İslam ve Diğer Dinler Tarihi

Medine İslam Devletinin Kurulması » Medine İslam Devletinin Kurulması

Hz. Muhammed (s.a.v), Medine’ye hicret ettiğinde orada Araplardan Evs ve Hazreç, Yahudilerden de Kaynuka, Kurayza ve Nadir kabileleri yaşamaktaydı. Hem Evs ve Hazreç arasında hem de Araplarla Yahudiler arasında rekabet ve çatışma vardı. Hz. Peygamber Medine’ye hicret ettikten sonra ş..
Hz. Muhammed’in Peygamber Oluşu ve İslam’ın Mekke Dönemi » Hz. Muhammed’in Peygamber Oluşu ve İslam’ın Mekke Dönemi

Hz. Muhammed (s.a.v), 20 Nisan 571 tarihinde Mekke’de doğdu. Babasının adı Abdullah, annesinin adı ise Âmine’ dir. Babası Abdullah, doğumundan kısa bir süre önce vefat etmişti. Annesi ona Ahmed adını vermişti.Torununa Muhammed adını veren dedesi Abdülmuttalip, onun bakımını ..
İslam’ın Doğduğu Ortam: Ekonomik Hayat » İslam’ın Doğduğu Ortam: Ekonomik Hayat

Arap Yarımadası’nda ekonomik hayat genellikle hayvancılık, tarım ve ticarete dayanmakta idi. Hayvancılık özellikle temel geçim kaynağı idi. Onlar besledikleri hayvanlardan çok yönlü faydalanırlardı; etini yer, sütünü içer, yününden elbise yapar, ihtiyaç fazlasını da satara..
İslam’ın Doğduğu Ortam: Sosyal ve Kültürel Hayat » İslam’ın Doğduğu Ortam: Sosyal ve Kültürel Hayat

Nüfus Yapısı: Arabistan’ın asıl sakinleri Araplardı. Araplar tarihi bakımdan iki büyük gruba ayrılmaktadır. Birincisi, eski devirlerde yaşamış, fakat sonra yok olmuş Âd, Semûd, Medyen ve Amâlika gibi kavimler. Bunlara “Arab-ı bâide” denilir. İkinci grup ise soyları devam ..
İslam’ın Doğduğu Ortam: Siyasi Durum » İslam’ın Doğduğu Ortam: Siyasi Durum

İslam’dan önce Arap Yarımadası’nda belli bir siyasi sistem mevcut değildi. İslam’ın doğuşundan önce Yemen’de Seb’e ve Himyerî krallıkları gibi devletler mevcut idi. Kuzey Arabistan’da, güneyden göç eden Araplar tarafından kurulmuş iki Hıristiyan devlet bulunuyordu. Bun..
İslam’ın Doğduğu Ortam: Coğrafî Durum » İslam’ın Doğduğu Ortam: Coğrafî Durum

Arap Yarımadası, özellikle Hicaz bölgesi, Peygamber Efendimizin doğduğu, yaşadığı, ilk vahyi aldığı peygamber olduğu ve vefat ettiği bölge olduğu için İslam Tarihi için çok önemlidir.Arap Yarımadası, Asya, Afrika ve Avrupa’nın kesiştiği bir noktada bulunmaktadır. Doğud..
İslamiyet Öncesi Arabistan ve Dünya » İslamiyet Öncesi Arabistan ve Dünya

İslam öncesi Arabistan Yarımadası’nda insanların hayat anlayışına verilen isim Cahiliyye Dönemi’dir. Arabistan yarımadası başta Hicaz bölgesi ve Mekke olmak üzere Hz. İbrahim’in getirdiği dinî inanca sahip idiler. Bu din tevhit dini idi. Zaman içinde tevhit inancı terk edile..
Cahiliye Çağı » Cahiliye Çağı

Cahiliye Çağı olarak bilinen İslam’ın doğuşu öncesinde, Arabistan’da, genellikle ayın hareketlerine dayalı bir takvim kullanılmaktaydı. Bu takvim, Ay’ın Dünya çevresindeki hareketlerinin bir zaman belirleme aracı olarak kullanılması ile ortaya çıkmıştır. Söz konusu takv..
Endülüs İslam Devleti’nin Önemi ve Batı Medeniyetine Etkisi » Endülüs İslam Devleti’nin Önemi ve Batı Medeniyetine Etkisi

Endülüs Emevileri de ilim ve kültür alanında büyük bir aşama kaydetmişti. Hem dinî ilimlerde hem de diğer ilimlerde ileri seviyedeydiler. Endülüs’te eğitime büyük önem verildiğinden okuma yazma bilmeyen çok azdı. Eğitim cami, medrese ve küttaplarda yapılıyordu. İlmin her d..
Abbasiler’in Kuruluşu » Abbasiler’in Kuruluşu

Abbasiler 750- 1258 yılları arasında hüküm süren ve adını Hz. Muhammed’in amcası Hz. Abbas’tan alan bir devlettir. Abbasiler Devleti, Moğollar tarafından 1258 yılında yıkılana kadar beş asır hüküm sürmüştür. Abbasi ailesi başlangıçta dedeleri Hz. Abbas gibi tarafsız d..
Karahanlılar Devleti (840-1212) » Karahanlılar Devleti (840-1212)

Orta Asya’da kurulan ilk Müslüman Türk devletidir. Bu özelliği ile Türk tarihinde ayrı bir yeri ve önemi vardır. Devletin kurucusu Bilge Kül Kadir Han’dır. Devlet 1042 yılında hanedan arasındaki anlaşmazlık yüzünden Doğu ve Batı Karahanlılar olmak üzere ikiye ayrıldı. Do..
Emeviler (Emevi) Devleti Özellikleri Nelerdir? » Emeviler (Emevi) Devleti Özellikleri Nelerdir?

Hz. Ali şehit edildikten sonra Kûfeliler, Hz. Ali’nin oğlu Hz. Hasan’ı halife seçtiler. Muaviye de Şam’da halifeliğini ilan etti. Müslümanlar arasında kan dökülmesini istemeyen Hz. Hasan, Muaviye ile anlaşarak halifelikten çekildi. Yapılan anlaşmaya göre Muaviye yerine herhang..
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10