Türk Tarihi

Osmanlı Devleti Dönemi’nde Sporun Sosyal Hayata Etkileri » Osmanlı Devleti Dönemi’nde Sporun Sosyal Hayata Etkileri

Hz. Muhammed’in; atıcılık, yüzme, güreş ve koşu gibi sporları öğrenmeyi ve öğretmeyi emretmesi, bunları ibadetten sayması, kuvvetli Müslüman’ın zayıf Müslüman’dan hayırlı olduğunu bildirmesi, padişahların spora özel ilgi duymalarını ve halkı spor yapmaya teşvik et..
Osmanlı Devleti’nde Sporun Toplumsal Hayattaki Yeri » Osmanlı Devleti’nde Sporun Toplumsal Hayattaki Yeri

Osmanlı Devleti’nde spor, devlet erkanı tarafından desteklenmiştir. Yöneticiler tarafından desteklenen bu sporlar arasında; güreş, koşu, cirit, avcılık, atıcılık, okçuluk (kemankeşlik), binicilik (cündilik), kılıç kullanma, ağırlık kaldırma, gürz ve topuz kullanma gibi sa..
İlk Türk Devletlerinde Spor Faaliyetleri » İlk Türk Devletlerinde Spor Faaliyetleri

İlk Türk devletleri iklim şartlarının çok zor olduğu bölgelerde kurulmuş; kuruldukları coğrafyanın çetin iklim şartları, onların spor anlayışlarını da şekillendirmiştir. Doğa şartlarıyla mücadele ederek yaşamak zorunda olmaları; Türklerin zinde kalmalarını sağlamakla ..
Cumhuriyet Dönemi Sanat Anlayışı » Cumhuriyet Dönemi Sanat Anlayışı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olan Atatürk, Türk milletinin tarihi vasıflarından birinin güzel sanatları sevmek ve o alanda yükselmek olduğunu belirterek, milletimizin güzel sanatlara olan sevgisinin her türlü çalışmalarla geliştirileceğini söylemiştir. Atatürk, milletimizin..
Osmanlı ve Batı Sanatı’nın Etkileşimi » Osmanlı ve Batı Sanatı’nın Etkileşimi

XVI. yüzyıl sonlarına kadar İtalya ve Fransa gibi ülkelere giden Osmanlı elçileri, kılık-kıyafetleri ve âdetleri ile bu ülkelerin önde gelen çevrelerini etkilemiştir. Öyle ki bu yüzyılda saray çevresinde Türk modası (Alaturka) yaygınlaşmış, Osmanlı kültürü Batı kültür..
Osmanlı Sanatının Özgün Özellikleri » Osmanlı Sanatının Özgün Özellikleri

Osmanlı Devleti’nin sanat anlayışında ilk Türk devletleri ile Türk İslam devletlerinin izleri görülmekle birlikte, bu sanat anlayışının kendine has bir standardı ve uyum üslubu vardır. Zira Osmanlı Devleti hâkim olduğu coğrafyaların kültürünü çok iyi harmanlamış ve bu k..
İslamiyet’in İlk Türk İslam Devletlerinde Sanata Etkisi » İslamiyet’in İlk Türk İslam Devletlerinde Sanata Etkisi

“Sultan, o sırada emir-i şikâr (av sorumlusu) ve mimar olan Saadettin Köpek’e güzellikte cennete benzeyecek, çekicilikte Havernak Kasrı’nı (İran Şahı’nın ünlü sarayı) geride bırakacak gösterişli bir saray yapılmasını emir buyuruyor, bir yandan da parlak zekasıyla binan..
İlk Türk Devletlerinde Yaşam Biçiminin Sanata Etkisi » İlk Türk Devletlerinde Yaşam Biçiminin Sanata Etkisi

İlk Türk devletlerinin konargöçer yaşam tarzı, Türklerin kendilerine has bir sanat anlayışının ortaya çıkmasını ve bu doğrultuda eserler vermesini sağlamıştır. Bu yaşam tarzında daha çok taşınabilir eşyalar üzerindeki süslemeler ön plana çıkmıştır. Konargöçer haya..
Cumhuriyet Dönemi’nde Eğitim ve Bilim Alanındaki Gelişmeler » Cumhuriyet Dönemi’nde Eğitim ve Bilim Alanındaki Gelişmeler

Mustafa Kemal, Millî Mücadele’nin henüz sonuçlanmadığı bir ortamda, Maarif Kongresi’ni (1921) toplayarak eğitime ve bilime büyük önem verdiğini göstermiş, bu kongrede yaptığı konuşmada Türkiye’nin millî bir eğitim sistemi kurması gerektiğini vurgulamıştır. 1922 yı..
Osmanlı Devleti’ndeki Azınlık Okulları ve Yabancı Okullar » Osmanlı Devleti’ndeki Azınlık Okulları ve Yabancı Okullar

Azınlık Okulları Osmanlı Devleti, eğitim kurumlarının açılması ve yönetilmesi konusunda Türk ve Müslümanlara tanıdığı serbestliği azınlıklar için de tanımıştır. Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethinin ardından Rum unsurlara tanıdığı imtiyazlardan, daha sonra..
II. Abdülhamit Dönemi’nde Eğitim » II. Abdülhamit Dönemi’nde Eğitim

