Türk Tarihi

Osmanlı Medreseleri » Osmanlı Medreseleri

Osmanlı Devleti, kuruluşundan itibaren eğitim ve bilime büyük önem vermiştir. Bu uygun ortamda, daha önceki Türk devletlerinden örnek alınan medreseler, Osmanlılarda da gelişerek varlığını sürdürmüştür. Osmanlı Devleti’nde ilk medrese Orhan Gazi tarafından İznik’te Orhan..
Sıbyan Mektepleri » Sıbyan Mektepleri

• Bu okullara mahalle mektebi ya da taş mektep denirdi. • Kur’an’ı yüzünden ve ezberden okuma, temel matematik öğretilirdi. Sonraki dönemlerde yazı eğitimi de verilmiştir. • Beş, altı yaşlarındaki kız ve erkek çocukları bu okullara giderdi. • Eğitim süresi dört yıld..
Osmanlılarda Eğitim Kurumları » Osmanlılarda Eğitim Kurumları

Örgün Eğitim Kurumları ► Sivil Eğitim Kurumları ● Mektepler ● Medreseler ► Askerî Eğitim Kurumları ● Acemi Oğlanlar Ocağı ● Yeniçeri Ocağı ● Enderun (Saray Mektebi) Yaygın Eğitim Kurumları ● Camiler ● Tekkeler ● Kütü..
Osmanlı Devleti’nde Eğitim » Osmanlı Devleti’nde Eğitim

Osmanlı Devleti, 1299’da Söğüt-Bilecik’te kuruldu. XIV-XV. yüzyıllarda Anadolu’dan Afrika, Asya ve Avrupa kıtalarına yayılarak sınırlarını genişletti. 1453’ten itibaren Yükselme Dönemini yaşamaya başladı. XVI. yüzyılda dünyanın en güçlü devletlerinden biri konumuna ..
Selçuklularda Eğitime Katkıda Bulunan Düşünürler » Selçuklularda Eğitime Katkıda Bulunan Düşünürler

Selçuklu Devleti’nde hem eğitim ve bilim hayatının hem de kültür ve uygarlığın gelişmesinde ön plana çıkan bazı düşünürler vardır. Esasen birer devlet adamı, eğitimci ve mutasavvıf olan bu düşünürler, Türk eğitim düşüncesinin oluşumunda önemli rol oynamışlardır...
Atabeylik » Atabeylik

Hunlardan itibaren tüm Türk devletleri, devlet yönetimine büyük önem vermiştir. Hükümdarlar, kendilerinden sonra da devletin güçlü ve sağlam kalması amacı ile tahta geçebilecek tüm oğullarının en iyi şekilde yetiştirilmesi için, sistemleşmiş, geleneksel bir yol izliyorlardı..
Ahilik » Ahilik

Eğitim, iyi insan yetiştirme amacına hizmet etmektedir. Çoğu zaman öğretim ile birlikte anılmaktadır. Eğitimin bir tanımı da taklit yolu ile davranış edinme, çevresel (dıştan gelen) etkenlerle bilgi ve beceri kazanma ve kazandırma süreci olarak karşımıza çıkmaktadır. Selçuk..
Selçuklu Medreseleri » Selçuklu Medreseleri

Medreselerin, hatta Türk medrese-mescit sisteminin doğuşunda, buyan veya vihara denen Budist manastırlarının büyük etkisi vardır. Bu manastırların yapılış amacı, Budist rahipleri yetiştirmek ve gezici Budist rahiplerine barınak sağlamaktı. Bu manastırlarda iki türlü öğrenci v..
Selçuklularda Eğitim Kurumları » Selçuklularda Eğitim Kurumları

Örgün Eğitim Kurumları    ● Medreseler  ● Mektepler    Yaygın Eğitim Kurumları    ● Ahilik  ● Atabeylik  ● Cami, Mescit  ● Kütüphane  ● Tekke, Zaviye ..
Selçuklularda Eğitim » Selçuklularda Eğitim

Geniş sınırlara sahip olan Büyük Selçuklu Devleti, Türk-İslam devletleri içinde seçkin bir yere sahiptir. Devlet teşkilatlanmasında Karahanlılardan etkilenen Büyük Selçuklu Devleti (Anadolu Selçuklu Devleti dâhil), eğitim kurumlarını da onlardan örnek almıştır. Selçuklular,..
Eğitime Katkıda Bulunan Düşünürler » Eğitime Katkıda Bulunan Düşünürler

