Türk Tarihi

I. Heyet-i İlmiye » I. Heyet-i İlmiye

Toplantının adı: I. Heyet-i İlmiye Toplantının tarihi: 15 Temmuz 1923 Toplantının yeri: Ankara’da Darülmuallimin (Erkek Öğretmen Okulu) Konferans Salonu Toplantıda alınan bazı kararlar: • İlköğretim altı yıla çıkarılmalıdır. • Öğrenci sayıları ilkokul 1 ve 2. sını..
Maarif (Eğitim) Kongresi 15-21 Temmuz 1921 » Maarif (Eğitim) Kongresi 15-21 Temmuz 1921

Gazi Mustafa Kemal Paşa, Kurtuluş Savaşı’nın en yoğun olduğu günlerde, bir yandan bağımsızlık mücadelesinin liderliğini yaparken bir yandan da eğitim alanındaki çalışmalarına başlamıştır. Türk eğitim sisteminin oluşturulmasında ve geliştirilmesinde, söz konusu çalı..
Millî Eğitimle İlgili Hazırlık Çalışmaları » Millî Eğitimle İlgili Hazırlık Çalışmaları

3 Mayıs 1920: Maarif Vekâleti (Eğitim Bakanlığı) kuruldu. Böylece eğitim işleri, İstanbul Hükûmeti ve TBMM Hükûmeti tarafından iki ayrı merkezden yürütülmeye başlandı. 25 Mart 1921: Telif ve Tercüme Heyeti kuruldu. Telif ve Tercüme Heyeti, gönderilen eserleri inceleyerek ver..
Millî Mücadele Döneminde Eğitimin Genel Durumu » Millî Mücadele Döneminde Eğitimin Genel Durumu

On beş yaşındaydım. Sınıfımızda on iki öğrenci vardı. Arkadaşlarımızı I. Dünya Savaşı’nın son yıllarında asker edip götürdükleri için sınıfımız tenha kalmıştı. O zaman on sekizine girenlere yaşlı diyorduk. Elektrik yoktu, petrol lambalarıyla aydınlanıyorduk. Ge..
Usul-i Cedit (Eğitimde Yenileşme Akımı) » Usul-i Cedit (Eğitimde Yenileşme Akımı)

İlkokullar ile medreseler birbirinden ayrılacaktı. Önceleri mahalle imamlarının eğitim verdiği ilkokulların kendilerine özgü öğretmenleri olacaktı. Öğretmenler sadece hediye değil aylık (maaş) da alacaktı. Okuma yazma öğretiminde heceleme yerine harf ezberine dayalı yöntem..
II. Meşrutiyet Döneminde İlk, Orta ve Yükseköğretimdeki Gelişmeler » II. Meşrutiyet Döneminde İlk, Orta ve Yükseköğretimdeki Gelişmeler

Okul Öncesi Eğitim • İlk anaokulu öğretmenleri, gayrimüslim kadınlardır. 1915’te Darülmuallimat’a bağlı olarak açılan Ana Muallime Mektebinde Müslüman-Türk anaokulu öğretmenleri yetiştirilmeye başlanmıştır. • Bu okullara 4-5 yaş grubu öğrenciler alınmıştır. • ..
Mutlakiyet Döneminde Eğitimdeki Gelişmeler » Mutlakiyet Döneminde Eğitimdeki Gelişmeler

1876’da meşrutiyetin ilanı ile Osmanlı Devleti’nin ilk anayasası yürürlüğe konmuştur. Ardından meclis açılmış ve Osmanlı Devleti’nin yönetim şekli meşrutiyet olmuştur. Ancak meşrutiyet, mutlakiyeti tamamen ortadan kaldıramamıştır. Kısa bir süre sonra da dönemin padi..
Fikir Akımları ve Eğitim » Fikir Akımları ve Eğitim

Tanzimat’tan itibaren Osmanlı devlet ve fikir adamları, devletin çöküş ve dağılmasını önlemek amacıyla bazı fikirler ileri sürmüşlerdir. Bu fikirler Osmanlıcılık, İslamcılık, Batıcılık ve Türkçülük akımlarını oluşturmuştur. Söz konusu akımlar, devlet ve ülkenin..
Tanzimat Döneminde Eğitimin Temel Özellikleri » Tanzimat Döneminde Eğitimin Temel Özellikleri

Eğitimde geleneksel yaklaşımlar değişmeye, çağdaş ve bilimsel yaklaşımlar yerleşmeye başladı. Kadınların eğitimine verilen önem arttı; kız çocukları için ortaokullar (rüştiye) açıldı. Eğitim alanında Batı tarzı yenilikler yapıldı. Disiplin aracı olarak kullanılan..
Tanzimat Döneminde Açılan Okullar ve Özellikleri » Tanzimat Döneminde Açılan Okullar ve Özellikleri

