Osmanlı Devleti Tarihi

Kıbrıs’ın İngiltere Yönetimine Bırakılması » Kıbrıs’ın İngiltere Yönetimine Bırakılması

Osmanlı Devleti Ayastefanos Antlaşması ile Balkan topraklarının büyük bölümünü kaybetmişti. Rusya’nın Balkanlarda güçlenmesi İngiltere’yi rahatsız etmiş ve Kıbrıs’ın yönetiminin kendisine verilmesi karşılığında Ayastefanos Antlaşması’nın maddelerinin hafifletece..
Ermenilerin Çıkardığı Olaylar » Ermenilerin Çıkardığı Olaylar

Ermenilerin faaliyetleri büyük ölçüde Doğu Anadolu’da yoğunlaşmıştı. Dinî merkezleri olan Aktamar bu bölgede idi.Ayrıca Erivan’a yakın ve Rusya’ya komşu olduğundan uygun bir konumdaydı. Osmanlı Devleti Berlin Antlaşması’nın öngördüğü ıslahat çalışmalarını yap..
Ermenilerin Kışkırtılması ve Örgütlenmeleri » Ermenilerin Kışkırtılması ve Örgütlenmeleri

Osmanlı yönetiminde yaşayan Ermeniler Fransız İhtilali’nden etkilenmemişlerdi. Bu durum Rusya’nın uğraşları sonucunda değişti. Rusya, XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Kafkaslardan Akdeniz’e ulaşabilmek için Doğu Anadolu’da yaşayan Ermenileri kışkırtmaya başla..
Ermeni Meselesinin Ortaya Çıkışı » Ermeni Meselesinin Ortaya Çıkışı

Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren Ermeniler ile Türkler iç içe yaşıyorlardı. 1326’da Bursa’yı fetheden Orhan Bey Ermenilerin Bizans zulmünden kurtulmaları için ruhani merkezlerini Kütahya’dan Bursa’ya taşıttı. Onların ayrı bir cemaat olarak örgütlenmelerine izin..
Berlin Kongresi ve Sonrası » Berlin Kongresi ve Sonrası

Rusya’nın Balkanlarda güçlenmesinden rahatsız olan İngiltere’nin başını çektiği Avrupa devletleri antlaşma şartlarının yeniden gözden geçirilmesi için Berlin’de bir konferans düzenlediler. Almanya ve Avusturya da Rusya’nın Balkanlarda güçlenmesine karşıydı. Çünkü b..
Nene Hatun » Nene Hatun

7 Kasım 1877 gününün gece yarısında, bölge halkından olan Osmanlı vatandaşı Ermeni çeteleri Erzurum’un Aziziye Tabyası’na girerek tabyayı koruyan Türk askerlerini öldürdüler. Arkadan gelen Rus askerleri, hiçbir mukavemetle karşılaşmaksızın tabyayı ele geçirdiler. Baskı..
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi) » 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi)

İstanbul Tersane Konferansı’ndan Sırbistan ve Karadağ’ın topraklarının genişletilmesi Bosna, Hersek ve Bulgaristan’da özerk yönetimler kurulması kararı çıkmıştı. Osmanlı Devleti bu kararları kabul etmeyince bu kez Londra’da bir konferans daha düzenlendi. Avusturya, Almany..
II. Abdulhamit Döneminde Yurt Dışındaki Jön Türk Gazeteleri » II. Abdulhamit Döneminde Yurt Dışındaki Jön Türk Gazeteleri

İstibdat döneminde yurt dışında yayınlanan gazetelerin en önemlilerinden bazıları şunlardır: Meşveret Gazetesi: Ahmet Rıza tarafından 3 aralık 1895’te Paris’te Türkçe ve Fransızca olarak yayınlanmıştır. Mizan Gazetesi: 21Ağustos 1886’da haftalık mizan gazetesi çıkar..
Kırım Savaşı (1853 - 1856) » Kırım Savaşı (1853 - 1856)

Balta Limanı Antlaşması ile Osmanlı Devleti’nden önemli ayrıcalıklar elde eden İngiltere bir paylaşım yapılırsa Rusya’nın güçleneceğini ve Akdeniz’e ineceğini düşünüyordu. Bu yüzden sömürge yolları üzerinde güçlü bir Rusya’nın olmasını istemiyordu. Rusya, Hün..
Osmanlı Denge Politikası » Osmanlı Denge Politikası

