aldığı 1828 Osmanlı-Rus Savaşı’nda, II. Mahmut’a gönde..
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22