İslam ve Diğer Dinler Tarihi

Mâtürîdî » Mâtürîdî

Mâtürîdî ya da tam adıyla Ebu Mansur Muhammed bin Muhammed bin Mahmûd el-Mâtürîdî es-Semerkandî, Hanefi mezhebinden olanların itikad (inanç) imamı, ünlü âlim. Kurucusu olduğu kabul edilen mezhep Matüridilik olarak anılır.Bugünkü Özbekistan’ın Semerkand şehri yakınındaki..
Ahmed bin Hanbel » Ahmed bin Hanbel

Ahmed bin Hanbel, (d. 780 - ö. 855) Hanbeli mezhebinin öncüsüdür.Hicri 164 yılında Bağdat’ta doğdu, 241 (m. 855) de orada vefât etti. Üçyüzbinden fazla hadis ezberlediği rivayet edilmiştir. İmam-ı Şafii’nin öğrencisidir. "El-Müsned" adındaki hadis kitabında otuzbin hadis v..
İmam-ı Şafii » İmam-ı Şafii

İmam-ı Şafii ünlü İslam hukuku bilgini. Şafii mezhebinin kurucusudur.Asıl adı Muhammed bin İdris bin Abbas’tır. Dedesinin dedesi Şâfiî, Kureyş kabilesinden ve sahabe’den olduğu için, Şâfiî adı ile meşhur olmuştur. Hicri 150 (MS.767) senesinde Gazze’de doğup, hicri 204 (..
Mâlik bin Enes » Mâlik bin Enes

Mâlik bin Enes  Mâliki mezhebi’nin kurucusu, büyük müctehid ve muhaddis.712 (Hicri 93) yılında Medine’de doğmuş, 795 (Hicri 179) yılında aynı yerde vefat etti.Nesebte ismi geçen Ebu Âmir, Resulullah’ın sav ashabından olup onunla beraber Bedir hariç bütün muharebelere i..
Ebu Hanife » Ebu Hanife

Ebû Hanîfe (M. 699/Hicrî 80 - 767/Hicrî 148) İslam dininin dört fıkıh mezhebinden birisi olan Hanefi mezhebinin kurucusu ve Sünni fıkhının en büyük üstâdı sayılan İslam fıkıh ve hadis bilgini. Asıl adı "Nu’man İbn-i Sâbit" olup sevenlerince ismi "İmâm-ı Â’zam" unvan..
Nesâî » Nesâî

En-Nesâî, Hadis âlimi ve Kütüb-i sitte adı verilen altı hadis mecmuasından beşincisinin, Sünen-i Nesai müellifi. Asıl adı Ahmed ibnu Şuayb, lakabı Ebu Abdurrahman’dır. Hicri 214 veya 215 (M.830) yılında Horasan’da, çok değerli âlimlerin yetiştiği Nesa kasabasında doğdu. ..
İbn Mâce » İbn Mâce

İbn Mace veya İbn-i Mace el Kazvini İranlı hadis bilgini ve düşünür.İbn-i Mace, 824 yılında Kazvin’de Arap soylu bir Fars ailesinden doğmuştur. Babasının ismi "Mâjah" (Mace), eski Farsça’da "Ay" anlamına gelir (şimdiki Farsça’da mâh) ve onun babasının veya annesinin ya d..
Tirmizî » Tirmizî

İmâm et-Tirmizî veya tam adıyla Ebu İsa Muhammed bin İsa bin Sevre bin Musa bin Dahhak es-Sulemî İslam dünyasının önde gelen hadis bilginlerinden birisidir.Tirmizî; 824 – 8 Ekim 892), İmâm et-Tirmizî adı altında meşhur olmuş İranlı İslâm âlimi ve hadisçisi. Sünni İslâm..
Ebû Dâvûd » Ebû Dâvûd

Ebu Davud es-Sicistâni (d. 202H/817M - ö. 275H/889M), Kütüb-i sitte’den biri olan ve Sünen-i Ebu Davud olarak anılan eserin müellifi, muhaddis.Horasan bölgesinin, bugün İran ile Afganistan arasında kalan bir şehri olan Sicistan’da doğdu. Tahsiline burada başladı. On sekiz yaşınd..
Muhammed el-Buhârî » Muhammed el-Buhârî

Muhammed ibn İsmail el Buhari veya İmam Buhari Buharalı Fars bir muhaddistir. Yazdığı Sahih-i Buhari diye bilinen eser sonradan Kütüb-i sitte diye anılan serinin ilk kitabını oluşturur.21 Temmuz 810 yılında günümüzde Özbekistan’da bulunan Buhara şehrinde doğmuştur. 869 yılın..
Abdullah bin Mesud » Abdullah bin Mesud

