Türk Tarihi

İlk Türklerdeki Eğitimin Özellikleri » İlk Türklerdeki Eğitimin Özellikleri

İlk Türk devletlerinin yaşam biçimleri, onların eğitim anlayışlarını ve eğitim uygulamalarını da şekillendirmiştir. Bu nedenle ilk Türk devletlerinde verilen eğitimde töre önemli bir yere sahip olmuş, aileler çocukların ve gençlerin sosyalleşmeleri için özel çaba sarf etmi..
Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Ekonomik Anlayış » Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Ekonomik Anlayış

Osmanlı Devleti, XX. yüzyılın başlarında Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı gibi büyük buhranlardan çıkmıştır. Bu nedenle devletin ekonomisi iyice zayıflamıştı. Mondros Mütarekesi’yle askerî ve siyasi kısıtlamaların yanında, ekonomik kısıtlamala..
Sanayi İnkılâbı’nın Osmanlı Ekonomisine Etkisi » Sanayi İnkılâbı’nın Osmanlı Ekonomisine Etkisi

XVIII. yüzyılda İngiltere, Sanayi Devrimi’ni tamamlayıp sanayileşme konusunda önemli bir yol alırken Osmanlı Devleti sanayi ve ticaret politikası yüzünden gerilemişti. Loncalar, tefeciler için gelir kaynağı olmuş, üyelikler ve imâlathaneler parayla alınıp satılır hâle gel..
Osmanlı Devleti’nde Para politikası » Osmanlı Devleti’nde Para politikası

Osmanlı ekonomik sisteminde yaşanan olumsuzluklar, yetkilileri para ayarında oynamaya (tağşiş) mecbur bırakmıştır. Akçe içindeki gümüş miktarı neredeyse yarı yarıya azaltılarak %90 civarında bir devalüasyon gerçekleştirilmiştir. Akçe giderek değerini kaybedince 1623’te pa..
Batı’da Yeni Ekonomik Yaklaşımlar ve Osmanlı » Batı’da Yeni Ekonomik Yaklaşımlar ve Osmanlı

XV. ve XVIII. yüzyıllar arasında Avrupa’nın ekonomi anlayışında yeni yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Merkantilizm denen bu iktisadî akımda, devletin büyümesinin ekonominin güçlenmesi ile birlikte olacağı savunulmuştur. Merkantilizmde; millî ve güçlü bir devlet, dış ti..
XVII. Yüzyıl Sonrası Osmanlı Devlet Ekonomisi » XVII. Yüzyıl Sonrası Osmanlı Devlet Ekonomisi

XV. yüzyıla kadar ticaret yolları büyük ölçüde Osmanlı Devleti’nin kontrolü altındaydı. Coğrafî keşifler sonucu Osmanlı’nın Akdeniz ve Karadeniz’deki ticaret limanları önem kaybederken Atlas Okyanusu’na kıyısı olan Avrupa limanları önem kazanmaya başlamıştır. Ayr..
Coğrafi Keşifler ve Kapitülasyonların Osmanlı Ekonomisine Etkisi » Coğrafi Keşifler ve Kapitülasyonların Osmanlı Ekonomisine Etkisi

Osmanlı Devleti ticarete büyük önem vermiş ve ticareti geliştirmek amacıyla çeşitli tedbirler almıştır. 14 ve 15. yüzyıllarda Doğu Akdeniz ticaretini ellerinde tutan Ceneviz, Venedik ve Floransa gibi Avrupa ülkelerinin gemilerine ve tüccarlarına verilen bazı imtiyazlar, ticareti k..
Vakıf Sistemi Nedir? » Vakıf Sistemi Nedir?

“Ben ki İstanbul fatihi abdi aciz Fatih Sultan Mehmet, bizatihi alın terimle kazanmış olduğum akçelerimle satın aldığım İstanbul’un taşlık mevkiindeki 136 parça dükkanımı aşağıdaki şartlar altında vakfediyorum. Şöyle ki: Bu gayrı menkulatımdan elde olunacak gelirle ..
Tımar Sistemi Nedir? » Tımar Sistemi Nedir?

Tımar Sistemi, devlete ait arazilerin gelirlerinin asker ve memurlara maaş karşılığı verilmesidir. Bu araziler sipahilerin gözetiminde köylüler tarafından işletilir, devlet ziraattan alacağı vergiyi, büyük bir bölümü asker ve memur olan tımar sahiplerine bırakırdı. Bu uygulama..
Osmanlı Devleti’nin Klasik Dönem Ekonomik Yapısı » Osmanlı Devleti’nin Klasik Dönem Ekonomik Yapısı

Kont Marsigli’ye göre Osmanlı “Dışarıdan bakıldığı zaman, Türklerin temiz giyinen, fakat giyimlerinde Avrupa’daki süslerin hiçbiri görünmeyen, gösterişi sevmeyen, ağırbaşlı, kanaatkâr, dindar bir Müslüman toplumu olduğu görülür. Evlerinde de masrafları azdır ve ..
Ahilik Nedir? » Ahilik Nedir?

