Tarih Bilimi

Hz. Ömer Dönemi (634-644) » Hz. Ömer Dönemi (634-644)

Hz. Ebu Bekir’in teklif ve talebiyle halife seçilen Hz. Ömer, Irak bölgesindeki fetihlere devam etti. Halifenin yeni bir orduyla lrak’a gönderdiği Ebu Ubeyde, karşılaştığı Sasani birliklerini üst üste yenilgiye uğrattı. Ancak Ebu Ubeyde komutasındaki ordu Köprü Savaşı’nda y..
Medine İslam Devleti’nin Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkileri » Medine İslam Devleti’nin Yahudi ve Hristiyanlarla İlişkileri

Medine’ye hicret esnasında şehrin yarıya yakın nüfusu Yahudi’ydi. Bunlar, Kaynukaoğulları, Nadiroğulları ve Kurayzaoğulları olmak üzere üç kabileden meydana geliyordu. Peygamberimiz Medine Sözleşmesi’yle onları Medine toplumunun bir parçası sayarak onların din ve kültürle..
Mekke’nin Fethi (630) » Mekke’nin Fethi (630)

Hz. Muhammed (s.a.v), Hudeybiye Antlaşması’nın çiğnenmesi sebebiyle Mekke’yi fethetmeye karar verdi. Müslümanlar, çevredeki Arap kabilelerinin de katılımıyla 1 Ocak 630 yılında on bin kişilik bir orduyla Medine’den yola çıktı. Mekke yakınlarına geldiklerinde bir vadide konak..
Hudeybiye Barış Antlaşması (628) » Hudeybiye Barış Antlaşması (628)

Hz. Muhammed (s.a.v) ve arkadaşları, hicretin altıncı yılı, zilkade ayının başında umre yapmak niyetiyle Mekke’ye doğru yola çıktı. Sayıları bin beş yüz kadardı. Yanlarına sadece kılıçlarını ve kurbanlık hayvanlarını aldılar. Mekke yakınlarında bulunan Hudeybiye deni..
Hendek Savaşı (627) » Hendek Savaşı (627)

Müşriklerden bir çok grubun katılması sebebiyle Hendek Savaşı’na Ahzab (Gruplar) Savaşı da denir. Mekkeli müşrikler, Hayber’e yerleşen Yahudi ileri gelenlerinin kışkırtmasıyla birçok Arap kabilesinden oluşan on bin kişilik bir orduyla Medine’ye doğru hareket ettiler. Amaçl..
Medine İslam Devleti’nin Müşriklerle İlişkileri » Medine İslam Devleti’nin Müşriklerle İlişkileri

Medine’de Müslümanların güç hâline gelmesinden rahatsızlık duyan Mekkeli müşrikler düşmanlıklarını devam ettirdiler. Çünkü onlar Medine’de yayılan İslam’ın bir süre sonra Mekke’deki sosyal, iktisadi ve dinî yapıyı etkileyeceğinin farkındaydılar. Müslümanlar ise ..
Hicret ve İslam’ın Medine Dönemi » Hicret ve İslam’ın Medine Dönemi

Müslümanlar, İkinci Akabe Sözleşmesi’nden sonra Mekke’de dinlerini serbestçe yaşayabilme imkânlarının kalmaması ve can güvenliklerinin tehlikeye girmesi sebebiyle Peygamberimizin izniyle küçük gruplar hâlinde Medine’ye hicret etmeye başladılar. Mekkeliler için tehlike başla..
İslam’ın Doğduğu Ortam: Dinî Hayat » İslam’ın Doğduğu Ortam: Dinî Hayat

İslamiyet’in doğduğu yıllarda Arap Yarımadası’nda bulunan dinler Yahudilik, Hıristiyanlık, Putperestlik ve Mecusilik idi. Arabistan’da yaşayan dinlerden en önemlisi ve en eskisi Yahudiliktir. Bu din Filistin’den Suriye-Hicaz arasındaki yerlere sığınmak zorunda kalan Yahudiler a..
Galiçya, Romanya ve Makedonya Cephesi » Galiçya, Romanya ve Makedonya Cephesi

Osmanlı Devleti Bulgaristan ve Avusturya - Macaristan İmparatorluğuna yardım etmek için Osmanlı toprakları dışında Galiçya, Romanya ve Makedonya’da da savaşmıştır. Rusya, Romanya ve Fransa’ya karşı savaşılan bu cepheler Rusya’nın savaştan ayrılması ile kapanmıştır. ..
Irak Cephesi » Irak Cephesi

İngiltere, Orta Doğu petrol bölgesini ele geçirmek ve Rusya’ya Kafkaslar üzerinden yardım götürmek amacıyla bu cepheyi açtı. Ayrıca bölge ele geçirilirse Osmanlı’nın İran’a girip Hindistan’daki İngiliz sömürgelerine ulaşması da engellenmiş olacaktı. Basra Körfezi..
Hicaz ve Yemen Cephesi » Hicaz ve Yemen Cephesi

