Tarih Bilimi

Hukuk » Hukuk

Hukuk,toplu halde yaşayan insanların birbirleri ve devletle ilişkilerini düzenleyen kurallara denir.Bu topluma ait hukuk kurallarıyla o toplumun iktisadi, siyasi, ve kültürel yapısıyla ilgili bilgiler elde edilebilir.Hukuk ile tarih ilişkisi insanlığın var oluşundan beri devam etmekted..
Etnografya » Etnografya

Bu bilim, toplumların yaşayış, gelenek, örf ve âdetlerini inceler. Bu incelemeler sonucunda etnografyanın ortaya çıkardığı bilgiler, tarihî belgelerin az olduğu durumlarda büyük önem taşır.   Etnografya Bilimi    Etnografya (budun betimi, kavmiyat), kavimleri karş..
Antropoloji » Antropoloji

İnsan ırklarını inceleyen bilim dalıdır. İnsanın iskelet, kafatası gibi fiziki yapısını araştıran antropoloji, insanlık tarihinin en eski dönemlerinin aydınlatılmasında yardımcı olur. Antropolojinin bir dalı olan sosyal antropoloji ise toplumların kültürlerinin başlangıcı..
Arkeoloji » Arkeoloji

Arkeoloji kazı bilimidir. Özellikle yazılı kaynakların olmadığı dönemlerin aydınlatılması açısından önemlidir. Arkeoloji, yalnızca toprak altındaki buluntuları konu edinen bir bilim dalı değildir. Günümüzde denizaltında yapılan araştırmalar sonucunda da eski uygarlıklar ..
Tarih Biliminin Faydalandığı Coğrafya » Tarih Biliminin Faydalandığı Coğrafya

Her tarihî olay belli bir coğrafi mekânda meydana gelir. Tarihî olayların oluşumu esnasında iklim, yeryüzü şekilleri, ekonomik faaliyetler, konum vb. coğrafi faktörler etkili olabilmektedir. Bu faktörlerin bilinmesi tarihî olayın tüm yönlerinin aydınlatılmasına büyük ölçüde ..
Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları » Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları

Sosyal bilimler, insanın faaliyetlerini ve bu faaliyetler sonunda ortaya çıkan sonuç ve eserleri açıklamaya çalışır. Öyleyse insan ve insan faaliyetlerini değişik yönleriyle açıklamaya çalışan bilimlerin birbirleriyle ilişki içinde olması zorunludur. Diğer taraftan tarih, ilgi..
Türklerde Tarih Yazıcılığı » Türklerde Tarih Yazıcılığı

Osmanlılar Döneminde Tarih Yazıcılığı Osmanlı Devleti'nde tarih yazıcılığı, devlet politikası doğrultusunda yöneticilerin hayatları, başarıları, siyasi ve askerî olayların anlatılması şeklinde bir gelişme göstermiştir. Osmanlı tarih yazıcılığındaki temel amaç, d..
Tarih Yazıcılığının Gelişimi ve Tarih Yazıcılığının Türleri » Tarih Yazıcılığının Gelişimi ve Tarih Yazıcılığının Türleri

Tarih Yazıcılığının Gelişimi Tarih yazıcılığının gelişimi; insanlar, çeşitli alanlarda edindiği tecrübeleri gelecek nesillere aktarma ihtiyacı duymuştur. Bundan dolayı kendileri ile ilgili çeşitli konuları yazılı hâle getirmişlerdir. Hititlerde anallar (yıllıklar), Kö..
Tarihe Adanmış Bir Ömür: Halil İNALCIK » Tarihe Adanmış Bir Ömür: Halil İNALCIK

Dünyaca ünlü tarihçimiz Halil İnalcık'ın soyu baba tarafından Kırım Türklerine dayanır. Babası Osman Nuri, 1905 Rus-Japon Savaşı esnasında vatanı Kırım'ı terk edip İstanbul'a göç eder. Burada kolonya imalathanesi işletir. Annesi Bahriye Hanım ise Osmanlı Deniz Subayı Seyit..
Tarihi Bilgilerin Değişebilir Özelliği » Tarihi Bilgilerin Değişebilir Özelliği

Osman Gazi, dünyanın sayılı imparatorluklarından biri olacak olan Osmanoğullarının ilk sikkesini kestirerek Anadolu'nun karmaşık ortamında adını duyurdu. Gümüşten kesilen ve akçe adı verilen bu sikke, Osmanlının para birimi olarak 15. yüzyıla kadar değerinden hiçbir şey kayb..
Tarihi Olayların Değerlendirilmesi » Tarihi Olayların Değerlendirilmesi

