Category: Türk Eğitim Tarihi

Eğitime Katkıda Bulunan Düşünürler

Eğitime Katkıda Bulunan Düşünürler

Kaşgarlı Mahmut (XI.yy.) Bilinen en eski Türk dili araştırmacısıdır. Araplara Türkçe öğretmek amacıyla Dîvânü Lügati’t-Türk adlı eserini yazdı. Bu eserinde, yaşadığı devirdeki Türk illerinin ve boylarının kullandığı ağızları canlı olarak tespit etti. Devrine ait...

Yeniçeri Ocağı

Yeniçeri Ocağı

I. Murat döneminde kuruldu. Acemi ocağını bitiren gençler, burada daha üst bir askerî eğitime tabi tutulurdu. Yeniçeriler doğrudan sarayı ve padişahı korumakla ve padişahın yanında savaşmakla görevli olduklarından eğitimlerine büyük önem verilirdi. Orduya katıldıklarında...

Selçuklularda Eğitim

Selçuklularda Eğitim

Geniş sınırlara sahip olan Büyük Selçuklu Devleti, Türk-İslam devletleri içinde seçkin bir yere sahiptir. Devlet teşkilatlanmasında Karahanlılardan etkilenen Büyük Selçuklu Devleti (Anadolu Selçuklu Devleti dâhil), eğitim kurumlarını da onlardan örnek almıştır. Selçuklular, bu kurumları...

Enderun

Enderun

Osmanlı sarayının XVIII. yüzyıla kadar devlet idaresindeki en temel müessesesi Enderundur ki Farsça “iç kısım” anlamına gelir… Enderun, saray içinde en merkezde yer alan bölümdür… Enderuna alınanların, devşirme çocukların beden ve zekâca en seçkinlerinden...

Türk Eğitim Tarihinin Kapsamı, Amacı ve Önemi

Türk Eğitim Tarihinin Kapsamı, Amacı ve Önemi

Eğitim ve öğretimle ilgili kavramların açıklanması, örneklendirilerek anlaşılmasının sağlanması, gerçekleştirilen eğitim uygulamalarının kavranması, dönemler arası benzerlik ve farklılıkların nedenlerinin açıklanması, günümüz uygulamalarının yorumlanması, bazı olgu, kavram, kurum, kuruluş ve anlayışların zaman içinde değişimi gibi...

Selçuklularda Eğitim Kurumları

Selçuklularda Eğitim Kurumları

Örgün Eğitim Kurumları    ● Medreseler  ● Mektepler    Yaygın Eğitim Kurumları    ● Ahilik  ● Atabeylik  ● Cami, Mescit  ● Kütüphane  ● Tekke, Zaviye