Category: İslam Tarihi ve Uygarlığı

Abbasiler Halifeleri

Abbasiler Halifeleri Hakkında Abbasiler halifeleri konusunu daha iyi anlamak için öncelikle halife kelimesinin manasını bilmek gerekiyor. Türk Dil Kurumunun tabiri ile halifelik; Hz. Muhammed’in vekili olarak Müslümanların imamlığını ve din koruyuculuğunu yapmakla görevli kimsedir....

İslam Öncesi Giyim Tarzı

Millet, geçmişte paylaşılmış olan ortak paydalar ve birlikte yaşama arzusu gösteren insan topluluğudur. Bir milletin hissettiği duygular, savunduğu düşünceler, somutlaştırarak abideleştirdiği estetik değerler, uyguladığı davranışlar, tatbik ettiği dini, ahlaki, hukuki, iktisadi, gelenek-görenek ve teknolojik...

Beni Ahmer Devleti

Beni Ahmer Devleti

İspanya’daki son Müslüman devlet olan Beni Ahmer Devleti’nin kurucusu Muhammed Bin Ahmer, bu devletin başkenti ise Gırnata şehriydi. Devlet 250 yıldan fazla bir süre siyasi varlığını devam ettirdi. İspanya’daki İslam kültürü Beni Ahmer Devleti...

Ebu Hasan Eş’ari

Ebu Hasan Eş’ari

Ebu Hasan Eş’ari, (d.260/875 – v.324/936) Asıl adı Ebu’l-Hasan Ali El- Eş’aridir. Eşarilik itikadi mezhebinin kurucusudur. Ehl-i Sünnetin itikattaki iki imamından biridir. Hicri 260 (m. 875 yılında Basra’da doğdu, 324 (m. 936) da Bağdat’ta...