Türk Tarihi

Selçuklularda Spor » Selçuklularda Spor

Eski Türkler olarak adlandırılan devletlerden Selçuklular Dönemine geçiş sürecinde Türklerin beden faaliyetlerine büyük önem verdikleri görülmektedir. Büyük Selçuklu Devleti Döneminde Türkler, Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde beden eğitimi ve sporla ilgili çeşitli tesis ve..
Tepük Sporu » Tepük Sporu

Eski Türkler günümüzde futbol adı verilen oyunun bir benzeri olan “tepük” oyununu oynuyorlardı. Tepük; tepmek, tekmelemek anlamında kullanılan bir sözcüktür. Türkler, bu oyunu yalnız ayakla oynadıkları için bu adı vermişlerdir. Türklerin bu oyunda kullandıkları toplar, ova..
Seğirtmenlik - Koşu Sporu » Seğirtmenlik - Koşu Sporu

Eski Türklerdeki geleneklerden biri de törenlerde yapmış oldukları diğer faaliyetlerin yanında yaya koşularıdır. Berlin Müzesinde bulunan bazı tabletlerde, Türklerde yaya koşuları hakkında bilgilere rastlanmaktadır. Eski Türklerde, yaya yarışlarına, “seğirtme” denirdi. Kır..
Kayak Sporu » Kayak Sporu

Eski Türklerin yaşadıkları Çin’in kuzey ve kuzeybatısının dağlık ve ormanlık alanlarla kaplı olması, kışın erken başlaması ve uzun sürmesi nedeniyle burada yaşayan insanlar, bu zor doğa koşullarına ayak uydurmak ve yaşamlarını ona göre düzenlemek zorunda kalmışlardır..
Güreş Sporu » Güreş Sporu

Türklerin en eski sporlarından biridir. Güreş sözcüğünün kökeni, Özbek ve Başkurt Türklerinin “kures“ sözcüğüne dayanmaktadır. Zorlu doğa koşulları ile mücadele eden ilk insanların çoğunda olduğu gibi Türklerde de güreş, adeta günlük hayatın bir parçası olmuşt..
Avcılık » Avcılık

Av, Türklerde bir tutku hâline gelmiştir. Beslenme ihtiyaçlarını gidermek amacıyla yapılan avcılık, aynı zamanda savaşa da hazırlık sayılırdı. Eski Türklerin büyük avları görkemli olurdu. Av; şahin, doğan, sungur, tavşancıl, çakır, tazı gibi hayvanlarla ve ok, mızrak, k..
Okçuluk ve Avcılık » Okçuluk ve Avcılık

Türkler, atlarının seçimi, bakımı ve eğitimine verdikleri önem kadar, ok ve yaylarının seçimine, kalitesine ve atış üstünlüğüne de büyük önem vermekteydiler. Türklerde, okçuluk sadece bir savaş uğraşı değil, zevkli bir idman ve yarışma biçimiydi. Türkler atlarını d..
Cündi » Cündi

Cündi sözcüğü Osmanlılarda yalnız hünerli biniciler için kullanılmıştır. Eski Türkler kızbörü, gökbörü, beyge, çevgen ve cirit oyunlarıyla binicilikte ustalaşmışlardı. Cündilik Osmanlılarda usta binicilerin yetiştiği ve yarıştıkları bir teşkilat olmuştur...
Cirit Oyunu » Cirit Oyunu

Cirit takımlar hâlinde at üzerinde oynanan eski bir savaş oyunudur. Bugün Anadolu’nun birçok yerinde oynanan atlı cirit oyunu, eski Türklerin çok sevdiği bir binicilik oyunuydu. Cesaret, algılama sürati, refleks ve denge gibi özellikleri bünyesinde barındıran bu oyun iyi bir binici..
Çöğen - Çevgen Oyunu » Çöğen - Çevgen Oyunu

Çöğen - çevgen Türklerin Orta Asya’da icad ettiği, atla oynanan millî bir oyundur. “çevgen”in sözlükteki karşılığı “ucu eğri değnek” tir. Kaşgarlı Mahmut Divânü Lügati’t -Türk adlı eserinde Türklerin bu oyuna çöğen dediklerini yazmıştır. Çöğen oyununa ba..
Beyge Oyunu » Beyge Oyunu

