Türk Tarihi

Gelenekçilik » Gelenekçilik

Bu ilke sosyal ve iktisadi ilişkilerde mevcut dengeleri korumayı ve varolan düzeni bozacak değişme eğilimlerini engellemeyi ifade etmektedir. Üretimde küçük bir düşme veya tüketimde küçük bir artış, mevcut ulaşım imkânlarının yetersizliği karşısında kolayca kıtlığa dön..
İaşecilik » İaşecilik

Bu ilkeye göre reayanın refahını sürekli kılmak için öncelikle piyasalarda istenilen kalitede uygun fiyata yeterli miktarda mal bulunmalıdır. Bu nedenle Osmanlı ekonomisinde üretime büyük önem verilmiştir. Büyük çapta ve seri üretiminin olmadığı bir ortamda, küçük işletmel..
XI - XIII. Yüzyıllarda Anadolu’da Ekonomik Hayat » XI - XIII. Yüzyıllarda Anadolu’da Ekonomik Hayat

Coğrafi konumu itibarıyla çok eski devirlerden beri tarım, ticaret, sanayi vb. alanlarda önemli bir merkez olan Anadolu, bu özelliğini Türkiye Selçukluları Döneminde de devam ettirmiştir. İklim şartları ve toprakların elverişli olması, ikta sisteminin uygulanması ile tarımsal ala..
Vakıf Sistemi » Vakıf Sistemi

İktisadi refahı toplumun tüm kesimlerine yayma aracı olan vakıfların kökeni Türklerde Uygurlara kadar gitmektedir. Çin vakayinamelerinde, Uygur ülkesinde fakirlik olmadığı ve bir kişinin maddi sıkıntı içine düştüğü takdirde toplumun ona yardım ederek muhtaçlıktan kurtardı..
Ahilik ve Ahi Teşkilatı » Ahilik ve Ahi Teşkilatı

Ahi Evran Letaif-i Hikmet adlı kitabında ahiliğin kuruluş felsefesiyle ilgili şöyle demektedir: “Allah insanı, medeni tabiatlı yaratmıştır. İnsanların yemek, içmek, giyinmek, evlenmek, mesken edinmek gibi çok şeylere ihtiyacı vardır. Hiç kimse kendi başına bu ihtiyaçları kar..
Türk-İslam Devletlerinde Vergi Sistemi » Türk-İslam Devletlerinde Vergi Sistemi

İlk Türk devletlerinde olduğu gibi Türk-İslam devletlerinde de vergiye önem veriliyor ve toplanan vergiler önemli gelir kaynağı oluşturuyordu. Türk-İslam devletlerinde uygulanan İslam hukuku, vergi sisteminin oluşumunda da etkili olmuş ve vergi sistemi, bu doğrultuda şekillenmiştir..
İkta Sistemi Nedir? Ne Demektir? » İkta Sistemi Nedir? Ne Demektir?

İkta Sistemi Konusuna Giriş Yazının amacı ikta sistemi nedir, ikta sistemini ilk uygulayan devletler, Türklerde ikta sistemi ve İslam coğrafyasında ikta sisteminin uygulanması hakkında bilgi edinmektir. İkta sistemi hakkındaki bilgilerinizi bu yazıya yorum yazarak bizimle paylaşabili..
İlk Türk-İslam Devletlerinde Ekonomi Anlayışı » İlk Türk-İslam Devletlerinde Ekonomi Anlayışı

İlk Müslüman Türk devletlerinde bir taraftan halkı zengin kılmaya yönelik önceki iktisadi anlayış devam ettirilirken diğer taraftan İslam dininin etkisiyle yeni anlayışlar ekonomide hâkim olmaya başlamıştır. Bunlar; israftan kaçınma, devletin üretimden çok denetimle ilgilenmes..
İlk Türk Devletlerinde Ekonomik Yapı » İlk Türk Devletlerinde Ekonomik Yapı

Tarih boyunca toplumların ihtiyaçları arasında beslenme, giyim ve bir arada yaşama arzusu ön plandadır. Bunları karşılamak için yapılan faaliyetler de ekonomiyi doğurmuştur. Türklerde iktisat anlayışının oluşumunda en önemli etken yaşadıkları geniş Asya stepleri idi. Bölgen..
Laik Hukuk Sistemine Geçiş » Laik Hukuk Sistemine Geçiş

