Category: Türk İslam Devletleri

Oğuz Boylarının Yaptığı Göçlerin Sosyal Yapıya Etkisi

Oğuz Boylarının Yaptığı Göçlerin Sosyal Yapıya Etkisi

Oğuz Boyları, Karadeniz’in kuzeyinden batıya ve Anadolu’ya doğru önemli göç dalgaları oluşturmuştur. Oğuzların Anadolu’ya yaptığı ilk göç dalgası, Malazgirt Savaşı’nın (1071) sonrasında, diğer göç dalgası da XIII. yüzyılda yaşanan Moğol İstilası sırasında oluşmuştur. Türkler...

Abbasi Devleti ve Türkler

Emevi Devleti’nin son dönem halifelerinin kötü yönetimi ve hanedan üyeleri arasındaki mücadeleler merkezî otoriteyi zayıflattı. Uyguladıkları mevali politikası ve Kerbela olayı gibi gelişmeler de buna eklenince Emeviler halk desteğini kaybetti. Bu gelişmelere karşı Abbasi...

Türklerin İslamiyete Hizmetleri

Türklerin İslamiyete Hizmetleri

Türklerin İslamiyeti kabul etmeleri, İslam ve dünya tarihi açısından önemli sonuçlar doğurmuştur. Türkler, Abbasiler Döneminde İslam Devleti’ni Bizans’a karşı korudular, Gazneliler Döneminde İslamiyet Hindistan’a kadar Türkler sayesinde ulaştı. Büyük Selçuklu Devleti Döneminde ise İslam...

Büyük Selçuklular’da İlim

Büyük Selçuklular’da İlim

Devlet, ilim ve âlimlerin yanında olup gelişmesi için bütün imkânlarını seferber etmişti. Dinî eğitim ve öğretimin yapıldığı medrese, tekke ve zaviyeler ülkenin her tarafında yaygındı. Selçuklular Döneminde, rasathaneler kurularak gök cisimlerinin hareketleri izlendi ve...

Mısır’da Kurulan Türk Devletleri

Mısır’da Kurulan Türk Devletleri

İslam Devleti topraklarına katıldıktan sonra eyalet hâline getirilen Mısır, merkezden gönderilen valiler tarafından yönetiliyordu. Ancak zamanla Abbasi halifelerinin otoritesi zayıflayınca eyaletlere tayin olan valiler merkezde kalarak, yerlerine naipler gönderdiler. Abbasi Devleti’ni parçalanma sürecine girdiği...