Türk Tarihi

Hunlarda Eğitim » Hunlarda Eğitim

Asya Hun Devleti dönemi, Türk eğitim tarihinde ilk belirgin uygulamaların görüldüğü zaman dilimidir. Özellikle Mete Han zamanında, güçlü bir orduyu ve güçlü bir toplumu hedefleyen, etkin ve disiplinli bir eğitim yaşamının bulunduğu bilinmektedir. Bir tür yaygın eğitim niteli..
İlk Türk Devletlerinde Eğitim » İlk Türk Devletlerinde Eğitim

Türk eğitim tarihi, bilinen ilk Türk toplumlarıyla başlar. İslamiyet öncesi dönemde Türk devletlerinden üçü ön plana çıkar: Hun, Göktürk ve Uygur devletleri. Bunların eğitim görüş ve uygulamalarında görülen temel özellikler şunlardır: - Eğitim anlayışı ve uygulamala..
Türk Eğitim Tarihinin Dönemleri » Türk Eğitim Tarihinin Dönemleri

Türk eğitim tarihinini dönemlere ayırmak, Hunlardan günümüze kadarki süreçte eğitimimizin seyrini daha iyi görebilmemizi sağlar. Türk toplumunu derinden etkilemiş olan iki olay, İslamiyet’in Türklerce kabulü ve cumhuriyetin ilanı, Türk eğitim tarihi açısından da dönüm nokt..
Eğitim Tarihinin İlişikli Olduğu Bilimler ve Alanlar » Eğitim Tarihinin İlişikli Olduğu Bilimler ve Alanlar

Her sosyal bilim, herhangi bir olay/olgunun kendisi ile ilgili yönünü incelemektedir. Oysa sosyal gerçeklik bir bütündür. Bu bütünlüğü açıklayabilmek için sosyal bilimler, iş birliği yapmak zorundadır. Sonuçta her bilim dalı, diğer bilimlere katkıda bulunarak ve onlardan faydal..
Türk Eğitim Tarihinin Kapsamı, Amacı ve Önemi » Türk Eğitim Tarihinin Kapsamı, Amacı ve Önemi

Eğitim ve öğretimle ilgili kavramların açıklanması, örneklendirilerek anlaşılmasının sağlanması, gerçekleştirilen eğitim uygulamalarının kavranması, dönemler arası benzerlik ve farklılıkların nedenlerinin açıklanması, günümüz uygulamalarının yorumlanması, bazı olgu..
Cumhuriyet Dönemi Edebiyat Anlayışı » Cumhuriyet Dönemi Edebiyat Anlayışı

Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte, her alanda olduğu gibi edebiyat ve sanatta da yeni bir dönem başlamıştır. Cumhuriyet’in ilk yıllarında, daha önce Millî Edebiyat akımı etkisinde şiirler yazan Beş Hececiler, hece ölçüsüyle şiir yazmayı sürdürmüştür. Bu dönemde Beş ..
Güzel Sanatlar » Güzel Sanatlar

Türkiye’de heykel sanatı ile ilgili çalışmalar 1883’te kurulan Sanayii Nefise Mektebinde başlamıştır. Cumhuriyetle birlikte heykel sanatında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Ülkemizde heykel sanatçısının az olması nedeniyle öğrenciler Avrupa’ya eğitime gönderilmiş, ..
El Sanatları » El Sanatları

Büyük Selçuklularla parlak bir dönem yaşayan maden sanatı XII. yüzyılda Artuklular ve Selçuklularla Anadolu’da varlığını sürdürmüştür. Oyma, kakma, kabartma gibi çeşitli tekniklerin kullanıldığı bu sanat kandil, şamdan, buhurdanlıklar gibi gündelik yaşama ilişkin birç..
Süsleme Sanatları » Süsleme Sanatları

Türk-İslam devletlerinde süsleme sanatları ilk Türk devletlerine göre gelişmiş ve çeşitlilik kazanmıştır. Uygurlardan itibaren kullanılan çini sanatı Karahanlılar ve Gaznelilerde de görülmektedir. Gazne saraylarındaki çiniler Uygur çinileri ile benzerlik göstermektedir. İr..
Beylikler Döneminde Mimari Alandaki Yenilikler » Beylikler Döneminde Mimari Alandaki Yenilikler

Türkiye Selçuklularının Kösedağ Savaşı’ndan sonra dağılma sürecine girmesiyle Anadolu’nun farklı bölgelerinde birçok Türk beyliği kurulmuştur. Bu beyliklerin birçoğu siyasi yönden çok güçlü olmasalar da hâkim oldukları bölgelerde halkın ekonomik ve sosyal refahını y..
Türk-İslam Devletlerinde Sivil Mimari » Türk-İslam Devletlerinde Sivil Mimari

