İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Atatürk İlkelerinin Ortak Özellikleri » Atatürk İlkelerinin Ortak Özellikleri

Atatürk ilkeleri, Türk ulusunun aklın ve bilimin önderliğinde medeni toplumlar düzeyinin üstüne erişmesini, uluslararasında bağımsız, eşit ve onurlu olarak demokratik kurallar içinde mutlu bir yaşam sürmesini amaçlamaktadır. Atatürk ilkeleri tarihî ve sosyolojik gelişmelerin bi..
Atatürkçülüğün Nitelikleri » Atatürkçülüğün Nitelikleri

XX. yüzyıl önemli tarihî olaylara ve toplumsal değişimlere neden olan düşünce sistemlerinin etkili olduğu bir dönemdir. Bu yüzyılda ortaya çıkan Atatürkçü düşünce sistemi de yeni Türk Devleti’nin kurulmasında, Türk toplumunun gelişmesi ve güçlenmesinde önemli bir yere s..
Atatürkçülüğün Tanımı ve Önemi » Atatürkçülüğün Tanımı ve Önemi

Millî Mücadele’nin yapılması yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulması, inkılapların gerçekleştirilmesinde Atatürkçü düşünce sistemi etkili olmuştur. Günümüze kadar gelen bu gelişmeleri anlamak için Atatürkçülüğün Türk gençliği tarafından öğrenilmesi önem ..
Atatürkçü Düşünce Sistemini Hazırlayan Etkenler » Atatürkçü Düşünce Sistemini Hazırlayan Etkenler

Dünya tarihinin en önemli liderlerinden biri de Mustafa Kemal Atatürk’tür. Onun büyük bir lider olmasında Atatürkçülük adı verilen, bugün de geçerliliğini koruyan düşünce sistemi etkilidir. Onun belirlediği ilkeleri esas alan ve kendisinden sonra ortaya çıkan bu düşünce sis..
Atatürk ve Spor » Atatürk ve Spor

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ilk yıllarından itibaren çağdaş ve bilinçli bir toplum oluşturmak istendi. Bilgi, ahlak ve beden gücü yönünden mükemmel bir gençlik yetiştirmek amaçlandı. Türkiye Cumhuriyeti kendisine ve çevresine faydalı olabilen bireyler tarafından yüks..
Musiki Muallim Mektebi » Musiki Muallim Mektebi

Cumhuriyet’in ikinci yılında Ankara’da müzik öğretmeni yetiştirilmesi amacıyla Musiki Muallim Mektebi açıldı. Atatürk’ün direktifiyle konservatuvar hazırlıklarına başlandı. Türkiye’deki müzik kurumlarının durumları hakkında ünlü müzisyenlere raporlar hazırlatıldı..
Atatürk ve Sanat » Atatürk ve Sanat

Atatürk, kültür ve sanat alanında yeniliklerin önünü açtı. Türkiye’de yüksek bir medeniyet düzeyine ulaşılmasını hedefleyen Atatürk, sanata verdiği önemle modern Türk sanatlarının öncüsü ve mimarı oldu. Atatürk 1927 yılında açmış olduğu resim ve heykel müzesi ve 1..
Uluslararası Kadın Kongresi » Uluslararası Kadın Kongresi

Atatürk, Türk kadınına tanınan hakları uluslararası alana taşıdı. 22 Nisan 1935’te, İstanbul’da Uluslararası Kadın Kongresi adıyla bir kongrenin toplanmasını sağladı. Dünyanın dört bir yanından gelen kadınların bulunduğu kongreye gönderdiği telgrafında, siyasi ve topl..
Atatürk Dönemi Kültür, Dil ve Tarih Alanında Yapılan Çalışmalar » Atatürk Dönemi Kültür, Dil ve Tarih Alanında Yapılan Çalışmalar

Kültür; milletleri birbirinden ayıran yaşam tarzlarını, karakterlerini millî kimliklerini ortaya koyar. Atatürk, millî kimliğimizin bir parçası olan kültüre önem verilmesini istiyordu. Kendi kimlik ve kültürüne saygı göstermeyen milletlerin başka milletlerden saygı beklemeye ha..
Eğitim Alanında Yapılan İnkılaplar » Eğitim Alanında Yapılan İnkılaplar

Eğitim Alanında Yapılan İnkılaplar sırasıyla; Maarif Teşkilatı Kanunu, Türk Harflerinin Kabulü, Millet Mektepleri ve Üniversite reformudur. Medreseler, Osmanlı kuruluş ve yükseliş dönemlerinde gerek eğitim kadrosu, gerekse programları bakımından ileri seviyedeydi. Fakat XVII...
1924 Anayasası » 1924 Anayasası

