İslam ve Diğer Dinler Tarihi

Emeviler Döneminde Dış İlişkiler » Emeviler Döneminde Dış İlişkiler

Emevilerin iktidar oldukları dönemde Sasani İmparatorluğu yıkılmış, bu devletin toprakları Müslümanların egemenliğine girmişti. Buna bağlı olarak Dört Halife Dönemi’nde başlayan Türk dünyası ve Berberîler ile ilişkiler, Emeviler Dönemi’nde yeni bir safhaya ulaşmış ve ..
Emeviler Döneminde Yaşanan İç Sorunlar » Emeviler Döneminde Yaşanan İç Sorunlar

Emevi yönetiminin önemli iç sorunlarından biride kabilecilik anlayışının iktidara yansımasıdır. Araplarda kabilecilik anlayışı uzun bir geçmişe sahipti. Hz. Muhammed zamanında ortadan kaldırılan bu anlayış, Emeviler zamanında tekrar kendini gösterdi. Emevi halifelerinin Süfya..
Mevali » Mevali

Mevali Kelimesi Anlamı Arap olmayan Müslümanlar için kullanılan Mevali terimi, ilk İslam fetihlerinin ardından ortaya çıkmıştır. Doğuda İranlılar ve Türkler, Kuzey Afrika’da Berberîler, Mısır’da ise Kıptîlerden Müslüman olanları Mevali denir. Mevali Politikası Mevali,..
Emeviler Döneminde Diğer Önemli Olaylar » Emeviler Döneminde Diğer Önemli Olaylar

Emeviler siyasi olaylarının yanında önemli fikrî ve askerî gelişmelerin de yaşandığı bir devlettir. Hilafetin saltanata dönüşmesine tepkiler, siyasi olduğu kadar fikrî ve askerî sahada da kendini göstermiştir. Hz. Ali ve onun evladının mücadelesini destekleyenler ile onlara tar..
Ömer b. Abdülaziz Dönemi ve İslam’ın Hızlı Yayılış Süreci » Ömer b. Abdülaziz Dönemi ve İslam’ın Hızlı Yayılış Süreci

Ömer b. Abdülaziz iş başına gelince, devletin toplumsal temellerini sağlamlaştırmaya ve tabanda meydana gelen bölünmüşlükleri gidermeye yönelik çalışmalar yaptı. Toplumda birçok huzursuzluğa sebebiyet veren Haricîler, Ömer b. Abdülaziz zamanında Irak, Arabistan ve Kuzey Afrik..
Fetihler ve İslam Coğrafyasının Genişlemesi » Fetihler ve İslam Coğrafyasının Genişlemesi

Hz. Osman’ın hilafetinin ilk dönemine kadar devam eden fetih hareketleri Muaviye zamanına kadar durakladı. Muaviye iç istikrarı sağladıktan sonra yeniden fetihlere başladı. Onun fetihlerinin üç bölgede yoğunlaştığı görülür. Bunlar Suriye, Irak ve Mısır bölgeleridir. Suriye ..
Abdullah b. Zübeyr Olayı ve Hilafet Mücadelesi » Abdullah b. Zübeyr Olayı ve Hilafet Mücadelesi

Abdullah bin Zübeyr, önde gelen sahabelerden Zübeyr bin Avvam’ın oğludur. O, Muaviye’ye biat etmediği gibi daha sonra Yezid’e de biat etmedi. Hz. Hüseyin’in şehadetiyle birlikte Emevilere muhalefetin kilit ismi oldu. İlk başlarda Abdullah bin Zübeyr, Yezid’e karşı bir harekett..
Hz. Hüseyin ve Kerbelâ Olayı » Hz. Hüseyin ve Kerbelâ Olayı

Hz. Hüseyin, Muaviye’nin ardından Yezid’in hilâfete geliş şekline ve liyakat sahibi olmamasına itiraz ederek (öl. 680) Yezit’e biat etmedi. Yezit, Medine Valisi Velit bin Utbe’den kendisi adına Hüseyin bin Ali, Abdullah bin Ömer ve Abdullah bin Zübeyr’in biatlarını almasını ..
Sıffin Olayı » Sıffin Olayı

Hz. Ali, Cemel Savaşı’ndan sonra Irak’ta hâkimiyeti sağlayarak Kûfe’yi başşehir yaptı. O, daha Medine’de iken Suriye Valisi Muaviye’yi biate davet etmiş; ancak olumlu cevap alamamıştı. Cemel Savaşı’ndan sonra da bu davetini sürdürdü. Muaviye’nin olumlu cevap vermemesi ..
Cemel Olayı » Cemel Olayı

Hz. Aişe’nin bindiği devenin etrafında cereyan ettiği için bu savaşa, İslam Tarihinde Cemel olayı denilmiştir. Hz. Aişe, Mekke’den Medine’ye dönerken Hz. Osman’ın şehit edildiğini öğrendi. Bunun üzerine Hz. Aişe, Talha ve Zübeyr’le birlikte Mekke’ye geri döndü. Burad..
Hz. Osman Dönemi (644-656) » Hz. Osman Dönemi (644-656)

