Osmanlı Devleti Tarihi

Türk-Amerikan İlişkilerinin Başlangıcı » Türk-Amerikan İlişkilerinin Başlangıcı

ABD - Osmanlı ilişkileri Akdeniz’de söz sahibi olan Cezayir Beyliği aracılığıyla kurulmuştur. ABD; Osmanlı’ya bağlı olan Cezayir, Trablus ve Tunus ile antlaşma imzalamıştır. ABD ticaret karşılığı Cezayir Beyliği’ne vergi vermiştir. Amerikalıların Anadolu’yu ilk zi..
Amerikan Bağımsızlık Bildirisi (4 Temmuz 1776) » Amerikan Bağımsızlık Bildirisi (4 Temmuz 1776)

Amerika’daki on üç İngiliz sömürgesi İnsan Hakları Bildirisini kabul ederek bağımsızlıklarını ilan ettiler. Amerika Birleşik Devletleri’ni kurduklarını bütün dünyaya duyurdular. Belgenin özü şu idi: Bütün insanlar özgür doğarlar ve özgür yaşarlar. Devlet ancak..
Amerika Birleşik Devletleri’nin Kurulması » Amerika Birleşik Devletleri’nin Kurulması

Amerika kıtasının 1492 yılında keşfedilmesinden sonra İspanyollar, Portekizliler, Fransızlar ve İngilizler, bu kıtaya gelerek koloniler kurdular. Bu koloni topraklarına başta İngiltere’den olmak üzere, Avrupa’dan gelen göçmenler yerleşti. Kolonilerin yönetimi İngiliz kralını..
Grek ve Dakya Projeleri » Grek ve Dakya Projeleri

Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Prens Potemkin, Doğu Sisteminin Büyük Planı adıyla Osmanlı Devleti’ni yıkma projesini hazırladı. Projeye göre Türkler Avrupa’dan atılacak, İstanbul merkez olmak üzere bir Rus prensinin yönetiminde Grek Devleti kurulacaktı. II. Katerina, 1779..
Küçük Kaynarca Antlaşması » Küçük Kaynarca Antlaşması

21 Temmuz 1774’te imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması 28 maddeden oluşuyordu. Antlaşma Osmanlıca, İtalyanca ve Rusça olmak üzere üç dilde yazılmıştı ve antlaşmanın uygulanmasında sorun çıkması hâlinde ortak dil sayılan İtalyanca metne müracaat edilecekti. Kırım’..
Lehistan Sorunu ve Osmanlı-Rus Savaşı (1768 - 1774) » Lehistan Sorunu ve Osmanlı-Rus Savaşı (1768 - 1774)

Rusya’nın Balkanlara ulaşabilmesi için öncelikli olarak Lehistan’ı ele geçirmesi gerekiyordu. Rusya, 1763’te Leh kralının ölmesi üzerine istediği kişiyi kral seçtirmek için Lehistan’a asker gönderdi. Rusların başarılı olmaları üzerine Lehistan’da ayaklanma çıktı...
Rus-Avusturya İttifakı ile Osmanlı Devleti Arasındaki Savaşlar (1736-1739) » Rus-Avusturya İttifakı ile Osmanlı Devleti Arasındaki Savaşlar (1736-1739)

Rusların, Lehistan’ın iç işlerine karışması ve sınır olaylarını gerekçe göstererek 1736’da Kırım’ı işgal etmeleri sonucu Osmanlı-Rus ilişkileri bozuldu. Padişah I. Mahmut (1730 - 1754) döneminde Osmanlı Devleti Rusya’ya savaş açtı. Savaş öncesinde ittifak antlaşma..
Rusya’nın Genişleme Politikası ve Osmanlı-Rus İlişkileri » Rusya’nın Genişleme Politikası ve Osmanlı-Rus İlişkileri

XVIII. yüzyılda Rus çarı I. Petro, Rusya’nın hedeflerini büyütmüş ve sıcak denizlere açılma amacını ülke politikası hâline getirmişti. Çar I. Petro’nun hedefi Rusya’yı bir Avrupa devleti hâline getirmekti. Slavları ve Ortodoksları birleştirme fikrini bu ideallere ulaşm..
Avrupa’da Sömürgeciliğin Tarihi Gelişimi » Avrupa’da Sömürgeciliğin Tarihi Gelişimi

Büyük devletlerin, gelişmemiş ülkeleri ve milletleri siyasi ve ekonomik olarak himayelerine almaları ile bu bölgelerin yer altı, yer üstü kaynaklarını istedikleri gibi kullanmalarına sömürgecilik denir. Sömürgecilik önce Avrupa devletlerinin Uzak Doğu zenginliklerini Avrupa’..
Avrupa'da Sanayi İnkılabı'nın Ortaya Çıkması » Avrupa'da Sanayi İnkılabı'nın Ortaya Çıkması

Her türlü üretim faaliyetinde kol gücünün yerini, makine gücünün alması demek olan Sanayi İnkılabı, fen bilimlerindeki buluşların üretim alanında uygulanmasıyla XVIII. yüzyılda İngiltere’de başladı.Rönesans hareketi, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri hızlandırd..
Aydınlanma Nedir? Aydın İnsan Kimdir? » Aydınlanma Nedir? Aydın İnsan Kimdir?

