Tarih Platformuna hoşgeldiniz, 19 Haziran 2021

Osmanlı Devleti Tarihi

Osmanlı Devleti’nde Dinî Kurumlardaki Eğitim

Osmanlı Devleti’nde halkın dinî eğitim aldığı yerler öncelikle cami, tekke ve zaviyelerdir. Müslümanların ibadet yerleri olarak yapılan bu yerler aynı...

Trablusgarp’ın Fethi (1551)

Turgut Reis komutasında Osmanlı donanması Sen Jan şövalyelerinin elinde bulunan Trablusgarp’ı aldı ve Kanuni tarafından buraya beylerbeyi olarak atandı.

Tımar Sisteminin Bozulması

Devlete ekonomik, siyasi ve askerî anlamda önemli katkılar sağlayan tımar sisteminde XVII. yüzyıl ile beraber bozulmalar yaşanmaya başladı. Tımarların hak...

Avrupa’da Düşünce Alanındaki Gelişmeler

Tarihte ve insanın özel hayatında hiçbir gelişme tesadüf eseri değildir. Tarihte meydana gelen olaylar, belli nedenlerin zorlamasıyla ortaya çıkmıştır. XVIII....

Fransız İhtilali’nin Avrupa ve Dünya Ülkelerine Etkileri

Fransız İhtilali, getirdiği sonuçlar itibarıyla hâlâ günümüz dünyasını etkilemeye devam etmektedir. Bu ihtilalin yaşandığı dönemde Avrupa’da çok uluslu ve mutlakiyet...

Şark Meselesi (Doğu Sorunu)

İlk kez Viyana Kongresi’nde (1815) ifade edilen Şark Meselesi deyimi ile Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti ile olan ilişkileri anlatılmak istenmiştir....

Ermenilerin Kışkırtılması ve Örgütlenmeleri

Osmanlı yönetiminde yaşayan Ermeniler Fransız İhtilali’nden etkilenmemişlerdi. Bu durum Rusya’nın uğraşları sonucunda değişti. Rusya, XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Kafkaslardan...

Lozan’a Göre Ermenilerin Yerleşim Sorunu ve Azınlıklar Meselesi

Doğu Cephesi’nde Ermenilere karşı kazanılan zaferden sonra Batı ve Güney Cephelerinde de Millî Mücadele kazanıldı. İtilaf Devletleri işgal ettikleri topraklarımızı...

Anadolu’da Siyasi Birliğin Yeniden Sağlanması

Mehmet Çelebi, Anadolu’da Türk birliğini yeniden sağlamak düşüncesindeydi. Bu konuda en büyük rakibi Karamanoğlu Mehmet Bey’di. Aralarında aynı zamanda akrabalık...

Osmanlı Devleti’nde Ticaret

Ticaret İç Ticaret Osmanlı Devleti’nin kurulduğu topraklar, doğudan ve batıdan gelen ticaret yollarının birleştiği yerdi. Bu nedenle Osmanlılar, kuruluş yıllarından...