Osmanlı Devleti ilk kez Mısır’ı işgal eden Fransa’ya karşı İngiltere ve Rusya’nın desteğini alarak denge politikası uygulamıştır. XIX. yüzyılda da Avrupa devletleri arasındaki çıkar çatışmalarından yararlanarak varlığını devam ettirmeye çalışmıştır. Büyük top..
XIX. Yüzyılda Osmanlı Eğitim Durumu » XIX. Yüzyılda Osmanlı Eğitim Durumu

Bugün İstanbul’da ve taşralarda medreselerde okutulan ilimleri tamamlamış nice kemal sahipleri vardır ki henüz bir dereceye malik olmayıp şiddetli yoksulluk içinde inlerler. Ve nice âlim, kibarzade ve elifba bilmez cahiller vardır ki kimi büyük müderrislerden kimi kadıların ileri ..
Tanzimat Fermanı’nın Önemi » Tanzimat Fermanı’nın Önemi

Tanzimat Fermanı, Osmanlı Devleti’nin anayasal düzene geçişinin ilk aşamasını oluşturur. Osmanlı padişahı Tanzimat Fermanı’yla ilk kez kendi gücünün üstünde kanun gücü olduğunu kabul etmiştir. Bu ferman insan hakları konusunda getirdiği yenilikler nedeniyle öncekilerden ..
Tanzimat Fermanı (3 Kasım 1839) » Tanzimat Fermanı (3 Kasım 1839)

- Müslüman ve Hristiyan bütün halkın ırz, namus, can ve mal güvenliği devletin güvencesi altında olacaktır. - Mahkemeler açık olarak yapılacak ve hiç kimse yargılanmadan cezalandırılmayacaktır. - Askerlik tüm Osmanlı halkı için geçerli olacak ve belli bir süreye bağlanacakt..
Sanayi İnkılabı’nın Osmanlı Devleti’ne Etkisi » Sanayi İnkılabı’nın Osmanlı Devleti’ne Etkisi

..
Boğazlar Sorunu ve Londra Boğazlar Sözleşmesi » Boğazlar Sorunu ve Londra Boğazlar Sözleşmesi

Avrupa devletleri Rusya’nın Boğazları geçerek Akdeniz’e inmesini çıkarlarına uygun bulmadıklarından Hünkâr İskelesi Antlaşması’na itiraz etmişlerdi. Hünkâr İskelesi Antlaşması’nın süresi dolunca İngiltere, Rusya, Fransa, Avusturya, Prusya ve Osmanlı Devleti’nin kat..
Balta Limanı Antlaşması’nın Maddeleri » Balta Limanı Antlaşması’nın Maddeleri

- İngiliz tüccarlar, hiçbir kısıtlama olmadan, her tür malı tüm Osmanlı topraklarında hem iç hem dış ticaret amacıyla alıp satabilecekler. (Antlaşmadan önce İngilizler ticaret mallarını limana kadar getirebiliyor ve bu malın dağılımını yerli tüccarlar yapıyorlardı. Bu ma..
Mısır Sorunu ve Mehmet Ali Paşa İsyanı » Mısır Sorunu ve Mehmet Ali Paşa İsyanı

XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin gücünü kaybetmesi ve merkezî otoritesinin zayıflaması bazı eyaletlerdeki valilerin isyan etmesine ortam hazırlamıştır. Bunlardan en önemlisi Mısır valisi Mehmet Ali Paşa’nın isyanıdır. Osmanlı Devleti Yunan isyanını bastırma karşıl..
Hasta Adam Benzetmesinin Kaynağı » Hasta Adam Benzetmesinin Kaynağı

Rus grandüşesi Helena, Çar I. Nikola’nın da ’şereflendirdiği’ özel bir konser düzenlemiştir. İşte bu konserde Rus çarı I. Nikola, İngiliz elçisi Sir Hamilton Seymour’u bir kenara çekecek ve şunları söyleyecektir: “Osmanlı Devleti kritik bir durumdadır. Memleket, kendi ..
Şark Meselesi (Doğu Sorunu) » Şark Meselesi (Doğu Sorunu)

Şark Meselesi - Doğu Sorunu İlk kez Viyana Kongresi’nde (1815) ifade edilen Şark Meselesi deyimi ile Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti ile olan ilişkileri anlatılmak istenmiştir. Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başladıkları 1071’den 1923’e kadar geçen dönemde Avrupa devlet..
Askerî Alanda Yapılan Islahatlar » Askerî Alanda Yapılan Islahatlar

II. Mahmut, idari alanda yaptığı yeniliklerin yanında devletin gelişiminin önündeki en büyük engelioluşturan Yeniçeri Ocağı’nı ve askerî yapıyı da düzenleyecek Batı tarzı ıslahatlar yaptı...
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12