Abdullah bin Mesud (d. ? - ö. 653, Medine), sahabi ve ilk dönem müfessir, muhaddis ve fâkihlerindendir.Hayatının ilk yıllarında Mekkeli bir zengin için çobanlık yapmış, İslam’ı duyunca da kardeşi Ukbe ve annesi Ümmü Abd bint Abd İbn Süvâ ile birlikte müslüman olmuştur. İlk..
Zemahşerî » Zemahşerî

Fars asıllı İslam filozofu; aynı zamanda tefsir, kelâm, fıkıh, lügât ve belâgat gibi birçok İslam’i bilim alanında araştırmalar yapmış ve çeşitli eserler vermiş olan İslâm âlimi. 1074 yılında Harezm’in Zemahşer kasabasında doğmuş, 1144’de bir Arefe gecesi Cürcaniy..
Ebu Cafer Taberî » Ebu Cafer Taberî

Ebu Cafer Taberi (d. M.838/H.224), Amul - ö. M.923/H.310) Bağdad), Fıkıh, hadis, tarih, dil, tefsir ve kıraat ilimlerindeki çalışmalarıyla kendini kabul ettirmiş Müslüman bilim adamıdır. Tam adı ’Ebu Cafer Muhammed İbn-i Cerir el-Taberi’ olan alim, İran’da tarihi bir bölge ol..
Türk ve İslam Bilginlerinin Çalışma Yaptığı Alanlar » Türk ve İslam Bilginlerinin Çalışma Yaptığı Alanlar

İslam dini insanların sadece inanç dünyalarını etkilemekle kalmamış, siyaset, ekonomi, sanat, bilim ve düşünce gibi hayatın tüm alanlarını da etkilemiş ve geliştirmiştir. Tabiatı ve kâinatı Allah’ın birliğinin delili olarak gören İslamiyet, çölde yaşayan ve cahil olarak..
Abbasiler (Abbasi Devleti) Dönemi ve Özellikleri » Abbasiler (Abbasi Devleti) Dönemi ve Özellikleri

Ebu Müslim’in Emevi Devleti’ni yıkarak Kûfe de Ebul Abbbas ı halife ilan etmesiyle Abbasi Devleti kuruldu. İlk Abbasi halifesi Ebu’l Abbas Abdullah, Hz. Muhammed’in amcası Abbas’ın soyundandır.Bu nedenle devletin adı Abbasi Devleti oldu. Ebu’l Abbas Abdullah Emevi sülalesinden ..
Beni Ahmer Devleti » Beni Ahmer Devleti

İspanya’daki son Müslüman devlet olan Beni Ahmer Devleti’nin kurucusu Muhammed Bin Ahmer, bu devletin başkenti ise Gırnata şehriydi. Devlet 250 yıldan fazla bir süre siyasi varlığını devam ettirdi. İspanya’daki İslam kültürü Beni Ahmer Devleti zamanında büyük bir gelişme g..
Endülüs Emevi Devleti » Endülüs Emevi Devleti

Endülüs Emevi Devleti Kuruluşu Abbasilerin, Emevi hanedanına son vermesiyle Emevi sülalesinden Hişam’ın torunu Abdurrahman, İspanya’ya giderek burada Endülüs Emevi Devleti adında bir devlet kurdu(756). Abdurrahman, Abbasilerle mücadele etti, Franklara karşı başarılar kazandı. ..
Emeviler (Emevi) Devletinin Tarihi » Emeviler (Emevi) Devletinin Tarihi

Emeviler, Emevi devletinin halkının adıdır. Emevi Devleti, Dört Halife Dönemi (632-661 yılları)'nden sonra kurulan Müslüman Arap İslam Devletidir. Emeviler, Ali bin Ebu Talib'nin öldürülmesi ile başa geçmişlerdir (661 yılında). Abbasiler 750 yılında Emeviler'i yıkarak hükümda..
Hicret ve Medine İslam Devleti » Hicret ve Medine İslam Devleti

Müslümanlar, Mekke’deki sıkıntı ve işkencelerle dolu hayattan kurtulmak için Medine’ye birer ikişer göç etmeye başladılar. Kureyşli müşriklerin endişesi büsbütün artmıştı. Çünkü İslamiyetin Arabistan’ın her tarafına yayılması ve Medine gibi Suriye ticaret yolu ..
Müslümanların Mekke’deki Faaliyetleri » Müslümanların Mekke’deki Faaliyetleri

Hz. Muhammed, sık sık Nur Dağı’ndaki Hira Mağarasına giderek burada yalnız kalıyor ve Haniflik inancı üzere Allah ın varlığı ve birliğini düşünüyordu. Kırk yaşına girdiği 610 yılı Ramazan ayının 27. gecesi Hira Mağarası’nda ibadetle meşgulken, Cebrail adlı melek ta..
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10