Ahilik, XIII. yüzyılda temeli yardımlaşma üzerine kurulan esnaf ve sanatkâr örgütlenmesine verilen isimdir. İslam inancı ile Türk örf ve âdetlerinin sentezi sonucu oluşan bir düşünce sistemi olarak da ifade edilen bu teşkilat, toplumda ekonomik hayatın dışında; sosyal, siyasi v..
İkta Sistemi Nedir? » İkta Sistemi Nedir?

İlk kez Hz. Ömer Dönemi’nde uygulanmaya başlanan bu sistem, Selçuklular Dönemi’nde Nizamülmülk tarafından geliştirilmiş ve ekonominin vazgeçilmez unsuru hâline getirilmiştir. Nizamülmülk, Siyasetnâme adlı eserinde İkta Sistemi’ni; “Devlete ait olan ve kimsenin mülkiyetind..
İlk Türk İslam Devletlerinde Ekonomik Yapı » İlk Türk İslam Devletlerinde Ekonomik Yapı

Türkistan şehirlerine ait pamuklu, yünlü ve ipekli mamüllerle Fergana şehrinin maden sanayisi ve silahları pek meşhurdu. Bu ürünler Bağdat’a kadar sevk oluyordu. Semerkant’ın gümüş işleri ve kumaşları, Buhara’nın dokumaları ve seccadeleri, Taşkent’in eyer takımları ve ..
İlk Türk Devletlerinde Ekonomik Yapı » İlk Türk Devletlerinde Ekonomik Yapı

Bütün toplumlar, içinde yaşadıkları coğrafî ortama uyum sağlayarak hayatlarını sürdürürler. Karasal iklimin hüküm sürdüğü Orta Asya coğrafyasında yaşayan Türkler de bu coğrafyanın şartlarına göre hayatlarını düzenlemişlerdir. Farklı coğrafî yapılardan meydana gel..
Cumhuriyet Dönemi’nde Hukuk Anlayışı » Cumhuriyet Dönemi’nde Hukuk Anlayışı

Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Fermanı’nın ilân edilmesiyle birlikte, kanun üstünlüğü kabul edilmiştir. XIX. yüzyılın ikinci yarısına gelindiği zaman Türklerin ilk anayasası olan Kanun-i Esasi kabul edilerek Meşruti Monarşi’ye geçilmiştir. 23 Nisan 1920’de Türkiye Bü..
Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinde Hukuk » Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinde Hukuk

II. Mahmut Dönemi’nde başlatılan yenilikler, Tanzimat Dönemi’nde de devam etmiştir. Tanzimat Fermanı ile Osmanlı tarihinde ilk kez bir padişah, kendi haklarını kanun ile sınırlandırmıştır. Bu fermanda bütün vatandaşlara can, mal ve ırz güvenliğinin sağlanacağı, vergi ..
Fatih Sultan Mehmet ile Yavuz Sultan Selim’in Adalet Anlayışları » Fatih Sultan Mehmet ile Yavuz Sultan Selim’in Adalet Anlayışları

Din, mezhep ve ırk bakımından birbirinden farklı olan milletleri, uzun bir süre barış ve huzur içerisinde yaşatan Osmanlı Devleti, bu başarısını adaletli bir yönetim anlayışı ile sağlamıştır. Osmanlı Devleti fethettiği coğrafyadaki milletlerin kültürlerine, örf, âdet, di..
Osmanlı Devleti’nde Kadılık » Osmanlı Devleti’nde Kadılık

Osmanlı Devleti’nde doğrudan padişah fermanıyla atanan kadılar, atandığı bölgelerde padişah adına adalet işlerine bakardı. Kadılar; adlî ve idari işlerle belediye işlerine bakan görevliydi. Ayrıca bu görevlerin yanında; nikah, miras, boşanma, noterlik ve vakıfların işleyi..
Osmanlı Devleti’nde Klasik Dönem Hukuk Sistemi » Osmanlı Devleti’nde Klasik Dönem Hukuk Sistemi

Tedbir “İnsanlar doğası gereği topluluk hâlinde yaşar. Kendi hâllerine bırakılırsa aralarında çatışma ve düşmanlık ortaya çıkar. Her insanı kendi yeteneğine göre yerinde tutmak, kendi hakkına razı etmek ve başkasının hakkına saldırmasını engellemek için önlem gerek..
Cengiz Yasası ve İlk Türk İslam Devletlerindeki Hukuk Anlayışı » Cengiz Yasası ve İlk Türk İslam Devletlerindeki Hukuk Anlayışı

İlk Türk İslam devletlerinde hukuk, “Adalet mülkün temelidir.” anlayışına göre hazırlanmıştır. Bu anlayışa göre devletin temelinin hukuk olduğu kabul edilmiş ve kanun gücü her türlü gücün üstünde tutulmuştur. Bu anlayışla birlikte doğru kanunlar yapma, yapılan kanu..
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22