Hz. Osman’ın on iki yıllık halifeliğinin ilk yarısında genellikle huzur, sükûnet, birlik ve beraberlik hâkimdi. Önceki halifeler döneminde başlamış olan fetihlere devam edildi. Müslümanlar, Suriye ve Mısır’ın fethiyle birlikte Akdeniz kıyılarına ulaşmışlardı. Hz. Osman ..
Hz. Ebubekir Dönemi (632-634) » Hz. Ebubekir Dönemi (632-634)

Hz. Peygamber’in vefatıyla Müslümanlar için yeni bir dönem başlamıştı. Hz. Ebu Bekir Peygamberin defin hazırlıklarının yapıldığı hassas bir dönemde halife seçildi. Göreve başlar başlamaz Üsame ordusunun gönderilmesi, Ridde Olayları ve yalancı peygamberler gibi birçok pro..
Hz. Muhammed’den Sonra Devlet İdaresi » Hz. Muhammed’den Sonra Devlet İdaresi

Hz. Peygamber Allah’tan vahiy alan bir elçidir. Hicret sonrası Medine’de kurduğu devletin de başkanıydı. Devlet idaresindeki en temel ölçü Kur’an’ın ilkeleriydi. Kur’an-ı Kerimde devlet idaresinde şura prensibi emredilmektedir. Hak ve adalet ilkelerinin haklının lehine, insan..
Hz. Muhammed’in Vefatı » Hz. Muhammed’in Vefatı

Veda Haccı ve Hutbesi, sanki Hz. Muhammed (s.a.v)’in bir ayrılık mesajı oldu. Özellikle Veda Hutbesi’nde “Ey insanlar! Sözlerimi dikkatle dinleyiniz. Çünkü bu seneden sonra sizinle tekrar burada buluşup buluşamayacağımı bilmiyorum” ifadesi, ashap arasında vefatının yakınla..
Veda Hutbesi » Veda Hutbesi

"Hamd ve şükür Allah’a mahsustur; biz O’na hamdeder, O’ndan yardım talep eder, affımızı ondan diler ve ona yöneliriz. Nefislerimizin şerlerinden, hareket ve fiillerimizin kötülüklerinden Allah’a sığınırız. Allah kimi doğru yola iletirse o kimse için sapıklık olamaz; kimi..
Veda Haccı ve Veda Hutbesi » Veda Haccı ve Veda Hutbesi

Hicretin 10. yılı zilkade ayında hac için hazırlanmaya başladı. Arkadaşlarının da hazırlanmalarını istedi. Bunun üzerine sahabe hazırlıklara başladı. Bu durumu haber alan Medine civarındaki Müslümanlar da Medine’ye gelmeye başladılar. Hac hazırlıkları tamamlandığında z..
Medine İslam Devleti’nin Diplomatik İlişkileri ve İslam’ın Yayılma Süreci » Medine İslam Devleti’nin Diplomatik İlişkileri ve İslam’ın Yayılma Süreci

Hz. Peygamber (s.a.v), Hudeybiye Antlaşması maddeleri içinde yer alan Mekkeliler ve Müslümanlar on yıl birbirlerine savaş yapmayacak maddesine dayanarak İslam’ın yayılması için diplomatik ilişkilere hız verdi. Bizans ve Sâsani imparatorluklarının yöneticilerine İslam’a davet m..
Huneyn ve Evtas Savaşları ve Taif Kuşatması (630) » Huneyn ve Evtas Savaşları ve Taif Kuşatması (630)

Mekke’nin fethedilmesiyle Müslümanlar Arap Yarımadası’nın en büyük gücü oldu. Bu durumu kabullenemeyen Taif çevresinde oturan Hevazin kabilesiyle Sakif kabilesi birleşerek yaklaşık yirmi bin kişilik bir ordu oluşturdular. Olaydan haberdar olan Peygamberimiz (s.a.v) on iki bin ki..
Uhut Savaşı (625) » Uhut Savaşı (625)

Bedir Savaşı’ndan on üç ay sonra, Yahudilerden bir grubun da kışkırtması ile müşrikler üç bin kişilik bir orduyla Medine’ye doğru hareket etti. Bu durumu Hz. Muhammed’e (s.a.v), Mekke’de bulunan amcası Abbas bir mektupla bildirdi. Bunun üzerine Allah’ın Elçisi, sahabeleri..
Bedir Savaşı (624) » Bedir Savaşı (624)

Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasındaki ilk savaştır. Bedir, Medine’nin 160 km kadar güneybatısında ve Kızıldeniz sahiline 30 km uzaklıktadır. Medine-Mekke yolunun Suriye kervan yoluyla birleştiği yerde bulunmaktadır. Hicretin 2. yılında müşrikler büyük bir kervanı Ebu..
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10