Cumhuriyet Döneminde yapılacak yeni kanunlarla tüm vatandaşların kanun önünde eşitliğinin sağlanması ve diğer inkılapların da güvence altına alınması amaçlanmıştır. Bu amaçla Avrupa ülkelerinin medeni kanunları incelendikten sonra İsviçre Medeni Kanunu, Borçlar Kanunu ile..
Cumhuriyet Döneminde Hukuk Alanında Yapılan Yenilikler » Cumhuriyet Döneminde Hukuk Alanında Yapılan Yenilikler

Atatürk, Batılılaşmayı tüm ilkeleriyle birlikte sistemli kalkınma ve aydınlanmanın bir aracı olarak görmüştür. Bu nedenle diğer alanlarda olduğu gibi hukuk alanındaki çalışmalara da ayrı bir önem vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra ilk hukuki düzenlemel..
Cumhuriyet Dönemi Hukuk Anlayışı » Cumhuriyet Dönemi Hukuk Anlayışı

Büyük Millet Meclisinin açılması Millî Mücadele’nin başarıya ulaşması açısından son derece önemliydi. BMM’nin 24 Nisan 1920 tarihli toplantısında Mustafa Kemal Paşa, yaptığı konuşmada Mondros Mütarekesi’nden BMM’nin açılışına kadar ki süreci değerlendirdi. Türk..
Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Hukuku » Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Hukuku

Osmanlı Devleti, meşrutiyet yönetimine kanunuesasiyi ilan ederek geçti. Devlet yönetimi yeniden yapılandırıldı. Türk tarihinde ilk defa anayasal sisteme geçildi. Buna göre halkın seçtiği temsilcilerden oluşan parlamento, padişahın yetkilerinden bir kısmına ortak oldu. I. Meşruti..
Osmanlı Devleti’nde Mahkemeler » Osmanlı Devleti’nde Mahkemeler

..
Tanzimat Döneminde Osmanlı Hukuku » Tanzimat Döneminde Osmanlı Hukuku

Dünyanın farklı coğrafyalarında yer alan devletler, Orta Çağda genel olarak tebaaları ile ilişkilerinde dinî sınıflandırmayı esas almıştı. Avrupa’daki derebeylik sisteminde, sınıflara göre değişen faklı kanunlar vardı. Osmanlı Devleti’nde ise Türklerde var olan adalet a..
Müsadere Usulü » Müsadere Usulü

Müsadere, yasak edilen bir şeyin kanun gereği elden alınması veya suçlu görülen bir kimsenin malının devlet tarafından zapt edilmesi anlamına gelmektedir. Osmanlı Devleti, adaleti tesis etme sırasında suç işleyenlere karşı caydırıcı bir unsur olması düşüncesiyle müsadereyi..
Osmanlı Hukukunda Meydana Gelen Değişmeler » Osmanlı Hukukunda Meydana Gelen Değişmeler

Sultan II. Mahmut’un tahtta çıktığı dönemde ayanlar oldukça güçlenmişti. Rusçuk Ayanı Alemdar Mustafa Paşa’nın da desteğiyle II. Mahmut padişah oldu. Padişah tarafından sadrazamlığa getirilen Alemdar Mustafa Paşa, Anadolu ve Rumeli ayanlarını İstanbul’da topladı ve “..
Osmanlı Devleti’nde Hukuki Yapı » Osmanlı Devleti’nde Hukuki Yapı

Osmanlı Devleti’nde, devletin ve toplumun var olabilmesi “adalet” kavramıyla eş değer tutulmuştur. Adalete büyük önem veren Osmanlı Devleti bunu gerçekleştirmek için ilk dönemden itibaren adli teşkilatını kurmuştur. Osman Bey’in ilk tayin ettiği iki memurdan birisi kadıdı..
Klasik Dönemde Osmanlı Hukuku » Klasik Dönemde Osmanlı Hukuku

Osmanlı Devleti hukuk alanında kendisinden önceki Türk-İslam devletleri gibi İslam hukukunu esas almıştır. Ancak bu hukukun açıklık getirmediği devlet yönetimi gibi bazı konularda gerekli düzenlemeler yapılarak “örfi hukuk”a göre hareket edilmiştir. Osmanlı hukukunun oluşum..
Divan-ı Mezalim’in Görevleri » Divan-ı Mezalim’in Görevleri

- İdareciler ve memurlar hakkındaki şikâyetlerin incelenmesi, - Divan kâtipleri ile vakıfların denetlenmesi, - Kadı mahkemelerinde verilen kararların uygulanması, - Muhtesibin yerine getiremediği kararların uygulanması...
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22