Aydınlanma, insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu bir ergin olmama durumundan kurtulmasıdır. Bu ergin olmayış durumu ise insanın kendi aklını bir başkasının kılavuzluğuna başvurmaksızın kullanamayışıdır. Yani insanın aklını, bir başkasının kılavuzluğu olmadan kullan..
Avrupa’da Düşünce Alanındaki Gelişmeler » Avrupa’da Düşünce Alanındaki Gelişmeler

Tarihte ve insanın özel hayatında hiçbir gelişme tesadüf eseri değildir. Tarihte meydana gelen olaylar, belli nedenlerin zorlamasıyla ortaya çıkmıştır. XVIII. yüzyıl Avrupa’sında düşünce ve bilim alanında meydana gelen gelişmeler Avrupa’nın içinde bulunduğu tarihi, siy..
III. Ahmet Döneminde Yapılan Diğer Yenilikler » III. Ahmet Döneminde Yapılan Diğer Yenilikler

- Kütüphanelerin açılması, - İtfaiye ocağının kurulması, - İlk kez çiçek aşısının uygulanması, - İlk kâğıt fabrikasının kurulması olmuştur. Ayrıca bu dönem sanatçıları mimarlıkta, musikide, edebiyatta çok güzel eserler vermişlerdir. Bundan sonra özellikle sa..
III. Ahmet Dönemi Islahatları ve Avrupa » III. Ahmet Dönemi Islahatları ve Avrupa

Damat İbrahim Paşa’nın sadrazamlık yaptığı 1718 - 1730 yılları arasında yaşanan, Avrupa devletleri ile barış siyasetinin sürdüğü bu döneme Lale Devri denir. Bu dönem adını lalenin ve lale motiflerinin moda olmasından aldı. Bu dönemde diplomasi, bilim, sanat ve eğitim alan..
III. Ahmet Dönemi Osmanlı-İran İlişkileri » III. Ahmet Dönemi Osmanlı-İran İlişkileri

XVIII. yüzyılda İran’da iç karışıklıklar çıktı. Bu durum Dağıstan’ın, İran hâkimiyetinden çıkıp Osmanlı Devleti’ne bağlanmasına neden oldu. XVI. ve XVII. yüzyıllarda Osmanlı - İran mücadelelerinden faydalanan Ruslar sessizce Volga bölgesine yerleşerek 1556 yılınd..
III. Ahmet Dönemi Osmanlı-Venedik İlişkileri » III. Ahmet Dönemi Osmanlı-Venedik İlişkileri

Karlofça Antlaşması ile Venedik’in ele geçirdiği Mora Yarımadası’nı Osmanlı Devleti geri almak istiyordu. Venedik, Ortodoks mezhebinden olan Mora halkına baskı yapıyordu. Mora halkının Venediklilere karşı Osmanlı Devleti’nden yardım istemesi, Venedik’in Akdeniz’deki Osman..
III. Ahmet Dönemi Osmanlı-Rus İlişkileri » III. Ahmet Dönemi Osmanlı-Rus İlişkileri

Rusya, XVIII. yüzyılda Baltık Denizi üzerinden sıcak denizlere çıkabilmek için İsveç ile mücadeleye girişmiştir. İsveç kralı Demirbaş Şarl’ın Poltova Savaşı’nda Rus çarı I. Petro’ya yenilerek Osmanlı topraklarına sığınması ve Rusların İsveç kralını takip bahan..
Avrupa Devletlerinin Genel Durumu » Avrupa Devletlerinin Genel Durumu

XVIII. yüzyılda Avrupa’da mutlakiyet yönetimine dayalı merkezî krallıklar ve prenslikler bulunmaktaydı.XVIII. yüzyıl, Avrupa tarihi devletler arası politika ve çıkar çatışmalarında diplomasi ve ittifakların ön plana çıktığı bir dönemdir. Bu ittifakların oluşumunda dinî b..
İstanbul Antlaşması - 2 (1700) » İstanbul Antlaşması - 2 (1700)

Rus delegesinin imza yetkisi olmadığı için Rusya, Karlofça Antlaşması’nı imzalamadı. Rusya ile bir yıl sonra 1700 yılında İstanbulAntlaşması imzalandı. İstanbul Antlaşması’nın Maddeleri - Azak Kalesi Rusya’ya verilecekti. - Rusya İstanbul’da sürekli elçi bulun..
Karlofça Antlaşması (1699) » Karlofça Antlaşması (1699)

İngiltere ve Hollanda elçilerinin aracılığıyla yapılan görüşmeler sonunda Osmanlı ile Avusturya, Venedik ve Lehistan arasında imzalanan antlaşmadır. Karlofça Antlaşması’nın Maddeleri MoraYarımadası, Dalmaçya kıyıları ve Ayamavra Adası Venedik’e verildi. Podolya ..
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12