Category: Türk İslam Devletleri

Abbasi Devleti ve Türkler

Emevi Devleti’nin son dönem halifelerinin kötü yönetimi ve hanedan üyeleri arasındaki mücadeleler merkezî otoriteyi zayıflattı. Uyguladıkları mevali politikası ve Kerbela olayı gibi gelişmeler de buna eklenince Emeviler halk desteğini kaybetti. Bu gelişmelere karşı Abbasi...

Dandanakan Savaşı

Dandanakan Savaşı

Dandanakan Savaşı (1040): Selçukluların Horasan’a yerleşmeleri ve Tuğrul Bey’in Nişabur’da adına hutbe okutup bağımsızlığını ilan etmesi üzerine Sultan Mesut, büyük bir ordu ile Selçuklular üzerine yürüdü. Gazneli ordusunun gücü karşısında Selçuklular, meydan savaşından kaçındılar ve...

Büyük Selçuklu Devleti

Büyük Selçuklu Devleti

Büyük Selçuklu Devleti, Türk-İslam devletlerinin en önemlilerindendir. Oğuzların Üçoklar kolunun, Kınık boyuna mensupturlar. X. yüzyılın sonu ile XI. yüzyılın başlarında İslam’ı kabul etmişlerdir. Selçuklu Devleti’nin toplum ve devlet yapısını anlayabilmek için devletin kurucusu olan...

Malazgirt Meydan Savaşı

Malazgirt Meydan Savaşı

Türklerin Anadolu’ya düzenledikleri akınları durdurmak isteyen Bizans Imparatoru Romanos Diogenes (Romen Diyojen)’in, 200.000 kişilik bir orduyla İstanbul’dan yola çıkıp, yolu üstündeki yerleri yakıp yıkarak ilerlediğini haber alan Selçuklu Sultanı Alp Arslan, Halep’ten ayrılarak 50.000...

Büyük Selçuklular’da Devlet Teşkilatı

Büyük Selçuklular’da Devlet Teşkilatı

Türk devlet geleneğinin esasını oluşturan Selçuklu devlet teşkilatı; Karahanlı, Samanlı, Gazneli ve Abbasi devletlerinin teşkilatından geniş ölçüde faydalanmış ve bunları kendi bünyesinde mükemmel bir surette uygulamıştır. Hükümdar: Töre ve müesseselerin tanıdığı haklarla devletin tek...