Beyge oyunu, kasaba ve köylerdeki evlenme çağına gelen genç kızlar için evlenmeye talip olanlar arasından seçim yapmak üzere oynanan bir oyundur. Bütün taliplilere, yapılacak yarışmanın gün, saat ve yeri bildirilir. İster taliplileri, isterse kızı sevip de herhangi bir nedenle ta..
Kızbörü (Kolbörü) Oyunu » Kızbörü (Kolbörü) Oyunu

Gökbörü oyununun evlenme törenlerinde yapılan türüne, kolbörü ya da kızbörü adı verilirdi. Bu oyunda da kesilmiş oğlak, gelin tarafından kaçırılır, damat ve diğer delikanlılar onu kovalar ve gelin oğlağı kaptırmamaya çalışırdı. Bu oyun çoğu kez gelinin iyi bir binici..
Gökbörü (Oğlak) Oyunu » Gökbörü (Oğlak) Oyunu

Eski totem inanışında bir dini tören olan gökbörü oyunu, zamanla spor biçimini almıştır. Orta Asya Türklerinin düğünlerde ve eğlencelerde oynadığı geleneksel atlı sporlarından biri olan gökbörü, bölgesel deyişlere göre gökböri, kökperi, kokkeri, oğlak oyunu olarak adla..
Oğuzlarda Spor » Oğuzlarda Spor

Oğuzlar 10.yüzyıl başlarında Seyhun Nehri, Hazar Denizi'nin doğusu ve Aral Gölü çevresindeki geniş bozkırlarda göçebe olarak yaşıyorlardı. Hunlar, Göktürkler ve Uygurlarda olduğu gibi Oğuzlar da ata çok büyük sevgi duymuş ve onu kutsal saymışlardır. Oğuzlarda binicilik..
Uygurlarda Spor » Uygurlarda Spor

Kökenleri Asya Hunlarına dayanan Uygur Türkleri, ilk zamanlarında Orhun ve Selenga Irmakları çevresinde Göktürklere bağlı olarak yaşıyorlardı. Başlangıçta dokuz boydan oluşan Uygurlar, daha sonra Dokuz Oğuzların da katılmasıyla On Uygur adını almıştır. Uygurlarda atlı bozk..
Kök Türklerde (Göktürklerde) Spor » Kök Türklerde (Göktürklerde) Spor

Göktürk Devleti, tarihte Türk adıyla kurulan ilk devlettir. Göktürklerde devlet ve millet olma bilinci en yüksek noktaya ulaşmıştır. Her yönüyle sağlam ve sağlıklı bir toplum oluşturan Göktürklerde, bu disiplin beden kültürüne de yansımıştır. Göktürklerde kadınlar da at..
Hunlarda Spor » Hunlarda Spor

Tarihte bilinen ilk Türk devleti olan Hunlar’ın ilk dönemleri hakkında yeterince bilgi bulunmamakla birlikte MÖ III. yüzyılın sonlarında çok büyük bir güç olarak hüküm sürdükleri bilinmektedir. Öyle ki Çin Seddi’nin Çinliler tarafından Hun Türklerinin akınlarından korunm..
Türklerde At Kültürü » Türklerde At Kültürü

Tarih sahnesine at sırtında giren Türkler, bu asil hayvanı her zaman değerli bir varlık ve can yoldaşı bilmiştir. Tarih, Orta Asya bozkırlarında vahşi sürüler hâlinde bulduğu bu soylu hayvanı evcilleştiren ve ona ilk gönül verenlerin Türkler olduğunu yazar. Türkler Orta Asya s..
Türklerde Spor Tarihi » Türklerde Spor Tarihi

Sporun tarihi, insanoğlunun zorlu tabiat şartlarıyla tanışarak tabiata egemen olmaya çalışması, yaşamını sürdürebilmek için vücutlarını ve kaslarını geliştirmesiyle başlar. Hayatta kalma, yeme, içme, barınma ve giyinme gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için tabiat şa..
Tevhid-i Tedrisat Kanunu (3 Mart 1924) » Tevhid-i Tedrisat Kanunu (3 Mart 1924)

Tevhid-i Tedrisat Kanunu Osmanlı Devleti’nde 18. yüzyıldan itibaren başlayan eğitimi çağdaşlaştırma çabaları istenen başarıya ulaşamadı. Geleneksel ve modern eğitim veren kurumların bir arada bulunması eğitim ve öğretimde ikiliğe yol açtı. Dinî eğitim veren medreseler v..
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22