Osmanlı Devleti Tarihi

Kutsal İttifak » Kutsal İttifak

II. Viyana Kuşatması’nda Osmanlı ordusunun bozguna uğratılması Avrupa devletlerini harekete geçirdi. Osmanlı Devleti’nin bu zor durumundan yararlanmak amacıyla papa,Avrupa devletlerini birlik olmaya çağırdı. Osmanlı Devleti’ni Avrupa’dan tamamen atmak hevesiyle bir araya gelen ..
II. Viyana Kuşatması (1683) » II. Viyana Kuşatması (1683)

Avusturya, Orta Avrupa’da güçlü konuma gelebilmek için Macaristan’ı almak istiyordu. Vasvar Antlaşması’ndan (1664) sonra oluşan barış ortamı Avusturya’nın Macaristan’a saldırıları ile yeniden bozuldu. Katolik mezhebinden olan Avusturya, Protestan Macarlara saldırılar d..
IV. Mehmet Döneminde Osmanlı-Rusya İlişkileri » IV. Mehmet Döneminde Osmanlı-Rusya İlişkileri

Rusya Osmanlı Devleti himayesindeki Özi Kazaklarına saldırınca Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa sefere çıktı ve 1678’de Çehrin Kalesi’ni aldı. Rusların isteği ile Bahçesaray (Çehrin) Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmaya göre: - Kiev, Ruslarda kalmaya devam etti. - Özi (D..
IV. Mehmet Döneminde Osmanlı-Lehistan İlişkileri » IV. Mehmet Döneminde Osmanlı-Lehistan İlişkileri

Lehistan’ın Osmanlı denetimindeki Ukrayna Kazakları’na saldırması sonucu padişah IV. Mehmet Lehistan üzerine sefere çıktı. Bazı kalelerini kaybeden Leh kralı barış istedi.1672’de imzalanan Bucaş Antlaşması’na göre: - Podolya, Osmanlı’ya bırakıldı.. - Ukrayna, Osmanlı..
IV. Mehmet Döneminde Osmanlı-Avusturya İlişkileri » IV. Mehmet Döneminde Osmanlı-Avusturya İlişkileri

1606 Zitvatorok Antlaşması’yla sağlanan iki ülke arasındaki barış ortamı Avusturya’nın Erdel Beyliği’nin iç işlerine karışmasıyla yeniden bozuldu.1662’de başlayan savaşlarda Köprülü FazılAhmet Paşa Uyvar Kalesi’ni ele geçirdi. Uyvar Kalesi’nin alınmasından sonra ..
IV. Mehmet Döneminde Osmanlı-Venedik İlişkileri » IV. Mehmet Döneminde Osmanlı-Venedik İlişkileri

Kanuni Sultan Süleyman döneminde Doğu ve Orta Akdeniz’deki adaların alınmasıyla buradaki üstünlük Osmanlı Devleti’ne geçmiştir. Ancak Venedik bu durumu bir türlü kabullenemedi. Girit Adası’nı elinde bulunduran Venedikliler her fırsatta Osmanlı’nın ticaret yapan ya da hacı..
17. Yüzyılda Avrupa’da Bilim ve Teknik Alandaki Gelişmeler » 17. Yüzyılda Avrupa’da Bilim ve Teknik Alandaki Gelişmeler

Avrupa’da Rönesans ve Reform ile modern düşünce ortamı oluşurken akıl ön plana çıkmaya başladı. Bu sayede modern bilimin temelleri atıldı. Teknik alanda önemli gelişmeler yaşanmaya başladı. Halk ve yöneticiler bilimsel faaliyetleri takip etmeye başladı. Bilim ve teknik alanda..
Otuz Yıl Savaşları (1618 - 1648) » Otuz Yıl Savaşları (1618 - 1648)

Kutsal Roma - Germen (Alman) İmparatoru II. Ferdinand protestanlığı ortadan kaldırmak için İspanya ile birlik olup diğer Avrupa devletlerine savaş açtı. Fransa, İsveç, Danimarka, Hollanda ve Protestan Alman prenslikleri ile yapılan savaşları Kutsal Roma - Germen İmparatorluğu kaybe..
İltizam ve Mukataa » İltizam ve Mukataa

Fatih Sultan Mehmet döneminde tımar dışında kalan bölgelerin vergilerini toplamak için getirilen bir düzendir. Bir bölgenin kanunla belirlenmiş vergisini toplayıp hazineye yatırma işidir. İhale ile belirlenen sistemde vergi kaynağı araziye mukataa, ihale sistemine iltizam, bu işi ya..
Tımar Sisteminin Bozulması » Tımar Sisteminin Bozulması