İngiltere tarafından açılan bu cephede Osmanlı Devleti, Arap Yarımadası’ndaki İngiliz ilerleyişini durdurmak ve kutsal yerleri korumak için mücadele etti. Ancak Arapların İngilizlerle iş birliği yapması üzerine İngiliz kuvvetlerine karşı başarılı olamadı. Hicaz bölgesi Osm..
Kanal Harekâtı » Kanal Harekâtı

Almanya’nın isteği üzerine açılan bu cephede İngilizlere karşı savaşıldı. Osmanlı Devleti 1882’de İngiliz işgali ile kaybettiği Mısır’ı geri almak ve İngiltere’nin sömürgeleri ile bağlantısını kesmek istedi. Ayrıca Süveyş Kanalı ele geçirilirse İngiltere’nin ..
Osmanlı’nın Toplumsal Yapısında Meydana Gelen Değişmeler » Osmanlı’nın Toplumsal Yapısında Meydana Gelen Değişmeler

XIX. yüzyılda Osmanlı toplum yapısı incelendiğinde dikkati çeken ilk özellik nüfus yapısındaki değişimdir. Bir yanda kaybedilen topraklarla birlikte genel nüfus azalırken diğer yandan da kaybedilen toprakların Müslüman halkı Anadolu’ya göç ettiği için şehir ve kasabalarda ..
Dağılmayı Önleme Çabaları ve Fikir Akımları » Dağılmayı Önleme Çabaları ve Fikir Akımları

Osmanlı Devleti’nde padişahlar ve devlet adamları devleti dağılmaktan kurtarmak için birçok ıslahat ve reform yaptılar. Bunun sonucunda aydınlar arasında devleti kurtarmaya yönelik fikir akımları ortaya çıktı. Osmanlıcılık: Osmanlı Devleti’nde yaşayan değişik etnik grupl..
Osmanlı’da Nüfuz Mücadelesi ve Demiryolu Savaşları » Osmanlı’da Nüfuz Mücadelesi ve Demiryolu Savaşları

Avrupa devletleri Osmanlı topraklarında nüfuz bölgeleri kurmak ve daha sonra da bu bölgeleri sömürge imparatorluklarına katmak amacıyla Osmanlı’da demiryolu yapımına önem verdiler. Avusturya Balkanlarda, Rusya doğuda, Fransa, Suriye ve civarında demiryolu yaparak önce iktisadi sonr..
II. Meşrutiyet’ten Sonra 1909’da Getirilen Yenilikler » II. Meşrutiyet’ten Sonra 1909’da Getirilen Yenilikler

- Basın üzerindeki sansür kaldırıldı. - Padişahın sürgün yetkisi elinden alındı. - Hükûmet, padişaha karşı değil meclise karşı sorumlu hâle getirildi. - İttihat ve Terakki, Hürriyet ve İtilaf ve Ahrar fırkaları kurularak çok partili yaşama geçildi. - Padişahın veto hak..
II. Abdulhamit Döneminde Yurt İçindeki Gazeteler » II. Abdulhamit Döneminde Yurt İçindeki Gazeteler

Sabah Gazetesi: 1875 yılında yayınlanan Sabah gazetesinin başyazarı Şemseddin Sami’dir. Basın tarihimizde ilk defa bu gazete de Miladi tarih kullanmıştır. I. Dünya Savaşı’ndan sonra Mihran Efendi gazeteye yeni bir yön vermek istemiş bu amaçla 1913’ten beri yayınlarını sürd..
Jön Türkler Hareketinin Doğuşu » Jön Türkler Hareketinin Doğuşu

 Aydınların meşrutî idare isteği, padişahla maiyetinin yeni Osmanlılık siyasetini gerçekleştirmek arzusu ve yabancı devletlerin baskısı birleşerek nihayet, yeni tahta çıkmış bulunan II. Abdülhamit’in (1876 - 1909) 23 Aralık 1876 tarihinde ilk Osmanlı Kanunuesasîsi’ni i..
Mecelle » Mecelle

Tanzimat Fermanı’nın ilanından sonra adli ve hukuki düzenlemelere ihtiyaç duyuldu. Başkanlığını Ahmet Cevdet Paşa’nın yaptığı bir heyet tarafından hazırlanarak 1868 de yürürlüğe giren Mecelle 1926 ya kadar uygulanmıştır. Mecelle, kaynağını İslam hukukundan almıştır..
I. Meşrutiyetin İlanı » I. Meşrutiyetin İlanı

Eski toplumsal yapıya uygarlığı oturtmanın yolu anayasa ve eğitimle gerçekleşir. Meşveret ve maarif uygarlık kapısını açacaktır. Eğitimle bireyler aydınlanacaktır. Anayasanın ilan edilmesi ise devlet çarkının halk yararına arızasız dönmesini ve bütün işlerin düzelmesini..
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7