Geçmişte meydana gelen olaylar, meydana geldiği dönemin siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik ve dinî özelliklerini yansıtır. Bu nedenle bir olayı değerlendirirken olayın meydana geldiği dönemin şartları dikkate alınmalıdır. Örneğin, Kurtuluş Savaşı'nı değerlendirirken o dön..
Atatürk'ün Tarih Öğrenimine Verdiği Önem » Atatürk'ün Tarih Öğrenimine Verdiği Önem

Tarihe büyük ilgi duyan Atatürk, "Eğer bir millet büyükse kendisini tanımakla daha büyük olur." diyerek tarih öğrenimine verdiği önemi göstermiştir. O, Türklüğün bütün özelliklerini, niteliklerini dile getirmekle kalmamış, Türk gencine kendi tarihini öğrenmeyi bir hedef ol..
Tarih Öğreniminin Önemi » Tarih Öğreniminin Önemi

Tarih öğrenimi, bireysel, toplumsal ve evrensel ölçülerde fayda sağlar. Tarih eğitimi her şeyden önce bugünkü uygarlığın nasıl meydana geldiğini öğretirken, uygarlığın tüm toplumların katkısıyla oluştuğu bilincini oluşturur. Böylelikle bireyler, ortak değerlere sahip ç..
Türklerin Kullandığı Takvimler » Türklerin Kullandığı Takvimler

Bu konuda "Türklerin Kullandığı Takvimler" ve "Türklerin Kullandıkları Takvimler" başlıklarına dair bilgi bulabilirsiniz. Türklerin kullanmış oldukları ilk takvim; güneş yılını esas alan ve yılların hayvan isimleriyle belirtildiği on iki hayvanlı Türk takvimidir. Türk..
Zaman ve Takvim » Zaman ve Takvim

Takvim, zamanı yıllara, aylara, haftalara ve günlere ayırma yöntemidir. Zamanı bilme ve verimli kullanma gerekliliği takvim gibi önemli bir buluşun ortaya çıkmasına yol açmıştır. İnsanlar tarihin akışı içinde zaman ölçüsü olarak çeşitli takvimler kullanmışlardır. Yaptı..
Tarihin Tasnifi - Tarihin Sınıflandırılması Nasıl Yapılır? » Tarihin Tasnifi - Tarihin Sınıflandırılması Nasıl Yapılır?

Tarih bilimi çok geniş bir çalışma alanına sahiptir. Çalışma alanının geniş olması onun incelenmesini güçleştirmiştir. Bu nedenle tarihi olayları iyi bir şekilde incelemek ve öğrenmek için zamana, mekana ve konuya göre bir sınıflandırma yapılmıştır. Tarihin sınıfland..
Tarih Biliminin Yöntemi » Tarih Biliminin Yöntemi

Tarih Biliminin Yöntemi Nedir? Bir sonuca ulaşmak için bilim ve mantığa uygun biçimde yapılan araştırma şekline yöntem denir. Tarih biliminin yöntemi de kendisine özeldir. Her bilim dalı mutlaka bir yöntem kullanmak zorundadır. Sosyal bilimler ve fen bilimlerinin yöntemleri birbiri..
Tarihte Sebep-Sonuç ve Yer-Zaman İlişkisi » Tarihte Sebep-Sonuç ve Yer-Zaman İlişkisi

Konu: Tarihte Sebep-Sonuç ve Yer-Zaman İlişkisi Bir olayın tarihî olay kapsamı içerisinde değerlendirilebilmesi için olayın yeri ve zamanı bilinmeli ve olayın üzerinden belli bir zaman geçmiş olmalıdır. Tarihî olaylar belirli bir coğrafyada gerçekleşir ve bu coğrafyanın ol..
Tarih Biliminin Konusu » Tarih Biliminin Konusu

Tarih biliminin konusu; Tarih kelimesi, “kamer, ay, zaman” anlamına gelen Arapça “verreha” fiilinden türemiştir. Buna göre tarih kelimesinin anlamı, “ay”ın tarihi demektir. Bu anlam bir taraftan tarihi olayın meydana geliş anını belirlemek, diğer taraftan anlatmak, hikâye et..
İnsan ve Tarih » İnsan ve Tarih

Tarih, insanların geçmişteki her türlü faaliyetini, olayların birbirleriyle olan ilişkilerini, sebep-sonuç belirterek, yer ve zaman göstererek belgelere dayalı olarak inceleyen bir bilim dalıdır. Tanımdan da anlaşılacağı üzere tarihi meydana getiren insandır. Hikâye, masal, efsan..
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7