İlköğretim • 1847 yılında çıkarılan İlköğretim Talimatnamesi ile ilköğretimde bazı düzenlemeler yapıldı. Önceleri sadece okuma eğitimi verilen sıbyan mekteplerinde yazma da öğretilmeye başlandı. Eğitimde ödül ve disiplin anlayışında olumlu değişimler oldu. Hocaları..
Eğitimde Yenileşme Hareketleri ve Sonuçları » Eğitimde Yenileşme Hareketleri ve Sonuçları

Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan XIX. yy.a kadar savaş zamanı toplanan eyalet askerlerinin dışında merkezde sürekli askerlik yapan yalnız “Yeniçeri Ordusu” vardı. Osmanlı Devleti’nin kaderi üzerinde beş yüz on beş yıl olumlu ve olumsuz egemen olan, iki yüz yetmiş yedi yıl..
Rasathaneler » Rasathaneler

İnsanoğlu, eski çağlardan beri gökyüzünü izlemekten hep hoşlanmıştır. Bu merak dolu gözlemlerinden yola çıkarak takvimler oluşturmuş, denizciler için yol haritaları yapmış, hatta tarih boyunca gök cisimlerinin konumları ile şans ve kader arasında bağlantılar kurmaya çalı..
Osmanlı Döneminde Yaygın Eğitim Kurumları ve Özellikleri » Osmanlı Döneminde Yaygın Eğitim Kurumları ve Özellikleri

1. Cami ve Medreseler Topluma dinî, ahlaki bilgi ve nasihat verilen yerlerdi. Camilerde yapılan derslere herkes devam edebilirdi. Bu derslerde cemaat, hocanın etrafında toplanır; onun anlattıklarını dinlerdi. Camilerde halk siyasi ve sosyal konularda da bilgilendirilirdi. 2. Tekke ve Zaviye..
Enderun » Enderun

Osmanlı sarayının XVIII. yüzyıla kadar devlet idaresindeki en temel müessesesi Enderundur ki Farsça “iç kısım” anlamına gelir... Enderun, saray içinde en merkezde yer alan bölümdür… Enderuna alınanların, devşirme çocukların beden ve zekâca en seçkinlerinden oldukları bil..
Yeniçeri Ocağı » Yeniçeri Ocağı

I. Murat döneminde kuruldu. Acemi ocağını bitiren gençler, burada daha üst bir askerî eğitime tabi tutulurdu. Yeniçeriler doğrudan sarayı ve padişahı korumakla ve padişahın yanında savaşmakla görevli olduklarından eğitimlerine büyük önem verilirdi. Orduya katıldıklarında ke..
Acemi Ocağı » Acemi Ocağı

İlk acemi oğlanlar mektebi, Gelibolu’da I. Murat tarafından açıldı. Bunu Edirne, İskenderpaşa, Galata, Topkapı, Sultanahmet acemi oğlanlar mektepleri izledi. En ünlüsü 1482’de açılan Galata Saray Mektebi idi. Acemi ocağına pencik ve devşirme sistemiyle alınan çocuklar, daha ..
Medreselerin Bozulması » Medreselerin Bozulması

Osmanlı Devleti, XVI. yüzyıldan sonra siyasi, askerî ve ekonomik alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da yavaş yavaş gerilemeye başladı. Eğitim alanındaki gerileme, medreseleri de olumsuz etkiledi. Medreselerdeki bozulmanın başlıca nedenleri olarak şunlar sayılabilir: Yetersiz ki..
Medreselerde Okutulan Dersler » Medreselerde Okutulan Dersler

Ulum-ı Aliye (Yüksek İslami Bilimler) Fıkıh Kur’an Tefsir Hadis Kelam Ulum-ı Akliye (Müspet Bilimler) Felsefe Matematik Astronomi Hendese Hesap Tarih Ulum-ı Aliyye (Alet Bilimleri) Mantık Maani Belagat İnşa..
Süleymaniye Medreseleri » Süleymaniye Medreseleri

Sahn-ı Seman Medreselerinden sonra kurulan en önemli eğitim ve bilim kurumu, Süleymaniye Medreseleriydi. Bu kurum, Kanuni Sultan Süleyman tarafından Süleymaniye Külliyesi içinde yedi medrese olarak yaptırıldı. Süleymaniye Medreseleri ile Osmanlı, örgün eğitimin doruğuna ulaştı. T..
Sahn-ı Seman Medreseleri (Sekiz Bölümlü Medrese) » Sahn-ı Seman Medreseleri (Sekiz Bölümlü Medrese)

İstanbul’un fethinin ardından İstanbul’da Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulan Sahn veya Sahn-ı Seman Medreseleri, medreseler açısından bir dönüm noktasıdır. Zira toplum ve devlete eleman yetiştiren medreselerin misyonu, sınırların büyümesiyle daha da artmıştır. Sahn-ı Se..
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22