Türk-İslam devletleri dinî mimaride olduğu gibi sivil mimaride de özgün eserler inşa etmişlerdir. Bu alandaki eserlerden olan kervansaraylar ilk kez Karahanlılar tarafından yapılmış olup bunlara “ribat” adı verilmiştir. Güvenlik ve konaklama amacıyla yapılan ribatlar savunma..
Dinî Mimari » Dinî Mimari

Türk-İslam devletlerinde yerleşik yaşam tarzının önem kazanması imar faaliyetlerini ön plana çıkarmış; cami, medrese, kervansaray, köprü vb. eserler inşa edilmiştir. Camiler bu eserler arasında ilk sırada yer almıştır. Karahanlı camilerinde kubbe, önemli bir mimari unsur o..
Türk-İslam Devletlerinde Mimari » Türk-İslam Devletlerinde Mimari

Revak : Yapının ön yüzünde bir kemer dizisi ile dışa açılan üstü örtülü uzunlamasına mekân. Eyvan : Üç tarafı ve üstü kapalı, bir tarafı avluya ya da diğer bir mekâna açılan bölüm. Portal : Ana kapı, taç kapı. Kemer : İki sütun veya ayağı birbirine bağla..
İlk Türk Devletlerinde Sanat » İlk Türk Devletlerinde Sanat

Tarihin en köklü milletlerinden biri olan Türklerin yaşadığı Orta Asya, MÖ 4500’lere kadar uzanan çeşitli kültürleri de bünyesinde barındırmıştır. Anav, Andronova, Karasuk ve Tagar kültürleri ile MÖ 3000’lere kadar uzanan ve en eski Türk kültürü kabul edilen Afanesyova d..
Eğitim-Öğretim Alanındaki Diğer Gelişmeler » Eğitim-Öğretim Alanındaki Diğer Gelişmeler

Cumhuriyet kurulduktan sonra Atatürk ve arkadaşları güçlü, çağdaş, modern bir devlet oluşturmanın yolunun eğitimden geçtiğine inanmaktaydı. Bu doğrultuda cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren okul öncesinden, üniversiteye kadar eğitim kurumlarının yaygınlaştırılması için..
Atatürk’e Göre Millî Eğitim Politikasının Dayandığı Esaslar » Atatürk’e Göre Millî Eğitim Politikasının Dayandığı Esaslar

“Bu millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden keşfiyatından, terakkiyatından istifade edelim, lakin unutmayalım ki asıl temeli kendi içimizden çıkarmak mecburiyetindeyiz.” “Milletimizi yetiştirmek için asıl olan mekteplerimizin, darülfünunlarımızın ..
Cumhuriyet Dönemi Eğitim Anlayışı » Cumhuriyet Dönemi Eğitim Anlayışı

Millî Mücadele eğitimi derinden etkilemiş, Anadolu’daki işgal kuvvetleri, okullarda kendi propagandalarını yaparken bazı okulları da kapatmışlardır. Öğretmen ve öğrencilerimiz Millî Mücadele’ye destek verirken bazıları bizzat cephede yer alarak ülkenin işgalden kurtulması ..
Kurtuluş Savaşı Yıllarında Eğitim » Kurtuluş Savaşı Yıllarında Eğitim

Kazım Karabekir Paşa (1882-1948) başarılı bir komutan olmasının yanında iyi bir eğitimciydi. Basında çıkan makalelerinden başka, eğitimle ilgili eserleri vardı. “Kuvvetli millet kuvvetli fertlerle olur.” diyen Karabekir, disipline, ciddiyete, bedenî güce, ahlaki ve fikrî ile..
Yabancı Okulları » Yabancı Okulları

Osmanlı Devleti, yabancılara ekonomik kapitülasyonların yanında eğitim alanında da ayrıcalık tanımıştı. Yabancılar, tanınan bu ayrıcalıkla kiliseler bünyesinde okullar açmaya başladılar. Bu okullar dışında yabancı elçilikler de birer elçilik okulu açmışlardır. Özel..
Azınlık Okulları » Azınlık Okulları

Osmanlı Devletinde Azınlık Okulları Osmanlı Devleti’nde gayrimüslimler, ibadethanelerinde açtıkları okullar vasıtasıyla eğitimlerini sürdürüyorlardı. Bu okullarda devletin herhangi bir denetimi yoktu. Ayrıca gayrimüslim vatandaşların birçoğunun maddi durumları iyi olduğu i..
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22