Devlete ekonomik, siyasi ve askerî anlamda önemli katkılar sağlayan tımar sisteminde XVII. yüzyıl ile beraber bozulmalar yaşanmaya başladı. Tımarların hak eden kişilere değil de rüşvet karşılığında başkalarına verilmesi sistemin bozulmasında temel etkendir. Merkezî otoriteni..
IV. Murat Dönemi Siyasi Olayları ve Islahatları » IV. Murat Dönemi Siyasi Olayları ve Islahatları

II. Osman’ın 1622’de yeniçeriler tarafından öldürülmesinden sonra, kısa bir süre I. Mustafa padişah olmuştur. 1623’te I. Mustafa da tahttan indirilmiş ve tahta IV. Murat çıkarılmıştır. IV. Murat tahta çıktığında çocuk yaşta idi. Bu nedenle yönetim gücünü annesi Kös..
II. Osman (Genç Osman) Dönemi Islahatları » II. Osman (Genç Osman) Dönemi Islahatları

Islahat hareketlerine girişen ilk padişah II. Osman’dır. Ona göre devletin içinde bulunduğu karışık durumun sebebi adam kayırmalar, rüşvet ve kötü yönetimdi. Bu amaçla padişah yetkisini ve otoritesini artırmayı amaçlamıştır. Şeyhülislam ve ilmiye sınıfının yetkilerini ..
Islahatlar » Islahatlar

Islahat, içinde bulunulan kötü durumu daha iyi duruma getirebilmek için yapılan değişiklik, düzeltme ve iyileştirmelerdir. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yaşanan isyanlar, devlet kurumlarındaki bozulmalar, savaşlarda hedeflenen başarının kazanılamaması devletin eski güc..
Yeni Ekonomik Model: Merkantilizm » Yeni Ekonomik Model: Merkantilizm

Coğrafi keşifler sonrası XVII. yüzyıl Avrupa’sında yeni bir ekonomik anlayış baş göstermiştir. Gelirlerini daha çok artırabilmek için Avrupalı devletlerin geliştirdiği merkantilizme göre bir ülke ne kadar çok madene ve paraya sahipse o kadar zengin sayılıyordu. Zengin devlet ..
Avrupa’ya Tavizler Verilmesi » Avrupa’ya Tavizler Verilmesi

Coğrafi keşiflerle başlayan süreçte özellikle İngiltere, Fransa, Portekiz, İspanya ve Hollanda denizcilik alanında önemli gelişmeler katetmiştir. Keşiflerle beraber gelen ekonomik zenginlik deniz ticaretinin gelişmesine, gelişen deniz ticareti de Avrupalı devletlerin ekonomik anlamda..
Coğrafi Keşiflerin Osmanlı Devleti’ne Etkiler » Coğrafi Keşiflerin Osmanlı Devleti’ne Etkiler

Avrupa’yı ekonomik ve kültürel yönden geliştiren coğrafi keşifler, Osmanlı Devleti’ni olumsuz yönde etkilemiştir. İpek ve Baharat Yollarının önemini kaybetmesi üzerine Akdeniz limanlarından elde edilen gelir azalmıştır. Coğrafi keşifler sonucu Avrupa’ya bol miktarda altın..
Avrupa’nın Gelişmesine Seyirci Kalan Osmanlı » Avrupa’nın Gelişmesine Seyirci Kalan Osmanlı

Günümüz Avrupa’sının siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal temelleri, XV. yüzyıldan başlayarak atılmaya başlanmıştır. İnsan hakları ve demokratikleşme çabaları, özellikle İngiltere ve Fransa’nın başını çektiği devletler arasında adeta bir yarış başlatmıştır. Rö..
Eyalet Ayaklanmaları » Eyalet Ayaklanmaları

XVII. yüzyılda merkezî otoritenin zayıflaması sonucunda merkezden uzakta olan eyaletlerde (Eflâk, Boğdan, Erdel, Halep, Yemen, Bağdat, Kırım) isyanlar çıkmıştır. Bazen yerel yöneticiler (Lübnan valisi Fahrettin , Erzurum valisi Abaza Mehmet Paşa ve Sivas valisi Vardar Ali Paşa gib..
Celali Ayaklanmaları » Celali Ayaklanmaları

Yavuz Sultan Selim döneminde Tokat civarında Bozoklu Celal adında bir sipahinin çıkardığı isyan daha sonra Anadolu’daki isyanların genel adı olmuştur. Bu isyanların temel nedeni ekonominin bozulmasıdır. İran ve Avusturya ile yapılan savaşları kazanmak amacıyla aşırı harcama y..
İstanbul Ayaklanmaları » İstanbul Ayaklanmaları

Diğer ayaklanmalarda olduğu gibi İstanbul ayaklanmalarının da temel nedeni merkezî otoritenin zayıflamasıdır. Çocuk yaşta ve deneyimsiz şehzadelerin tahta çıkması, merkez yönetiminde valide sultanların ve onlara yakın saray yöneticilerinin etkin olmaları yönetimde otorite zayıf..
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12