20 Nisan 1924’te yürürlüğe giren 1924 Anayasası, Teşkilatıesasiye Kanunu’nu yürürlükten kaldırdı. 1924 Anayasası’na göre egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Devletin yönetim şekli Cumhuriyet; dili Türkçe, başkenti Ankara ve dini İslam’dır. Egemenliğin tek temsil..
1921 Anayasası / Teşkilat-ı Esasiye Kanunu » 1921 Anayasası / Teşkilat-ı Esasiye Kanunu

TBMM'nin kurulmasıyla oluşan yeni devletin bir Anayasaya ihtiyaç doğmuştu. Gerçi bazı temel kanunlar çıkarılmıştır, fakat anayasanın hazırlanması için acele edilmemiş, uygun koşulların oluşmasına özen gösterilmiştir. Çünkü Meclis'in görevlerinin geçici olduğunu, yurdun..
Hukuk Alanında Meydana Gelen Değişim Süreci » Hukuk Alanında Meydana Gelen Değişim Süreci

- 1924 Şeriye ve Evkaf Vekâleti kaldırıldı. - 1924 Şeriye Mahkemeleri kaldırıldı. - 1924 Anayasası yürürlüğe girdi. - 1925 Ankara Hukuk Mektebi açıldı. - 1926 Medeni Kanun kabul edildi (İsviçre’den uyarlandı). - 1926 Ceza Kanunu kabul edildi (İtalya’dan uyarlandı). - 1926 B..
Medeni Kanun » Medeni Kanun

Evlenme, boşanma ve miras haklarını belirleyen aile hukukuna medeni kanun denir. Medeni hukukla ilgili işlemler Osmanlı döneminde İslam hukuk sistemine göre çözümlenmekteydi. Osmanlı Medeni Kanunu, Ahmet Cevdet Paşa başkanlığında oluşturulan Mecelle denen kanun ile geliştirildi ve..
Medeni Kanunun Kabulü ve Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar » Medeni Kanunun Kabulü ve Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar

Hukuk; kelime anlamı olarak haklar anlamına gelmektedir. Kavram olarak ise kişilerin birbirleriyle ve devlet kurumları arasındaki ilişkileri düzenleyen yazılı kurallardır. Osmanlı Devleti döneminde ve Cumhuriyetin kuruluşundan 1926’ya kadarki süreçte çoklu hukuk sistemi geçerli ol..
Türk Halkının Cumhuriyete Bağlılığı » Türk Halkının Cumhuriyete Bağlılığı

Türk milleti, Atatürk öncülüğünde başlatmış olduğu kurtuluş mücadelesini başarıya ulaştırmış ve yeni kurduğu devletini cumhuriyet değerleri üzerinde kurmayı başarmıştır. Türk milleti ve yöneticileri cumhuriyet ve demokrasiyi yönetimde vazgeçilmez kural olarak kabul etm..
Kubilay Olayı (23 Aralık 1930) » Kubilay Olayı (23 Aralık 1930)

Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kendisini feshetmesinden 33 gün sonra Manisa’da bulunan Derviş Mehmet adındaki isyancı çevresine topladığı yandaşlarıyla birlikte İzmir’in Menemen ilçesine geldi. Menemen’de halkın dinî duygularını istismar ederek isyan çıkarttı. Halktan b..
Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi (15 Haziran 1926) » Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi (15 Haziran 1926)

Türkiye Büyük Meclisinin I. dönem milletvekillerinden olan Ziya Hurşit taraftarları Cumhuriyete ve bu dönemde yapılan inkılaplara tepki gösteriyorlardı. Ziya Hurşit ve taraftarları Batı Anadolu’yu kapsayan yurt gezisinde Mustafa Kemal’e İzmir’de suikast girişiminde bulunmayı t..
Şeyh Sait İsyanı » Şeyh Sait İsyanı

Misakımillî sınırları içerisinde kalan Musul vilayetinin hangi ülkeye ait olacağı konusu Lozan Barış Antlaşması’nda çözüme kavuşmamıştı. İngiltere zengin petrol yataklarını barındıran Musul vilayetinin Türkiye’nin yönetimine girmesini istemiyordu. Şeyh Sait Ayaklanma..
Cumhuriyete Yönelik Tehditler ve Sonuçları » Cumhuriyete Yönelik Tehditler ve Sonuçları

Cumhuriyet ve demokrasi yönetimleri; hürriyet, özgürlük, eşitlik ve millî egemenlik esaslarına dayanır. Özgürlük, kişilerin başkalarına zarar vermeden dilediklerini yapabilmesidir. Eşitlik ise dil, renk, cinsiyet, ırk, inanç, siyasal düşünce vb. nedenlerle bireylere ayırım yap..
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9