Tarih Bilimi

Islahat Fermanı (1856) » Islahat Fermanı (1856)

Avrupa devletleri, Osmanlı Devleti’ndeki gayrimüslimlere yönelik hakların yeterli olmadığını, onlara yeni haklar verilmesini istiyordu. Osmanlı Devleti, Tanzimat Fermanı ile başlayan yenileşme hareketlerinin devamı olarak değerlendirdiği Islahat Fermanı ile dıştan gelen bu baskı..
Viyana Kongresi » Viyana Kongresi

1804’te Fransa’da kendini imparator ilan ettiren Napolyon, Avrupa’nın en güçlü devleti olabilmek için Avusturya, İngiltere ve Rusya ile savaştı. Önceleri topraklarını hayli genişleten Napolyon Waterloo Bozgunu’ndan sonra yenilgiyi kabul etti. Napolyon’un değiştirdiği Avrupa ..
Milliyetçilik Hareketleri ve İsyanlar » Milliyetçilik Hareketleri ve İsyanlar

Rus çarı I.Alexander “Devletimizin çıkarları gereği Ortodoksları korumalıyım. Hatta Osmanlı yönetiminden kurtarmalıyım.” İngiltere Başbakanı Gladstone “Bizim başlangıçtan beri savunageldiğimiz Osmanlı Devleti’ne bağlı Hristiyan ulusların bekasıdır.” Avusturya ba..
Ekonomi Alanda Yapılan Islahatlar » Ekonomi Alanda Yapılan Islahatlar

II. Mahmut, ekonomi alanında da birtakım yeni uygulamalar başlattı. Ticaret nezareti kurularak tarım ve ticaret işleri düzene sokuldu. Ayrıca açtığı imalathane ve fabrikalarla ülke sanayisini canlandırmak istedi. - Yerli malı kullanımı teşvik edildi. - Ordunun fes ihtiyacını kar..
Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Islahatlar » Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Islahatlar

- XIX. yüzyıl başlarında Osmanlı’nın eğitim sistemi çağın ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma gelmişti. II. Mahmut, açtığı okullar ve yaptığı ıslahatlarla bu durumu düzeltmek istedi. Medrese eğitiminin yanında yeni anlayışla eğitim yapan okulların açılmasına önceli..
Heraldik » Heraldik

Heraldik armaları inceleyen bilim dalıdır. Armalar da tarihin aydınlatılmasında önemli rol oynadığı için heraldik, tarihin faydalandığı bilim dallarından biri kabul edilmektedir...
Sanat Tarihi » Sanat Tarihi

Sanat tarihi, kısmen arkeolojinin de metotlarını kullanarak son zamanlarda gelişme göstermiş bir bilim dalıdır. Sanat tarihi, bir sanat eserinin sanatçısını ve sanatsal değerini, toplumun sanata karşı bakış açısını belirlemeye çalışır. Ayrıca toplumların kültür seviyeler..
Kimya ve Tarih Bilimi » Kimya ve Tarih Bilimi

Ele geçen eserlerin hangi döneme ait olduğunun belirlenmesinde kimya bilimi, tarihe yardımcı olur. Kimyada kullanılan "Karbon 14" metoduyla, tarihi buluntuların madde yapısı incelenerek ait oldukları dönem belirlenmeye çalışılır. Aynı zamanda belgelerin ya da bulguların kimyasal ö..
Ekoloji » Ekoloji

Ekoloji, canlıların birbirleri ve çevreleriyle ilişkilerini inceleyen ve doğanın korunmasına yönelik çalışmalar yapan bir bilim dalıdır. İnsanın üretim ve tüketim faaliyetlerinin doğanın dengesini bozması bu bilimin doğmasına neden olmuştur. Doğal dengedeki bu bozulma da insa..
İstatistik » İstatistik