II. Abdülhamit Dönemi’nde Maarif-i Umumiye Nezareti, Eğitim Bakanlığı olarak yeniden düzenlenmiştir. Bu dönemde eğitime önem verilmiş; Arapça, Fransızca ve fen alanlarında dersler veren özel okullarla birlikte, il ve ilçelere yeni rüştiye ve idadîler açılmıştır. Meslek oku..
Tanzimat Sonrası Osmanlı Eğitim Sistemi » Tanzimat Sonrası Osmanlı Eğitim Sistemi

Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinden Tanzimat Fermanı’nın ilanına kadar olan sürede eğitim ve öğretim hayatında medreseler önemli bir yere sahip olmuştur. Medreselerin ilk dönemlerdeki başarılı faaliyetleri, son dönemlerde yerini müspet ilimlerden uzak, deney ve gözleme önem..
Osmanlı’da Eğitimin Bozulma Nedenleri » Osmanlı’da Eğitimin Bozulma Nedenleri

Osmanlı Devleti’nde Fatih ve Kanuni zamanında zirveye ulaşan eğitim, XVI. yüzyılın sonlarına doğru yönetim ve ekonomiye bağlı olarak bozulmaya başlamıştır. Osmanlı Devleti’nin temel eğitim kurumları olan medreselerde, yukarıdaki metinde görüldüğü gibi pozitif ilimlere ve..
Tanzimat Öncesi Osmanlı Devleti’ndeki Eğitim ve Bilim » Tanzimat Öncesi Osmanlı Devleti’ndeki Eğitim ve Bilim

“Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u dönemin ilim merkezi hâline getirmek için devrin ünlü bilginlerini sarayına davet etmişti. Fatih’in İstanbul’a davet ettiği bilim adamları arasında ünlü astronom ve matematikçi Ali Kuşçu da vardı. Ali Kuşçu’nun Semerkant’tan yola çık..
Türk İslam Devletlerinde Şifahaneler » Türk İslam Devletlerinde Şifahaneler

Türk İslam devletlerinde ilk şifahaneler Gazneliler ve Karahanlılar Dönemi’nde yapılmıştır. Bu devletlerden bir süre sonra kurulan Selçuklular, önemli ticaret yolları üzerinde geniş bir coğrafyaya hâkim olmuşlardır. Salgın hastalıkların sivil halk ve ordu üzerinde oluşturac..
Türk İslam Devletleri Bilim İnsanları » Türk İslam Devletleri Bilim İnsanları

Harezmi (?-847) Cebir biliminin kurucusu olarak kabul edilen Harezmi; matematikçi, astronom ve coğrafyacıdır. Avrupa’da Alkarismi olarak bilinmektedir. Cebiri geometride kullanarak analitik geometrinin temelini oluşturmuştur. En önemli eserleri Kitâbü’l Hisâbi’l-Hindi ve Kitâbü..
Kutadgu Bilig ve Dîvan-ı Lügati’t- Türk’e Göre Eğitim ve Bilim » Kutadgu Bilig ve Dîvan-ı Lügati’t- Türk’e Göre Eğitim ve Bilim

İlk Türk İslam edebi eseri olarak kabul edilen Kutadgu Bilig’de, mutluluğun temel şartının bilgiye bağlı olduğu ifade edilmiştir. Bu kitaba göre insan bilgili olursa uygun davranışları anlar ve yapar. Uygun davranışları yapan kişi de mutlu olur. Kutadgu Bilig’de bilginin önem..
İlk Türk İslam Devletlerinde Eğitim ve Bilim Faaliyetleri » İlk Türk İslam Devletlerinde Eğitim ve Bilim Faaliyetleri

Batı’nın bilime önem vermediği ve insan düşüncesinin baskı altında tutulduğu Orta Çağ’da, eğitim ve bilime önem veren İslam dini doğmuş, bu din, insanları öğrenmeye ve bilimsel çalışmalar yapmaya yöneltmiştir. Türkler kalabalık gruplar hâlinde İslam dinine geçinc..
İlk Türk Devletlerinde Bilim » İlk Türk Devletlerinde Bilim

Hunlarda verilen önemli eğitimlerden biri de savaş araç ve gereçlerinin yapılmasıyla ilgilidir. Hunlar, kap kacak yapımı, dokumacılık, ağaç oymacılığı, süsleme sanatları, demir işlemeciliği ve bitki köklerinden kumaş boyası yapılması gibi işleri başarıyla gerçekleştirm..
Hun, Kök Türk ve Uygurlarda Eğitim » Hun, Kök Türk ve Uygurlarda Eğitim

İlk Türk devletlerinden olan Hunlarda eğitim, Hunların ilk hükümdarı olan Teoman Dönemi’nde başlamıştır. Bu ülkedeki eğitimin asıl gelişimi Hunların en ünlü hükümdarı Mete Han Dönemi’nde olmuştur. Mete Han Dönemi’nde; sivil, askerî ve siyasi alanla birlikte, eğitim a..
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22