Kaşgarlı Mahmut (XI.yy.) Bilinen en eski Türk dili araştırmacısıdır. Araplara Türkçe öğretmek amacıyla Dîvânü Lügati’t-Türk adlı eserini yazdı. Bu eserinde, yaşadığı devirdeki Türk illerinin ve boylarının kullandığı ağızları canlı olarak tespit etti. Devrine ait 7..
Karahanlılarda Eğitim Kurumları » Karahanlılarda Eğitim Kurumları

Örgün Eğitim Kurumları ● Medreseler● Mektepler Yaygın Eğitim Kurumları ● Ribat (Hankah)● Cami, Mescit● Kütüphane● Tekke, Zaviye Ribat Ribatlar, önceleri sınırlarda güvenliği sağlamak üzere yapılmış askerî nitelikli kuru..
Karahanlılarda Eğitim » Karahanlılarda Eğitim

840 yılında Orhun bölgesindeki Uygurların tarih sahnesinden çekilmesiyle temelleri atılan Karahanlı Devleti, XI. yy. ortalarında Doğu Karahanlı Devleti ve Batı Karahanlı Devleti olarak ikiye ayrılmış; XIII. yy.da da Karahanlıların hâkimiyeti sona ermiştir. İslamiyet’i kabul ede..
Yetiştirilmek İstenen İdeal İnsan Tipi » Yetiştirilmek İstenen İdeal İnsan Tipi

Türk destanlarında ideal insan tipi önce Oğuz Kağan’la özdeşleşen alp tipidir. İslamiyet’in kabulünden sonra ideal insan tipi olarak veli ve gazi ortaya çıkmıştır. Eski savaşçı, cihangir alp tipinin özellikleri ile veli ve gazi tiplerinin özellikleri kaynaşmıştır. Osmanl..
Türklerin İslamiyet’e Geçiş Süreci » Türklerin İslamiyet’e Geçiş Süreci

Aşağıdaki şemada ilk Türk devletleri dönemindeki yaygın dinî inanışlar verilmiştir. Bu dinlerin benimsenmesinde hükümdarların, ülkelerin coğrafi konumlarının ve komşu ülkelerle kültür etkileşiminin büyük etkisi vardır. İslamiyet’in Türkler arasında kabulü VIII. yy.da ..
İslamiyet’in Kabulünün Türk Toplumuna Etkileri » İslamiyet’in Kabulünün Türk Toplumuna Etkileri

Çeşitli dinî inanışlara sahip olan Türk topluluklarının İslamiyet’i kabul süreci, Talas Savaşı (751) ile başlamıştır. Talas Irmağı kıyısında gerçekleşen savaş, Abbasiler ve Çinliler arasındaki hâkimiyet mücadelesinden kaynaklanmıştır. Savaşta Türk boyları, Abbasil..
İslamiyet’ten Önceki Türklerde Yetiştirilmek İstenen İdeal İnsan Tipi » İslamiyet’ten Önceki Türklerde Yetiştirilmek İstenen İdeal İnsan Tipi

Hun tarihi ile arasındaki büyük yakınlıktan MÖ II. yüzyılda doğduğu anlaşılan Hun-Oğuz Destanı, MS XIII. yüzyılda yazıya geçirilmiştir. Asırlar boyunca canlılığından bir şey kaybetmeden yaşaması, bu destanın Türk ulusunca ne derece benimsendiğini göstermektedir. Destan..
İlk Türk Devletlerinde Eğitimi Etkileyen Dış Etkenler » İlk Türk Devletlerinde Eğitimi Etkileyen Dış Etkenler

Türk çocuklarının eğitiminde, Türklere esir düşmüş yabancı memurlardan yararlanılması (serbest bırakılmak şartıyla) Çinceden yapılan çeviriler Tüccarlar vasıtasıyla meydana gelen kültür aktarımı Türk beyleriyle evlenen Çinli prenseslerin getirdiği, Çin kültür ve e..
Uygurlarda Eğitim » Uygurlarda Eğitim

Aşağıdaki şemada Uygur eğitimine etki eden faktörler gösterilmektedir. Türk eğitim tarihinde, eğitimde kurumsallaşmanın başladığı Uygurlar Döneminin ayrı bir önemi vardır. Bu dönemde planlı ve örgün eğitime geçilmiş, Uygur alfabesi ve matbaa kullanılmıştır. Uygurlarda..
Göktürklerde (Kök Türklerde) Eğitim » Göktürklerde (Kök Türklerde) Eğitim

Göktürk Devleti, pek çok açıdan Asya Hun Devleti’nin devamı gibidir. Bu nedenle Hunların ve Göktürklerin eğitim anlayış ve uygulamaları arasında benzerlikler görülmektedir. Bununla birlikte elimizde Göktürklere ait yazılı eserlerin bulunması, Türk eğitim tarihi açısından ..
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22