İstatistik, belirli bir amaç için veri toplama, tablo ve grafiklerle özetleme, sonuçları yorumlama, özellikler arasındaki ilişkiyi araştırma, çeşitli konularda geleceğe ilişkin tahmin yapma ilkelerini kapsayan bir bilimdir. Fizik ve doğa bilimlerinden sosyal bilimlere kadar geniş bi..
Eski Para İnceleme Bilimi - Nümizmatik » Eski Para İnceleme Bilimi - Nümizmatik

Nümizmatik, eski paraları inceler. Bu paraların ait oldukları medeniyetlerle ilgili bilgi edinilmesinde tarih bilimine yardımcı olur. Para üzerinde yer alan bazı yazılar, devlet, hükümdar, devletin mali gücü gibi konularda tarihçiye önemli ipuçları verebilir. Nümizmatik, eski..
Diplomatik » Diplomatik

Belgeleri tür (ferman, şeriye sicili, antlaşma metinleri vb.), şekil ve içerik bakımından değerlendiren bilim dalına diplomatik denir. Belgelerin sahte olup olmadığı, hangi makamdan hangi makama yazıldığı, belgelerin üzerindeki işaretlerin ve şekillerin ne anlama geldiği, kurumla..
Filoloji » Filoloji

Filoloji, dünyada var olmuş ve var olan dilleri inceler. Diller arasındaki akrabalık bağlarını, sözcük alış verişlerini araştırır. Göç hareketlerinin açıklanmasında, toplulukların yakınlık derecelerini ortaya koymada tarih bilimine yardımcı olur...
Sosyoloji » Sosyoloji

Sosyoloji, genel olarak toplumu inceleyen bir bilim dalıdır. Toplumsal olayların bağlı olduğu genel kuralları, toplumların oluşturdukları kurum ve kuruluşların insan ve toplum yaşamına etkilerini inceleyerek tarih bilimine yardımcı olur. Tarihî bir olayın değerlendirilebilmesi i..
»

..
Epigrafi Bilimi » Epigrafi Bilimi

Epigrafi Bilimi Epigrafi, dilimize yazıtbilim diye çevirebileceğimiz, anıtlar üzerindeki kitabeleri ve yazıları inceleyen Yunan veya Latin dillerinden biri (veya her ikisi) ile yazılan yazılarla (sikkeler hariç) uğraşan bilim dalıdır. Yazıt kelimesinin Türkçe manası; Bir kimse ve..
Paleografi » Paleografi

Eski yazıların okunmasını sağlayan, bu yazıların tür ve şekillerini inceleyen bilim dalına paleografi denir. Bir toplumun dilini bilmek tarihî araştırmalar için yeterli değildir. Dille birlikte kullanılan yazının da bilinmesi gerekir. Örneğin, Mısır tarihi incelenirken hiyerogl..
Felsefe » Felsefe

Felsefe, akıl ve mantık ilkelerine uygun düşünmeyi esas alan bir bilimdir. Bu bilim öncelikle varlık, bilgi ve ahlakla ilgilidir. Felsefenin tarihî olayları değerlendiren kolu ise "tarih felsefesi"dir. Olayların doğru tahlili ancak o devrin felsefesinin bilinmesiyle mümkün olur. Daha ..
Tarih Bilimi İle Edebiyat Arasındaki İlişki » Tarih Bilimi İle Edebiyat Arasındaki İlişki

Konu: tarih bilimi ile edebiyat arasındaki ilişki Edebiyat duygu ve düşünceleri söz veya yazı ile etkili bir biçimde anlatma sanatıdır. Tarih boyunca meydana gelmiş önemli olaylar edebiyata konu olmuş, bu olayların aktarılmasında edebiyat önemli bir rol oynamıştır. Uluslar..
Kronoloji » Kronoloji

Kronoloji zaman bilimidir. Tarihî bir olay için zaman önemli bir unsurdur. Olayların meydana geldiği tarihin bilinmesi olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurulmasına yardımcı olur. Tarihî olayların zamanının belirlenmesinde ve sıralanmasında tarih bilimi kronolojiden faydalanır...
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7